Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
»чшнвгг *ІгІІІ: І!. ІІ! :ІІъж
 л 'ІТНІІІЛІІІІІЧІЪЈ ІІІІІ! !
.На основание чА. 1 от Закона за
уьржавните преуприятия Вьг/ Іищни-
те нахоуища В източния район на Ма-
ришкия КаменоВьг/...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-ї "

ност, ниска каяоричност, съоържание
на сяра, нарастващото необховимост
от горива и ене...
НО ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОБО1 "

коонсшдтовптс лимита! Імцпъцигд . .„. .„

 

На рудник . .Марица-изток

з. т. . т. .. му...
60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т "

работва проекта си от 1951 г. Това се
обусАавя от на/ хожидата се в тези го9и-
ни тен9ен...
60 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОВО-Т"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

*~ . ”дят

5 ' ' ' 41111111111119111...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБОЈ ”

от басейна посре9ством съвременна
техника и ефективна техно/ хогия, 

Цел

добиването на т...
60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т "

*дд- . .цд- ›

Сега те се развиват съвместно с пъА-
но изземване на въг/ хищата ме›к9у тя...
БО ГОДИНИ РУЛНИК . ТРОЯНОБОЈ ”

во и с Трояново. Ру9ник . Трояново-
север" изземва част от вътрешните
насипища на ру9ник ...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-І" „  50 УЕАНЗ ТНОУАІтІОІ/ ОЈ МІАІЕ

«ї

, з . 
„щ

 

Д-МНІІН навици-пипаш: АМІНІ шиш-шпа...
60 ГОДИНИ РУДНИК „ТРОЯНОВО-І

електропроизво9ствени мощности в
региона и с въвеж9ането в експлоата-
ция на нова топлоелект...
60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т"

- Минна технологични преуст-
ройства при во9ене на минните рабо-
ти 8 зоната на целика и с...
60 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОВО-ї

Изземването на целика е ефективно
проектно решение, осъществяване по-
вече от 30 го9ини от...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т"

Акреоитирана въглехимическа
лаборатория

През април април 1985 г. е открита
петрографска ...
60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т "

По бреме на ре-
монтните 9еинос~
ти е изара9ена ло-
кална аспирационна
система, което е ...
60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-ї' . -.„ . 

28 Д“

. а11-МИНИ МЛРНІІд-НЩІЈЈРЩ

БО УЕАЙЅ ТНОУААІОІ/ О-Т МІМЕ

Схема на „Мини ...
60 ГОДИНИ РУДНИК, ТР0ЯНОВО-1 '

 

 

 

 

ІЙТТЙЙД ' Т 7 7 '
* Геплпжка питоппяка Мпщипст
Іъзвш колонка [т]
Еди/ пуша! Ш...
60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВОЧ "

  

. А . .С-г *' с. ъ. "

АМНІІН МЈІРНЦд-НІТІЈІГЩ
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
25 години рудник "Трояново-3"
Next
Upcoming SlideShare
25 години рудник "Трояново-3"
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

60 години рудник "Трояново-1" (2012 г.)

Download to read offline

60 години рудник "Трояново-1", "Мини Марица-изток" ЕАД
60 years mine Troyanovo-1, Mine Marica iztok

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

60 години рудник "Трояново-1" (2012 г.)

