Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kingads google adwords

283 views

Published on

Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads, tiếp cận khách hàng online nhanh chóng bán hàng dễ dàng hơn.
Công ty Truyền thông King Ads: 4 Hoa Sữa, P.7 Q.PN
Hotlone: 0916395631

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kingads google adwords

 1. 1. WGOODLE ADWORDS GO0g1e AdWOrdS
 2. 2. G0ODl.E .í`.DỊỉ»I0RDS QUẢNG CẤO GOOGLE HAY SEM LÀ GÌ? QUẢNG CÁO GOOGLE XUẪT HIỆN NHƯ THẾ NÀO? TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO GOOGLE? HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO GOOGLE ƯU ĐIẺM CỦA QUẢI!G CẤO GOOGLE GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? TẠI SAO NÊN CHỌN KINGADS? DỊCH VỤ QUẢNG CẤO GOOGLE CỦA KINGADS QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA KINGADS LIÊN HỆ CHUYÊN GIA KINGADS ỢỘỘỘỘÔỘÔỘỘỘ z'Ẩìl[Ế_IễỂắ[t` ứ ,.=r=.l0ồlìlLęỊ Il LỈIẸIĨÌẾIN lv1ì›:li1‹=lĩllLę; vAvlvAvlvAvL.i‹ìlk;I=,lăỈÌ›=..llclì
 3. 3. G00Dl.E »ỉ`.DỊỉl'0Rl3S Là hình thức quảng Cáo trên trang tim kiếm F, ' Google, các website khác của Google và các Ẹ đối tác: Gmail, Youtube, NewYorkTimes... Là Chương trình quảng Cáo TỰ ĐỘNG, cho :Ị Ệ Ệ phép quảng Cáo của bạn xuất hiện khi khách hàng tìm kiểm những từ khóa liên quan tới sản phẩml dịch vụ bạn cung Cấp. v Do cơ chế giá và phân phối quảng cảo rắt phức tạp, Google khuyên các nhà quảng cáo nên thuê các ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN bởi Google triển khai và quản lý quảng cáo trên mạng lưới của Google. Những tên thường gọi: Google Adwords, Quảng cảo Google, Quảng cáo PPC, hay còn gọi là SEM (Search Engine Marketing) D Ỉ'ẵĨl[Ẹ_rểấẫl= ø ;.ổỸẾlỔnl[Ịl Il Liiẩliíẵll ltliỉlíttổlũluị vA'AvlvlvAvL.ẫ0lkặIấldl=..llcll
