SlideShare a Scribd company logo
PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16
Grao en Bioloxía 150 150 142 132
Redución 5% sen
xustificar - detráense 10
prazas para o DT
Dobre Grao en Química-Bioloxía - - 10 10 Nova proposta DT
Cota traslados - 15 14 14
Grao en Administración e Dirección de
Empresas
300 200 250 200
Aumenta 50 sen
xustificar. Non recursos
Curso ponte 20 20 20 20
Sen alumnos curso
pasado
Grao en Economía 125 150 150 150
Grao en Xornalismo 100 80 80 70
Detráense 10 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Com.Audiov.-Xornalismo - - 10 10 Nova proposta DT
Cota traslados - 8 8 8
Grao en Comunicación Audiovisual 40 50 50 40
Detráense 10 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Com.Audiov.-Xornalismo - - 10 10 Nova proposta DT
Cota traslados - 4 5 5 Aumenta a 5
Validación parcial estudos estranxeiros - - - -
Fac. de CC. Políticas e
Sociais
Grao en Ciencia Política e da
Administración
125 125 125 125
TITULACIÓN
Fac. de CC. da
Comunicación
GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO
Fac. de CC Económicas e
Empresariais
Acordo CG (curso
2015-16)
Proposta a
CG
Fac. de Bioloxía
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Observacións COAPCENTRO
Proposta do
centro 15-16
Prazas aprobadas CG
2014-15
Páxina 1
PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16
TITULACIÓN
GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO
Acordo CG (curso
2015-16)
Proposta a
CG
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Observacións COAPCENTRO
Proposta do
centro 15-16
Prazas aprobadas CG
2014-15
Grao en Pedagoxía 75 75 75 75
Cota traslados - 7 7 7
Validación parcial estudos estranxeiros ‐ ‐ 1 ‐
Grao en Educación Social 75 75 75 75
Cota traslados 7 7 7
Validación parcial estudos estranxeiros - 1 1
Curso Ponte - 20 15 15
Sen alumnos curso
pasado
Grao en Mestre en Educación Infantil 80 80 76 80 Redución 5% (ver xustif.)
Cota traslados - 7 7 7
Validación parcial estudos estranxeiros - - 1 1
Curso Ponte 20 20 15 10
5 matriculados curso
pasado
Grao en Mestre en Educación Primaria 140 140 133 133 Redución 5% (ver xustif.)
Cota traslados - 13 13 13
Validación parcial estudos estranxeiros - - 1 1
Curso Ponte 20 20 15 15 Redución a 15
Fac. de CC. da Educación
Páxina 2
PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16
TITULACIÓN
GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO
Acordo CG (curso
2015-16)
Proposta a
CG
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Observacións COAPCENTRO
Proposta do
centro 15-16
Prazas aprobadas CG
2014-15
Grao en Dereito 180 180 180 170
Detráense 10 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Dereito-RRLL - - 10 10 Nova proposta DT
Cota traslados - - 18 18
Grao en Enfermaría 150 150 150 150
Cota traslados 15 15 15
Validación parcial estudos estranxeiros 2 2 2
Curso ponte 0 20 20
Solicitan ofertar
novamente CP ao
dispor dos recursos
Fac. de Farmacia Grao en Farmacia 200 200 200 200
Fac. de Filosofía Grao en Filosofía 45 65 65 65
Grao en Lingua e Literatura Españolas 40 50 50 50
Grao en Lingua e Literatura Galegas 40 50 50 50
Grao en Lingua e Literatura Inglesas 75 100 100 100
Grao en Filoloxía Clásica 25 25 50 50
Aumentan a 50 Decreto
222/2011
Grao en Linguas e Literaturas Modernas 75 75 75 75
Fac. de Física Grao en Física 100 100 100 90
Detráense 10 prazas
para os dobres graos
Dobre Grao en Matemáticas-Física - - 5 5 Nova proposta DT
Dobre Grao en Química-Física - - 5 5 Nova proposta DT
Fac. de Filoloxía
Fac. de Enfermaría
Fac. de Dereito
Páxina 3
PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16
TITULACIÓN
GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO
Acordo CG (curso
2015-16)
Proposta a
CG
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Observacións COAPCENTRO
Proposta do
centro 15-16
Prazas aprobadas CG
2014-15
Grao en Matemáticas 120 120 120 110
Detráense 10 prazas
para os dobres graos
Dobre Grao en Matemáticas-Enx.
Informática
- - 5 5 Nova proposta DT
Dobre Grao en Matemáticas-Física - - 5 5 Nova proposta DT
Grao en Medicina 350 350 350
Cota traslados 23 23 35 35 prazas
Validación parcial estudos estranxeiros 2 2 2
Grao en Odontoloxía 40 50 50 50
Cota traslados 5 5 5
Validación parcial estudos estranxeiros 2 2 2
Grao en Óptica e Optometría 80 60 60 60
