Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
РУЦЦИЦ ТРПЅІНПЈЗП-З
ТЈЗПЧЛНПУП-З ПИН! 

  
  

ГОДИНИ
Вьг/ хищата са основният местен из-
точник за за9оВоАяВане потребности-
те на Быхгария от енергия. Пораои ог-
раничените ...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-З"

За първи гтът името „Марица-изток"
се споменава в постановление М* 652 на
Министерския съв...
50 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОЕО-З

вашата минна механизация и вне9рява-
нето на научно-техническите пости-
›кения в открития в...
50 ГОДИНИ Рудник 'ТРОЯНОВО-З”  50 УЕАКЅ ТКОУАМОІ/ О-З МІМЕ

 

 
  
 
  

 

  
 

  

 
 
 

 

въглища/ 1 От...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРПЯН0ВО*3"

ХРОНОАОГИЯ

На 24 март 1964 го9ина В 10,28 ч
е направена първата копка сьс сь-
ветския баг...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОЕО-З"

В края на 1968 година и началото
на 1969 година се пуска оше една гуме-
нолентова система ...
50 ГОДИНИ РУЦНИК . ТРОЯНОВП-З

През 1978 године влиза в действие
и четвъртата технологична линия за
изземване и транспорт ...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОЕОЗ "

таиия първият за 9ружестовото разк-
риВно-транспортен насипищен комп-
лекс (РТНК), които...
т гЕологичЕскн клип
1 МАРИШКИЯ БАСЕИНЪ

што

 
 

     
  
   

г: 5,), 
:мд-
. .ш „

11

~Х
'З'

45*

Ч

*Ае/ Х
...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОЕОЗ '

В разкривната оеиност на руоника са
обособени четири участъка, в които ра-
ботят шест баг...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРСІЯНОВО-З'  . 

работели на ру9ник „Трояново 3" през гооинцпю
ТНе Мапаоегз от Тгоуапоуо-З М1пе тттго...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-З"

РАЦИОНААИЗАЦИИ

Оше през 1965 го9ина, само е9на го-
рина сАе9 порвата копка, са Внеорени...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-З'

специфичното натоварване върху поч~
вата и съоръженията, започват за ра-
ботят нормално и...
5 О ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-З "

 

„Почистване на централния бункер
на основните багери"

„Преустройство на лентовия пъ...
50 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОВО-З '

Схема на „Мини Марица-изток" ЕАД
Мит МапІза-йпок ЕА! ) оиийпе

  
 
   

с. видиш-ц
...
50 ГОДИНИ РУПНИК , ТРОЯНОВО-

30

 

до

ИНЖЈІРАГОМИР КАНЕВ
УПРАВИТЕЛ

НА РУДНИК "ТРОЯНОВО-З"

КЪМ "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕІ...
50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНПВОаСГ

. :ЦИКМИ МЛРНЦЈЪИШІІд-ЕЛІІ

И Ѕї к) . НИНА 'НП ”АЧИХ

мед. м. . „- мыњы < им. ,мм

 

ы...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

50 години рудник "Трояново-3" (2014 г.)

50 години - рудник "Трояново-3"
50 years mine Troyanovo-3
Мини Марица-изток ЕАД
Marica East mine

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

50 години рудник "Трояново-3" (2014 г.)