 4. 4. GOODl.E.ẫ`.DlỉrIORDS GO 816 Tối đa 3 quảng Cáo bên trái và 8 quảng Cáo bên phải . Ĩllll Ĩưảlllg Nọlv ' thiet ke web Ấụỵ*ễgỆlŕ i'ĨllỆilỆỉ>ĨĨ` "."lỆl›:v`::w llvị=‹ `; '.ll:ul›E ' lẵẽslrlịlì lclc-l: Còng ty thiết kế Web HCr.1 - `,Il..0Pgdesign.Fet r "`l-rtrvr P11 ỂÌÌIỆ' l`IF: Dịch `ư'μ. thiết kế website - lCOlOr.`.Vr` " " 'Thìet›kF-"lell " ' T ',.Pøt l.e '.'.'el:`h.Le 'l`:: `: Ị; Ệ Ệ 7 Thiet ke web - l.`llển ph! website ban bang clĩuẳn SEO 'ì"ệ"ì"Ệ " '17ÍỄ[*ke'b':ỆIJ5l[E ' X , , . :guỄ,. el Thiêt kế web gia rẻ Côngty thiẻt kê web TRUST.vn ” ' ts e~ì,z`* ::** v ‹". híetkeweh C0l`l`ll ' Translate this page .4,:` `-ll.:,w 'll Còlìg t'ỵ` thiểt kể Web TRUST `vIì thiểt kể wellsite clìuỊ`èlì Iìglĩlẻp Cao cáp l;lĩLlẩn 5E`ỈJ Eláũ lìanh `.a lĩlẵ Ìlũ irùvì ỐƠl l'(iĩ=jvìg thiểt kề Wel) gia rẻ ~<v:-nì Clìảt "ll 4 lẤl"ŕJ llrong ›^ 1657 Plìslì Hl,l, I':lĩ P1- LJ lềlj `v`a: Thiết kể »`tebiste - Dich Vu rl`:'eb GIỎÍ thiêu Khách hàlìg _ _ g _ Công ty Việt AZ Thiêt kê website. thiêt kê web, giá chi 500K ' `h‹Ẻrkè,. .r.` ,' ll thietke website500k com! V Translate this page Thiết kể wehsitp Ihíểr kể weiì ỵrìl rlìi G00 nnn Vl`JFl han rớ rĩ‹rr›-.r 1 v‹Pl'ề4:IlFI hárĩ Ílịllsl' 'lrl Ỉ'ẵĨl[Ẹ_rểấẫl= ø ;.ổỸẾlỔnl[Ịl Il Liiẩliíẵll ltliỉlíttổlũluị vA'AvlvlvA'L.'0lkặIấldl=..llcll
 5. 5. ` r`lỊĩ`ZỄ GOODl.Elẽ.DlíIORDS TÍ Ịợiỉịạgiirềịtl ÌIỀI. lìíęĩiiiỉ'øIIìỆt“1ợ^f ẹ1ỉn"HỂâ . xỈỉ.IIịìDỉí'i ,fịrrĨIììLịJS`ĩịỉỉŕe'ín*Lęl ẽlịarịvt ellifẫẵìllgl ' - ^` ”,^ Ơ 10 'ĩ9Ểi9.s ttiilĩìiịgfkl 'Ì I 7 ` 7 . , . q . Ừ ę_'__ Ị ẾIQẾIIỊ kor:lu1 :‹iKauỊgỊI ẽfaIus*ịìoạeĩiiEJ.ìịĩỊỵẹ` g` "ý g k dìlglll lLglf'ễĨll`Ĩf.`,'-TỈ!ì`llẮ.Iìlẫ*[!l l`lIỊ,l9'ẽiiĨĨ,Ĩ`ẫ1Ịl 'Ểt. T ắìitẵi IỄJIIỆI rFÌịỊìiẾẮlỂi!ỉỂĨÌỊị| ị_,tgIiiề lẵìíẻ. FỂĨÍTẺ. Ý 1` , `°ỈỊl”,”‹l;, Ềiíiírt iliểlrẵẩíu ầfiiiie, Ấiiiiạ ing, ĨỈỊ¶l í'ẵìlI;l_rấeĨỊ: ứ _.=0=.l0`.Ỉll[_0,l Il LỈiểlỈ`I=.ll liiiỉlíĩtồlĩllrgl vlilvlvlvlvt.t0lLậỊęIỆi=..ll;Ií
 6. 6. ` íịliinzii h'lI* DÍg͆OlMOrl‹e†Ín9 w riì 'i`Ù`.' C:l:Ọ.' 'i`:ol:Ị `I'ịằ,U`Oŕ'. 'G CUOC Cl,-`., 'l':r:,"-~.. Pl~2Ò 'l',~Ịì.l QUOC `I.^Ị*. I"GÔn` l'JŨ^ỈÁ. ,'GU“Ò`l SƯ DỤI 'G. Ịr i ễũìlịsí “Ị',.l ũĩl Ỉlrĩllr ”l,IẾ.ÌlJs1 Ơlì!9` il. i^ ' *I Ệ_ ”9iẵl~ắSì!ắldìl.ìtẵl.ỊỊgẹỊ,llổĨ`I tl”-'quại Ị. g ^'^ ƠIP ` i ẤIIIÌI ồr4r'lm, Ầ`llíl 'El !.tvr rotì vliỉĩ `J-/Ố ” S í'ấìllayấeỈl= z ,.=0=.l0`.lll1_l,l Il: Litẳũięll l'Ii:lít‹sIiilLgỊ , vA'AvAvlvA'L.ằ0lLugỊãIđle..ll;Ií
