Update website pknalphennoord_mei_2011_v1.1

320 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Update website pknalphennoord_mei_2011_v1.1

  1. 1. Toelichting AK 25 mei 2011 Paul Bentvelzen webmaster www.pknalphennoord.nl
  2. 2. <ul><li>Doornemen programma </li></ul><ul><ul><li>Opschrijven vragen </li></ul></ul><ul><li>Welke websites kennen we </li></ul><ul><li>Visie achter www.pknalphennoord.nl </li></ul><ul><li>Bezoekerstrends </li></ul><ul><ul><li>Wat zagen we in april 2011 </li></ul></ul><ul><li>Korte demo </li></ul><ul><ul><li>O.a. Algemene Kerkenraad op de website </li></ul></ul><ul><li>Twitter, Facebook…Social Media </li></ul><ul><li>Toekomst </li></ul><ul><li>Vragen beantwoorden </li></ul>
  3. 4. Deze gaat het over vanavond
  4. 5. <ul><li>Informatie voor: </li></ul><ul><ul><li>Actieve gemeenteleden de Bron en GHK </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle gemeenteleden de Bron en GHK </li></ul></ul><ul><ul><li>Geïnteresseerde mensen om ons heen </li></ul></ul><ul><li>Van buiten naar binnen denken </li></ul><ul><li>Etalage en Missionair zijn </li></ul><ul><li>Jeugd aanspreken  héél moeilijk! </li></ul><ul><li>Hoge mate van actualiteit </li></ul><ul><li>Laagdrempelig in gebruik </li></ul>
  5. 10. <ul><li>Nieuws </li></ul><ul><li>Kerkdiensten </li></ul><ul><li>Bezieling </li></ul><ul><li>Meinderts Mijmeringen </li></ul><ul><li>Algemene Kerkenraad </li></ul><ul><li>Webredactie </li></ul><ul><li>n.a.v. vragen </li></ul>
  6. 11. <ul><li>Bereik vergroten </li></ul><ul><li>Buitenwereld bereiken </li></ul><ul><li>Toekomst gericht zijn </li></ul><ul><li>Missionair zijn </li></ul><ul><li>Ervaring opdoen </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul>
  7. 12. <ul><li>Interactieve websites </li></ul><ul><ul><li>Meningen geven </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen ontmoeten </li></ul></ul><ul><ul><li>Alles wordt Mobile – Apps – 24x7xeverywhere </li></ul></ul><ul><li>Beeld en geluid </li></ul><ul><ul><li>Filmpjes (youtube) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pastoraat via internet (chat, face to face met geluid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dienst in beeld en geluid via internet </li></ul></ul><ul><li>Grenzen vervagen </li></ul><ul><ul><li>Alphen-noord wordt Nederlands-taalgebied </li></ul></ul><ul><ul><li>PKN wordt Christenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelovigen wordt gelijkgestemden </li></ul></ul>
  8. 13. <ul><li>Kijken steeds 6 maand vooruit </li></ul><ul><ul><li>Pastor(s) actief betrokken houden </li></ul></ul><ul><li>Trend naar interactief </li></ul><ul><ul><li>Facebook, Twitter, …? </li></ul></ul><ul><li>Trend naar beeld en geluid </li></ul><ul><ul><li>Youtube wordt gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitzending gemist </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeld en geluid in de kerk gebruiken </li></ul></ul><ul><li>Trend Missionair worden/blijven </li></ul><ul><ul><li>Hoe sluiten we de jeugd aan? </li></ul></ul>

×