Curso ponte semipresencial 40 40 40 40
Fac. de Psicoloxía Grao en Psicoloxía 150 150 150 150
Grao en Relacións Laborais e Recursos
Humanos
100 100 100 90
Detráense 10 prazas
para o dobre grao
Dobre Grao en Dereito-Grao en RRLL - - 10 10 Nova proposta DT
Validación parcial estudos estranxeiros 5 5 5
Curso Ponte Diplomados RRLL - 15 15 15
Curso Ponte Graduados Sociais - 10 10 10
Fac. de Óptica e
Optometría
Fac. de Relacións Laborais
Fac. de Medicina e
Odontoloxía (1)
Fac. de Matemáticas
Páxina 4
PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16
TITULACIÓN
GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO
Acordo CG (curso
2015-16)
Proposta a
CG
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Observacións COAPCENTRO
Proposta do
centro 15-16
Prazas aprobadas CG
2014-15
Grao en Química 125 125 125 110
Detráense 15 prazas
para os dobres graos
Dobre Grao en Química-Física - - 5 5 Nova proposta DT
Dobre Grao en Química-Bioloxía - - 10 10 Nova proposta DT
Grao en Xeografía e Ordenación do
Territorio
50 60 55 55
Grao en Historia da Arte 80 100 100 100
Grao en Historia 100 100 100 100
Grao en Enxeñaría Informática 60 60 60 55
Detráense 5 prazas
para o dobre grao
Dobre Grao en Enx.Informática-
Matemáticas
- - 5 5 Nova proposta DT
Cota traslados - 6 6 6
Curso Ponte - 5 0 0 Non ofertan CP
Grao en Enxeñaría Química 60 60 60 60
Cota traslados - 6 6 6
Curso ponte Enx. Química - 10 10 10
6 matriculados curso
pasado
Curso ponte ET Química Ind. - 10 10 10
Grao en Traballo Social 90 90 80 80
Redución de prazas en
función da matrícula de
cursos pasados
Cota traslados 9 - -
Validación parcial estudos estranxeiros 1 - -
Curso ponte 40 20 20
Redución de prazas por
baixa da demanda
EU de Traballo Social
Fac. de Xeografía e Historia
ETS de Enxeñaría
Fac. de Química
Páxina 5
PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16
TITULACIÓN
GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO
Acordo CG (curso
2015-16)
Proposta a
CG
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Observacións COAPCENTRO
Proposta do
centro 15-16
Prazas aprobadas CG
2014-15
[*] Previsión de prazas para o 4º ano de implantación
Nota: no caso de non figurar expresamente algunha das cotas para a continuación de estudos (traslados nacionais / validación parcial de estudos estranxeiros) enténdese 
que non se establece un límite
Páxina 6
Grao en Administración e Dirección de
Empresas
125 125 125 125
Curso ponte 40 40 40
Grao en Xestión de Pequenas e
Medianas Empresas
40 45 45 45
Grao en Enxeñaría de Procesos
Químicos Industriais
80 80 50 50
Xustificada por unha
demanda baixa
Curso ponte - 30 30 30
Grao en Nutrición Humana e Dietética 60 60 60 60
Cota traslados - - 6 SL
Validación parcial estudos estranxeiros - - 3 SL
Grao en Mestre en Educación Infantil 90 90 90 80
Detráense 10 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Mestre Ed. Infantil - Mestre
Ed. Primaria
- - 10 10 Nova proposta DT
Cota traslados 9 9 9
Curso ponte 10 10 10
Grao en Mestre en Educación Primaria 90 90 90 80
Detráense 10 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Mestre Ed. Infantil - Mestre
Ed. Primaria
- - 10 10 Nova proposta DT
Cota traslados - 9 9 9
Curso ponte 20 20 20 20 (+)
Observacións COAP
Fac. de Ciencias
GRAOS - CAMPUS DE LUGO
Proposta do
centro 15-16
Proposta a CGCENTRO TITULACIÓN
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Fac. de Formación do
Profesorado
Fac. de Administración e
Dirección de Empresas
Prazas aprobadas CG
2014-15
Acordo CG -
curso 2015-16
Páxina 7
Observacións COAP
GRAOS - CAMPUS DE LUGO
Proposta do
centro 15-16
Proposta a CGCENTRO TITULACIÓN
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Prazas aprobadas CG
2014-15
Acordo CG -
curso 2015-16
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión
Cultural (mod. presencial)
40 40 40 40
Modalidade semipresencial 20 20 25 25 Aumenta a 25
Grao en Lingua e Literatura Españolas
(grupo do Campus de Lugo)
- 25 25 25
Grao en Veterinaria 110 110 110 110
Cota traslados - 9 9 9
Validación parcial estudos estranxeiros - 2 2 2
No curso 2014-15
aprobouse mediante
RR unha ampliación
a 5, por petición do
centro
Grao en Enfermería 75 68 68 68
Cota traslados - 7 7 7
Validación parcial estudos estranxeiros - - 0 0
Curso Ponte - 8 8 8
Grao en Relacións Laborais e Recursos
