Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seo Web lên TOP Google

264 views

Published on

Dịch vụ seo website lên top của King Ads xin cam kết sử dụng seo mũ trắng, an toàn, minh bạch, uy tín .
Website: kingads.net
Hotline: 0916395631

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seo Web lên TOP Google

 1. 1. 1@sEo Digital Marketi mg Strategies Focu on increasing e Reach & Vusibiii o our Business
 2. 2. “seo Ngtróvi dúng khóng xem hét 0 qua 1 trang google 27o! Nguvóvi dúng khóng xem hét 0 quá 3 trang google TRONG HÁNG cHuc TRIEU KÉT ouA TÍM KIÉM CHO MÓT TÚ’ KHÓA TRÉN GOOGLE, LÁM THÉ NÁO es TRANG WEB CÚA BAN XUÁT HIEN TRÉN TRANG aAu KÉT QUÁ TÍM KIÉM CÚA GOOGLE á’) Kungads - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 3. 3. @sEo cÁu TRÁ LÓ’! LÁ: SEARCH ENGINE OPTIMIzATION (SEO) TÓI uu HÓA cONG cu TÍM KIÉM Q en Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 4. 4. LMSEO NOI DUNG TRINH BAY ® SEO LA GÍ? © SEO LA LAM Gi :2 <9 HiEu QUÁ CÚA SEO? ® uu DIÉM CÚA SEO ? ® TAI SAO NÉN cHON DlCH vu sEO KINGADS © QUY TRÍNH SEO TAI KINGADS ® D! CH vu SEO CÚA KINGADS 4.. . ® LIÉN HE TU’ VAN VIÉN KINGADS Kingads - Leading in Digital Marketing www kingads net
 5. 5. fisEo SEO lá mót quy trinh két hcyp giüia các chuyén gia vá phán mém chuyén nghiép nhám dira 1 website cg thé váo danh sách Top 5 hoác Top 10 Cóng cu tim kiém (phá bién hién nay lá Googe) aói vó= i 1 hay 1 só tir khóa xác dinh. Tai Vlét Nam, do Google chiém hoin 85% Iwovng tim kiém cúa ngwóvi dúng lnternet, nén Seo tai Viét Nam dwovc hiéu lá Seo Google. Q I i Kingads - Leading in Digital Marketing wwwikingads net
 6. 6. S E Digital Marketing G“ 8'“ “WWW” l ‘Jn-i rulgw: . H-= .-. . tu»: ' a 1.010.000 ké! quá . _ Quang cao google Cóng 1-, » lhiét ké Web HCM - j/ teongcesigr‘ net ïmr; _"_ f ‘ """"‘""V"_"V"" A ' ‘ M L Tao Website : no Ccng viéc Dich vu thiét Ke website - ¡color vn i ÏI‘Q"ÍP, WFD'>" ' iio-l lv n'i. "i i ". - Thiet ke web . - ¡me! kewehsile ' Thlet ke web - Liaer‘ pn. website ban bang mas» SEO H m . , v» iluw lu» warm! » ° ' ‘ Két quá sEo Thiet ke web gia ré congtyuniótkóweb TRUSTNn i. - wwwiildnwohcow v Translate ¡his pega ' > by am Hñu n, A congiy mié: ¡A web TRUSTm una Id website chuïén nqhiép i. ‘ candy‘ chula SEO Bio hülllvá H6 tm lion am khóng lhlÓl ¡É web qu: ra’ kun chál Iuang v 'i‘: .l: ÍJi'H‘. . i: .1: ThhMmhno-DichVuWolrG-óilmflhmdshmg Cáng ly ‘Miel AZ ‘mm k6 wobsm. tniót k6 mb. gia chi 500K -— - “ úlflhmobhofllokconv vanesa-mom- W»- ‘ ïmhuunmn. mania. » wnrmnrmnnnvm hnnrúúmr-‘luohnnuhln Kingads — Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 7. 7. LAM SEO Lám SEO lá thuc hién các thao tác thóa mán tiéu chí cúa Thuát toán sép hang cúa Google. Nhám dira website lén vi trí xép hang mong muón, vóvi tú’ khóa xác '/ dinh. Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 8. 8. SEO Onpage SEO Offpage Tói uu nói dung vá lap Xáy dtyng backlink > trinh trang web Táng múc dc) uy tin (pagerank cúa trang web) Kingads — Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 9. 9. ¿r ' «i Digital Marketing L) —* é" ‘ ‘Iülïhïlqlqyoï:1í= i3¡Ï5i¡u¡í;1oLgt ' m: A 9 ‘¡I y i-iieu Que. cua: SEO Ïïlllgi . líl. j"'oiflgniéll. hifa'lii L HHFÍ ‘un -', .)¡F]"| igï-‘Ilillfíïli QÍIOÏINIQI i . - i iïlmïñ’ ' ma. W1"H«a“¿ i‘doltg"l: li”ll‘ fvtiïjigfiï: ¡ÜÉÏ"¡ÏÏÜÜWÍÍÏIIBÍÉÍÏl>= Í1:i. :_gÉÏIJ! v irqqpxgïtigiiiï»inauaieïirwiiiiiui íïltfioie-‘iirii ¡oi "niiáiiiïláiir. . ‘ÉÏILQUSIÏÏM¡lílïïiïllíiligwílïátl Olgfréflllíi” ¡iumgianaiaig A '_¡_¡(ó'lOQEí"(Ï= Ïi MÏï-lilivlílttoïaul ¡Hilti ¡‘fiifigaisïiei ¿eerjiïofliïiiigi u. ïllslliiii ivilejiazcsiil-ié; L'o'Á'I'I'I'L. ÏÜILQIÏ-, IÓ‘_ luna};
