Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disc dur, placa mare i cpu 2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Disc dur, placa mare i cpu 2

  1. 1. Disc dur, PlacaMare i CPUGeorgina TérmensAlèxia SoucheironOscar Jubete
  2. 2. Índex1.  Què és i quines parts té un disc dur? 2.  Què és i quines parts té la placa mare. 3.  Quines lletres porten associades lesdiferents unitats d’un PC?4.  Què és un processador o CPU i que fa?5.  Tipus de processadors. Quin triar?6.  Què és la BIOS? 
  3. 3. Què és i quines parts té un disc dur?• És una unitat demmagatzematge dedades. Serveix per guardar i arrencar unordinador. N hi ha dinterns i dexterns
  4. 4. Què és i quines parts té la placa mare• És la part central dun ordinador i és ontots els elements de lordinadorconflueixen. Serveix per interconnectartots els dispositius.
  5. 5. Quines lletres portenassociades les diferents unitatsdun PCA i B van associades a disquets de 3,5polsades (ja en desús) C-> Disc durD-Z->. Unitats de memoria externa (Pendrives, discs...)
  6. 6. Què és un processador o CPUi que fa?És la part principal i inprescindible dunordinador.
  7. 7. Tipus de processador. Quintriar?Sha descollir en funció de les necessitats decada usuari.
  8. 8. Què és la BIOS?És el primer programa que sexecuta a unordinador quan sengega.

×