 1. 1. РУЦЦИЦ ТРПЅІНПЈЗП-З ТЈЗПЧЛНПУП-З ПИН! ГОДИНИ
 2. 2. Вьг/ хищата са основният местен из- точник за за9оВоАяВане потребности- те на Быхгария от енергия. Пораои ог- раничените запаси от антрацитни, чер- ни и кафяби каменни ВьаАища изкАІочи- теАно 8а›кно значение за икономиката на страната при9оби8ат Аигнитните Въз/ киша. Запасите от Аигнитни Във/ киша у нас са сьсрезоточени главно В Източнома- ришкия, Софийския и Запа9номаришкця басеин. От г/ «еона точка на икономичес- ката ефективност и териториадната концентрация Аигнитите В Източно- маришкия басейн са нао-по9хо9ящи за из- гаряне В крупни топАое/ хектрически иентраАи бАизо 90 мястото на 9обиба. Източномаришкият басеин е наи-гоАям и наш-Важен за развитието на нашата енергетика. За наличие на Въг/ хищно нахооише В Източномаришкия район се знае още от 1847 година. Първата еее/ тежка као та на Източномаришкото нахооище е пуб/ хикувана през 1931 го9ина от инж. Ге- орги Коняров В книгата му „кафявите каменни Бог/ киша 6 Быхгария" ЈН-МІІІ ММПЅд-ІІГШІФЛІ! 50 УЕАНЅ ТНОУАМОУОЗ ММ/ Е СоаІ Із : Не тайп Іпоїоепоиз зоигсе та: теетз : Не епег9у оетапоз от ВиІ9аг1а. Ц9пІІе тз от рагатоип: Ітрогтапсе тог : не есопоту от : не соип: гу ьесаизе от : Не Іїтїтео гезегуез от аптпгасйте, Нато апо ьтошпсоаІ. Цзпїте гезеп/ ез Іп : Не соитгу ате таїпІу : о ье тоипо Іп : Не Магйтза І2ток (Магттза Еазт), Ѕотїа апо Магттза Харао (Магїтза И/ ез: ) ьазїпз. Іп : егтз от есопотїс еттІсІепсу апа теппогїа! сопсетгатїоп, Ії9птте Іп те Магїтза шок оазїп Із : Не тоз: зитїаые тог сотьизйоп тп Іаг9е тегтаІ рошег рІаптз Іосатео їп (Не уїсїптгу от те тїпїпз зїте. Тпе матза І2ток оазїп 15 : Не Іаг9ез: апо : Не тоз: ттрогтап: тогтпеоеуеІортеп: отоигепегзузесюг. Іт паз ьееп кпоууп зїпса 1847 : пат тпеге Ез а соаІтІеІо їп : Не Матза І2:ок Іеоїоп. Тпе тІгзІ 9еоІо9ІсаІ тар от : Не Магїтза Іпок соаІтїеІо ууаз риыїзпео ьу Епо. 6еог9І Копуагоу Іп ыз ьоок еп: І:Іео Вгои/ п СоаІ Еп Виїоагїа Іп19З1. Тпе пате Маптза Іиток ууаз т: : тетїопео їп Весгее Мо 652 от : Не СоипсП от Мтпїзтегз тп 1951. Ітет 1 от : не Весгее геаоз аз тоІІои/ з: „Ву утпие от АпІсІе 1 от а
 3. 3. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОВО-З" За първи гтът името „Марица-изток" се споменава в постановление М* 652 на Министерския съвет от 1951 го9ина. В точка първа на постановлението е за- писано: „На основание чл. 1 от Закона за 9ър›кавните пре9приятия обособяват се въглишните нахо9иша е източния ра- йон на Маришкия каменовъглен басейн в ДМП „Марица-изток" със сеоалище в с. Трояново - Старозагорско". В постановление на Министерския съвет от 14 Іоли 1959 го9ина е отбеля- зано: „Изграж9ането на комплекса „Ма- рица-изток" 9а се смята за обект от първостепенно-обшонационално значе- ние. Във връзка с това се заоължават Комитета по промишлеността и тех- ническия прогрес, Комитета по строи- телството и архитектурата и Минис- терството на търговията 9а вземат всички необхо9ими мерки за осигурява- не ускореното изгра>к9ане на обекта“. С това постановление за пълномощник на правителството аа „Марица-изток" е опре9елен ин>к. Иван Бънзаров. В Източномаришкия басейн се разра- ботват три открити ру9ника: ,Ірояно- во-1 , Ірояново-север" и , Ірояново-З“. Както поосказва и името му , ЈГрояново- З" е най-новият ру9ник, обору9ван с най- новата техника, 9обре разработен в . «в цьги~~ : Не Ѕњте-Ошпео Сотрап1ез АсІ, соаІтІеІоз 1п : Не Еа5:егп ге91оп от : не Матза соаІ оаз1п аге ез: аы1з11ео аз Маг1:за шок ЅІаІе-Охл/ пео Мтп1п9 Сотрапу мн: 1:5 пеаоциапегз ьазео 1п : не у1ІІа9е от Тгоуапоуо, Ѕсага 2а9ога І315:гтс: ," А Оесгее от : пе Соцпс1| от Мтптзтегз оаїео 14"” Ји1у 1959 геаоз: „ТНе сопзІгисІІоп от : Не Матза І2:ок СотрІех 15 : о ве сопз1бегес1 а ои1Іо1п9 ргоЈвс: от рагатоип: паЦоп-штое Ітрогтапсе. 1/1/1:І1 ге9аго : о таз, :Не Іпоизтгу апст ТесппїсаІ Рго9гез5 Сотт1:: ее, :11е Сопзїгисиоп апст АгспІ: ес: иге Соттїпее апо : Не МІпІЅІгу от Соттегсе зпаІІ : ако аІІ пасеззагу теазигез : о епзиге ассеІегаІеО зІІе сопзтгисиоп". Еп9. Іуап Вапхагоу шаз арро1тес1 9оуегптеп: гергезепІаІІх/ е гезропз1ые тог Маг1:5а І2:ок ву : Не аьоуе- теппопео Оесгее. Тпгее ореп-р1: т1пе5 аге орегатео 1п : Не Матза ток ьаз1п: Тгоуапоуо-1 М1пе. Тгоуапоуо-Мопп Мтпе апст Тгоуапоуо-З М1пе, Аз : Не пате 1трІ1е5, Тгоуапоуо-З МІпе 15:11е пеууез: опе, еци1ррес1 ми: :Не Іа: е5: таспїпагу, :есНпоІо91са1Іу ууеІІ- ехрІопео -щасп 1:5 иІеІІ-аггап9ео Іеуетз апо оиптпео 5ес:1оп$ - а геаІ Еигореап тасе от ореп-рї: соаІ гп1п1п9 1п : Не соитгу. АМНІІН МЛРНЦЛ-ІІШПІНМ технологично отношение - с по9ре9е- ни хоризонти и очертани участъци - ис- тинско европейско лице на открития въгле9обив в страната. Ру9ник , Трояново-З“ заема Іо>кната част на Източномаришкия басейн и има форма на правоъгълник, ориентиран в посока запа9-изток, 9ъл›кина около 12 км и ширина / север-Іог/ около 2,5-3 км. За изу- чаване на инженерно-геоложките усло- вия, качествената характеристика на въглищата, процесите на 9еФормиране на откосите и бор9овете в ру9ник „Тро- яново-З“ са прокарани повече от осемс- тотин сон9а›ка, Проектирането, строителството и експлоатацията на ру9ник „Трояново-3" преминава през три основни етапа: и 1964 - 1969 го9ина - извършват се главно по9готвителни и строителни работи, разкриват се първите земни пластове и се стига 9о въглишните за- ле›ки; 0 1969 - 1978 го9ина - поставя се ак- цент върху усвояването на новите мин- ни мощности; 0 Сле9 1978 го9ина - извършват се зна- чителни реконструкции на съществу- АМІНІ ИІІЙІТЅП-ШІІЛ-ЩІІ 50 УЕАНЅ ТЙОУААЮІ/ О-З МІАІЕ Тгоуапоуо-З М1пе 15 Іоса: ео 1п : тте Ѕоитет раг: от : Не Маг1:5а 12:ок оазїп. І: паз а гес: ап9ц1аг зпаре, т/ ї/еы-Еаз: ог1еп: а:1оп, а 1еп9:п от зоте 12 кІІоте: егз апо а щит (Мопп-Ѕошпт от арргох1та: еІу 2.5-3 к1Іоте: ге5. Моге : ттап е19п: пипотео оогетчоІез пауе ьееп таое Іп огоег : о ехр1оге : пе еп91пеег1п9 апст 9еоІо9Іса1 сопо1:топ5, Іт9пт: е оиату сНагаСІегІЅІІсЅ, зІоре апо ьоаго оетогтепоп а: Тгоуапоуо-З М1пе. Тнеге ууеге : пгее та1п з: а9ез 1п : пе оез19п хл/ огк, сопзписпоп апо ехрІопаиоп от Тгоуапоуо-3 М1пе: Ј 1964 - 1969 - ргератаиоп апо сопз: гис: Іоп ууогк ууаз татпІу сатео ои: , : Не тїгз: еапп ьІапке: з ууеге зтррео апо : Не І19пІ: е стерозпз хл/ еге геаспеот; Ј 1969-1978 - : пе тосиз хл/ аз оп ьгтп9тп9 ргооисйоп : о : Не пеи/ т1п1п9 сарасну оез19п т19игез; . › Ат: ег 1978 - сопзкјегаоте гесопзтгиспоп от ех1з:1п9 т1п1п9 тасп1пегу ууаз сатев си: апо зспеттттс апо : есптсаІ асп1еуе- тетз тп ореп-рІ: соаІ т1пяп9 шеге 1п: гооисео.