 7. 7. ll`ll”i=il GOODl.Elẽ.DlỉlIORrJS ì '=“Ù`a' :: _ .'“ 'EBỄ`àl`l`E `vI.oriã. C.llỂl.Cl-Ị `“`Ể"IÚ”C ỈẵU.l=l'.°l` I'IÉỆẸu ” c`l,U. .. 'C C.'l”`.O: `iL`Iẹ“ị9ĨlE“ỈJ :l`I`ii: T il ỆỈỊIÌLỂỊ , lliŕẫlll TỈỔẪ ÌÌÌÌỀJIỊỊVỈ g ịìĨIjị`l!,ẫfì“.Jl ấf ,.ịlỊÌiỊỆl li!Ì.illilll.ề !‹í` ìllầçgtw gị ỉy"l"`_`_p`Àl ẠLă~"Ĩ ỵ“Ỉ4`l,_Ị`_I =_Fflgl,l iilíị ĨỈ .,Ỉtí[ỂĨ.,ÍỈỈị°F=°4` Ị Ấ ir - l l`i.f'l0Pẵll iñlilẹl ĩ.l.`l`l1 tdẫl`ll - ,g,.. “ “I 61, ..Ệ,`.[.!t!`l.ậ,1Ỉắ1`t-A Ị.ị.!!.Ể]ỊÍ !l!͆ĨJ.lLỆl `. - ỢỈP E " ` Lŕ_ nẵlợll ìlirằìil Ể“l.l`lI'-..lil iIẵlỂ*" C) V S "X .i ” lV`~.,. =_; V”, ` 4 ứ. _r-ir 'Wav' , 91!, !,ỊỊầIęIr ,Ụ_4uựIOh V í'ẵìllỊi,rấeĨỊ: ứ _.=ì=.lO`.Ỉll[_0,l Il LỈiểlỈ`I=.ll liiiỉlíĩtồlĩllrgl , vA'AvAvAvA'L.I0lLęỊâIđi=..ll;Ií
 8. 8. `l`lỊ'“ZỄ GOODl.E .ã`Ệẵ'li,ĨĨŕ-7I9ỉ`l°í .Ị Ị ñiivỉüìlltiềnçnẫìl ẵfiẫlil ỊịJi`ỂìVlÌl Ị u` F!`ì"l`ilịị”“Ị,.I.r=°.1`lỈ.gl' 0_Íẵl0` “',0“,ỈE ,Ạ .- , lồỂAễừÌIi ẽfổ= Hố-` Ũ.Ì!ầig`J.!*Ĩi, ili! ỆlĨ.lỈFỆ-1!L"ỄẵĨi II d`Ể'ẵìIẵtỌ¶ìÌ iŕỉlhlẹl ”`ịịỉ_1Ì.tlịw..,a iìỉlì EIII1 vlfẵlí ÌỈl* ‹ì`lvll ry rlllll. 't°Ỉị..*` ỉillĨ:` ỉcĩ i`l.Il.`P` *Ll Ỉíil 9-l`lI`l .l.ì.I!l”ểììi gllŕlẵìlịgl Hẵlịŕ vtẵlọl __ r_ `.ựl0 mn 4, ỂốÍ.ầ,lỂŨ ,fIl:.l.il “ỡ.f9“›:. 'HỆỄJ Ì.ÌỊ'Jg`1!Ễ "Ị *"" “ " J í'ẵìllỊi,rấeẵl= 1 ŕ.30ẾlỈnl[gl Il Liiểũtỉll liiiỉlíĩtồlũlrgl vlilvlvlvlvx.t0ILậỊęIđi:..ll;lí
 9. 9. .WỲ 'I ll.. Ị t C M r Ơ. a Ư W a Đ uu .Ú N D .L n . A Il 9 0 .m T d M N L . ` S .A d L 0 M. H va .I u .,..μ.l,, .Lm Ou Mu.Ề ., .. 0.. U .0 LL .,. um ra mmc .lm ro c h 0 c m.,o,a..m ...nư›. aa C C I u.m mm .uĨ. q h aa `a ,.% k u .n ?. U ,Ư qh g , t .ot .ll C n ự, :I I' ãơ Ia Ao DỊ, .n.wl,mm .v t um. ..^.u..,..m n ,μm m m m..ü đ u ,.v. .O D. V. a M h ,.a M S t k h LL Ệ' gg wVvw.kÍngadS.net
