Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ansvar för jobb och trygghet      2013 års ekonomiska vårproposition              15 april       ...
Det ekonomiska läget  • Dämpade utsikter för 2013 och 2014    – Euroområdet i recession, åtstramningar i USA    – F...
Bred osäkerhet kring utvecklingen i  Europa  • Oro kring politisk utveckling i Italien  • Reformarbete pågår i Spani...
BNP-tillväxt                                                       ...
Arbetslöshet                                                       ...
Nyckeltal  Procent. Finansdepartementets decemberprognos inom parentes                         ...
Offentliga finanser Procent av BNP                          2011     2012     2013   ...
Skatteintäkter  Jämfört med BP13  Miljarder kronor         2012  2013  2014  2015  2016  Skatt på arbete...
Skatteintäkter  Jämfört med decemberprognosen 2012  Miljarder kronor         2012  2013  2014  2015  2016 ...
Värna Sveriges starka position  • Fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen och   behov av goda säkerhetsmarginaler  ...
Värna starka offentliga finanser och underlätta återhämtning Finansiellt sparande. Procent av BNP 6 5       Finan...
Nio år med lågt resursutnyttjande  BNP-gap. Procent av potentiell BNP  6  4  2  0 -2 -4 -6 -8    1980  1984 ...
Principer för hantering avkonjunkturcykler och överskottsmåletSkiss. Diagrammet avser inte en specifik period 3%     ...
Politikens inriktning  • Ansvarsfull ekonomisk politik med starka   offentliga finanser  • Motverka att krisen biter s...
Offensiv budget för 2013 skjuterin energi i ekonomin • Infrastruktursatsningar • Satsningar på forskning, utveckling och...
VÅP13: Åtgärdspaket för att dämpa krisens effekter • 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser  under 2013 och 2014 • ...
Riktade tillfälliga åtgärder för att  möta ökad arbetslöshet  Miljoner kronor och antal platser            ...
I fokus inför BP14  • Fler i arbete på en inkluderande   arbetsmarknad  • Förbättrad välfärd  • Förstärkt konkurr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finansminister Anders Borg; Ansvar för jobb och trygghet, 2013 års ekonomiska vårproposition 15 april

285 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Finansminister Anders Borg; Ansvar för jobb och trygghet, 2013 års ekonomiska vårproposition 15 april

