Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

איש העסקים יגאל לנדאו - ביוגרפיה

898 views

Published on

קראו על אודות יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו חיפושי נפט. במצגת שלפניכם תוכלו למצוא מידע על פעילותו העסקית של יגאל לנדאו, נקודות ציון בעולם העסקים, פעילות ציבורית ועוד.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

איש העסקים יגאל לנדאו - ביוגרפיה

  1. 1. ‫לנדאו‬ ‫יגאל‬ ‫מנכ‬"‫רציו‬ ‫ל‬ ‫ביוגרפיה‬
  2. 2. ‫ייזום‬ ‫יכולות‬ ‫בהצלחה‬ ‫המשלב‬ ‫עסקים‬ ‫איש‬ ‫הנו‬ ‫לנדאו‬ ‫יגאל‬ ‫היקף‬ ‫רחבי‬ ‫תאגידים‬ ‫של‬ ‫וניהול‬.‫העסקים‬ ‫בעולם‬ ‫פעיל‬ ‫יגאל‬ ‫ה‬ ‫משנות‬ ‫החל‬-90.‫בשנת‬1992‫לנדאו‬ ‫יגאל‬ ‫ובנו‬ ‫שייקה‬ ‫יזמו‬, ‫רוטלוי‬ ‫משפחת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ז‬ ‫צפרירי‬ ‫צבי‬"‫איתן‬ ‫והגיאולוג‬ ‫ל‬ ‫אייזנברג‬,‫המוגבלת‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫את‬"‫חיפושי‬ ‫רציו‬ ‫נפט‬(1992.")‫רציו‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫ולמנהל‬ ‫לדירקטור‬ ‫מונה‬ ‫יגאל‬ ‫רציו‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫מאז‬ ‫אלה‬ ‫בתפקידים‬ ‫ומכהן‬.
  3. 3. ‫רציו‬,‫לנדאו‬ ‫יגאל‬ ‫של‬ ‫בניהולו‬,‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בחיפושי‬ ‫משתתפת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נפט‬ ‫זכויות‬ ‫המוגבלת‬ ‫לשותפות‬ ‫הוענקו‬ ‫בהם‬ ‫בשטחים‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬.‫להקמתה‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנים‬,‫רציו‬ ‫התמקדה‬ ‫ביבשה‬ ‫נפט‬ ‫בחיפושי‬,‫לא‬ ‫שבהם‬ ‫קידוחים‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬ ‫אולם‬ ‫מסחריות‬ ‫בכמויות‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫נתגלו‬,‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫יגאל‬ ‫החליט‬ ‫ובהפקת‬ ‫בחיפושים‬ ‫רציו‬ ‫של‬ ‫פעילותה‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫שותפיו‬ ‫הים‬ ‫של‬ ‫המזרחי‬ ‫האגן‬ ‫באזור‬ ‫עמוקים‬ ‫במים‬ ‫הידרוקרבונים‬ ‫התיכון‬,‫ישראל‬ ‫לחופי‬ ‫מערבית‬.‫הגיאולוגים‬ ‫הניתוחים‬ ‫לאור‬ ‫רציו‬ ‫גיאולוג‬ ‫שביצע‬,‫האלפיים‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫השותפות‬ ‫קיבלה‬ ‫למציאת‬ ‫הסיכוי‬ ‫בהם‬ ‫בשטחים‬ ‫להתמקד‬ ‫אמיצה‬ ‫החלטה‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הוא‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫מסחרית‬ ‫תגלית‬,‫למרות‬ ‫וזאת‬ ‫וקידוחים‬ ‫גיאולוגים‬ ‫סקרים‬ ‫לביצוע‬ ‫הנדרשות‬ ‫הכבדות‬ ‫העלויות‬ ‫עמוקים‬ ‫במים‬.