 10. 10. i: ‘7 Kháng dinh vi 7‘ thé vwqt lén trén i dói thú. tiéu dén website mót e cách thwfvng xuyén, khi khách háng ¡rw Kingads - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 11. 11. OO O OOO Digiicil Nicirkeiirig} n "ai Sao ¡"éïi Chan igx-xcïs KingAds quan tám Gén hiéu quá dem dén cho khách háng Luón láy chát Iuvng lám kim chi nam hoat dóng Luón luón thiyc hién quy trinh seo minh bach an toán vá vá chuán miyc Có nhiéu kinh nghiém Seo cho các tú> khóa canh tranh nhát trén Internet nhw: rút hám cáuphuyén nhá trOn gói, ba| o,IaptOp. ... Chi phi hcyp ly, thanh toán linh hoat Dich vu khách háng tót nhát ¿ smillug ln "llglitál i'il= liit= iílutg_ 'A“'I"'A'L. :0Íul= ('kn. l3 (‘Íïnuftldk
 12. 12. lfisEo QUY TRÍNH SEO Phán tien ypu e55: Phfllttfllllhfil Xáv duna he: thóng back link ‘En mmm». I i Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 13. 13. SEO Dich va SEO KingAds 1) SEO Hé Thóng = > Khách Háng Dáu Tw Chuazn Marc vá Ngán Sách Lórn Q KingAds cung cáp giái pháp SEO cho toán hé thóng Website ngánh nghé cúa Qui Khách G) Ha Thóng Tú» Khóa Bao Góm : . TÚ’ Khóa Ngánh . n‘; Khóa gán vóri thu-ong hiéu ngánh o Tú Khóa sán pháml dich vu cu thé 2) SEO Tú’ Khóa = > Khách Háng Déu Tu’ Trpng Tám, Ngán Sách Táp Trung ® KingAds cung cáp giái pháp SEO cho các tú khóa chü chót cúa ngánh, sán phám, dich vu cúa Khách Hángfiáp trung các tú- khóa hiéu quá nhátláng doanh thu nhanh nhát do KingAds hs tro nghién cúu vá de xuát Q I i Kingads - Leading in Digital Marketing www kingads net
 14. 14. KÏNG Ads Digital Marketing r Chi phi dáy website lu VI In men la: ¡en VI tri TOP cam két cho moi lu khoa cu mé - Kingads hoan 100% phi neu website khóng ión TOP nnu cam kél Chi phí aáy » Tói uu nen tuc dé duy tri vu lrl TOP cúa website dói voi lu khoa Cu lhé — Kingads nó: hoan 100% ma. gian websile roi khól TOP Chi phi duy tri - Mac do canh tranh cúa các websne knac doi vai ii‘: khoa - Múc ao iói uu men ¡ai cúa a6: ¡mi voi lú khóa BO khó cúa tir khóa Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 15. 15. SEO DÓI TÁC CÚA KINGADS O DÓI TÁC DÁ TRIÉN KHAI + thegioibalonet : Top 1 google, tú! khóa : balo, halo laptop, balo du lich, balo máy ánh + tuvansetupxzom : Top 1 google, tir khóa : tu ván setup, setup nhá háng, setup caphe bar, tu van setup nhá háng khách san + Milazo. vn : Top 1 google, tú- khóa : quan áo nam, quan áo nü, quan jean nam, quan jean nü O Ooi TÁC BANG TRIÉN KHAI + phuongnampro. com, Top 3 , tir khóa : san xuát phim quang cáo, phim quang cáo, phim quang cao + autotoyotavn : Top 3,tú’ khóa : xe ToyotaToyota innova, Toyota vios, Toyota camry, ... . Va‘ con rá’! nhieu Website dá vá dang dupc KingAds duy tri top á Mu hót các linh vgrc nhir: Bát dóng san, nhá hang, thóri trang, cóng nghé, phu kién. . Q ¿i? Kingads - Leading in Digital Marketing www kingads net
 16. 16. f. ‘ A «y Digiioi Marketing w- 4 Phuoiig Nam 309W’ QUÁNG CAQWNA“ CUOCOÓ‘ Aiwaic NlGHT-HAYBOYNKSHT mv: n-aii TAV— Gm :7 ; ‘ ¡‘ijïetcczglnvest ’ , E-J “PKC-H in, :« TUBEPXJNH TAO oAu AN cHo NGOi NHAviET TlN a NGHIA LuoNG TOAN ríiimsiaie srétíllqui ln íïltglliéii iviisiitisinugi viv-nu. ¡{launulaaiai
 17. 17. cLiENTs e ïlrúütfilfiflfllflNGNiUülCfluvfiflfiüil’ ®Milazti ¿iJADOO Sep vbi thóvl glan oinNAomATmAu-uïomur 3,, can, “¡m m", Kingads - Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 18. 18. PARTNERS VNEXPREVES m. —_. -.. . KingAds — Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 19. 19. CÓNG TY TNHH DÁU TUVA QUÁNG CÁO KINGADS Digital Marketing Tra 56': 17D, Bang Ván Ngfr, Phuüng 10, Quan Phú Nhuan Dién Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lam An Account Manager Mobile: 0936.5l.52.5l Email: an. manager@kingads. net

×