Humanos
60 65 65 65
Curso ponte Diplomados RRLL - 40 40 40
Curso ponte Graduados Sociais - 10 10 10
Curso ponte Diplomados RRLL
(semipres.)
SL SL SL SL
Curso ponte Graduados Sociais
(semipres.)
SL SL SL SL
Fac. de Humanidades
EU de Relacións Laborais
EU de Enfermaría
Facultade de Veterinaria
Páxina 8
Observacións COAP
GRAOS - CAMPUS DE LUGO
Proposta do
centro 15-16
Proposta a CGCENTRO TITULACIÓN
Prazas que figuran en
memorias (4º ano de
implantación) [*]
Prazas aprobadas CG
2014-15
Acordo CG -
curso 2015-16
Grao en Enxeñaría Civil 50 50 50 45
Detráense 5 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Enx. Civil- Enx. Xeomática - - 5 5 Nova proposta DT
Curso ponte 20 20 20 20
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio
Natural
80 80 50 45
Propoñer baixar a 50
(xustificación)
Dobre grao Mestre Enx. Forestal-Enx.
Agrícola
- - 5 5 Nova proposta DT
Curso ponte 20 20 20 20
Grao en Enxeñaría en Xeomática e
Topografía
50 50 50 45
Detráense 5 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Enx. Civil- Enx. Xeomática - - 5 5
Curso ponte 20 20 20 20
Grao en Enxeñaría Agrícola e
Agroalimentaria
50 50 50 45
Detráense 5 prazas
para o dobre grao
Dobre grao Enx. Civil- Enx. Xeomática - - 5 5 Nova proposta DT
Curso ponte 20 20 20 20
[*] Previsión de prazas para o 4º ano de implantación
(+) O centro propón unha oferta de 10 prazas para cada un dos itinerarios (Mestre Ed. Primaria / Mestre outras especialidades)
Nota: no caso de non figurar expresamente algunha das cotas para a continuación de estudos (traslados nacionais / validación parcial de estudos estranxeiros) enténdese 
que non se establece un límite
Escola Politécnica Superior
Páxina 9
CENTRO TITULACIÓNS
Prazas aprobadas CG
2014-15
Proposta centro
2015-16
Proposta a CG
Acordo CG - curso
2015-16
Diploma Superior en Criminoloxía 125 125 125
Prazas para estudantes que posúan o
Diploma en Criminoloxía (1)
20 20 20
COTAS TRASLADO TITULACIÓNS 1º/2º CICLO - Títulos propios - CAMPUS DE SANTIAGO
(1) Para alumnos que xa están en posesión do diploma de Criminoloxía e desexan realizar os complementos formativos para obter o título de Diploma
Superior en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública (no caso de non seren cubertas poderán acumularse á cota xeral)
Instituto de Criminoloxía
Páxina 10
Cota validación parcial de estudos estranxeiros (convocatoria anticipada curso 2016‐17)
(cota proposta polo centro; no seu defecto, 5% das prazas de inicio ordinarias)
Campus de Santiago
Grao en Bioloxía 7
Grao en Administración e Dirección de Empresas 10
Grao en Ciencia Política e da Administración 6
Grao en Comunicación Audiovisual 2
Grao en Dereito 18
Grao en Economía 8
Grao en Educación Social 1
Grao en Enfermaría 2
Grao en Enxeñaría Informática 3
Grao en Enxeñaría Química 3
Grao en Farmacia 10
Grao en Filoloxía Clásica 3
Grao en Filosofía 3
Grao en Física 5
Grao en Historia 5
Grao en Historia da Arte 5
Grao en Lingua e Literatura Españolas 3
Grao en Lingua e Literatura Galegas 3
Grao en Lingua e Literatura Inglesas 5
Grao en Linguas e Literaturas Modernas 4
Grao en Matemáticas 6
Grao en Medicina 2
Grao en Mestre en Educación Infantil 1
Grao en Mestre en Educación Primaria 1
Grao en Odontoloxía 2
Grao en Óptica e Optometría 3
Grao en Pedagoxía 1
Grao en Psicoloxía 8
Grao en Química 6
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5
Grao en Traballo Social 4
Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio 3
Grao en Xornalismo 8
Campus de Lugo
Grao en Administración e Dirección de Empresas 6
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (mod. presencial) 2
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (mod. semipresencial) 1
Grao en Enfermería 0
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 2
Grao en Enxeñaría Civil 2
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 3
Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía 2
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 2
Grao en Lingua e Literatura Españolas (grupo do Campus de Lugo) 1
Grao en Mestre en Educación Infantil 4
Grao en Mestre en Educación Primaria 4
Grao en Nutrición Humana e Dietética 3
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 3
Grao en Veterinaria 2
Grao en Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 2