 4. 4. 50 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОЕО-З вашата минна механизация и вне9рява- нето на научно-техническите пости- ›кения в открития въгле9обив. Докато първите 9ва ру9ника в комп- лекса „Марица-изток" са проектирани от Аенингра9ския институт „Гипро- шахт", то проектът на ру9ник „Трояно- во-З" е 9ело на български специалисти. Проектирането на наи-новия открит ру9ник в страната е безспорен успех за българския проектантски институт „Минпроектї Колективът, които рабо- ти върху проекта, се оглавява от ин>к. АІобен Георгиев. Сле9 това главни про- ектанти са инж. П. Каменов и ин>к. Кос- та Димитров. Гуменолентовият извоз е наи-същественото различие на ру9- ник „Трояново-З" от 9ругите 9ва ру9ни- ка. Този транспорт позволява по-пълно механизиране и автоматизиране на минните работи и постигане на по- висока използваемост и произ8о9ител- ност на 9обивните и откривните баге- ри. Въглищата са на 9ълбочина 60-80-90 м, а в най-ІоЖния край -90 8 метра по9 по- върхността. изкопаната земна маса се насипва на вътрешни и външни насипи- ща. Това е с цел сле9 завършване експло- атацията на нахо9ището празните места 9а се изпълнят отново със земна маса. Хумусът се скла9ира в от9елни 9е- 4 , „ 1/1/т111е : пе т1г5І 11л/ о т1пез 1п : Не Матза І2Іок Сотр1ех 1л/ еге оез19пес1 ьу : Ізе 61ргоз11ап: Іп5:І: и:е, оазео 1п І. еп1п91ай, :пе ое519п от Тгоуапоуо-З М1пе хл/ аз таое ву БиІ9аг1ап ехрепз. Тпе оез19п ууотк ге1а: ео : о : пе пешез: ореп-рІ: тІпе 1п : пе соиптгу 1л/ а5 ап 1пс11зри: ао1е зиссезз тог : пе Ви19апап Вез19пег'з Вигеаи Мппргоект. Тпе : еат та: ууогкео оп : Не рго| есї хл/ аз пеаоео ву Еп9 І. уи13еп т3еог91еу, Ат: е1:І'1а: :т1е ро51:1оп от (ЗепеІаІ Ое519пе1ууаз пеш оу Еп9. Р Катепоуапо Еп9. Козта [31т1:гоу. Тпе та1п о1ттетепсе реол/ ееп Тгоуапоуо-З М1пе апс1 : Не о: т1ег : ууо т1пез 1з гиооег-оеН-сопуеуог паиІа9е. Тп1з к1по от 11аиІа9е епаоІез тоге 1п: е91а1 теспапшаиоп апо аи: ота:1оп от тІп1п9 орегаиопз апо : пе астнеуетеп: от І*119пег иза1Ј1ІІ: у апо регтогтапсе от : Не ехсауаюгз оерІоуео 1п І19п1:е т1п1п9 апсІ оуегьиктеп ехсауабоп ас:1у1:1ез. Тпе 119п1:е І1ез а: а оерт от 60-80-90 те:1ез, апс1 Іп : пе зоитегптоз: ес19е: т1е парт 15 ир : о В тепез ое| о1~ : пе зигтасе, Тпе Іапо тазз ехСауаІео 1з оитрео 1п: о 1п: егпаІ апо ехІегпаІ оитрз. Тп1з Із оопе уу1:т1 а уІеуу : о т1ІІІп9 ир : пе уо1оз 11111111 Іапо тазз а9а1п ат: ег : пе ехр1о1:а:1оп от те т1е1о паз оееп сотр1е: ест. ТІте питиз Із зюгео Іп ЅерагаІе оероІ5. Тпе І19п1:е тІеІо паз 5 оеуеюртеп: Іе1/е1з апо 3 І19п1:е зеатз. . ..114111111 МЛРИШІ-НЗТІЈН-ЩІЈ па. Нахо9ишето има 5 разкривни хори- зонта и 3 въглишни пласта Споре9 специалистите най-харак- терното за ру9ник , Трояново-З" е това, че пре9ло>кеният проект е реализиран цялостно, а вне9рената те>1<ка минна механизация постига проектните си мощности. 50 УЕАЕЅ ТНОУААІОІ/ ОЗ МІАІЕ Ассого1п9 : о ехрег: з, : пе теаІиге : пат 15 тоз: спагас: епз:1с от Тгоуапоуо-З М1пе 1з : пе тас: та: :Не сЈез19п ргорозео паз оееп 1трІетепІео ІП тиІІ, апо : Не пеауу т1п1п9 таспппегу Іптгооисео паз геаспео 1:5 оез19пео сарас1:у. върхови постижения на вобивните багери В ру9ник „Трикове-З" Реак Регтогтапсе от : Не Ехсауаюгз ЕгпрІоуео 1п Ргооиспоп а: Тгоуапоуо-З М1пе БАГЕР/ ЕХСАХ/ АТОН СоттІззпопео Нз 1200 03 02 1967 Нз 710-1 01041988 Не 710-2 01 08 2000 Нз 1300 01052001 Започнал работа/ Върхове гоуина, мз/ Реак регтогтапсе 1п уеаї, т' 1988 / б 5711 990 1996/2164 267 2008/1 933 547 2009 / 3 3011 676 върхови постижения на откривни багери в ру9ник „Трояново-З" Реак Регтоттапсе от : Не Ехсауаюгз ЕтрІоуео 1п Оуегьигстеп НвтоуаІ а: Тгоуапоуо-З М1пе БАГЕР/ ЕХСАХ/ АТОН СоттІззІопео Н52000-2 01071977 в52000-3 30121978 вз 2000- 5 29 071980 ЙЅ2000-4 24111981 Нз 2000-6 01011984 н: 2000 - в 05101989 АМІНІ ИІІИТЅЛ-ІПІЈМФЛО Започнал работа/ върхове година, м“/ Реак реттогтапсе ІП уеаІ, т' 1988/ 12 725 000 2011/ 7340 900 ч 1989/ З 336 800 Ј 1988/ 7572100 1989/ 8 972 700 1992/ 6 538 900
 5. 5. 50 ГОДИНИ Рудник 'ТРОЯНОВО-З” 50 УЕАКЅ ТКОУАМОІ/ О-З МІМЕ въглища/ 1 Откривка/ въглища/ Откривка/ годдда/ ' ' Оуегьигоеп, Гдвида/ І.19п1:е, Оуегьигбеп. “а, й 7 т *Й т Йтзгїй „ет й п : оппез сит: тнт: Трояново-З/ Тгоуапоуо-З М1пе Трояново-З/ Тгоуапоуо-З М1пе 1964 564 400 1990 11 380 000 48 311 700 „„ , „„ „ ш„„„ 1965 2121400 1991 8813300 1 43410200 1966 1 009 100 1992 В 042 400 1 48 924 100 1967 5 889 200 1993 7 209 200 45 700 500 „ , „, , „„, „„„ „ „, ; 1968 10 037 100 1994 7 604 720 41 953 400 1969 1 357 500 10 568 200 1595 8 523 160 42 003 300 1970 2 380 800 12 417 000 1996 8 973 760 44 715 300 1971 2 229 100 13 609 000 1997 1 В 242 310 44 739 600 , . „, , 7 . „з , 1972 2 736 800 15 970 400 1998 1 8 663 428 42 236 800 . , „ , 1 1973 2 911 000 17 964 600 1999 7 184 879 1 36 503 700 1 ""7'7“* “'Т"“ 'Й '7' 1 1974 1 2 524 800 19 201 400 2000 а 1 12 370 } 43 078 800 1975 3 740 200 17 492 900 2001 7 504 040 Ј 39 881 600 1976 3 552 800 20 112 800 2002 7 374 360 41 515 600 1977 1 3 244 300 17 704 600 2003 7 458 496 34 479 200 1978 2 337 400 21 676 700 2004 7 375 130 35 242 800 Резултати по го9ини рудник "Трояново-З" я я я *ят я яя* яя я *яя- я - я ~я я а пезиІхз ьу Уеаг тог Тюуапоуо-З М1пе 1979 4 101 000 25 204 000 2005 6 171 085 30 401 700 “тжа” 1980 5 058 300 28 794 800 2006 7 079 883 33 223 900 ес , 77 7, 'ми 1981 5 157 300 33 379 000 2007 7 156 201 36 123 300 ь Бо '“'°5':7:? ':': °"ъ"" 1982 7 344 800 43 325 000 2008 7 223 396 35 862 700 5315171" 1 я я т 21:21:13; 1983 8 123 300 48194 700 2009 6 876 157 33 170 200 1 „„„„ , , , „„„7, „, 1984 7 797 400 39 887 700 2010 у 9 216 392 1 31 462 900 1 ю - - 1 1955 6 952 800 44 430 800 201 1 9 826 049 38 764 100 1 ю дам, т 1 . 