 1. 1. »чшнвгг *ІгІІІ: І!. ІІ! :ІІъж л 'ІТНІІІЛІІІІІЧІЪЈ ІІІІІ! !
 2. 2. .На основание чА. 1 от Закона за уьржавните преуприятия Вьг/ Іищни- те нахоуища В източния район на Ма- ришкия КаменоВьг/ Івн басейн се обо- собяват 6 Дьржа8но минно предприя- тие поу наименованието . Марица- изтоїб сьс седалище с. Трояново, ста розагорски окрьгї Тоба гАаси т. 1 от Постановление на Министерския съвет М“ 652 от 16 Іони 1951 г. Решението е АОЗІЈЧЅСКІЈ забър- шеК на проучванията от 1947 -1948 г. . направени от специадисти на геомзго- марІкшаиоерсІсата служба при ДьрЖаВни мини „Перникї Те стигат 90 заточени- ето, че може 9а се очаква откриването на гоАям Аигнитен басейн. В Източно- маришкия бъг/ хищен басеин са съсре9о~ точени нав З мдро, тона проучени запа~ си, заемащи площ от 240 КВ. км. Въпре- І<и неблагоприятната качествена ха~ рактеристика на Въглищата - ниска степен на бьгдефикация, Висока Влаж- минутсїагсАкл/ дсъв Х ПОСТННОВЛЕНИЕ Кт ит ми . ьц ши. „„ . дмгмд , щ. чл. „д мгп п Јдадхки 3 „„ г а. мм. ... .. . . „щ м . гшмњдщцддм . ..в . . 50 УЕАНЅ ТНОУАМОІ/ О-І МІМЕ . А Ѕгате тїпїпу етвгргїзе ипде! те пате о! Матза Іпо/ с ІМІІ-І а пеао ства Іп ТгоуапаІ/ о уїІІауе, ЅІаІа гауога Оїзггїсг зІгаІІ ое езтаыїзпеи Іп : Не соаІ пет їп те еазїегп рап о! :Не Магїзпкї соаІ оазїп оп : Не уюипдз о! АгІїсІе 1 о! :по Ѕїаге Етегргїзез Аст. “ ТНІЅ Із ІІет 1 от Весгее Мо 652 о* : Не СоипсїІ от Мбпїзтвгз оаїео 161%. Јипе 1951. ТНе оесїзїоп Із а ІоойсаІ оитсоте о? :Не вхрІогаІІоп шогк оопе їют 1947 итН 1948 ьу : не ехрепз от : не беоІооу апо МІпе Ѕигчеуїпо Ѕетїсе ат Регпїк ЅІате Мїпез. ТНеу сате то те сопсІизІоп та: :Не оїзсох/ егу о? а Іаг9е Іїдпйте ьазйп Мао го [зе ехрестеа. ОУЗГ 3 ыІІїоп топпез о? ргох/ еп : езоп/ аз аге сопсептгагео очег еп агеа о! 240 зоиагв КІІотеІегз Еп (Не Іпосппо- тапзпкй соаІ ьазбп. Везрйте : не ипгауоиг- аые циаІІту соашстегїзтїсз о? те соаІ - Іош соатїсатїоп, ыдп тобзтиге соптепъз, Іош саІогНїс хІаІие апо (Не ргезепсе о! зиІрпиг- : Не 9гош5п9 тие! апо епегуу бетапо їп те мили пипни. .. пт или . ».„„. ... .. да. .. „ти м штсппм4 сн-: Ащпжј д. ни . ..щ „да силни буду І.
 3. 3. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-ї " ност, ниска каяоричност, съоържание на сяра, нарастващото необховимост от горива и енергия в страната през 50-те гооини на ХХ в во9и 90 решение- то нахооишето 9а се разработва. През март 1951 г. е готов иреиният проект за руонииите, които ще разработват нахооището. Тои е изготвен от „Аен- гипрошахт" - / Хенингра9, с г/ хавен про- ектант инж. Мария Деми9ова. На 3 март 1952 г. Иор9ан Иванов и Ко- Аъо Петков, работници от ДСО „Мино- трои", по9 ръковооството на техни- ческия ръковооите/ х Петко Нико/ хов пра- вят първата копка на ру9ник „Трояново- 1". Коп ката е за яма за гасене на вар, с ко- ето се поставя начаАото на наи-стария ру9ник и на „Мини Марица-изток" ЕАД. През маи са ооставени първите земе- копни машини, а през Іони е направена и първата копка на строежа на ›кп Аиния. Строитепството на руоника се из- пъАнява от ДСО „Минстрои" - Трети строитеАен раион, с оиректор Доноо ПехАиванов, Пора9и Аипса на необхо9и- 19505 Іео то тпе оесъзйоп то и/ огк тпе соаІ тжето. Тпе огееп тнеш ргојест тог тпе тІпез тпат зпоиІо орегате Іп тпе тІеІо ууаз геаоу т МатсІч 1951. Јт и/ аз ргерагео ру Депойртозпапт, І. епІп9гас1 тргезептІу Ѕа1пт Ретегзоиго, визата) ми 9епегаІ ое519пег Еп9. Мапуа Оегтооуа. Оп Магсп зш 1952 Уогоап Іуапоу апо Ко1уо Реткоу, ьот и/ огкїпр тог Мїпетгоу Ѕтате Есопотю (Згоир, ипоег : не тесппЕсаІ зиретуїзтоп от Ретко МІкоЈоу, титео : не тІгзт зоо тоІ Тгоуапоуо-1 МІпе. 1т и/ аз тога рапкег, апо Іапј тпе ьеотппто от те ошезт т1пе апст от мат Магйтза 12ток ЕАО, Тпе те: ехсауатогз иІеге оемуегест кп Мау апст тпе сопзтгистйоп от а гапгоао соттепсео Іп Јипе. Тпе сопзтгистлоп от тпе ттпе и/ аз саптео оит оу Мтпзтгоу Ѕтате Есопоттс Огоир - тпаге винаапд Агеа итн тапа9ег Вопуо РепМуапоу. Бесаизе тпеге ууаз по циаптїеи регзоппеІ, тпе (Згоир ипстегтоок тпе тазк то тгаІп тпе хмогкегз то орегате те . :ВИШИ МдРНЦд-НЯІВІІ-Щ н. топи: .. .„. . С НОВН ТЕХНИКН им. „.. ..„. ›.. ... .. - . п. ,.. -. гр. .." т. : . АЕ-МІНІ МддІїЅЛ-ІІЮІЪІЈІВ 60 УЕАПЅ ТНОУАМОІ/ О-ї МІАІЕ Мхпьегїскд срепцд п. ш „ом мл11~ гши При ни п! „. „„. .„ напуши . „ ш »или и мт- „ „л двор: ьиииниии птшыпщ: мит. ти . . Ципи чиигеигвдгоип тртнтнпя жк Ари и . ... . парни-в . Спи зш. .. п п”. д“ д С най-галина постижение през голииІтн м. , . з ш , д г м . . тим
 4. 4. НО ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОБО1 " коонсшдтовптс лимита! Імцпъцигд . .„. .„ На рудник . .Марица-изток з. т. . т. .. му. .. . .. . п. няма. им. : пици „им . - . м в нищо помниш ч 1 а Мини ричи Ішмиа с ми чппцьїр а, ... щ. . о: при: ням. .. . дими г ш о: сащ-щ: е. „му ч. . . д. . и. ми. . ми. .. п- щ , ІУ-КІ ~І'. коне с. Іщп: ь-оы-и, по-пропюдипд. н. юрппбшшн : л мини циц- АМИЈІН МЈІРНЦІЪНШІЈНІЛІІ мите ка9ри пре9приятието поема гри- >ка и за обучението на работниците, ко- ито трябва за управ/ хяват багерите. През 1954 г. 9ипАомите си по/ хучават първите източномаришки багеристи - Иван Мутов, Еноо Мутов, Ганчо Тенев, МЦХЗЦА Янков, ИАЧО Христов, Диньо Кишнев и Иван АнгеАов Те участват и в строитедството на ру9ник „Трояно- Во-1 и е експАоатацията на нахооище- то сАе9 това. През март 1954 г. на строитеАната п/ хошаока на ру9ник „Трояново-1" (нари- чан тогава „Марииа~изток") пристигат първите съветски ба~ гери СЗ-З С тях се про- карва разрез на та траншея. На 19 ІоАи са, е натоварена първата вАакова композиция с откривка и започва изграхоането на въниь ните насипища и на факг тическото изгра>к9ане на ру9ника. В среоата на БО-те го9ини на мина/ хин Век проектантският екип на „Аенгипрошахт" пре ДМІНІ ММПЪІІ-ІІІІЈІІ-ШВ 60 УЕАКЅ ТКОУААЮІ/ ОТ МІЛІЕ ехсауатогз. 1п 1954 : не Нгзт оиатїео ехсауатог орегаїогз оыаїпео Іпеи сегттсатез. Іуап Миюу, Епуо Митоу, (Запспо Тепеу, МІпаІІ Уапкоу, ІІспо Нпзтоу, Вжпуо Кпзппеу апо Іуап АпоеІоу. Тпеу тоок рагт ьот Еп Іпе сопзкгистюп о? Тгоуапоуо-1 Мїпе апо Іп те ехрІоїІаиоп 01 їпе соаНІеІо апегууагоз. Іп Магсп 1954 Іпе те: ЅоуІеІ С3~З ехсауагогз агпуео ат : не зпе 01 Тгоуапоуо-1 Мхпе (саНео Маптза І2Іок топ). Тпеу ууеге егпрІоуео гп огауутпу (Не рІопееІ сит. Оп 19111 ЈиІу : Не зате уеаг те Нгз! їгаїп о?