More Related Content

Viewers also liked

Power point tics multiples alfabetizaciones
Power point tics multiples alfabetizacionesPower point tics multiples alfabetizaciones
Power point tics multiples alfabetizaciones
mariasanchezgavier
 
Ppt atlasprofilax beneficios del método
Ppt atlasprofilax beneficios del métodoPpt atlasprofilax beneficios del método
Ppt atlasprofilax beneficios del método
Atlas Profilax
 
Power point lengua
Power point lenguaPower point lengua
Power point lengua
joseantonioalamadrid
 
Modelo OSI (Parte 1)
Modelo OSI (Parte 1)Modelo OSI (Parte 1)
Modelo OSI (Parte 1)
Alejandro Uzcátegui
 
Turismo, Comercio y Deporte
Turismo, Comercio y DeporteTurismo, Comercio y Deporte
Turismo, Comercio y Deporte
JuntaInforma
 
1015043 prueba corta 2
1015043 prueba corta 21015043 prueba corta 2
1015043 prueba corta 2
JaquelineSolares
 
6 cuentos cortos_anthony_de_mello
6 cuentos cortos_anthony_de_mello6 cuentos cortos_anthony_de_mello
6 cuentos cortos_anthony_de_mello
cactustraffic
 
Características del tutor
Características del tutorCaracterísticas del tutor
Características del tutor
Open Resources
 
Pasantía en Pinar del Río, Cuba
Pasantía en Pinar del Río, CubaPasantía en Pinar del Río, Cuba
Pasantía en Pinar del Río, Cuba
Olga Solano
 
Partes de la_computadora_completo
Partes de la_computadora_completoPartes de la_computadora_completo
Partes de la_computadora_completo
Ivett Castellanos
 
SINTAGMAS
SINTAGMASSINTAGMAS
SINTAGMAS
silviabarby99
 
Fechas práctica exameni individual y grupal
Fechas práctica exameni individual y grupalFechas práctica exameni individual y grupal
Fechas práctica exameni individual y grupal
Olga Solano
 
La mirada patriarcal
La mirada patriarcalLa mirada patriarcal
La mirada patriarcal
vrodrigolopez
 
Presentacion droguería drugservice
Presentacion droguería drugservicePresentacion droguería drugservice
Presentacion droguería drugservice
nellydrugservice
 
Contaminacion en valencia trabajo josue
Contaminacion en valencia trabajo josueContaminacion en valencia trabajo josue
Contaminacion en valencia trabajo josue
jusetip
 
Campaña Navidad 2011
Campaña Navidad 2011Campaña Navidad 2011
Campaña Navidad 2011
Fundación Vicente Ferrer
 
Dualpacker chdt
Dualpacker chdtDualpacker chdt
Dualpacker chdt
Yracema Gutierrez
 
La nutrición sthph
La nutrición sthphLa nutrición sthph
La nutrición sthph
Dillian Staine
 
Lassbanassucias
LassbanassuciasLassbanassucias
Lassbanassucias
Victoria Toledo Figueroa
 

Viewers also liked (20)

Power point tics multiples alfabetizaciones
Power point tics multiples alfabetizacionesPower point tics multiples alfabetizaciones
Power point tics multiples alfabetizaciones
 
Descarga
DescargaDescarga
Descarga
 
Ppt atlasprofilax beneficios del método
Ppt atlasprofilax beneficios del métodoPpt atlasprofilax beneficios del método
Ppt atlasprofilax beneficios del método
 