1 . 11 : ваш 1986 а ева 500 1 45 457 ооо 2012 в 166 942 у 32 377 зоо д . о "м" "м" , 1987 1 10 379 900 1 47 071 900 2013 7116 681 1 23 645 600 ти, 1 - уд, у,, у.гп. ,,т.1.дПт: ... .°. .~1.. .°.1:1..1~1.111.. тддцгт- таз] 10977400 у 50524200 16%“ д 3032907753 1 1571638900 55555. а 5 5 Е Е а а а 3 5 5 5 3 5 5 3 5 Е 5 55 , .„„„, , ї ------ ----- 1989 ' 10 091 000 1 50 902 400 тах 11 380 000 1 50 902 400 1 5 411111' "“"“1"'"““"'щ . а-иии милия-шиш
 6. 6. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРПЯН0ВО*3" ХРОНОАОГИЯ На 24 март 1964 го9ина В 10,28 ч е направена първата копка сьс сь- ветския багер СЗ-З 019 113. По стар на- ро9ен обичаи заместник-преоста- теАят на Комитета по енергетика и горива ин>к. Димитър Борисов разбива 9 багерната кофа бутиАка вино. Екипа- жът на багера са Цимитьр Пенов - ба- СННОМОЪОСУ Тне Нгзт зоо таз Іигпеа оу Іпе Ѕоуїеї ехсауаюг ЅЕ-З (СЗ-З) Мо 113 оп 24"' Магсп 1964 ат 10.28 н. Бу 010 па1Іопа1 00910111 Еп9. В1тІ1аг Вогїзоу, Оерщу Спаптап 01 те Епег9у апо РиеІз Соттїпее, зтазпео а 001119 от хмпе оп1о 1119 ехсауатог ьиске1 Тпе ехсауаюг : еат и/ аз аз 1011011115: герист, Ганчо Петров - помощ- ник-багерист и Пеноо Тонев - еАш/ хосер. ЕАект- ровоз ВР 10-28 с машинисти Бо- ньо Рашнов и Пи- ноо Петков из- возва първата разкривка от ру9- никг. Още през първия 9ен от хо- ризонт 138 са и3- ПЪРВАТА КОПКА ІІ ПІІІПІ „ШІІВІІІ “З” І ІШІІІІІ На 24 . чарт а 10,28 члт беше : тиранин шр- шма ниши ит рудник , палиш .1- Ни „ши- ІЛІЈОІІШ ІІригьстпихн тлисыпииА-ІІрцо-'ІІІИІІИЈІІШ ли Кнмилшпи: „а мергатиклгпи и гпримтп и : ме/ ии- ими : Імрньтщл иа Гинеримшта ацрвщии др. Липи- тьр Борима, Ішргкторат м: ДМП , Марица изток' или' Лимитид Ситирол и . икона други ръководи- тии ти Анди/ ливади и имим руІ/ ИІІА / Іи . мир щ. даим 0617-1111: маниии/ п ининнгр ни дин/ мм , їјюл- кшт : І- ІІми, А. лщга›«›1.р Сидомщкн , ммм д ло- тати ни пирин бцнгр йупньми : нти І/ н бцггр св: м- н. : нточипхк! /тттп бцглришпат , Шми- пњр Пиши: 1 Ішишмкиячп : ІІ Ганчо ІІгтроп м . кт- Іл/ ІцІиьІнги/ І ІІинми гымии , Ншиимп ти ни ии-ктри- ви 112-ІБ, ни гщтик иЈиклк/ Іклвпл. килим ищци . ищ- . .л ти шч/ млми 111 ммм. В1тІ1аг Репоу, Ехсауатог Орегаїоп бепспо Ре1гоу, Аз9І$1ап1 Ехсауаюг Орега1ог, апс! Репуо Топеу, ЕІес1гІсаІ 1111191. ЕІес1гІс Іосототдуе Мо 10-28, огйуеп ьу : Не то1огтеп Вопуо Наїпоу апсІ Вїпуо Ре1коу, ІгапЅрогІео 1119 Гїгзт оуегоигоеп кат: : *Мани 1500 *(75* Ралми- и / Іияш ІІ, ~›. „„ пщидмльр- рогтїоп 1гот 1119 чески метра зем. пик нм мт- 1.1.1 мЈ/ ттнт днхп тие. оп те 75,51 Іымтнмн 1. кю „тнт м: интрп д ”а Масд- тем: или: с1ау1,5ООт о1Іапо През 1965 го- 9ина се осъществява шорокомашабно строитеАство. На 20 септември 1966 2091:- на 9 ру9ник „Трояново-З" е постиг- нат забеАежите/ хен рек0р9, Вмес- то заплануваните 2500 кубичес- ки метра земна маса са изкопани 5462 кубически метра. Постигна- то е изпмнение на пАана 218,5 на сто. През септември 1966 го9и- „ на е вьвеоен 6 експяоатаиия пьр- “ вия багер Нз 1200 На 13 ноември 1966 гояина в/ шза 9 експ/ хоатаиия новата ме- ханизация на гумено/ хентовия 1.13- „ 603. извършват се посяезни . пробно изпитания на Аентите ' 8 „ таз: шеге аІгеаоу ехсауа1ео1гогт1 ІеуеІ 138. 1.аІ9е-зсаІе сопзтгиспоп шогк и/ аз саггїео ои1їп1965. 61011111 ИЛРНІШ-НЗТІІНІЛІІ при багер Н5120О 11191 и Аз 5000 0191. В 9ъ>к9о6ния 9ен Аентите набират ско- рост. В 15 часа и 53 минути роторьт на багер Н51200 1191 се завърта и Аента М* З отнася първите кубици земна маса. През октомври 1967 година ра- ботните места 9 машините се зае- мат от бо/ хгарски специадисти 07199 ка- то са усвошш уменията от немските специаАисти. Започна/ х с еонокофовите багери СЗ- 3, ЕКГ-4 и ЕКГ-б, работещ с автомоби- Аен и >кп транспорт, постепенно ру9ни- кьт се оборуова с нао-мо9ерна високоп- роизвооитедна техника, 9оста6ена от СССР ГПР ПоАша. Сдео завъртането на първата гуме- ноАентоВа система с 9есет станции, е9ин насипообразовате/ х Аз 5000 и ро- торните багери Н912О0 М* 1 и Нз 470 М“ 1, вдизат 9 оеиствие и роторните ба- гери Нз 1200 11192 и Нз470 МИ. През 1968 го9ина 3а строитеАст- 80 на нови обекти са усвоени 7,983 МАН дева. Необвьрзани са бггерната мош- ност с транспортната и насипообразу- бате/ шата. Багерите Нз 1200 12 бр. ) и Нз 470 работят с 60-70% от капаците- та си. Мощността им е око/ хо 4200 куб. м/ час, а пропускате/ тата способност на транспортната система и насипо- образувате/ хя Аз 5000 е око/ хо 2800 куб. м/ час. 4441111 ИІІІІТШ-ІІІІІЛФПІЈ 50 УЕАНЅ ТЙОУААІОІ/ О-З МІАІЕ Оп 20"' Ѕертетьег 1966 а гетагкаые гесото 171/аз езїаыїзпео. 5,462 тд 01 Іапо гпазз шеге ехсауа1ео Іпз1еас1 01 1119 рІаппео 2,500 т°. Тпе 1и11ІІ1теп1 01 1119 рІап атоиптео 10 218.5%. Тпе 1їгз1 Нз 1200 ехсауа1о1 171/аз соттїззїопео Іп Ѕергетьег 1966. Оп 13"' Мочетьег 19661119 пеш гпеспап12а11оп - шььег-ьеІт-сопуеуог 11501999 - ууаз соттїззїопео. Тпе НпаІ та! гипз 01 1119 оеІтз а1 Нз 1200 Мо 1 ехсауатог апо Аз 5000 Мо 1 шеге сатео 0и1.