 5. 5. 60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т " работва проекта си от 1951 г. Това се обусАавя от на/ хожидата се в тези го9и- ни тен9ениия за изгражоането на отк- рити ру9ниии, съорыкени с многокофо- ви верижни и роторни багери, които имат по-висока произвооитедност, Променя се и транспортът - от първа- ГПЗ ЗО9ЦНЗ на ЗКСПАОЗПЧЗЦЦЯ 96 се Ц3ПОА3~ ват 100-тонни еАектро/ хокомотиви ЕІ. - 2 с оумкари с вместимост 40 куб. м за откривката и 60-тонни гонооди за въг- Аищата. В новия проект ео9ишната произвооствена мощност на ру9ника нараства 4,5 пъти - от 2 300 000 тона на 10 300 000 тона. Съгласно проекта в подето на ру9ник , ГГрояново-1" се вк/ хточ- ват 525 300 000 тона ВъгАищни запаси при среоен коефициент на откривка 2,44 куб. м/ тон въаАища. През този перио9 се прокарват раз- резната и извозната траншея и се строят >кп Аинии. До 1 маа 1957 г. са из~ копани и транспортирани З 074 000 куб. м земна маса. Първите 117 000 тона във/ киша са 9обити през 1960 г. През с/ хеоващата рУЗМик , Тронново-1 " вАиаа в реуовна експ/ хоатаиия. На 19 тони с. г. стартира изпсизването и на първата едектрифииирана звопна ›кп Аиния от откривните хоризонти 90 Външното насипище, която е оъАга 12 км, До 1963 в . , оуегьигоеп и/ аз Іоаоео, те ехтегпаІ оитр вие тогтатюп зтагтео то9етпег ми : не зиьзтапттатсопзтгисттоп отне тІпе, Іп тІо 19505 те Іеат от оеежопегз тгот бїргозпапт геуїзест не 1951 оезїоп. Тпе саизе тог та: ууаз : не атгеаоу езтаьпзпео пепо то рІап ореп сазт ттпез еоиїррео мтн птопег регтоттапсе 1аооег-туре тгепс111п9 тасптпез апо уупееІ ехсауатогз. Тпе теапз от тгапзрогї а15о спапоео - етпсе : не ттгзт уеаг от оретатїоп зоте 100- топпе ЕІ. -2 еІесІпс Іосототтуез апо 40 сиыс тетег оитр-сагз ууеге изест тог : не оуегоигоеп апо 60-топпе ропоота-сагз тог : не соа1. Тпее рюоистїоп сарастту от : не ттпе Іпсгеазео 4.5 тттез «п Ітте пеш ттпе оез19п ~ тгот 2,300,000 топпез то 10300000 топпез. Аз : по ргојест зтатео, те соаІ пеш сотрпзео 525,З00,000 Іоппез от соаІ гезегуез апо ап ауега9е етпрртпр гатїо от 2.44 сиоїс тетгее рег топпе от соаІ шаз епуїзаоео. Вигїп9 та: регтоо те ртопеег сит апо те тгаперопатїоп сите ууеге тогтео апо 'те га11гоао ууаз вид: . Аз ат 15: Мау 1957 З.074,000 сиоїс тетгез от оуетоитеп ууеге гетоуео апо тгапзрогтео. Тпе ттгзт 117,000 топпез от соаІ ууаз ргостисест Еп 1960. Тгоуапоум МІпе ша: сотттззїопео : не 61411111! МИНИ-НИНА г. прооъ/ хжава ооставката, монтиране- то и пускането е експ/ хоатаиия на 17 мноеокофови роторни и верижни баге- ри и насипообразуватеди, Общите ка- питаАов/ хожения, необхо9ими за дости- гане на проектната мощност на руони- ка, възАизат на 909 МАН. дева. През 1961 г. са иззети и тарнс- портирани 4 860 000 куб. м земна маса и са 9обити 1 404 000 тона въгАища, През 1965 г. коАичествата нарастват съот- ветно 90 16 952 000 куб, м и в 059 000 тона, а през 1970 а, 90 20 681 000 куб. м и 8 339 000 тона. От нача/ хото на експдоатаиията на ру9ник , Трояново-Г 90 края на 2011 г. са изкопани, транспортирани и насипани 1 039 155 100 куб, м земна маса и са ооби- ти 356 330 434 тона въз/ киша. върхови постижения по откривка / Тпе І. аг9езт1/оІитее от Оуегьигаеп ьу Уеаг 60 УЕАНЅ ТН0УАІ1Ю1/0-1 МІІЧЕ пехт уеаг, Оп 19111 Јипе тпе вате уеаг : Не те: 12-кт1отетег етестгтттео ооиые гаїтгоаст тгот : не ргооистїоп зпе то те ехтета1 оитр зпе и/ аз орепео. Тпе зиррІу, аззет- ыу апо СОГПГТ11ЅЅІОГ11П9 от 17 Іаооег-туре тгепстчтпо тасптпез апо ьискет иІпее1 ехсауатоге апо зтаскегз соптїпиео ит11 1963. Тпе Іо1аІ Іпуезттепт то асптеуе : не ое519пео сарасхту от те тїпв атоиптео 10 ВОМ 809 т1111оп. 4360000 сиыс гпетгез от оуегоигоеп ууаз гетоуео апо тгапзропео апо 1,404,000 'соппее от соаІ ргооисео Іп 1961. Тпе оиапттиез Іпсгеазео то 10952000 сиоїс тетгез апо 0059000 топпез 1п 1965 апст 20681000 сиыс тетегз апо 8,3З9,000 топпез тп 1970 геЅресІїуеІу. 1,0З9,155,100 сиыс тетгез от оуег- ьигоеп и/ аз гетоуео, тгапзропест апо ьаскпнеа апо 3563301134 топпез от соаІ рюбисео зтпсе Тгоуапоуо~1 МІпе ууаз соттїзеїопеоитїІтпеепоот2о11, върхови постижения по 9обив / СоаІ Ргостисттоп Нвсогстз ьу Уеаг А-ИІНІ ММШП-ШПІІФПР „ 29,750 400 „ „АЈЦ„„-„„„ ЈЗ 820 959 28 ово гард И т 2010 7 . и в 626 400 28 0157100 2007 и 7 „в 505 912, 25 533 ед) и П 2008 в зав 259 т 25 287 700 1970 в 338 500
 6. 6. 60 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОВО-Т" *~ . ”дят 5 ' ' ' 4111111111111911111111210110111 Историята на „Мини Марица-изток" ЕАД е историята на съвременния отк- рит въгАе9обив в БъАгария. През 70-те го9ини на мина/ тия век е приета нова схе- ма за безбор9ово (беше/ тиково) разви- тие на минните работи и посАе9ните 10 го9ини са свързани с това мащабно преустроиство - срязването на тех- ноАогичния цеАик ме>к9у 9ва от ру9ниии- те по откривка и по 9обив. На 21 март 2008 г. офиииаАно е срязан въглищният цеАик ме›к9у 9вата ру9ника, с което 90- бивните работи вече са в наи-ефек- тивната част на нахо9ището, Изземването на ЦеАика по9 река Овчарица меж9у ру9ник . .Трояново- 1" и ру9ник „Трояново-север" ПървонанаАно е пре9ви9ено место- ро›к9ението 9а се отработи с общо 7 ру9ника. С разработването на нахо9и- щете на практика от три ру9ника се преминава към реа/ жизиране на ГПЕХНОАО~ гичната концепция за изземване на въг- Аищата, без оставяне на техноАогични иеАиии ме>к9у ру9ниците, като се пос- тига по-гтъдно изземване на запасите .4441111 ттддІїЅП-ШПН-ЩВ 60 УЕАНЅ ТК0УААІО1/0-1 МІМЕ Ттте 5тогу от Мтт Маптза І2ток ЕАВ 15 : не 51огу от тпе тостегп ореп-сазт соа1 т1п1п9 тп Ви19аг1а, Іп те 19705 а пет/ у ое519п тог т1п1п9 орегаттоп 1/у1тттои1 апу р111аг 1/1/а5 аоортео апсІ ттте ргеуюиз 10 уеагз ттауе тзееп аеаасатеа 10 тат тадог ге51гис1и11п9 -тпе сит11п9 отттте тесппо1о91- саІ соа1апо ох/ егьигоеп р111аг оетууееп тууо от : не тІпе5. Оп 2151 Магс11 2008 : не соа1 р111аг ьетууееп тпе тууо тІпе5 ууаз тогтаІІу сит апо ргооистюп тгот Іпе то5т еттпсїепт раг1от1т1есоа1тІе1стое9ап, Ехтгастїпз : не соаІ р111аг ьемееп Тгоуапоуо-1 ат! Тгоуапочо-Могтн тІпе5 тгот ьепеатІ-І : не Очспагїтза ІІІ/ ет Ітеб 1п1т1а11у1тууа5 епу15а9ео тог ттте соа1т1е1о то 1:›е ехрІоІтео ьу 7 тІпе5 Іп тота1 Тт1е орега11оп от : не соа1т1е1о оу тттгее тІпе5 рит 1пто ргастпсе тпе тесппоІо91са1 сопсерт от соа1 ехтгасттоп ущтттоит апу тест1поІо9Іса1 р1|Іаг5 оетууееп тпе т1пе51пи5 а11оуу1п9111е оеттег ехтгасттоп от 1тте соа1 гезегуез Іп те оа51п уу11Іт тооегп ецшртепт апо ап еттІс1еп1тесппо1о9у.