Power point lengua
Power point lenguaPower point lengua
Power point lengua
 
Modelo OSI (Parte 1)
Modelo OSI (Parte 1)Modelo OSI (Parte 1)
Modelo OSI (Parte 1)
 
Turismo, Comercio y Deporte
Turismo, Comercio y DeporteTurismo, Comercio y Deporte
Turismo, Comercio y Deporte
 
1015043 prueba corta 2
1015043 prueba corta 21015043 prueba corta 2
1015043 prueba corta 2
 
6 cuentos cortos_anthony_de_mello
6 cuentos cortos_anthony_de_mello6 cuentos cortos_anthony_de_mello
6 cuentos cortos_anthony_de_mello
 
Características del tutor
Características del tutorCaracterísticas del tutor
Características del tutor
 
Pasantía en Pinar del Río, Cuba
Pasantía en Pinar del Río, CubaPasantía en Pinar del Río, Cuba
Pasantía en Pinar del Río, Cuba
 
Partes de la_computadora_completo
Partes de la_computadora_completoPartes de la_computadora_completo
Partes de la_computadora_completo
 
SINTAGMAS
SINTAGMASSINTAGMAS
SINTAGMAS
 
Fechas práctica exameni individual y grupal
Fechas práctica exameni individual y grupalFechas práctica exameni individual y grupal
Fechas práctica exameni individual y grupal
 
La mirada patriarcal
La mirada patriarcalLa mirada patriarcal
La mirada patriarcal
 
Presentacion droguería drugservice
Presentacion droguería drugservicePresentacion droguería drugservice
Presentacion droguería drugservice
 
Contaminacion en valencia trabajo josue
Contaminacion en valencia trabajo josueContaminacion en valencia trabajo josue
Contaminacion en valencia trabajo josue
 
Campaña Navidad 2011
Campaña Navidad 2011Campaña Navidad 2011
Campaña Navidad 2011
 
Dualpacker chdt
Dualpacker chdtDualpacker chdt
Dualpacker chdt
 
La nutrición sthph
La nutrición sthphLa nutrición sthph
La nutrición sthph
 
Lassbanassucias
LassbanassuciasLassbanassucias
Lassbanassucias
 

More from Adrián Dios Vicente

Borrador protocolo
Borrador protocoloBorrador protocolo
Borrador protocolo
Adrián Dios Vicente
 
Borrador calendario académico curso 2016 2017
Borrador calendario académico curso 2016 2017Borrador calendario académico curso 2016 2017
Borrador calendario académico curso 2016 2017
Adrián Dios Vicente
 
Proposta de dobres titulacións
Proposta de dobres titulaciónsProposta de dobres titulacións
Proposta de dobres titulacións
Adrián Dios Vicente
 
Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015
Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015
Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015
Adrián Dios Vicente
 
Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016
Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016
Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016
Adrián Dios Vicente
 
Calendario provisional usc
Calendario provisional uscCalendario provisional usc
Calendario provisional usc
Adrián Dios Vicente
 

More from Adrián Dios Vicente (6)

Borrador protocolo
Borrador protocoloBorrador protocolo
Borrador protocolo
 
Borrador calendario académico curso 2016 2017
Borrador calendario académico curso 2016 2017Borrador calendario académico curso 2016 2017
Borrador calendario académico curso 2016 2017
 
Proposta de dobres titulacións
Proposta de dobres titulaciónsProposta de dobres titulacións
Proposta de dobres titulacións
 
Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015
Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015
Convocatoria consello de goberno 27 de Marzo 2015
 
Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016
Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016
Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres curso 2015 - 2016
 
Calendario provisional usc
Calendario provisional uscCalendario provisional usc
Calendario provisional usc
 