Тпе 09119 ууеге 9а1п1п9 зреео Ѕп те гаІпу оауАт 15.53 11 (Не оиске1 шпееІ о? Нз 1200 Мо 1 готатео апо 09111110 З саггїео аууау 1119 Гнгзт сиыс тетгез 01 1апо тазз. Іп Остоьвг 1967 ВиІ9аг1ап зресїапзтз зтагтео орегатїпо тпе таспїпез апег Іпеу 11901 оееп Ігадпео 0у Оегтап ехрепз. Тпе т1пе 91аг19с1 115 орегапоп щат ЅЕ-З 163-3), ЕК6-4 (ЕКГА) апа ЕКС-б (ЕкГб) зїпоІе-ьискет ехсауакогз, апо 11 аІзо изео аиютоыІе апс1 гаІІи/ ау иапзрогтатїоп, 131.11 11 171/аз 9га0иа11у еоиїррео 1171113 1119 тоз1 аоуапсео пїоп-регїогтапсе таспїпегу зиррнео їгот 1119 ЦЅЅН, 1119 (Зегтап Ветостаїїс Нериыбс апо РоІапсІ. Ана! Іпе соттїззїопїпо 01 1119 1091 гиььег-ьен- сопуеуог зузтет сотргїзїпо 01 Іеп з1а11опз, опе Аз 5000 зргеаоег, апсІ Нз 1200 Мо 1 апо Н9 470 Мо 1 ьискы-уупее! ехсауаюгз, ьискес-шпее! ехсауатогз Нз 1200 Мо 2 апо Нз 470 Мо 2 шеге аІзо ри: Ето орегаиоп. Іп 1968 ВСМ 7983 ттїоп ууаз зрепт оп пеш 91199 сопзцистйоп. Тпе ехсауатог сарас11у ак: по: татсп 11901999 апо зргеаоег сарасїту. Нз 1200 ехсауатогз (2 рїасез) апо Нз 470 ехсауа1ог шега орега1Іп9аІ 60-70% 01 Іпеїгсарасїїу. Тпеїг сарасну 111199 зоте 4,200 тйь, апо 1119 ои1ри1 01 1119 пацІаое зузтет апо 1119 Аз 5000 зргегоег »маз арргохїтатеІу 2,800 тЈ/ п.
 7. 7. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОЕО-З" В края на 1968 година и началото на 1969 година се пуска оше една гуме- нолентова система с още един насипо- образувател Аз 5000 М“ 2. В началото на 1969 година е сфор- миран Геоло›ккият отдел на ру9ник „Тро- яново-З". На 3 февруари 1969 година В 13,55 ч потегля първата влакове композиция с въглища от рудник „Трояново-З“ към ТЕЦ „Марица-изток 1" по новата жп линия, Честта да добие първите въглища е отредена на екипа- >ка на багер Нз 400. Себестойността на 1 тон въглища от комплекса възлиза на 3,33 лв. при план 3,3 лв. , което се дължи на влизането на рудник , ГГрояново-З" в ек- сплоатация и високата себестойност на въглищата, добивани там. На 1 април 1969 година влиза в деоствие вторият технологичен комп- лекс в рудник „Троявоно-З". На 4 септември 1969 година е офи- циалното откриване на ру9ник , Трояно- во-З". Впзприетагпа система на разкри- ване е паралелна, като е първия етап ра- ботният фронт се придвижва на Іог до достигане границите на рудничното 10 Ат : не епо от 1968 апо те ьедїппїпд от 1969 опе ГПОГЅ гиооег-ьеІт-сопуеуог зузтет апо опе тоге зргеасІег - Аз 5000 Мо2 - и/ еге сотттззїопео. Тпе беоІоду Оераптепт от Тгоуапоуо- 3 М1пе ууаз зет ир ат [по ьедїппїпд от 1969. ТІІе пт: : сгатп Іоабеа мн: Іїдптте тІпесІ ат Тгоуапочо-З МІпе мата Ітз јоигпеу ьу изІпд те пеуу гатІи/ ау тои/ тоз МагІтза Іиток 1 ТРР оп З” Реьшагу 1969 ат 13.55 н. Тпе теат от тпе Нз 400 ехсауатог нас тпе попоиг то т1пе т1пе тїгзт рогтІоп от Ндптте. Тпе созт ргІсе от 1 топпе от Іїдпїте тІпео Еп : не СотрІех атоиптео то ВЅМ 3,33 Іп геІатІоп то а рІап епуїзадтпд а созт ргІсе от ВСМ 3.3, шысп шаз пие то : не соттїззїоптпд от Тгоуапоуо-З М1пе апсІ тпе пїдп ргІсе от : не Іїдпїте тйпео тпеге Тпе зесспо тесппоІодїсат сотрІех ат ТІоуапоуо-З М1пе и/ аз рит Іпто орегатїоп оп 1"АргІІ 1969. Оп 4“ Ѕертатьег 1969 : не оттІсІаІ орептпд сегетопу от Тгоуапоуо-З МІпе тоок рІасе. Тпе зтгїррїпд зузтет оерІоуео и/ аз рагаІІеІ, Іп : не тїгзт зтаде тпе ууотктпд ІопдууаІІ тоуео зоитпшагсз иптІІ тт геаспес тпе т1п1п9 пеш еодез, апа аттег та: :не . .1МНІЈІ1 МЛРНЦд-НЯТІЈНФЛД поле, след което дви- >кението се ориен- тира на запад. В нача- лото основната мин- на механизация се със- г- тои от роторните багери на гъсеничен ход Нз 1200, Нз 470 и Нз 315 и насипообра- зува те ли те АзХ/ 5000. През 1970 годи- ' на рудник [Трояново- З" постига 200% ръст спрямо 1969 го- дина. През 1973 година е въведена ли- нейната система за управление на учасгггьците. Учредена е първото науч- но-техническо дружество с председа- тел ин>к. Владимир Сотиров. Учредена е и изло›кба на рационализатора През периода 1973 - 1975 година са внедрени 29 рационалиааторски предложения. През 1974 година рудникът става първенец по охраната на труда. През 1976 и 1977 година се извър- шват редица преустройства на ба- герната, абзетиерната и транспорт- ната механизация. Въвеждат се нови мощности. . .Й-МЛН МІІІІПЅЛЈІЮП-ЩІФ 50 УЕАКЅ ТНОУАМОІ/ О-З МІЛІЕ т о у е т е пт уу а з огтептео шезтшагоз. тп ше оедїппїпдтпе ьазїс “' тїптпд таспйпету , д - сопзтзтео от сгаи/ Іег тЈискет-шпееІ т * ехсауатогз от : не Нз “т 1 т 1 1200, Нз 470 апо Нз І р 315 Іурез, апо АзХ/ .Ед - 5000зргеаоегз. Іп 1970 Тгоуапоуо - 3 Мїпе асптеуео 200% дгоштп Еп Тиоиолов геІатІоп то : не 1969 официални открива ру9ник. : „шик“ Іп 1973 тпе ІІпеаг зестІоп соптгоІ зузтет хл/ аз Іптгостисео. Тпе тІгзт ЅсІептІтїс апо Теспптса! Ѕосїету ууаз езтаотгзпео. Епд. Х/ Іааїтїг ЅотІгоу иІаз їтз Спаїгтап. Іппоуатог Ехпаьвтвол ууаз зет ир. Тууепту-пїпе Іппоуатїоп ргорозаІз хмеге рит Іпто ргастїсе оигїпд : не регїоо 1973 - 1975. Іп 1974 те тте гапкео тІгзт аз гедагоз затету ат хл/ огк. Іп 1976 апо 1977 а питрег от гесопзтгисттопз от тпе ехсауатоп зргеаоег апсІ тгапзрогтатїоп таспїпегу ууеге саггтео оит. Меуу сарасїтдез хл/ еге рит тпто орегаттоп.