  4. 4. ‫ומוצלחת‬ ‫נכונה‬ ‫כהחלטה‬ ‫בדיעבד‬ ‫התבררה‬ ‫ההחלטה‬.‫יזמה‬ ‫רציו‬ ‫המוקדם‬ ‫ההיתר‬ ‫קבלת‬ ‫את‬"‫ים‬ ‫רציו‬",‫כה‬ ‫עד‬ ‫נתגלו‬ ‫בשטחיו‬ ‫אשר‬ ‫מסחריות‬ ‫גז‬ ‫תגליות‬ ‫שתי‬–‫הראשונה‬,‫נכון‬ ‫שנאמד‬ ‫לוויתן‬ ‫שדה‬ ‫שנת‬ ‫לסוף‬2014‫כ‬ ‫של‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫בכמות‬-22‫וכן‬ ‫מעוקב‬ ‫רגל‬ ‫טריליון‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫קונדנסאט‬-39‫השנייה‬ ‫התגלית‬ ‫וכן‬ ‫חביות‬ ‫מיליון‬,‫שדה‬ ‫דולפין‬.‫גודל‬ ‫מבחינת‬ ‫בעולם‬ ‫מהטובים‬ ‫הגז‬ ‫נכס‬ ‫הוא‬ ‫לוויתן‬ ‫שדה‬, ‫ההפקה‬ ‫ויכולת‬ ‫הגז‬ ‫איכות‬–‫יגאל‬ ‫אחראי‬ ‫זה‬ ‫לכל‬,‫עם‬ ‫במשותף‬ ‫רציו‬ ‫של‬ ‫המייסדים‬ ‫שאר‬. ‫לנדאו‬ ‫של‬ ‫עולמו‬ ‫תפיסת‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫ולשאוף‬ ‫לחתור‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ‫אנרגטית‬ ‫לעצמאות‬,‫שיזמים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולפעול‬ ‫להמשיך‬ ‫עליה‬ ‫ולכן‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫במים‬ ‫והנפט‬ ‫הגז‬ ‫חיפושי‬ ‫את‬ ‫ימשיכו‬ ‫פרטיים‬. ‫למדינה‬ ‫תעניק‬ ‫בהם‬ ‫שהצלחה‬ ‫מהידיעה‬ ‫נובעת‬ ‫זו‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫אנרגיה‬ ‫הפקת‬ ‫לשם‬ ‫אחרות‬ ‫במדינות‬ ‫תלויה‬ ‫להיות‬ ‫שלא‬ ‫אפשרות‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫מובהקים‬ ‫כלכליים‬ ‫יתרונות‬ ‫תיצור‬ ‫וכן‬.
  5. 5. ‫ברציו‬ ‫פעילותו‬ ‫מלבד‬,‫בעולם‬ ‫רבות‬ ‫ציון‬ ‫נקודות‬ ‫לנדאו‬ ‫ליגאל‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫העסקים‬,‫ביניהן‬: •2005-2013–‫בחברת‬ ‫דירקטור‬"‫דליה‬"‫בע‬ ‫כוח‬ ‫אנרגיות‬"‫מ‬. •2001‫ואילך‬–‫הון‬ ‫קרן‬ ‫בפרוסיד‬ ‫דירקטור‬-‫בע‬ ‫סיכון‬"‫מ‬. •1993‫ואילך‬–‫בע‬ ‫לישראל‬ ‫אגוד‬ ‫בבנק‬ ‫דירקטוריון‬ ‫חבר‬"‫מ‬. •1990‫ואילך‬–‫מנכ‬"‫בע‬ ‫לנדאו‬ ‫חירם‬ ‫חברת‬ ‫ל‬"‫מ‬. ‫השכלה‬ ‫מטעם‬ ‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בוגר‬ ‫הנו‬ ‫לנדאו‬ ‫יגאל‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬(1986)‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫ובוגר‬ ‫הטכניון‬ ‫מטעם‬ ‫בהנדסה‬–‫לישראל‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫המכון‬, ‫חיפה‬(1982.)‫בשנת‬1987‫קיץ‬ ‫קורס‬ ‫בהצלחה‬ ‫סיים‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫הרווארד‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫למנהלים‬.‫את‬ ‫בצה‬ ‫שירותו‬"‫הצבאית‬ ‫ודרגתו‬ ‫בינוי‬ ‫במרכז‬ ‫עשה‬ ‫יגאל‬ ‫ל‬ ‫רס‬"‫ן‬(‫מיל‬.).

×