 1. 1. Ansvar för jobb och trygghet 2013 års ekonomiska vårproposition 15 april Finansminister Anders BorgVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 2. 2. Det ekonomiska läget • Dämpade utsikter för 2013 och 2014 – Euroområdet i recession, åtstramningar i USA – Företagen avvaktar med investeringar – Oroliga hushåll ger svag konsumtionstillväxt • Hög arbetslöshet stiger under 2013 och 2014 • Fortsatt stor osäkerhet och nedåtriskerna dominerarVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 3. 3. Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa • Oro kring politisk utveckling i Italien • Reformarbete pågår i Spanien • Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder • Cypern femte eurolandet att ansöka om bankstöd • Strukturella problem och låg tillväxt i många euroländerVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 4. 4. BNP-tillväxt Reallön Medelvärde 2007–2012. Procent Procentuell förändring 2006–2012. 1,5 10 1,0 5 0,5 0 0,0 Spanien Danmark Portugal Tyskland Irland Grekland Frankrike UK Sverige Belgien Finland Österrike Italien Nederländerna -5 Grekland Spanien Danmark Portugal Tyskland Storbritannien Frankrike Irland Sverige Österrike Belgien Finland Italien Nederländerna -0,5 -1,0 -10 -1,5 -15 -2,0 -20 -2,5 -3,0 Källa: EU-kommissionen. Anm.: Reallön avser real producentlön, dvs. lön plus sociala avgifter. 2012 är prognos enligt EU-kommissionens vinterprognos -3,5 Källa: Eurostat Finansiellt sparande 2012 Offentlig bruttoskuld 2012 Procent av BNP. Preliminärt utfall Procent av BNP. Preliminärt utfall Nederländerna 180 Storbitannien 160 Frankrike 140 Danmark Grekland Österrike Tyskland Portugal Spanien Finland Belgien Sverige 120 Italien Irland EU15 100 80 2 60 0 40 -2 20 -4 0 Spanien Tyskland Danmark Portugal Grekland Storbitannien Frankrike Irland Sverige EU15 Österrike Belgien Finland Nederländerna Italien -6 -8-10-12 Källa: EU-kommissionen Källa: EU-kommissionen Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 5. 5. Arbetslöshet Sysselsatta Förändring i procentenheter Q3 2006–Q4 2012 (15–74 år). Procentuell förändring Q3 2006–Q4 2012 (15–64 år). 20 10 15 5 10 0 Irland Finland Grekland Tyskland Belgien UK Portugal Nederländerna Sverige Italien Spanien Frankrike Österrike Danmark 5 -5 0 -10 Österrike Irland Grekland Finland Tyskland UK Belgien Portugal Nederländerna Sverige Italien Spanien Frankrike Danmark -5 -15 -10 -20Långtidsarbetslöshet Arbetskraftsdeltagande12 månader eller mer. Q4 2012 (15–74 år). Procent av arbetskraften. I procent av befolkningen (15–74 år), Q4 2012. 20 80 16 70 60 12 50 40 8 30 4 20 10 0 0 Sverige Danmark Portugal Spanien Tyskland Grekland UK Frankrike Irland Österrike Finland Belgien Italien Nederländerna Finland UK Tyskland Portugal Irland Grekland Belgien Sverige Nederländerna Spanien Italien Danmark Frankrike Österrike Anm. Alla serier utom långtidsarbetslösheten är säsongjusterade. Källa: Eurostat Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 6. 6. Nyckeltal Procent. Finansdepartementets decemberprognos inom parentes 2012 2013 2014 BNP1 0,8 (0,9) 1,2 (1,1) 2,2 (3,0) Produktivitet i näringslivet2 1,2 (1,2) 1,3 (1,8) 2,4 (3,0) Arbetade timmar2 0,6 (0,5) 0,2 (-0,3) 0,3 (0,6) Sysselsättning 0,7 (0,6) 0,2 (-0,1) -0,1 (0,2) Arbetslöshet3 8,0 (7,7) 8,3 (8,2) 8,4 (8,3) Löner4 2,9 (3,0) 2,8 (2,9) 2,9 (3,1) KPI5 0,9 (0,9) 0,5 (0,6) 1,2 (1,3) KPIF5 1,0 (1,0) 1,1 (1,0) 1,3 (1,3) BNP-Gap6 -2,2 (-2,0) -3,5 (-3,2) -3,3 (-2,4) Anmärkningar: 1 Faktisk, 2 Kalenderkorrigerad, 3 Procent av arbetskraften 15-74 år, 4 Enligt konjunkturlönestatistiken, 5 Årsgenomsnitt, 6 Skillnad mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 7. 7. Offentliga finanser Procent av BNP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Finansiellt sparande 0,0 -0,7 -1,6 -1,0 0,0 1,1 2,0 Strukturellt sparande 0,7 0,3 0,4 0,9 1,3 1,7 2,3 Maastrichtskulden 38,4 38,2 42,0 41,8 39,5 36,2 32,3 Anm.: Den konsoliderade bruttoskulden ökar 2013 med 2,7 procent av BNP till följd av Riksbankens upplåning för att öka valutareserven, därefter avtar denna effekt som andel av BNP med ca 0,1 procentenhet per år 2014–2016.Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 8. 8. Skatteintäkter Jämfört med BP13 Miljarder kronor 2012 2013 2014 2015 2016 Skatt på arbete -4 -6 -20 -29 -23 Skatt på kapital -15 -12 -18 -21 -23 Skatt på konsumtion -7 -11 -16 -18 -17 Övrigt 1 2 2 2 2 Totala skatteintäkter -25 -27 -52 -66 -62Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 9. 9. Skatteintäkter Jämfört med decemberprognosen 2012 Miljarder kronor 2012 2013 2014 2015 2016 Skatt på arbete -2 4 1 -5 -3 Skatt på kapital 1 1 1 2 4 Skatt på konsumtion -3 -3 -4 -4 -4 Övrigt 3 3 3 3 3 Totala skatteintäkter -2 4 1 -4 -1Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 10. 10. Värna Sveriges starka position • Fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen och behov av goda säkerhetsmarginaler • Lågt resursutnyttjande och högre arbetslöshet till följd av krisen • Finns skäl att använda en större del i närtid för att dämpa utvecklingen på arbetsmarknaden och stärka förutsättningarna för gradvis återhämtningVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 11. 11. Värna starka offentliga finanser och underlätta återhämtning Finansiellt sparande. Procent av BNP 6 5 Finansiellt sparande Strukturellt sparande 4 3 2 1 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17-1-2-3-4Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 12. 12. Nio år med lågt resursutnyttjande BNP-gap. Procent av potentiell BNP 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 13. 13. Principer för hantering avkonjunkturcykler och överskottsmåletSkiss. Diagrammet avser inte en specifik period 3% Finansiellt sparande Resursutnyttjande (BNP-gap) 2% 1% 0% -1% -2% Högkonjunktur LågkonjunkturVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 14. 14. Politikens inriktning • Ansvarsfull ekonomisk politik med starka offentliga finanser • Motverka att krisen biter sig fast • Stärkt arbetslinje och fler i jobb • Återupprätta kunskapslinjen • Trygghet och sammanhållningVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 15. 15. Offensiv budget för 2013 skjuterin energi i ekonomin • Infrastruktursatsningar • Satsningar på forskning, utveckling och innovation • Fler vägar till jobb för unga • Bättre villkor för företagande och investeringarVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 16. 16. VÅP13: Åtgärdspaket för att dämpa krisens effekter • 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013 och 2014 • Extra satsning på drift och underhåll av järnväg 2013 • Förstärkta insatser för regional tillväxt • Totalt 3,1 miljarder varav 1,9 miljarder kr 2013 och 1,2 miljarder kr 2014Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 17. 17. Riktade tillfälliga åtgärder för att möta ökad arbetslöshet Miljoner kronor och antal platser 2013 2014 Högskola inkl. studiemedel 170 170 Yrkesvux inkl. studiemedel 700 700 Praktik 1601 160 Utbildning inom arbetsmarknadspolitiken 1401 140 Regional tillväxt2 40 40 Infrastruktur1 700 0 Total satsning, miljoner kronor 1 910 1 210 1 2 Finansieras helt genom omfördelning av anslagna medel. Finansieras delvis genom omfördelning av anslagna medel. 2013 2014 Yrkesvux 7 000 7 000 Praktik 3 000 3 000 Utbildning inom arbetsmarknadspolitiken 1 000 1 000 Högskola (Ingenjörs- och 1 400 1 400 sjuksköterskeutbildningar) Totalt antal platser 12 400 12 400Vårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet
 18. 18. I fokus inför BP14 • Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad • Förbättrad välfärd • Förstärkt konkurrenskraft • Stabilt finansiellt system • Bättre tillgång till bostäder • Effektiv klimatpolitikVårproposition 2013 Ansvar för jobb och trygghet

×