 7. 7. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБОЈ ” от басейна посре9ством съвременна техника и ефективна техно/ хогия, Цел добиването на тези ко/ хичества ка- чествени въг/ хища, при очакван сре9ен Коефициент на откривка 3,6 кубм/ т за цяюто поАе, ще осигури преостоящо- то завишение на произвооствената програма от 23 мАн, т 90 28-32 МАН. т в б/ хизките го9ини с тен9ениия за рести- гане на 33-35 мАн. т въгдища гооишен 9обив при осъществяване на за/ хожени- те принципи: * МаксимаАно опоАзотворяване на за- пасите; * Безце/ хиково отработване на нахо- еището и максимаАна осигуреност на еАектроцентра/ хите с енергионо гори- 60; ' добиване на бъг/ киша при оптимад- ни разхо9и: - Аиквириране на посдеоствията от минната решност в съответствие с 9еиствашата нормативна уреоба ЅоаІ Тпе ехтгастїоп от тезе оиаптттйез от оиатїту соа1 ат ап ехрестео 5тгІррІп9 гаІІо от 3.6 сиыс тетгез рег топпе тог : не шпоте пеш и/ ІІІ епзиге : не ехрестест ргостисиоп рІап їпсгеазе тгот 23 ттІІІоп топпез то 28- 32 тІІІІоп топпез аппиаІІу т : не соттпо уеагЅ, тепстїпо то геасп 33 ~ 35 тІІІІоп топпез от соа1 рег аппит, оазео оп : не тоІІои/ т9 рппсїрІез: - Махїтититпїиатїоп отгезегх/ ез: ° И/ огкгпо те соаІтІето шттпоит апу рІНаг апсІ тахттит зесигїту от : не тие! 5иррІу то : не рошег рІептз; - ОртІтит соат ргостистїоп созт; ' Розт-тїпйпо гезепегаттоп Іп Ічпе шпн : не сиггепт поттз апо геоитатІопз. (їгевп Неш Ргојест Іт аН ьеоап Іп те ойзтапт 1976 шпеп а оестзїоп шаз тасте то! Ше и/ НоІе агеа от : не соаттїетото ое шогкео ьутшоІагреореп сазт тїпез, оазео оп : не теспптсат апо есопотїс герогтз (ТЕНЅ) оп Тгоуапочо- ЅоитІч МІпе таррІох/ ео Еп 1976) апо ДМШІН НдРНЦд-НЗТМ-Щ Идеен проект Нана/ тото е в оа/ хечната 1976 година, когато на базата на разработените от „Минпроект" ЕАД технико- икономически 9окАа9и (ТИП) за ру9ник , Трояново-тог (утвърден 1976 г. ) и за ру9- ник „Трояново-север" Іутвьрзен през 1978 г. ) се Взема решение нахооището 9а се разработва от ова мощни откри- ти ру9ника. обхващащи ЦЯАОГПО поАе. Първото изземване на ЦеАик в „Ми- ни Марица-изток" ЕАД е ме>к9у наш- стария и наи-новия ру9ник на терито- рията на въг/ хеообивното нахозище. Вьвежоат се нови произвооствени мощности е ру9ник , Трояново-СГ и ру9- ник , Ірояново-ї" по ТИД. Осъществя- ват се пре9ви9ените преусгпроиства ~ изместване на магистратите щме- но-Аентови транспортьори по южния бор9 на ру9ник „Трояново-З", поетапна- та замяна на Же/ хезопьтния транспорт с ГАТ, изместването на всички ›кп кому- никаиии и е/ хектросьоръжения по север- ния бор9 на ру9ник „Трояново-ї". През 1985-1986 г. са съз9а9ени усАовия и се изземва ЦеАика ме›к9у 96ата ру9ника. . АЮИІНІ МддІїЅд-ШІЈЈЪЩІЈ 60 УЕАНЅ ТНОУААІОІ/ О-ї МІМЕ Тгоуапох/ о-Могтп Мтпе Іарргомео ІП 1978) ргерагео оу Мтпргоект ЕАВ. Тпе т: соат рІІІаг ехтгастео ат Мъпт Маптза ток ЕАІЗ хмаз те опе ьетшееп тНе отстезт апст : Не пет/ уеаг тІпе5 оп : не тегтогуоттпе соаттІеІо. Іп ттпе и/ ттп те ТЕНЅ пеиІ рюоисттоп сарасттїез хА/ еге етрІоуео ат Тгоуапох/ о-З апо Тгоуапох/ о-1 тІпе5. 'Гпе рІаппео гезтгистиппо астмтйез и/ еге сатео оит, патеІу : не гетосаттоп от тНе тайп гиьоег оеІт сопх/ еуог ІІпез атоп9 : не зоитпет зІоре от Тгоуапочо-З МІпе, тпе зтаое-оу- 5та9е Ѕиозтттитїоп от те гаІІгоасІ хА/ Ітп гиооег сеІт сопх/ еуогз апо тпе отзртасе- тепт от аІІ гаІтгоао соттипІсатїопз апсІ етестпсеошртептаІопотпепоппегпзгоре от Тгоуапох/ о-1 Мтпе. тп 1985 апо 1986 аІІ : не геоиїгетептз тог те ехтгасттоп от : не соаІ рІІІаІ оетшееп тпе мо тІпе5 шеге тЦІтІІІесІ. тие Мо ттпез тпеп и/ огкест тооетпег то ехтгаст : не соа1 оети/ ееп тпет. тие тесппІсаІ апо есопоттс героп оп Тгоуапох/ о-Могтп Мте оттетео а гатїопат апо етттстепт тесНптсат апсІ есопотчс зоІитлоп 'їЙЙ 1 Т
 8. 8. 60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т " *дд- . .цд- › Сега те се развиват съвместно с пъА- но изземване на въг/ хищата ме›к9у тях. 'технике-икономическият 9окАа9 за ру9ник „Трояново-север" 9ава рационад- но и ефективно технике-икономическо решение за изземване на въгдищните запаси от ЦеАика по9 река Овчарииа ме>к9у ру9ник „Трояново-т" и ру9ник Јро- яново-север“. ЕПІЯПІІ на РЗВАІІЗЗІДІІЯ Първи етап - До срещата на ру9ни- ците , Ірояново-Г' и Јрояново-2" (от 1978 90 1990 го9ина). извършват се 9еиности по: - Ограничаване на вътрешните наси- пища, за 9а се намаАят обемите за вто- рично изземване; - Реконструкиия на всички съоръже- ния и комуникации, които пре9стои 9а бъ9ат засегнати от минните работи в цеАика; - Насочване на минните работи и оформяне на то›т<ния неработен бор9 за опре9е/ тено време в работен; 12 . ... . тог ттте ехтгасттоп от : не соаІ гезегуез тгот тпе ртттаг оетууееп Тюуапоуо-1 апо Тгоуапоуо-Могтп тІпе5 тгот ьепеаттт тпе Оуспагттза пуег ьеа. Ѕтауоз от : Не Ітртететатйоп Ѕта9е Опе - иптІІ те соаІ ехтгасттоп агеаз от Тгоуапоуо-т апо Тгоуапоуо-2 Мтпез тет ттпе регтоо ветууееп 1978 апо 1990). Асттутттез ттртетептео: - Незтгтсттп9 ттте тптетаІ оитр зттез тп огоег то оесгеазе тпе уотите от зесопоагу гетоуат от тпе оуегоигвеп; - Несопзтгисттп9 атт ттІе ецитртепт апо соттиптсаттопз гетатест то ттптпо орегаттопзтпттте рІІІагагеа; - ОїгестІп9 ттте ттптп9 орегаттопз апо тгап5тогттп9 тог а сегтатп регтоо от ттте : не зоитттет поп-орегаттопат 51оре 1пто ап орегаттопат опе; - Ап оррогтиптту то оеуетор тпе тптетаІ оитр зттез апо тпсгеазе соат ргооисттоп. . аЕ-МИНИ МдРНЦЛ-НЩВІРЩ - Възможност за развитие на вът- решните насипища и уве/ хичаване на 90- бива от