 8. 8. 50 ГОДИНИ РУЦНИК . ТРОЯНОВП-З През 1978 године влиза в действие и четвъртата технологична линия за изземване и транспорт на откривка- та. До тази година въглищата от руд- ник , Трояново-З" до ТЕЦ „Първа комсо- молска" и ТЕЦ „Марица-изток 2" се тран- спортират с влакови композиции. С въ- веждането в експлоатация на ТЕЦ „Ма- рица-изток З" започва работа и техно- логична линия за извоз на въглища до третата източномаришка централа През 1981 година са въведени в екс- плоатация трета технологична линия с багер Нз 2000 М* 5 и насипообра- зувател Аз 6300 М“ 4 и четвър- тата технологична линия с ба- гер Не 2000 М° 4 и насипообразу- " вател Аз 6300 ВР З. През същата година за пър- ви път от основаването на руд- ника се постигат най-високи ре- зултати. След преминаването на гуменолентов извоз се зави- шават изискванията за по- голям синхрон в работата на до- бивните багери. Ръководство- - 12 ^ Іп 1978 Іпе тоипп тесппо1од1саІ ІІпе тог оуегоигстеп ехсауатІоп апо тгапзрогтатїоп ууаз сотттззпопео Цр то тпеп Ітдпкте тгот Тгоуапоуо-З МІпе то Рап/ а Кот$отоІзка ТРР апо Маптза ток 2 ТРР и/ аз тгапзрогтео бу тгаІпз, хл/ пь те сотттззчопїпд от МагІтзз І2ток 3 ТРР а тесппо1одтса1 ІІпе тог Іьдптте паи1аде то тпе : гига роууег рІапт жп : не Маптза І2ток СотрІех шаз аІзо ритїпто орегатюп. Іп 1981 а : мага тесппоюдтса! т1пе ми Нз 2000 Мо 5 ехсауатот апст Аз 6300 Мо 4 зргеаоег ууаз соттІззтопео, аз хл/ еІІ аз а . ..ФИЛМИ МЛРНЦЛ-НЗПІІН-ЛЈІ то на рудника отделя много внимание и грижи за повишаване качеството на произвежданата продукция. Средното пепелно съдържание на въглищата е проблемът, който заема централно мяс- то в тази дейност. При план за 1981 г. 38% са постигнати 37,22 на сто. Още по-добри са резултатите в следващи- те две години - през 1982 г. средното пепелно съдържание е 36%, а през 1983 г. - 35,86 на сто. През 1983 година в рудника се въ- вежда бригадната организация на тру- да. Изградени са 18 бригади на собстве- на стопанска сметка, Годината е обяве- на за година на производствените ре- корди, както по разкривка (9 294 700 куб м над плана) така и по въглища (8 123 364 тона), През 1984 година лошото качество на гуме- ното платно довежда до чести аварии. През 1985 и 1987 годи- на рудник „Трояново-З" е обя- вен за „образиов по охрана- та на труда". На 9 септември 1986 година е пуснат в експлоа- д-ИІИІ МІІІІІЩІ-ШІЈЛ -ДІІЈ 50 УЕАНЅ ТЙОУААІОУО-З МІЛІЕ тоигтп тесппотодйса1 Ітпе мн Нз 2000 Мо 4 ехсаиатог апо Аз 6300 Мо 3 зргеаоег. Тпат зате уеаг тпе резт гезиІтз зтпсе тпе т1пе езтаытзптепт ууеге асптеуео. РоНохл/ Іпд : не зтптт то гиотЈег-ВеІІ-сопуеуог паитаде, тидпег геоиїгетептз хл/ еге зет тог оеттег зупспгопшатюп от тІпІпд ехсауатогз орегаттоп. Мисп аттепттоп ууаз рато апст Іотз от еттогтз рит оу : не тападетепт теагп от : не тппе тпто оитрит оиаІІту Ітргоуетепт. Тпе тосиз от тп<з астМту и/ аз геІатео то те тззие от те ауегаде азп соптепт от Пдпйте. Іп 1981 тпе тїдиге рІаппео ууаз 38%, уупІІе тпе астиаІ гезиІт астнеуео ууаз 37.22%. Тпе гезиІтз Іп тпе тоІІоштпд соир| е от уеагз ууеге еуеп ьеттег ~ : п 1982 тпе ауегаде азп соптептшаз36%, апс1Іп1983-35.86%. Іп 1983 опдаоез шеге Іптгооисео аз а тоІт от шогк огдапІ2атІоп. Етдптееп ьгїдаоез хл/ еге зет ир оп а зеІт- зиррогтїпд оазІз. Тпат уеаг ууаз оесІагео то се те уеаг от ргооистїоп гесогоз оотп шпн Іедато то оуегьигоеп ехсауатюп 19294700 тЈ тоге * тпап : не рІаппео ттдигез) апо ~ ти гедато то ІІдпІте тІпІпд (8,12З,364топпез). Тпе Іоуу оиаІІту от тпе гиызег бе! ! гезиттесІ Іп тгеоиепт ассїоептз Іп 1984.
 9. 9. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОЕОЗ " таиия първият за 9ружестовото разк- риВно-транспортен насипищен комп- лекс (РТНК), които включва роторен ба- гер с ГАТ и насипообразувател с ширина на лентовото платно 2250 мм. През 1986 година е постигнат ре- короен го9ишен 9обив от 9 милиона то- на въглища. Планът по разкривката за същата го9ина е изпълнен на 5 : декемв- ри. В резултат на повишената техно- логична и тру9о6а зисциплина и на вне9- рени поообрения в съоръженията е за- вишена използваемостта и часовата произвооителност на тежкото минно оборуоване. През 1987 го9ина са 9обити на9 10 милиона тона въглища и нау 47 милиона куб. м разкривка. Е9ин ру9ник, които в началото е замислен като помощен, из- раства а основно произвооствено зве- но. През 1988 аоуина са 9обити почти 11 милиона тона въглища и са осигурени на9 50 000 000 куб. м разкривка. През та- зи ао9ина в ру9ник , ГГрояноВо-З" е 9обит ЮО-милионният тон въглища и е изко- пан, транспортиран и насипан 600- милионният кубически метър разкрив- ка. Въвеоен в експлоатация е багер Нз 710 М" 2. 14 ' Іп 1985 ат! 1987 Тгоуапоуо-З МІпе хл/ аз оесІагео то се „ехетрІагу Іп тегтз от оссиратїопаІ затету". Оп 9“ Ѕвртвтьег 1986 тпе тїгзт Оуетьигоеп Ехсауаттоп, Тгапзрогтаттоп апи Васкттїпо Расїпту Еп : не сотрапу и/ аз сотттззїопео. Іт ІпсІиоео а ьискет-шпееІ ехсауатог итн а гиоьег-ьетт сопуеуог апо а зргеаоегтпат наи а ьеІт млати от 2,250 тт. Іп 1986 гесого аппиаІ оитрит от 9 ттІІІоп топпез и/ аз аспїеуео. Тпат зате уеаг : не оуегоигоеп ехсауатїоп рІап тл/ аз ти| тІІІео оп 5” Весетоег, Неауу т1п1п9 ециїртепт изаыІтту апо поигІу ргооистІх/ Іту и/ еге Іпсгеазео аз а ге5иІт от тпе Ітргоуео тесппоІооїсаІ апо оссиратїопаІ оІзстрІІпе апо : не тасІІІту Ітргоуетептз тптгобисеи. Моге тпап 10 тІІІІоп топпез от ІІ9пІте ууеге тїпео, апст тоге тпап 47 тттоп т“ от оуегоигоеп тл/ еге ехсауатеи Іп 1987, А т1пе тпат ууаз тпІтІаІІу рІаппео то ое зиьзїоїагу, оесате а ьазїс ргооистїоп ипІт. Іп 1988 аІтозт 11 тлтІІоп топпез от Ії9птте апсІ тоге тпап 50 000 000 т] от оуегьигоеп шеге ехсауатео. Тпат уеаг : не 100 тІІІІоптп топпе от Іїоптте и/ аз ттпео апст тпе 600 тІІІІоптп сиотс тетге от оуегьигоеп хл/ аз ехсауатео, тгапзрогтео апо ьасктъттеа атТгоуапот/ тъз М1пе. Нз 710 Мо 2 АМНЈІН ИЛРИЦЈІ-ИЗТПН-Щ През 1989 година са Въвеоени В екс- плоатация ауменотранспортна лента на 170и хоризонт, както и багер Нз 2000 М* 8. През 1990 го9ина е въвеоена в екс- плоатаиия ЗУМЕНОГПРЗНСПОПГПНН АЅНГТЧБ на Връх Успешно се реализират ежеао9ните програми за социалното развитие на ко- лектива. Налице са ре9ица при9обивки, които поообряват условията на тру9о- вия бит. Всички брига9и със собствени сили построяват съблекални, бани, по- МЅЩЗНЦЯ за НЗЗНВЧЗНЦЯ. Построени са пови работилници за Верижни машини, цех за вулканизация, цех за ремонт на ролки, три магазина, автоспирка. Днес транспортирането на минна- та маса от откривните хоризонти към насипищата и на въглища от 90- бивния хоризонт 90 ТЕЦ-З и открития склад, се осъществява с гумено- лентови транспортъори. Към края на 2014 го9ина общата им 9ължина ще ооо- гпигне 54143 м, от които 41 195 м ГТА с ширина 1800 мм и 12 948 м с ширина 2250 мм. „А д. .. .