 10. 10. DICH VU liĩŕấi , I Ệ Hàng ngày tôi có biết được chính xác quảng cáo xuất hiện bao nhiêu `li a ối `_ ` -:gt ần, ở đâu và có bao nhiêu người N ` Y Click vào quảng cáo không? l Ắ I .lì KingAds - Leading ln Digital Marketing wVvw.kÍngadS.net
 11. 11. GOODLE ADWORDS GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? Ộ Google không định giá Cố định cho 1 từ khóa ở một vị trí, tại một thời điểm nhât định nào. GIA là do Nhà quảng cảo tự đâu giá. Ơ Mức đầu giá cao + Điểm chắt lượng quảng cáo cao >> vị trí xuất hiện và mức độ xuât hiện quảng cáo tôt. Ồ Điểm chắt lượng = Ðộ tối ưu của quảng cáo + Tỷ lệ Click I số lằn Xuất hiện (CTR) Ồ Giá phải trả của nhà quảng cáo ởvị trí số 1 là giá đấu của nhà quảng cáo xuât hiện ở vị trí thứ 2. MI l Ế KingAds - Leading ln Digital Marketing WwW.kÍngadS.net
 12. 12. `[lJ'IzIl `II* DÍgi†OlMơrke†Ín9 'I 2 3 4 5 6 7 8 QUY TRÌh!H DỊCH VỤ KINGADS í`ẵìl[;r_yểẩl= r ,.ồÊIỂnlLỊl Il Liiệliíẵll lvliỉlíĩtaũluị D 'Ấ'ẨvlvỂvA"` .ẫtìlkgI:,Ilẩi=..lI:Ií . . , N ‹fỈñ,,vIvỈñl v ị í;:ro`ã1 9,°,_ệ,,_ęIlẸμ,,j4,_, Ịluỷlặí. Eliaìnu .L*.l`lỈ;^-,ill " øỂ_ĂỈ[;-ỈỈIỊVẸVÌÍỒẦỸỸLNỨÌ ijg.M,_,,μ1rề ỡ.f-`Z:ỉ`:‹I.f'ẵỀ ..'II'Ỉt0,v4!“!'Ệt`0`r ồrử!MửĨỈQ=` ỂlìtỮO` ÌIƠHO Ấ , ñ r. PÉ- lili”-ìí ,Á , . . . ị . . Ị ” " à _ *r'ETil0F-.ĨI l ` tfĩĩtíoklo-#110! llẸ1"`°ỊỮ'E1 fẵìịu `ì16ẵl qmiuí 'E` 'R3 nn Oẵìitằl ÍÊĨỨÌI ` lH'4 ` bí Il° Ửìlalllŕh ` Úốưẫ ÙIĨÚỐ /V1ạÌFn:Ìl Ểlìhìlul liẫtl .1lrìlu` 'Fl' Ị ÚÌĨĨZẪIFIUỮẤÌI ` ". iltễìu qifỆ.μđnềi, O ĩ A01 'hố 4I.` ilfằll tiihn C li I ` ellkìluỹ-rrĩlo "'L` ”" “ 'Ị Ế 'uF°k`°` I.. Ĩ ,.ỵ ,` ` , r'ọIiiỊItrẵiIi.'lịF , . `ÍVínlllụhg1 Ỳlẵrvìầlhơrễìll I '2ìáI'ì "i‹ẫỉì iLệ` Ivlễỉì .ẫiliạẵị íẵề"Ể1'* ›,ẵl°Ệẵ "“ "`=`^ ` 4 l.Ill.o`r .4v -,, Ịglv_“._Il ,ÌỈỂ-‹ìl,I',1.ìk=.Ĩl 4 'K .ũíầlíŕlììll I “it 'D
 13. 13. CÔN›G TY TNIỈH ĐẦU TƯ VÀ “QUẢ1`Ĩ`Ỉaę`r *CÁO MN`GADS DÍg͆Ol Mơrketlng Trụ Sỡ: Số 4 Hoa Sũ'a, Phu'ò'ng 7, Quận Phú Nhuận Ðiện Thoại: 083 5173947 Email: ínf0@kingadS.net WwW.kÍngadS.net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an.manager@kingads.net

×