въз/ киша. Втори етап - Среща и разминаване на ру9ниците „Трояново-Г“ и , Трояново- 2" (от 1990 9о 2008 г). Първо се срещат наи-горните отк- ривни хоризонти. САе9ват ги остана/ хи- те и се съз9ава възможност за размяна на откривните товаропотоци. Сре- щат се и 9обивните хоризонти като се обръщат товаропотоците и се раз- менят консуматорите на бъг/ киша. Нак- рая се сАиват и насипищните хоризон- ти. През този перио9 на разминаване коефициентът на откривка е наи-ни- сък и се съз9ава възможност за по99ър- ›кането на висока произво9ствена програма по 9обив на въгАища за про- 9ъА›китеАен перио9 от време. Трети етап - САе9 разминаването на ру9ниците (от 2008 го9ина 90 изчер- пване на въгАищата) Този перио9 се характеризира със съ- щинското изземване на въгАищата от ЦеАика и в 9вете посоки към с. Коваче- АМІНІ ИМПЅЛ-ІІІПЈНЛВ 60 УЕАЙЅ ТНОУАМОІ/ ОЈ МІІтІЕ Ѕта9е Тууо ~ Тгоуапоуо-1 апо Тюуапоуо-2 Мтпез теет апо СГОЅЅ еастт отттегтзІпсе 1990 ипттІ 2008). Тпе тттзт тееттп9 ротпт ууаз : не иррегтозт оуегьигоеп ттогт2опз (Іеуетзт, тоттоууео оу : не отпет погтюпз, тпиз аІІоуутп9 тпе тптегспап9е от ттте Іоаоз от оуегьцгоеп. Ттте соаІ ехтгасттоп Ногтюпз аІзо тет, ттте соат Іоаоз геуегзест, спап9тп9 ттте соаІ сопзитегз. Ртпатту ттте ститр Ѕтте ттогтиопз тег9ео аз ууеІІ. 0игІп9 ттте регтоо от тееттп9 апо сго$5Іп9 еасп отпеп ттте зтгтрртп9 татто ууаз : не тоууеет апо тттат аІІоууео тпет то кеер а ргооистїоп рІап от а пт9пеггате оуегатопо регїоо от ттте. Ѕта9е Тпгеа - Розт тееттп9 (зтпсе 2008 ипттт соаІ оертеттопт Тпат ІЅ : не регтост от : не астиат соа1 ехттастпоп тгот ттте ртІтаг тп тпе оттесттоп то ьот Коуасттеуо апо Тгоуапоуо уттта9ез Тгоуапоуо-Могттт ттпе 5ттаІІ гетоуе рагт от ттте ІптетаІ ститр зтте от Тгоуапоуо-т ттпе тп огстег то ве аые то ехтгаст ттте гетатптп9 соа1 то : ме ууезт. Ттте тег9тп9 от ттте иррегтозт оуегоигоеп погтиопз аттоууз ттте тпсгеазе от тпе оитр зтте уотите апо епаьтез тапо гестататтоп. тт атзо 9Іуе5 ттте
 9. 9. БО ГОДИНИ РУЛНИК . ТРОЯНОБОЈ ” во и с Трояново. Ру9ник . Трояново- север" изземва част от вътрешните насипища на ру9ник , ІГрояново-1", за 9а могат 9а се изземат оставащите въг- лиша от Целика в запа9на посока. Слива- нето на ЗОрНЦГПЅ НЗСЦПЦЩНЦ ХОРЦЗОНГПЦ съз9ава условие за увеличаването на на- сипищнагпа вместимост и за извърш- ването на рекултивация на земите. Съз- 9ава се възможност за размяна на про- мишлените площа9ки на 9вата ру9ни- ка. Инвестиции По Генералния план за развитието на комплекса и инвестиционния техничес- ки проект за развитие на „Мини Мари- ца-изток" ЕАД за перио9а 2006-2020 го- 9ина се разработват конкретни проек- ти, които формират мащабна инвес- тиционна програма от минимум 300 ми- лиона лева за сле9ващите три го9ини. Основната инвестиционна полити- ка на 9ружеството е насочена към оп- тимизиране на произво9ствения про- цес и снижаване на себестойността на 9обиваните въглища в конкурентна па- зарна цена. 14 спапсе то зууар ттте таїптепапсе апо гератг зттез от тпе тууо ттпез. Іпувзттет Јп Ітпе ууттп (Не (Ѕепегат ВеуеІортепт Ртап тог те сотрІех апст те 2006 - 2020 Іпуезттепт апо Тесттптсат РгоЈест от Мтпт Магттза т2ток ЕАІЈ, зрестттс ргоЈестз ууеге стеуеІорео то тогт а сотргеттепзтуе Іпуезт- тепт Рго9гатте атоипттп9 то а ттпттит от ВЅМ 300 ттІІтоп тогтпе пехт тпгее уеагз. Ттте Сотрапу'з тпуезттепт роттсу нз сттгестео татпту то ортттт2тп9 тпе ргоиис- ттоп ргосезз апст то геоистп9 тпе созт ргтсе от соат то а сотреттттуе тагкет ргтсе. 2006 ууаз те ттпат уеаг от а Ізи9е апи ехтгетеІу Ітрогтапт тесттпото9тсат геетгиотигтп9 ргосезз ат мат Магттза І2ток ЕАІЈ - ттте ехтгасттоп от соат ву опе от те тууо таг9е оуегвигоеп гетоуат, тгапзрогт- аттоп апо 5ргеасттп9 тастттту ипттз или» 2250 тт сопуеуог ветт уутотп Ттттз таг9е-5сате апо сотртех тгот ап еп9тпеегтп9 ротпт от утеуу геог9апт2аттоп ууаз епзигео тпгои9п ап Ітргеззтуе тпуезтгпепт рго9гатте тота1ІІп9 ВЅМ 57,857,000 тог : не ууттоте зтте, . да-миии МЛРНІІІІ-НШВІНМ 2006 го9ина за „Мини Марица-изток" ЕАД беше завършващата го9ина на е9- но изключително голямо и важно техно- логично преустроиство - изземване- то на е9ин от 9вата големи разкривно- транспортно насипищни комплекса с ширина на платното 2250 мм. Това ма- щабно и сложно като инженерна за9ача преустроиство беше осигурено от впечатляваща инвестиционна програ- ма, като общият размер на инвестици- ята за целия този обект е е размер на 57 857 000 лв. , от които 27 624 000 лв. за строителството на е9но уникално съ- оръжение - петхиля9итонния багер На 4000 с произво9ителност 6900 куб. м на час. В света има само още три баге- ра от този тип. Въвеж9ането в експло- атаиия на ЅНЅ 4000 позволява на „Мини Марица-изток" ЕАД 9а отговори на зна- чително увеличеното потребление на въглища сле9 завършването на рехаби- литацията на същетствуващите Д~МІНІ шиш-шпаги» 60 УЕАНЅ ТПОУААІОІІОЈ МІМЕ от уупІстт ВЅМ 27,624,000 оп тпе сопвтгис- ттоп от а иптоие ртесе от ецитртепт, тпе ЅНЅ 4000 ехсауатог уует9тгтп9 5000 топпез, итн а ргооисттоп сарастту от 6,900 сивтс тетгез рег ттоиг. Тттеге аге опІу ттчгее отвег ехсауатогз от тпат туре тп ттте ууогто. Ттте сотттззтоптп9 от : не ЅНЅ 4000 аІІоууео Мтпт Магттза І2ток ЕАВ то теет тпе сопзтоегавту Іпсгеазео оетапст от соат аттег тпе сотртеттоп от тт-Іе тооегптиаттоп от ехтзттп9 сарастттез тп ттте агеа апи тпе соттт5зтоптп9 от а пеш тпегтат роууег ртапт. тп огоег то сотртете тттат таг9е-зсате ргооисттоп тазк, вотп Іп тегтз от уотите апст ттте, Мтпт Магттза І2ток ЕАО ог9апт2ео апо ттртетептео ттте ртаппео тесттпото9т- саІ геог9апт2аттопз апо тооегпт2аттоп от еоитртепт апо соттиптсаттопз гетатео то ртІІаг ехтгасттоп апо тпуезтео оуег ВЅМ 500 тттттотргееептео ветоуу ву татпзттез,
 10. 10. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-І" „ 50 УЕАНЗ ТНОУАІтІОІ/ ОЈ МІАІЕ «ї , з . „щ Д-МНІІН навици-пипаш: АМІНІ шиш-шпаги»