йд -. . АЕ-МІНІ МдЈтПЩ-ШПЈЈ 4110 50 УЕАНЅ ТКОУАМОІ/ О-З М/ МЕ ехсауатогхл/ аз сотттззтопео. Іп 1989 а гиооег-беІт сопуеуог оп тпе 170“ ІеуеІ тл/ аз сотттззтопео, аз хл/ еІІ аз Нз 2000 Мо 8 ехсауатог. Іп 1990 а гиьоег-оеІт сопуеуог ат реак В ууаз сотттззтопео. Тпе аппиаІ рго9гаттез геІатест то тпе зосІаІ оеуеІортепт от те зтатт тл/ еге зиссеззтиІІу їтрІетептео. Тпеге шеге а питоег от 9аІпз тпат Ітргоуест : не ууогкїпв сопоттїопз. АІІ ьгїоаоез оиІІт спапцтпо- гоотз, ьатпгоотз, ргеттзез тог тпе тазк отзтгїьитїоп оп тпеІт оит. Меуу хл/ огкзпорз тог сатегрбттаг таспїпез, а уиІсапт2атІоп тл/ огкзпор, а гоІІег гераІг ууогкзпор, тпгее зпорзапоаьиззтор тлІегеьитІт. СиггептІу : не ттпео тазз ттот тпе оуегбигоеп погтгопз то т1пе оитрз апо от : не Іїоптте тгот тпе ргооисттоп зІте то ТРР-З апо тпе ореп-атг зтога9е зтте 15 хгапзрогтео ьу гиоьег оеІт сопуеуогз. Ву т1пе епо от 2014 тпетг тота! Іеп9тп зпаІІ ье 54,143 тетгез от тл/ пїсп 41,195 тетгез от 1800- тт-хл/ Іое оеІт сопуеуогз апо 12,948 тетгез от 2250-тт-ууІое ьеІт опез,
 10. 10. т гЕологичЕскн клип 1 МАРИШКИЯ БАСЕИНЪ што г: 5,), :мд- . .ш „ 11 ~Х 'З' 45* Ч *Ае/ Х т (мг, 1 н. . и . "' т отъ мии. ким. г. коняговь * д. , „ *Е , ,ти : т “ н 4 в т овоьоолзїтв кит ' " СІ ”К , ф ~ - т- щ. а . ммтпл ввскычз 1 › т . у та д т Уоп ВІрІ. конЈпкогг т в Ц І ' 1 І . ЈЦ х аз , 'тї/ З' “ І К * ~ ' '“ Х Хд У , м , / н -- , .Ј--Ј 1.. .. 1 . 7 - І' 16 *от лимити-пишти АФІІНІМЈІЈІШІІ-ІІІІЈНФІІІЈ : Тхе 17
 11. 11. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОЕОЗ ' В разкривната оеиност на руоника са обособени четири участъка, в които ра- ботят шест багера от типа Нз 2000, еоин насипообразувател Аз 12 500 на външно насипише „Меоникарово" и три броя Аз 6300 на вътрешни насипища. В участък „Добив" тежкото минно оборуоване се състои от ова роторни багера Нз 1200-1 и Нз 1300-1 и ова вериж- ни многокофови багера - Нз 710-1 и Нз 710-2. В забоината част има ова прето- варача ВНз 1400. За нужоите на склаоа за товарене на въглища за оруги консуматори, извозва- ни с жп извоз, работи багер Нз 470-1 и претоварач ВНз 1800. Промишлените запаси от въглища на ру9ник „Трояново-З" се изчисляват на 336 230 000 тона. Основните им показатели са: о среона калоричност - от 1060 оо 1850 кКал/ кг: о пепелно съоържаниегот 16 оо 45%; и влажност -от 51 оо 62%. Разкритите запаси на руоника към края на 2014 г. са 20 604 хил. т. 18 Тпеге аге тоиг зІтез от оуегьигиеп гетоуаІ астІуІтІез ат тпе гпІпе апо тпе тоІІомпо рІесез от ецитртепт аге етрІоуео тпеге, аз тоНотл/ з: зІх Нз 2000 ехсауатогз апо ап Аз 12 500 зтаскег ат Меопїкагоуо оитр, апо тпгее Аз 6300 зтаскегз ат тпе тпгее ІптегпаІ иитрз. ТІче пеауу т1п1п9 ецитртепт ат : не Ргооистїоп зІте сопзїзтз от тхл/ о оискет тлтееІ ехсауатогз, тпе Нз 1200-1 апо тпе Нз 1300-1, апо ттл/ о ьискет спатп ехсауатогз - тпе Нз 7101 апо тпе Нз 710-2. Тпеге аге тууо ВНз 1400 тоыІе тгапзтег сопуеуогз ат тпе соаІ-ситтег. Тпе Нз 4701 ехсауатог апо а ВНз 1800 тоыте тгапзтег сопуеуог аге етрІоуео ат тпе оерот то Іоао Ітоптте оезтопатео тог отпегсопзитегз апо ттапзрогтео оу гаїІ. Тпе соттегсІаІ гезегуез от ІІопІте ат Тгоуапоуо-З т1пе аге саІситатео ат 336,2З0,000 топпез. Тпе ауегаое тптскпезз от тпе Іапо тазз аьоуе тпе Іїоптте зеат Із 70-80 тетгез. Тпетг тайп спагастегтзттсз аге: о Ауегаое саІоптІс уаІие - тют 1,060 то1,850 ксаІ/ ко; «Ј Азп соптептз -тгот 16% то 45%; и МоІзтиге-тгот 51 % то 62%. Тпе ипсоуегеи гезегуез ат тпе МІпе зпаІІ атоипт то 20,604 тпоизапо топпез оу тпе епст от 2014. . :Е-МИНИ МдРНЦІІ-НЯїМ-Щ 50 УЕАНЅ ТВОУААІОУО-З МІМЕ ДЪРЖАІЕН СЪІП' . я НАРОДНА РЕПУБАИІА ІІАГАРИІ УКАЗ им. .. ниши-ч „ . .„ ььмммм „ по уо нули-что : изчисли и им. . има. м. .. носиш. .. ЗІаІ-*гчкут , кутии/ г Ј/ фияншг- З ” ни» “фиат/ трудни , тии/ ш „ЈІ/ Іириуи-иттддтъ (лит/ пт (Јти/ хгмырглти : тити м . тупти -нплш тъ лиши ~ ьгтипитп лишь щурм . 1 л имъ/ наитина ил „мил и шкиптп »пипам/ п щам Іїдирцл ит , 'д дъ ч Р/ Іщ › . ттткъмї х 4., 1171111 'ЦУ' т* д цд . е- х . :м-итн попълнили-шо т* : в
 12. 12. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРСІЯНОВО-З' . работели на ру9ник „Трояново 3" през гооинцпю ТНе Мапаоегз от Тгоуапоуо-З М1пе тттгоиоп : не Уеагз Инж. Христо Июк. Никола инж. Иван Савчев/ Богоаиов/ Шопов / Епо. Нгйзто Епо. МткоІа Епо. Іиап Ѕачспеу Воооапом Ѕпороч 1966 1975 1976 І а 3' Й . .› К г": / 1 ~ І/ І Инж. Стоян ирдж Йдрва. . инж. Ганчо Июк. Гочо Стоянов/ димоа/ Марков] Михалев Гочев/ Епо. Ѕтоуап 5,19. уыда“ Епо. бапспо Епо. Сосно Ѕтоуапоч штоу Матком МІНаІеІІ Ѕоснеу 1979 1984-1985 1985-1992 1993701 112005 ц , : *Л Ю д . . ; „774 инж. Делчо Ин›к. Христо инж. Тошко Ииж. Драгомир Маринов Баликов/ Бисеров Николов/ Каваложиев/ Николов Канев/ Епо. ВеІсНо Епо. НгІзто Епо. Тознко Епо. Огаоотїг Магйпоч ВаІІкотІ Вїзегоч МІкоІоІІ КачаІгІІІІІетІ МІкоІоч Капет: 1.11 200571 112009 211.2009~15,07,2010 16072010-21 102013 от/ зтпсе 22,10 2013 20 ' 7 4411111111 МдФНЦЛ-НЗШІНЛД АМІНІ МЛЈІПЅЛЈІТІІН -ШВ 50 УЕАНЅ ТКОУААІОІ/ О-З МПК/ Е 21