Límite de prazas 2015 - 2016

 • 1. PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16 Grao en Bioloxía 150 150 142 132 Redución 5% sen xustificar - detráense 10 prazas para o DT Dobre Grao en Química-Bioloxía - - 10 10 Nova proposta DT Cota traslados - 15 14 14 Grao en Administración e Dirección de Empresas 300 200 250 200 Aumenta 50 sen xustificar. Non recursos Curso ponte 20 20 20 20 Sen alumnos curso pasado Grao en Economía 125 150 150 150 Grao en Xornalismo 100 80 80 70 Detráense 10 prazas para o dobre grao Dobre grao Com.Audiov.-Xornalismo - - 10 10 Nova proposta DT Cota traslados - 8 8 8 Grao en Comunicación Audiovisual 40 50 50 40 Detráense 10 prazas para o dobre grao Dobre grao Com.Audiov.-Xornalismo - - 10 10 Nova proposta DT Cota traslados - 4 5 5 Aumenta a 5 Validación parcial estudos estranxeiros - - - - Fac. de CC. Políticas e Sociais Grao en Ciencia Política e da Administración 125 125 125 125 TITULACIÓN Fac. de CC. da Comunicación GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO Fac. de CC Económicas e Empresariais Acordo CG (curso 2015-16) Proposta a CG Fac. de Bioloxía Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Observacións COAPCENTRO Proposta do centro 15-16 Prazas aprobadas CG 2014-15 Páxina 1
 • 2. PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16 TITULACIÓN GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO Acordo CG (curso 2015-16) Proposta a CG Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Observacións COAPCENTRO Proposta do centro 15-16 Prazas aprobadas CG 2014-15 Grao en Pedagoxía 75 75 75 75 Cota traslados - 7 7 7 Validación parcial estudos estranxeiros ‐ ‐ 1 ‐ Grao en Educación Social 75 75 75 75 Cota traslados 7 7 7 Validación parcial estudos estranxeiros - 1 1 Curso Ponte - 20 15 15 Sen alumnos curso pasado Grao en Mestre en Educación Infantil 80 80 76 80 Redución 5% (ver xustif.) Cota traslados - 7 7 7 Validación parcial estudos estranxeiros - - 1 1 Curso Ponte 20 20 15 10 5 matriculados curso pasado Grao en Mestre en Educación Primaria 140 140 133 133 Redución 5% (ver xustif.) Cota traslados - 13 13 13 Validación parcial estudos estranxeiros - - 1 1 Curso Ponte 20 20 15 15 Redución a 15 Fac. de CC. da Educación Páxina 2
 • 3. PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16 TITULACIÓN GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO Acordo CG (curso 2015-16) Proposta a CG Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Observacións COAPCENTRO Proposta do centro 15-16 Prazas aprobadas CG 2014-15 Grao en Dereito 180 180 180 170 Detráense 10 prazas para o dobre grao Dobre grao Dereito-RRLL - - 10 10 Nova proposta DT Cota traslados - - 18 18 Grao en Enfermaría 150 150 150 150 Cota traslados 15 15 15 Validación parcial estudos estranxeiros 2 2 2 Curso ponte 0 20 20 Solicitan ofertar novamente CP ao dispor dos recursos Fac. de Farmacia Grao en Farmacia 200 200 200 200 Fac. de Filosofía Grao en Filosofía 45 65 65 65 Grao en Lingua e Literatura Españolas 40 50 50 50 Grao en Lingua e Literatura Galegas 40 50 50 50 Grao en Lingua e Literatura Inglesas 75 100 100 100 Grao en Filoloxía Clásica 25 25 50 50 Aumentan a 50 Decreto 222/2011 Grao en Linguas e Literaturas Modernas 75 75 75 75 Fac. de Física Grao en Física 100 100 100 90 Detráense 10 prazas para os dobres graos Dobre Grao en Matemáticas-Física - - 5 5 Nova proposta DT Dobre Grao en Química-Física - - 5 5 Nova proposta DT Fac. de Filoloxía Fac. de Enfermaría Fac. de Dereito Páxina 3
 • 4. PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16 TITULACIÓN GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO Acordo CG (curso 2015-16) Proposta a CG Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Observacións COAPCENTRO Proposta do centro 15-16 Prazas aprobadas CG 2014-15 Grao en Matemáticas 120 120 120 110 Detráense 10 prazas para os dobres graos Dobre Grao en Matemáticas-Enx. Informática - - 5 5 Nova proposta DT Dobre Grao en Matemáticas-Física - - 5 5 Nova proposta DT Grao en Medicina 350 350 350 Cota traslados 23 23 35 35 prazas Validación parcial estudos estranxeiros 2 2 2 Grao en Odontoloxía 40 50 50 50 Cota traslados 5 5 5 Validación parcial estudos estranxeiros 2 2 2 Grao en Óptica e Optometría 80 60 60 60 Curso ponte semipresencial 40 40 40 40 Fac. de Psicoloxía Grao en Psicoloxía 150 150 150 150 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 100 100 100 90 Detráense 10 prazas para o dobre grao Dobre Grao en Dereito-Grao en RRLL - - 10 10 Nova proposta DT Validación parcial estudos estranxeiros 5 5 5 Curso Ponte Diplomados RRLL - 15 15 15 Curso Ponte Graduados Sociais - 10 10 10 Fac. de Óptica e Optometría Fac. de Relacións Laborais Fac. de Medicina e Odontoloxía (1) Fac. de Matemáticas Páxina 4