 11. 11. 60 ГОДИНИ РУДНИК „ТРОЯНОВО-І електропроизво9ствени мощности в региона и с въвеж9ането в експлоата- ция на нова топлоелектрическа цент- рала. За осъществяването на тази ма- щабна произво9ствена за9ача, както по обем, така и по време „Мини Марица- изток" ЕАД организира и изпълнява пла- нуваните технологични преустроист- ва и реконструкции на съоръженията и комуникациите, свързани с изземване- то на Целика, за които са инвестирани на9 500 млн. лв по основни по9обекти. По-Важни технологични преустройства и реконструкции за . .Изземването на Целика" - Система за отбежуането на во- уите на река Овчарииа извън целика, По9обектът осигурява пренасочване- то на реката слеви и 9есни притоии из- вън полето на нахо9ишето, като вклточ- ва 9ва язовира, 9ва микроязовира, пет 18 "П" Ѕоте тајог тесНпоІо9тсаІ геощаппаттопз апи тооегптхаттопз тог : Не соаІ ртІІаг ехтгастїоп - А агаїпауе зузтет го таке т/ те Оусйагїтза ууатегз аууау тгот те рїІІаг агеа. Тпат ргоуест епзигео ттте гесттгесттоп от ттте гтуег аууау тгот : не соатттето агеа тпгои9п сапате то тпе тетт апо гІ9ттт, апо тпат тпстиоео тууо (тате, тууо ЅтаІІ оатз, ттуе гетепттоп вазтпз, 31 кттотетегз от оапате, а кттотетег от ипоег9гоипст Ѕурттоп, 6 кттотетегз от ипоег9гоипо сапатз апо отпег Ѕтаттег ууатег-еп9тпеегтп9 ууогкз. Тпе ттгзт $та9е от ритттп9 ттте зузтет тпто орегаттоп ууаз тп 1988. тт весате тиІІу орегавте Іп 1997 апо тье ртттаг ууаз огатпео тгот ттте Оуспагттза гтуег. *А гаІІгоаи тгот К оІ/ аспеуо зтатїоп то Наотпеуо стаг/ оп: ' А тесИпо/ оуїса/ ье/ т сопуеуог Гог те оуегьигиеп, ниььег ВеІт сопуеуог (ВВС) В=225 5 тт Іт/ о 2 ат ТгоуапоІ/ о-1 МІпе, то тгапзрогт : Не оуегйигстеп то АМНЈЈН МЛРНЦд-НЗТПНЦЦ ретениионни басеина, 31 км канали, е9ин км по9земен 91окер, 6 км по9земен канал и 9руги по-малки хи9ротехнически съоръжения. Първият етап от въвеж- 9ането на системата в експлоатация е през 1988 г. Окончателно тя влиза а 9еиствие през 1997 г. и Целикът е осво- бо9ен от во9ите на река Овчарииа. - Жп линияжп гара Ковачева - Жп га- ра Раунево: І Технологична линия откривка ГАТ - В = 2250 мм АІ9 2 в ру9ник „Трояново- 1' за извозване откривка на насипи- ща „Староселец“ и 10 го9ини сле9 въ- веж9ането ъ в експлоатация премест- ванетоъ на Обе9инени северни насипи- ща, с въвеж9ане в експлоатация на ба- гер Ѕвз 4000; ~ Замяна на железопътния транс- порт с глтв участъци „Добивна ру9- ник „Трояново-Г и ру9ник „Трояново- север": 'демонтаж на подстанции . Іеорги Михайлов' 110/20/63 І<У и прилежа- щите електропрово9и и изграж9ането на замествашите електроснаб9ител- ни по9станции и електропрово9и (п-я 1, п-я 4, п-я „Гипсово", полустационарни по9- станции 20/6 ку в целика, електропро- во9и и 9рт: ' Корекция на Жп ли- ния Трояново-Коваче- ви и после9ващото и 9е- монтиране и устроива- не на жпизвоза през из- возните траншеи на 9вата ру9ника; ' пренасочване на откривката от у опъ кривен хоризонт-Юг на ру9ник , Трояново север' на втори наси- пищен хоризонт на Вътрешни насипища на рууникЈрояново-І '. Д-МІНІ ММПЅЛ-ШІЈЈНПВ БН УЕАЯЅ ТНОУАМОІ/ О-Т МтА/ Е Ѕтаюзе/ етз оитр Ѕ/ те апо, 10 уеагз аттег тт ууаз сотттззтопео, Ітз гетосаттоп то тпе (Јпттео Могтп Витр Ѕтте ууттп тпе сотттз5топтп9 оттпе 5854000 ехсауатог, * Кер/ асетепї от тІте гат/ гого! тгапзрогт тгот те Ргойист/ оп агеаз ат Тгоуапоуо-ї ала Тгоуапоуо-А/ опп Мїпез тт НВСЅ; - ВІЅтапт/ Іпу те Сеогуї МтауІоу 710/20/63 кт/ зивзтаттоп апо тпе геересттуе отзтгтвиттоп тІпе5 апст ттте сопзтгисттоп от гертасетепт зивзтаттопз апо отзтгтвитгоп тІпе5 тЅивзтаттоп 1, Ѕивзтатпоп 4, бтрзоуо Ѕивзтаттоп, ЅетІ- товтте 20/6 ку Ѕивзтаттопз Іп ттте ртІІаг агеа, огзтгтвиттоп тІпе5, етс т: * Соггест/ оп от тІте Тгоуапоуо- КоуасНеІ/ о гат/ гого апо тпе отзтаптттп9 апо 5етттп9 ир от гаттгоао тгапзрогтаттоп атоп9 те тгапзрогтаттоп ситз от тпе тууо ттпез; * Веиїгестїпу тІге оуегьигйеп тгот 1/ Оуегвигогп Ногїгоп-Ѕоит от Тгоуапоуо- Могттт Мїпе то Ѕесопо Питр Ногїгоп о! те Іптегпа/ Оитр зле а: Тгоуалоуот Мтпе. - Мтпїпу ало гесппо/ оутса/ гезтгистигїпу от тІпІп9 орегаттопз тп тІче ртІІаг агеа апст тпе гезресттуе ге5тгистипп9 апо гестезт9п от : не тгапзрогтаттоп, ууатег
 12. 12. 60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т" - Минна технологични преуст- ройства при во9ене на минните рабо- ти 8 зоната на целика и съпътстващи- те ги преустройства и реконструкции на транспортни, воооотливни, елект- ро и всички 9руги експлоатационни съо- рыкения, същинското орязване на цели/ са за- почва с изземване на откривката през 19.97 г. в зоната ме›к9у ос+2000 и ос+3000 м на ру9ник Јрояново-север" и профили 56 - 72 на ру9ник , їГрояново-1 " на кота 96, по която се възстановява 9е- монтираната е посочената зона ›кп ли- ния Трояново-Ковачево. огатпаре, еІестгІсат апо апу отпег орегаттоп ециїртепт; ТІІе рІІІаІ ситтїпу ьеуап Іп 1997 ІІІ/ тт тІте оуегьипїеп петоІІаІ тп : не агеа ьетихееп ахІз +2000 апо ахтз +3000 т ат Тгоуапоуо-Мопп Мтпеапст зесттопз 56-72 от Тгоуапоуо-1 Мїпе ат сепсптагк 96 ихпеге те о1$тапт1ео гаНгоао от те Тгоуапоуо-Коуаспеуо ІІпе ихаз геьиІІт. Ттте пехт ситт1п9 ехегсїзе ихаз аоаїп соппестео уитп : не оуегьитоеп погтиопз от те тихо тІпе5 сотІп9 1пто ргохттїту то тІче геоитІт гатІгоао, Тпат иІаз оопе Іп 1999 апо тпе Тгоуапоуо-Коуаспеуо гаНгоао ихаз а9а1пгеоиІІтаІоп9 оепсптагкз 80-88. и К: „в . - - " 2:25? , . ~ , т : . я туи? .. ,„ д. .. 'пц ' -гж 41011111 МдРНЦд-НЗТІІНФЛД Слеоващото орязване отново е свързано с приближаване на откривни- те хоризонти на 9вата руоника 90 така изпълненогпо трасе на ›кп линията. То се осъществява през 1999 г. , като >кп ли ния Трояново-Ковачево отново а пост- роена по ниво на кота ВО - 88. Поре9ният етап от слизане става през 2002 г. , като окончателно се из- земва откривката на9 Целика в горепо- сочения раион и железопътната връзка Трояново-Ковачево се изаражоа по гор- нище на въалищния пласт - на кота 63 - 72 и преминава през извозните тран~ шеи на 9вата ру9ника. През този периоо се окомплекто- ват по 9ва ообивни хоризонта е овата руоника с по 9ва 5131312130 и по 9ва багера ЅНЅ 710 работещи на ГАТ 90 четири броя претоварачи [по 9ва във всеки ру9- ник) на базата на преустроени багери Ѕвз 1200 и еона заовижваија станция В=1800 за претоварване на ообивани- те въглища от ГАТ на ›кп транспорт