Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

ข้อมูลเกี่ยวกับ DHCP Server.pdf

 1. DHCP SERVER
 2. DHCP คืออะไร ? DHCP (DynamicHost ConfigurationProtocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับกำรกำหนดค่ำต่ำงๆ ให้กับเครื่องลูกข่ำยในระบบเครื่อข่ำย เช่น กำรกำหนดค่ำ IP Address (ไอพีแอดเดรส)ให้กับเครื่อง ลูกข่ำยแบบไม่มีกำรซ้ำกัน, กำรกำหนดค่ำ Gateway DNS (เกตเวย์ดีเอ็นเอส) ให้กับเครื่องลูกข่ำย แบบอัตโนมัติ เป็นต้น DHCPServer นิยมใช้กับห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องลูกข่ำยจำนวนมำกๆทำให้ไม่ต้อง เสียเวลำในกำรกำหนดค่ำต่ำงๆ ให้กับเครื่องลูกข่ำย หรือควำมหมำยง่ำยๆ คือ กำรตั้งค่ำระบบ เครือข่ำยแบบอัตโนมัติ 2
 3. ประโยชน์ของ DHCPนั้นจะช่วยในเรื่องระบบกำรจัดกำรเครือข่ำย เป็นส่วนสำคัญ โดยมีกำรบริหำรและจัดกำรระบบหมำยเลขไอพีที่ไม่ ซ้ำกันไม่ว่ำจะมีเครื่องลูกข่ำยมำกขนำดไหนก็ตำม เพรำะถ้ำไม่มี DHCP เข้ำมำช่วยในเรื่องนี้ กำรจัดแจงและจ่ำยหมำยเลขไอพีจะเป็น เรื่องยำกถ้ำเครือข่ำยนั้นเป็นเครือข่ำยที่มีขนำดใหญ่ 3 ประโยชน์ของ DHCP
 4. กำรสร้ำง IPv4 Scope หลังจำกที่ทำกำรติดตั้งระบบ DHCP Server เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมี IP Address แจกไปให้เครื่องลูกข่ำยก็ต้องทำกำรสร้างDHCP Scope ใน DHCP Server ก่อน เพื่อ กำหนดช่วง IP ที่จะให้ทำกำรแจกไปให้เครื่องลูกข่ำยหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมำเชื่อมต่อ Lan, Wi-Fi นั้นๆ 4
 5. กำรสร้ำง IPv4 Scope 1.เปิด DHCP โดยที่หน้ำ Server Manager ให้คลิกที่แถบ Tools > DHCP 5
 6. 2. แล้วที่หน้ำ DHCP management console ให้คลิกขวาที่ IPv4 เลือก New Scope… 6 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 7. 3. กำหนดเลข IP เริ่มต้นที่ต้องกำรให้แจกที่ช่อง Start IP address และกำหนดช่วงสิ้นสุด IP ที่ต้องกำรในช่อง End IP address ตัวอย่ำงเช่น กาหนด Start IP address : 192.168.100.20 กาหนด End IP address : 192.168.100.50 7 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 8. 4. เรำสำมำรถเพิ่ม IP Address ที่ต้องกำรยกเว้น ไม่ให้แจก โดยเป็นไอพีอยู่ในช่วง IP Range ที่ กำหนดไว้ตำมข้อ 3 แต่มี fix ใช้งำนที่เครื่องไว้เช่น เครื่อง print เป็นต้น ให้ละเว้นไม่ให้แจกเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหำไอพีชนกัน หำกไม่มีก็ว่ำงไว้ 8 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 9. 5. กำหนด lease duration วันหมดอำยุของ IP Address นั้นๆที่แจกไปว่ำให้ล็อคไว้สำหรับเครื่องนี้ นำนแค่ไหนค่ำเริ่มต้นก็ 8 วัน เสร็จแล้วคลิก Next 9 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 10. 6. เลือก Yes, I want to configure these option now เพื่อทำกำรตั้งค่ำทันที ให้คลิก Next 10 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 11. 7. ที่หน้ำ Router (Default Gateway) ให้เพิ่ม IP Gateway หรือ IP ของ Router แล้วคลิก Next 11 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 12. 8. “Domain Name and DNS Servers” นั้นเป็นกำร เพิ่มข้อมูล Domain ภำยในถ้ำมีครับ แต่ถ้ำเป็นเครื่อง ที่อยู่ในระบบ Domain ก็จะขึ้นให้อัตโนมัติ คลิก Next เมื่อกำหนดเสร็จ 12 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 13. 9. ที่หน้ำ “WINS Servers” ถ้ำมีใช้งำนก็ให้เพิ่ม IP หำกไม่มีติดตั้งไว้ก็คลิก Next 13 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 14. 10. ให้เลือก Yes, I want to activate this scope now เพื่อใช้งำนทันที แล้วคลิก Next 14 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 15. 11. เสร็จแล้วครับ หำกไม่มีรำยละเอียดอะไรเพิ่มขึ้น ก็ให้ Refresh หน้ำ DHCP console ไปสักหนึ่งรอบ 15 กำรสร้ำง IPv4 Scope
 16. THANK YOU 16
Advertisement