 • 5. PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16 TITULACIÓN GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO Acordo CG (curso 2015-16) Proposta a CG Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Observacións COAPCENTRO Proposta do centro 15-16 Prazas aprobadas CG 2014-15 Grao en Química 125 125 125 110 Detráense 15 prazas para os dobres graos Dobre Grao en Química-Física - - 5 5 Nova proposta DT Dobre Grao en Química-Bioloxía - - 10 10 Nova proposta DT Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio 50 60 55 55 Grao en Historia da Arte 80 100 100 100 Grao en Historia 100 100 100 100 Grao en Enxeñaría Informática 60 60 60 55 Detráense 5 prazas para o dobre grao Dobre Grao en Enx.Informática- Matemáticas - - 5 5 Nova proposta DT Cota traslados - 6 6 6 Curso Ponte - 5 0 0 Non ofertan CP Grao en Enxeñaría Química 60 60 60 60 Cota traslados - 6 6 6 Curso ponte Enx. Química - 10 10 10 6 matriculados curso pasado Curso ponte ET Química Ind. - 10 10 10 Grao en Traballo Social 90 90 80 80 Redución de prazas en función da matrícula de cursos pasados Cota traslados 9 - - Validación parcial estudos estranxeiros 1 - - Curso ponte 40 20 20 Redución de prazas por baixa da demanda EU de Traballo Social Fac. de Xeografía e Historia ETS de Enxeñaría Fac. de Química Páxina 5
 • 6. PROPOSTA DE LÍMITE DE PRAZAS PARA AS TITULACIÓNS DE GRAO ‐ COTAS DE TRASLADOS PARA TITULACIONS DE GRAO E 1º/2º CICLO ‐ CURSO 2015‐16 TITULACIÓN GRAOS - CAMPUS DE SANTIAGO Acordo CG (curso 2015-16) Proposta a CG Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Observacións COAPCENTRO Proposta do centro 15-16 Prazas aprobadas CG 2014-15 [*] Previsión de prazas para o 4º ano de implantación Nota: no caso de non figurar expresamente algunha das cotas para a continuación de estudos (traslados nacionais / validación parcial de estudos estranxeiros) enténdese  que non se establece un límite Páxina 6
 • 7. Grao en Administración e Dirección de Empresas 125 125 125 125 Curso ponte 40 40 40 Grao en Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 40 45 45 45 Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 80 80 50 50 Xustificada por unha demanda baixa Curso ponte - 30 30 30 Grao en Nutrición Humana e Dietética 60 60 60 60 Cota traslados - - 6 SL Validación parcial estudos estranxeiros - - 3 SL Grao en Mestre en Educación Infantil 90 90 90 80 Detráense 10 prazas para o dobre grao Dobre grao Mestre Ed. Infantil - Mestre Ed. Primaria - - 10 10 Nova proposta DT Cota traslados 9 9 9 Curso ponte 10 10 10 Grao en Mestre en Educación Primaria 90 90 90 80 Detráense 10 prazas para o dobre grao Dobre grao Mestre Ed. Infantil - Mestre Ed. Primaria - - 10 10 Nova proposta DT Cota traslados - 9 9 9 Curso ponte 20 20 20 20 (+) Observacións COAP Fac. de Ciencias GRAOS - CAMPUS DE LUGO Proposta do centro 15-16 Proposta a CGCENTRO TITULACIÓN Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Fac. de Formación do Profesorado Fac. de Administración e Dirección de Empresas Prazas aprobadas CG 2014-15 Acordo CG - curso 2015-16 Páxina 7
 • 8. Observacións COAP GRAOS - CAMPUS DE LUGO Proposta do centro 15-16 Proposta a CGCENTRO TITULACIÓN Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Prazas aprobadas CG 2014-15 Acordo CG - curso 2015-16 Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (mod. presencial) 40 40 40 40 Modalidade semipresencial 20 20 25 25 Aumenta a 25 Grao en Lingua e Literatura Españolas (grupo do Campus de Lugo) - 25 25 25 Grao en Veterinaria 110 110 110 110 Cota traslados - 9 9 9 Validación parcial estudos estranxeiros - 2 2 2 No curso 2014-15 aprobouse mediante RR unha ampliación a 5, por petición do centro Grao en Enfermería 75 68 68 68 Cota traslados - 7 7 7 Validación parcial estudos estranxeiros - - 0 0 Curso Ponte - 8 8 8 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 60 65 65 65 Curso ponte Diplomados RRLL - 40 40 40 Curso ponte Graduados Sociais - 10 10 10 Curso ponte Diplomados RRLL (semipres.) SL SL SL SL Curso ponte Graduados Sociais (semipres.) SL SL SL SL Fac. de Humanidades EU de Relacións Laborais EU de Enfermaría Facultade de Veterinaria Páxina 8