към консуматорите ТЕЦ-2 и ТЕЦ-1. . АН-ИПИ ИМІїЪЛ-ШІЈЛ-ЕЛІ! 60 УЕАНЅ ТНОУАМОІ/ О-І МІМЕ Тпе пехт зтаое от ттте стоихпихаго тоуетепт ихаз Іп 2002 ихпеп тпе оуег- ьигоеп оуег : не р111аг ихаз тотаІІу гетоуео апо тпе Тгоуапоуо-Коуаспеуо гатІгоао ихаз сопзтгистео а1оп9 тпе иррег соаІ зеат ат ьепсптагкз 63 - 72 апст сгоезео тпе тгапзрогтаттоп сите от тпе тууо тІпе5. Пиппо тІзат репост тихо ргооисттоп погтюпз Іп еасп от ттте тихо тІпе5 ихеге зирртео итн те тоІІоих1п9 р1есе5 от еоитртепт: тихо за: 1200, тууо ЅНЅ 710, тлхотктпо гиььег оеІт сопуеуотз то тоиг геІоаотпо зтаттопз (тууо Іп еасп ттпе) оазео оп гесопзтшстест Ѕвз 1200 ехсауатогз апо а опуе зтаттоп В=1800 тот те ге1оаотп9 от тпе соаІ тгот тпе гиооет ъеп сопуеуог 1пто тпе гаІІгоао сагз то тгапзрогт тт то тпе сопзитегз, ТРР-2 апо ТРР-1. Тпе ехттасттоп от соаІ тгот : не ртІІаг ихаз ап етттстепт р1аппІп9 оестзтоп тпат нас оееп Ітртетептео оуег а репоо от тоге тпап 30 уеатз оу тихо вепегаттопз от ттптпо ехрегтз, сІе5І9пег5 апо ттпегз. Тпе ситттпо от : ме 21
 13. 13. 60 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОВО-ї Изземването на целика е ефективно проектно решение, осъществяване по- вече от 30 го9ини от 9ва поколения мин- ни специлисти, проектанти и миноори Срязването му и насрещното размина- ване в пространството на 9ва проти- вополо>кно развиващи се ру9ника е пре- иезент в световната практика По то- зи начин всеки е9ин от тях прооъюкава своето развитие по начин, които об- разно казано изцяло „противоречи" на основните постулати в минната наука по отношение на извоза на въглищата към повърхността ~ срещу извозната траншея на 9ругия ру9ник. Причината е, че сле9 срязването на целика : двата ру9- ника „размениха" консуматорите си. Със срязването започна и зобивът на въглища в наи-благоприятната зона за открито разработване на Източнома- ришкогпо нахооище. 22 ртІІаг апсІ тпе сгозз-раззтпо от те тихо ттпез 9о1п9 тп оррозтте отгесттопз ихаз ап еуепт ипргесеоептест Еп те оІораІ ргастІсе Тпиз еасп от те тІпе5 сопттпиест Ітз оеуетортепт Іп а ихау тпат, ттоигатпхету зреактпз, соптгаотстео тпе татп роетитатез от тпе ттптпо зстепсе итн Іезрест то соаІ тгаперогтатюп то те зигтасе - аоатпзт тпе тгапзрогтаттоп попюп от ттте отпег тІпе. Тпе геазоп ихаз тпат аттег ситт1п9 тпе ртІІаг, тпе тихо тІпе5 Ѕихаррео тпетг с11епт5. Тпе ситттпр от : не ртІІаг ихаз тпе ое9ІппІп9 от соа1 ехтгасткоп тгот те тозт таххоигаые тог ореп-сазт ргооисттоп агеа от тпе ІпосппотаттзпкїсоаІттеІо. „ФМЮІН МдРНЦЛ-НЗТПИ-Щ . .а11-ММ МдЛІїтд-ІПІЈд-ШІ) 60 УЕАНЅ ТКОУАА/ От/ О-Т / ИІАІЕ
 14. 14. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т" Акреоитирана въглехимическа лаборатория През април април 1985 г. е открита петрографска и въглехимическа лабора- тория към СМЕК „Марица-изток", гр. Раонево, намираща се на територията на ру9ник „Трояново-ТС В лаборатория- та са работили три лаборантки по9 ръ- ковооството на инж. Христина Ивано- ва, а по-късно на инж. Васил Христов. От месеиоекември 1991 г. лаборатори- ята е прехвърлена към ру9ник , Ірояново- 1" ~ Пголожки отоел. От началото на 2010 г. с поокрепата на управителя на ру9ник „Трояново-1" инж. Димитър Чолаков и мениожърско- то ръковооство на „Мини Марица- изток" ЕАД са извършени ремонтни оеиности с цел привежране на изпитва- телната лаборатория във вир, отго- варящ на изискванията на Изпълнител- ната агенция „Българска служба за акре- оитация" (ИАБСА), и пооаотовка за сер- тификация на веиността и. 24 "в Ап Ассгестттеа СоаІ СНетІсаІ АпаІузїз Ъаьогатогу тп Арпт 1985 а ретго9гарптс апо соаІ апаІузтз Іаьотатогу ихаз орепев ат : не Маптза І2ток Есопоттс Іптеогатео Мтпїпо апс| Епег9у И/ огкз, Наопеуо апо Іт ихаз Іосатео оп тпе теггттогу от Тгоуапоуо-1 МІпе, Тпгее Іао теспптстапз ихогкео тпеге ипоег те зирепхтзтоп от Еп9 Нпзттпа Іуапоуа апо Іатет- ипоег тпе зирепхтзтоп от Еп9. Х/ аЅІІ Нгтзтоу. Ѕтпсе Оесетоег 1991 тпе Іао и/ аз зиооготпатео то тпе Ѕеотооу Верагттепт ат Тгоуапоусн МІпе. Ѕтпсе тпе се91пптп9 от 201 0 зоте гератг асттутттез ихеге сагпео оит ми тпе зиррогт от Епотпеег Вттттаг СпоІакоу, Мапаоег от Тгоуапоуо-1 МІпе, апо те тапаретепт теат от Мтпт Маптза 12ток ЕАО, зо тпат тпе таоогатогу тет тпе геоитгетептз от тпе Ехеситтуе Аоепсу витоапап Ассгеоттаттоп Ѕеплсе апо ост ргерагео тог септттсаттоп, 41411111 МдРНЦд-НЩІІІФЩ На 26 октомври 2010 г. са по9а9ени оокументите за акреоитация е ИАБСА. „Българска служба за акреоитация“ - Со- фия. През маи 2011 г. е извършена оцен- ка за акрезитаиия, която преминава ус- пешно. На 19 оекември 2011 г, изпитвател- ната въглехимическа лаборатория по- лучи от ИАБСА акреоитация по стан- 9арта БДС ЕМ ІЅО/ ІЕС17025:2006. Сер- тификаггтът за акреритаиия рег. М“ 24 АИ/19.12.201 1 г. и Заповео М* 2244/19122011 г. о реват право 9а из- вършва изпитвания на необогатени лиг- нитни въглища, кафяви - необогатени и обогатени, черни - необогатени и обо- гатени, по показателите влага, пепел, сяра обща, летливи вещества и топли- на на изгаряне. Сертификатът за акре- оитаиия е валиоен 90 2015 г. АМН" ММІТтд-ІІІІЈН-ІЛВ 60 УЕАЯЅ ТНОУАА/ ОІ/ О-ї МІАІЕ Оп 2втп Остооег 2010 тпе ассгеоттаттоп геоиезт ихае ттІео или : не ВиІ9агІап Асстеоїтатїоп Ѕепхтсе, Ѕотта Тпе ассгесттта- тІоп аеееззтепт ихаз оопе Іп Мау 2010 апо тт ихаЅ зиссеззтит. Оп тет Оесетоег 2011 тпе СоаІ СпетІсаІ АпаІузтз ьаоотатоту ихаз ассгеоттео то ВІЈЅ ЕМ ІЅОЛЕС 17025:2006 су тІче Ехеситтуе Аоепсу ВиІ9агІап Ассгеоттатпоп Ѕегутсе. Тпе ассгеоттаттоп сегттттсате Мо 24 АИ/19122011 апо Огоег Мо 2244/19122011 9ауе : не ьаьогатогу тпе пот то теат тпе тотзтиге, азп, 9епегаІ зиІрпит соптептз, уоІатІІе зиьзтапсез апст саІогІттс уаІие от гаих І19птте, ьотп гаих апо ихазпео огоихп соаІ, гаих апо утхазпео аптпгастте соаІ. Тпе асстеоттаттоп сеттюате 15 мана иптІІ2015. 25
