Successfully reported this slideshow.
DEL 5 A L’11 DE GENER DEL 2013                                              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L'Economic / Els cromos virtuals d'Ilustrum s'apunten a l'abonament Premium

137 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L'Economic / Els cromos virtuals d'Ilustrum s'apunten a l'abonament Premium

 1. 1. DEL 5 A L’11 DE GENER DEL 2013 LECONÒMIC 9 EMPRESES de penjades al web, orga- ILUSTRUM nitzades per temàtiques: USUARIS REGISTRATS 30.000 art, teatre, moda, gastro- nomia, món natural, reli- gió, música, etcètera. TREBALLADORS 10 FILOSOFIA YOUTUBE. “Vam abraçar la filosofia de You- tube, on l’usuari és el pro- tagonista, i nosaltres no- més hi posem la plataforma INVERSIÓ tecnològica.” Descarten fer un web de comerç elec- trònic de cromos. “Entra- 500.000 ríem en batalles de drets P Ilustrum no té seu d’autor per les fotografies, i social, sinó que la desena hi ha la logística, els estocs d’empleats fan teletreball de paper...” Els usuaris a Tarragona, Barcelona, obren un perfil quan s’ins- València i Valls. Enguany, criuen: un 55% són homes Ilustrum incorporarà un de 20 a 50 anys. La xarxa tercer soci, la identitat del permet enviar missatges a qual ha preferit no revelar. la resta d’usuaris, així com Hi aportarà mig milió intercanviar cromos. “Els d’euros per millorar la usuaris constitueixen co- plataforma. En un sol any munitats, perquè a través de vida, aquesta xarxa d’Ilustrum coneixen gent social ha sumat 30.000 afeccionada com ells. So- usuaris únics diaris. El vint, després es troben en 80% són de l’Estat llocs reals per sopar”, ex- espanyol, i l’empresa vol plica Abelló. obrir-se pas en el mercat El joc consisteix a com- nord-americà el 2013. Albert Abelló amb les targetes de visita d’empresa d’Ilustrum, que reprodueixen cromos de les col·leccions. JOSÉ CARLOS LEÓN pletar col·leccions que han creat altres usuaris o bé en- gegar-ne una de pròpia. Els cromos virtuals Cada col·lecció ha de tenir pora a la xarxa. Al llarg entre 140 i 270 cromos d’aquests dos anys, les que (ilustrums). La col·lecció acumulen més jugadors ha d’anar acompanyada de són la de banderes del món i preguntes relacionades la dels Simpson. “A inter- d’Ilustrum s’apunten a amb la temàtica (trivies). L’usuari és el net no hi ha d’haver censu- ra, però naturalment no acceptem col·leccions pornogràfiques, ni feixistes l’abonament Premium protagonista de la xarxa, perquè hi crea la majoria ni racistes...”, puntualitza Abelló. El web està disponible en català, espanyol i anglès, però el 80% dels usuaris RESULTAT. En dos mesos, el 13% dels 30.000 usuaris diaris s’han passat al dels continguts són de l’Estat espanyol. La resta de jugadors estan ubicats majoritàriament en sistema de pagament. OBJECTIU. El 2013, vol obrir-se camí als Estats Units Les proposa el creador de la països sud-americans, Ità- col·lecció o altres usuaris. lia, Portugal i França. Co- Com més respostes encer- mencen a haver-hi juga- tades i més ràpid es contes- dors nord-americans, un EVA POMARES assegura Albert Abelló Lo- d’avantatges, com ara un aconseguir beneficis. tin, més sestertius s’obte- mercat en el qual Ilustrum TARRAGONA zano, copropietari amb el major nombre de sester- “Creiem que fins a un 80% nen per comprar cromos ja ha posat els ulls. Entre els seu pare de la xarxa. El fet, tius, facilitats per localitzar continuarà jugant gratuï- virtuals i enganxar-los a projectes per a l’any 2013, Ara, l’intercanvi de cromos però, és que fins ara han in- els cromos que falten i un tament, però el 20% se l’àlbum. Sumant totes les hi ha un viatge al cor del a la plaça del poble es pot vertit mig milió d’euros i sistema més senzill per en- subscriurà. A poc a poc, a col·leccions, la xarxa ja in- negoci dels jocs per inter- fer en una altra plaça, dos anys de feina per posar ganxar-los als àlbums. l’Estat la mentalitat sobre clou unes 170.000 pregun- net, Califòrnia. “Volem co- aquesta amb milers de per- en marxa una xarxa en què N’estan contents: “Esti- el pagament es va obrint tes classificades per pro- nèixer aquell mercat i sones interessades i con- jugar és pràcticament gra- pas.” ducte, i supera així qualse- comprovar si interessa el nectades alhora. El lloc és tuït. L’usuari pot comprar Ilustrum va néixer arran vol joc tradicional de pre- producte.” Ilustrum, una xarxa social amb targeta Sestertius (la Suma 170.000 de l’èxit d’un àlbum tradi- gunta-resposta. La com- De fet, ja han rebut algu- creada a Tarragona fa dos moneda pròpia d’aquesta preguntes cional sobre el jubileu tar- petició és el motor nes ofertes de compra, pe- anys, on el que preval és ju- xarxa). Però, si no ho fa, ragoní. “La gent buscava d’aquesta xarxa. Obtens i rò les han descartat: “De gar i aprendre a través de diàriament des d’Ilustrum classificades, més els que li faltaven per com- canvies cromos, i alhora moment, no ens interessa les col·leccions de cromos. se’ls recarrega el compte. pletar-lo. Em va demostrar vas sumant punts que con- vendre. Ilustrum ens agra- Després d’un ràpid creixe- “M’agrada que la gent jugui que qualsevol joc que els cromos no estaven tribueixen que pugis d’es- da i hi creiem tant, que no ment, acaba d’estrenar un gratuïtament, però som tradicional morts”, explica Abelló. La tatus, des d’esclau fins a és la prioritat.” Ara mateix sistema d’abonament Pre- una empresa. I el que més raó de ser d’Ilustrum són emperador. Però hi ha estan enfeinats a renovar el mium. m’agrada és que vulguin les col·leccions virtuals. usuaris que no es confor- disseny del web. “Si mun- En els plans de futur pagar per jugar.” Defensor màvem que, en un primer Unes 30.000 persones s’hi men només amb jugar i, a tes una botiga tradicional al d’Ilustrum no hi entren els que la feina digital també és moment, es passarien a connecten diàriament per través de l’eina Creatium, carrer, només has d’espe- anuncis que no siguin de la feina i cal recompensar-la, l’abonament entre un 10 i jugar-hi, tot i que el nom- pugen fotos al web per tal rar que els clients vinguin, mateixa empresa. “Sóc an- el novembre passat Ilus- un 15% dels usuaris. Anem bre d’enregistrats és supe- de dissenyar i engegar la però a internet t’has de re- tipublicitat a internet. trum va posar en marxa pel 12,7%.” Ilustrum pre- rior.“Hi tenen tot el poder, col·lecció que els vingui de novar constantment per Personalment, la tinc blo- l’abonament mensual Pre- veu tancar l’any amb uns dins del joc, perquè són els gust. Un cop Ilustrum n’ha satisfer les experiències quejada al navegador. A mium. Costa 3,95 euros al 50.000 usuaris diaris i, a que creen les col·leccions.” aprovat els continguts i la que, diàriament, et dema- més, no hi aporta diners”, mes i dóna dret a un plus través de l’abonament, Ja n’hi ha unes dues-centes qualitat d’imatge, s’incor- na l’usuari.”

×