 • 9. Observacións COAP GRAOS - CAMPUS DE LUGO Proposta do centro 15-16 Proposta a CGCENTRO TITULACIÓN Prazas que figuran en memorias (4º ano de implantación) [*] Prazas aprobadas CG 2014-15 Acordo CG - curso 2015-16 Grao en Enxeñaría Civil 50 50 50 45 Detráense 5 prazas para o dobre grao Dobre grao Enx. Civil- Enx. Xeomática - - 5 5 Nova proposta DT Curso ponte 20 20 20 20 Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 80 80 50 45 Propoñer baixar a 50 (xustificación) Dobre grao Mestre Enx. Forestal-Enx. Agrícola - - 5 5 Nova proposta DT Curso ponte 20 20 20 20 Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía 50 50 50 45 Detráense 5 prazas para o dobre grao Dobre grao Enx. Civil- Enx. Xeomática - - 5 5 Curso ponte 20 20 20 20 Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 50 50 50 45 Detráense 5 prazas para o dobre grao Dobre grao Enx. Civil- Enx. Xeomática - - 5 5 Nova proposta DT Curso ponte 20 20 20 20 [*] Previsión de prazas para o 4º ano de implantación (+) O centro propón unha oferta de 10 prazas para cada un dos itinerarios (Mestre Ed. Primaria / Mestre outras especialidades) Nota: no caso de non figurar expresamente algunha das cotas para a continuación de estudos (traslados nacionais / validación parcial de estudos estranxeiros) enténdese  que non se establece un límite Escola Politécnica Superior Páxina 9
 • 10. CENTRO TITULACIÓNS Prazas aprobadas CG 2014-15 Proposta centro 2015-16 Proposta a CG Acordo CG - curso 2015-16 Diploma Superior en Criminoloxía 125 125 125 Prazas para estudantes que posúan o Diploma en Criminoloxía (1) 20 20 20 COTAS TRASLADO TITULACIÓNS 1º/2º CICLO - Títulos propios - CAMPUS DE SANTIAGO (1) Para alumnos que xa están en posesión do diploma de Criminoloxía e desexan realizar os complementos formativos para obter o título de Diploma Superior en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública (no caso de non seren cubertas poderán acumularse á cota xeral) Instituto de Criminoloxía Páxina 10
 • 11. Cota validación parcial de estudos estranxeiros (convocatoria anticipada curso 2016‐17) (cota proposta polo centro; no seu defecto, 5% das prazas de inicio ordinarias) Campus de Santiago Grao en Bioloxía 7 Grao en Administración e Dirección de Empresas 10 Grao en Ciencia Política e da Administración 6 Grao en Comunicación Audiovisual 2 Grao en Dereito 18 Grao en Economía 8 Grao en Educación Social 1 Grao en Enfermaría 2 Grao en Enxeñaría Informática 3 Grao en Enxeñaría Química 3 Grao en Farmacia 10 Grao en Filoloxía Clásica 3 Grao en Filosofía 3 Grao en Física 5 Grao en Historia 5 Grao en Historia da Arte 5 Grao en Lingua e Literatura Españolas 3 Grao en Lingua e Literatura Galegas 3 Grao en Lingua e Literatura Inglesas 5 Grao en Linguas e Literaturas Modernas 4 Grao en Matemáticas 6 Grao en Medicina 2 Grao en Mestre en Educación Infantil 1 Grao en Mestre en Educación Primaria 1 Grao en Odontoloxía 2 Grao en Óptica e Optometría 3 Grao en Pedagoxía 1 Grao en Psicoloxía 8 Grao en Química 6 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5 Grao en Traballo Social 4 Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio 3 Grao en Xornalismo 8 Campus de Lugo Grao en Administración e Dirección de Empresas 6 Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (mod. presencial) 2 Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (mod. semipresencial) 1 Grao en Enfermería 0 Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 2 Grao en Enxeñaría Civil 2 Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 3 Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía 2 Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 2 Grao en Lingua e Literatura Españolas (grupo do Campus de Lugo) 1 Grao en Mestre en Educación Infantil 4
 • 12. Grao en Mestre en Educación Primaria 4 Grao en Nutrición Humana e Dietética 3 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 3 Grao en Veterinaria 2 Grao en Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 2