 15. 15. 60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-Т " По бреме на ре- монтните 9еинос~ ти е изара9ена ло- кална аспирационна система, което е за- оължително за хи- мическа лаборато- рия. Направени са но- ви лабораторни ка- мини и лабораторно обзавежоане. Ос- новният апарат в лабораторията е ка- лориметьрот. Тои опре9еля калорич- ността на въглищата, а тя от своя страна - цената им. Аабораторията е оборуована с Всички необхо9ими техни- чески срезства за извършване на из- питванията в обхвата на акреоитация. Опре9елянето на сь9ьр>канието на ся- ра във въглищата се извършва с рент- генофлуорисиентен апарат. Разполага с мелници, сушилнцпещи, автоматична преса и електронни Везни, които са мно- го чувствителни и са разположени на специални антивибрационни маси в от- 9елно обособено помещение. Във въглехимичната лаборатория ра- ботят пет лаборантки с роково9ител ин›к. Иороанка Змеева. Еже9невно те из- вършват изпитвания на пробите лиг- нитни въглища, по9авани за клиента . ГГЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, както и на пластово-тзиференииални и сон9ажни проби от ру9ника Необхо9имостта от горива и енер- гия за страната В сре9ата на ХХ век са причина за разработването на Източ- номаришкото Въглищно нахооище. Ве- че 60 го9ини лигнитните въглища, 9с~ бивани е него, са езинственият конку- рентен местен енергиен ресурс в елек- троенергииния баланс на Република Бьл- гария сред; останалите енергийни из- точници. С изара>к9ането на сероочис- 26 Тпе геран астмттез ІпсІиоео тпе сопзтшсттсп от а ІосаІ ехпаизт х/ ептІІатІоп зузтет тпат и/ аз тапоатогу тог апу спетйса! Іаьогатогу. Меи/ Іаьогатогу титасезапоеоитртепттмаззиррпео. Тпе таІп Іаь аррІ1апсе Із тпе сатогйтетег. Іт Із изео ю теазиге те соат сагогйтїс хІаІие апо Іт оетегтїпез соаІ рпсе. тне Іар тз еошррео мт аІІ : не аррІІапсез апо еоиїртепт геоиїгео тог тезтїпо щпып тпе зсоре от Ітз ассгеоІтаІІоп. Тпе зитрпиг соптепт Із теазигео тт ап Х-гау Ниогезсепсе апаІуиег. Тпеге аге тНІз, огуег апо отпег тигпасез, ап аитотатїс ргезз, апо т/ егу зепзїтбт/ е еІестгопїс зсаІез тоиптео оп зресІаІ х/ Іьгатїоп аьзогоїпз таыез Бп а ЅЅРВГЗІЕ ГООГП РІт/ е Іао тесппїсяапз хл/ огк ат те соаІ апаїузїз Іаоогатогу ипоег : не зирешїзтоп от Еп9. Уогоапка Хтееуа. Тпеу тезт ІІ9пІте затртез оттпе соаІ зиррІІесІ то ТРР Матза ток 2 ЕАВ аз шеІІ аз затрІез тгот оїттегепт соаІ зеатз апо бгІІІ затрІез тгот тпетІпеопаоаІІуоазІз. Тпе бегпапст тот тие! апо епегзу Іп (Не соиптгу тп те 19505 Іео то шогкйп9 тпе Іитосппотагїзпкї соаІ ьазїп. Еог 60 уеагз поих тпе ІІ9пІте ргооисео тгот Іт паз ьееп : не опІу сотретІтІх/ е Іпоївепоиз епег9у АМИІІН МЛРНІІЛ-НШМЩ тващи инсталации в ТЕЦ . .Марица Из- ток 2" ЕАД, „контурГлобал Марица Из- ток З" и е Брикел ЕАД, както и отгова- рящата на всички съвременни екологич- ни изисквания ТЕЦ „АЕЅ Гтвльбово" лигни- тите остават ва›кен енергиен ресурс за страната. Към 9нешна сата „Мини Марица-изток" ЕАД зобиват 96% от ба- лансовите запаси на лигнитни въглища в страната и 90% от запасите на всич- ки въглища в България, а с тях се произ- вежоат 90 34% от електроенергията в страната. залежите в нахо9ището се оценяват на нар 2,1 млр9. тона - ко- личества, които са 9остатьчни за за- 9оволят енергиините ну›к9и на Болга- рия за още 50-60 го9ини. . АНМІІІІ МЛІІПЩ-ІПІЈН-ЩВ 60 УЕАНЅ ТНОУАМОІ/ ОЈ МІАІЕ зоигсе Іп : не Нериыїс от* ВиІ9агІа епег9у тІх. Іцопїте гетаїпз ап Ітрогтапт епег9у зоигсе Іп тпе соиптгу хл/ Ітп : не сотрІетІоп от : не РСВ Ѕузтет ат ТРР Магїтза Шок 2 ЕАІЈ, мтн Соптоигбюрат Магттза Ігток 3 апсЈ ВгІкеІ ЕАО, аз шеІІ аз (Не пеш ТРР АЕЅ баІаьох/ о сотрНапт инт аІІ ситгепт епт/ Ігоптепта! гецийгетептз. Мїпї Магїтза Шок ЕАІЈ ргобисез 96% от : Не оаІапсе зтоскз от Іїрпїте Еп Іпе соиптгу то бате, апо 90% от аІІ тпе соаІ Еп Витоагїа, изео то зепегате 34% от : не рошег Іп те соиптгу. тие соат гезеп/ ез Еп те пеш аге езтйтатео то се оуег 2.1 ьІІІтоп топпез ~ а оиаптїту епоиоп то теет ВиІ9агІап епег9у стетапб тог 5060 тога уеагз. 27
 16. 16. 60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-ї' . -.„ . 28 Д“ . а11-МИНИ МЛРНІІд-НЩІЈЈРЩ БО УЕАЙЅ ТНОУААІОІ/ О-Т МІМЕ Схема на „Мини Марица-изток" ЕАД Мйт Маптза-їщок ЕАВ оитІїпе м. . им: . „и „ ' Рыдщнт Іпатпппхпп тишина ми т / Етрцнзчп „И Енїиапм , ' * *х й х › , ц Шагал/ еп Пити' , „тт у т' . ММ | гпшзтаттпиг се І 4 ми: . "' „їІауаппуп-І” Ј ММ! Х ~ л х х мит: у / з "х ШШШБ вип. . М „ т Г“ И - І І г, ч Іунпнп АЕгЕндА / ьЕсЕив ц тт ти. . я. . ц„„~м„. .„ „тн. ›,тт„щ„~„. . титли ким / им. .„т„мия. ~тлт„. »т. „„ . п . н и ш тим . :унтшш м. . ти „тт и Інтптт „т Цшщт „ти . ~„. .›„„. .. т) тмнктллика / .›. „.„„. ›„ «ммм» . м мими мн» / тнщтш „т мтт. .„тт. ~т» н пип/ М „н . т “т” т' “* "'**"“'^ ммм. , . м китни Ішппыпмт титштх кит „ми дтн ІнтплттцІму . .ФМІНІ МддІТЅП-ШВН -ЕЛВ
 17. 17. 60 ГОДИНИ РУДНИК, ТР0ЯНОВО-1 ' ІЙТТЙЙД ' Т 7 7 ' * Геплпжка питоппяка Мпщипст Іъзвш колонка [т] Еди/ пуша! ШппІпцІсаІ са наІІу ал: спІптп Гт] об б ЖК 0 ЩЅН ЗВОАО Ц разрез на Източномаришкия воалишен басеин * а т 'Е Е а лиши мий и лгмтпиафядд миии т 3 ЅтІ тт: али уе/ /пп/ -Іипиш с/ ау т З ц Глина сииизмтш Е Ф (їгву-аІсв/ І сІлу “ 3 3: Пием рязиазьриыт 5 . Уа/ Ілиз-: Іге/ І утлиІптс/ Івалд З 'д Баровци - на места под Фирмата ин 5, Ла/ Іуиппщпйии тт - ми пп тв м а иттттвзжитти - лл ти ври: ттт І/ ш тт г 17/ І/ аІтІлл-Іїке лит: › о 20117 1 ли т 5 Н пии: чери: в пт. питания д, х втш ыпу ІЈ/ спаш сал! а т въглища = Е . І т в з „д Г/ шип пинта г 5 - - с Ниу - зІглІї/ ШІ ц г МІргшІ , 3 е д т . д т Е 5 1:9 Кпимаиарат « Рд т д а е Билд/ пишти' - рд ф 9 т д: : Е Лараиийски дяйииви : или . .д таттути иуІте ти: 5 Ч Е Вандини 5 с: : [тпшзтапв н: т ь Ф Мрнтр 5 = талпи Е* в . , Г винт т З: тІллїІс *в Р: т за ї аз ат: т Ед ' Рампи 55 Ети/ І І: - - - Ом админ повърхност мит : Мапи т их П. Ѕ . м Оепегаттхео 9еоІо9тсаІ зесттоп от т % , Еазт Магтт2а соат оазтп 3 м П. 1 т 30 т . .ЙМНЈІИ МЛРНЦд-НЗТОЈНЛД АМН! МПЈІПЅЛ-ІПЛІЗ-ЩІЈ 50 УЕАНЅ ТЙОУААІОУОЈ ММ/ Е 31
 18. 18. 60 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВОЧ " . А . .С-г *' с. ъ. " АМНІІН МЈІРНЦд-НІТІЈІГЩ

60 години рудник "Трояново-1", "Мини Марица-изток" ЕАД 60 years mine Troyanovo-1, Mine Marica iztok

Views

Total views

8,612

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,981

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×