 13. 13. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-З" РАЦИОНААИЗАЦИИ Оше през 1965 го9ина, само е9на го- рина сАе9 порвата копка, са Внеорени 11 раииона/ хизаторски прео/ хожения. Срео първите раииона/ хизатори наи-активни са ин›к. А/ хексанорр Саоовенко, ин>к. Христо Савчев, ин›к. Раичо Хаооушки, ин›к. С/ хави Дончев, Бончо Иванов, Марко Марков, Иор9ан ПавАоВ, Ст. Спасов и 9р. През перио9а 1971 - 1973 го9ина са разработени 56 раииона/ хизаторски прво/ кожения Нео-активни участници В раЦиона/ хизаторското 96и>кение са инж. САави Доичев, ин>к. Раичо Хаиоушки, ин>к. Пеньо А/ хексаноров, ин›к. САавчо Петров, Бончо иванов, Стооко Трифо- нов, Сдавеико Панев, Иван Мат/ каков и 9ру- ги. Ин>к. САави Доочев е от/ хичен с поче- тен ме9аА от ОС на НТС - Стара Заго- ра, През периооа 1973 - 1975 г. са внеоре- ни 29 раииона/ хизаторски Прево/ кожения. В ру9ник ЈрояноВо-З" е основано и гтьрвото научно-техническо зружество в комп/ такса „Марииа-изток", През 1981 го9и на преосеоатеА на научно- техническото оружество е ин>к. ВАа9и- мир Сотиров. друЖествогпо осигурява 'Ч 4 т 2 І' ІММОУАТІОІЧ Іп 1965 аІгеаоу, Јизт а уеаг аттет те тїгзт зоо пай оееп титео, 11 зироезтео тппоуаттопз щете Ітртетептео, Тпе тозт астїуе атопо те те: тппоуатогз шеге Еп9. АІехапоег Ѕаооуепко, Еп9. Нгїзто Ѕаусттеу, Еп9. Науспо Науоизтткї, Еп9, ЅІах/ І Воусттеу, Вопстто Іх/ апоу, Матко Магкоу, Уогоап РауІоу, Ѕ. Ѕразоу, етс. Іп ттте репоо тгот 1971 то 1973 56 Іппох/ атюпз шеге 5и99е5тео. Тпе тозт астйуе Іппоуатогз щете Еп9. Ѕтах/ І Воусттеу, Еп9. Наустто Науоизтткт, Еп9. Репуо Атехапогоу, Еп9. ЅІаустто Ретгоу, Вопстто Іх/ апоу, Ѕтоуко Тптопоу, ЅІах/ еуко РапехІ, Іх/ ап МаІакохІ, етс. Еп9. ЅІах/ І Ооусттех/ и/ аз ргезептео шмп а попоигагу теоаІ оу ттте Оїзтгйст Воат от : ме ЅсІептІтЕс Еп91пеег1п9 Цпїоп, Ѕтага 2а9ога (ргезептІу Реоегаттоп от те Ѕсїептбтйс Еп91пеепп9 Цпїопе), Іп тпе репоо тгот 1973 то 1975 29 тппоуатпопз и/ еге Ітртетептео. ТНе те: ЅсІептІтІс апо Тесттпїса! Ѕосїету Іп те Маптза Іиток СОГПр|9Х и/ аз тоипоео ат Тгоуапох/ о-З М1пе. Еп9. Х/ Іаоїттг Ѕотїгоу и/ аз ттте спаїгрегзоп от т1пе зсьеттс апи ТесттІсаІ Ѕосїету т 1981. Ттте Ѕослету ргох/ Іоео Ітз тетьегз ттте зоептйтйс апи ДМНЈІН ИЛРИІІд-НЗТІІІГЩ на своите чденове необхо9имата науч- но-техническа информация, организира научно-технически конференции. При- Аожно-изс/ хефватедската и научната оепност през перио9а 1986 - 1990 г. се характеризира преои Всичко с нараст- ване обема на иво/ керваните проб/ хеми и с гпс-интензивното триб/ тичане на науч- ни институти. Вне9рените научно- технически решения са свързани с пови- шаване произвооитеАността на сьортт Женията, ефективно изпо/ хзване на ре- сурсите и автоматизиране на произ- Вооството. Раииона/ хизатори със : начите/ тен принос за ру9ник , ІГрояново-З" през този перио9 са: ин>к. Ганчо Марков, ин›к. Стоян Стоянов, инЖ. Стопко Трифонов, инж. Жеко же коб, июк. САаВи Доичев и Иван Даракчи- ев, Нено Иванов, Георги Китанов, КоАьо Чодакоб, Тончо Ненчев, инж. Диньо Ми- тев, Георги Тонев, Тоноо Димов, Георги Тенев, То9ор Іенов, Жеко ДеАчев. По-важни рационализации: „Механизирано почистване на гуме- но-транспортнитв ленти" - коАектиВ. роковооен от Бончо Иванов, внеорено през 1968 гооина „Механизирано почистване на цент- ралните бункера на багерите Нз 1200" - преодоженце на Кото Каиряков „Реконструкиия на хоуобата част на Аз 5000 и Аз 6300", с което се нама/ тва . АЕМІНІ МддПЮ-ІІТІЈН -ЩВ 50 УЕАПЅ ТНОУАМОІ/ О-З М/ АІЕ тесппІсаІ Іптогтатїоп пееоео, апо огоаптиест зсІептІтІс апо тесппІсаІ соптегепсез. Тне аррІІео гезеагстт апо зсїептїтїс астйх/ Іту Іп : не регІоо тгот 1986 то 1990 и/ аз сттагастегїиео аьоуе аІІ и/ Іттт ттте тпсгеазе Іп ттте устите от т1пе Іззиез гезеагсттеб апст инт аттгастїпу Ѕсїептттйс Іпзтттитез тоге їптепзтуеІу. Ттте зстепттс апо тесппІсаІ зоштїопз ІтрІетептео и/ еге геІатео то Ітргоуїпо те ргооистйуїту от : не ециїртепт, то ттте еттїсїепт изе от гезоигсез апо то ргооцстйоп аитотатІоп. Ттте Еппочатогз ми зїопїтїсапт соптпьитйоп то Тгоуапоуо-З М1пе оиппо тпат репоо шеге: Еп9. Сапспо Магкоу, Еп9. Ѕтоуап Ѕтоуапоч, Епр. Ѕтоуко ТгІтопохІ, Еп9. 211еко Хпекощ Епо. ЅІауї Воуоттеу апсІ Іуап Оагакспїеу, Мепо Іуапоу, (Зеогої КІІЗПОУ, КоІуо Спотакоч, Топстчо Меусттеу, Епо, Втпуо Мїтеи (Зеогої Топеу, Топуо Оїтоу, (Зеогої ТепехаТооогСЅепоу, 2І1еко Веюттеу. Моге їтрогтапт їппочатїопз: Месттапїгео СІеап/ пу от те Видра! ВеІт СОПІ/ ЅУОГЅ - а теат зиреп/ Ізео ьу Вопспо Іуапоч; Ітртетептео йп 1968 Метал/ гост С/ еап/ пу от тв СептІаІ В/ пз от т1пе Нз 1200 Ехсауатогз - 5и99е$тео ьу Котуо Каугуакоу А Несопзтгистїоп от тв ипаагсаІІ/ ауе от Аз 5000 ало Аз 6300 аІтІп9 ат : не оесгеазе от : не зресттїс Іоаоїпо оп : не огоипо; :не еоиїртепт зтагтео и/ огкїпз 7 23
 14. 14. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-З' специфичното натоварване върху поч~ вата и съоръженията, започват за ра- ботят нормално и при наи-теЖки клима- тични условия - разработка на инжене- рите от р-к , ЈГрояновс›З" съвместно със специалисти от СО „Марица-изток" и ЦРБ „Разширябането на склауобата база на ТЕЦ „ДимоДичев" и разпре9елянето на товаропотока на зафижващата станция 3003 към 9ва различни скла9а" и „Повоигането на заобижвашата стан- ция 3002 и изара>к9ането на 9ва транс- портоора на територията на ТЕЦ „Диа мо Дичев" - колектив от инженерите Стоян Стоянов, Ганчо Марков, Стойко Трифонов, САаВенко Панев, Жеко Жеков и техниците Георги Китанов, Кото Чола- ков, Илия Братков, Про9ан Стоянов и Го- чо Про9ано8 „Повдигнато поле на стационарни ленти от материали Втора употреба" - колектив с рьковооител ин>к. Стоян Стоянов „ Г ирлянуни ралкови станции сьс стон манано Вшкеї колектив с рьковооител инж. Ганчо Марков „Незамьрсябане на роторното коле- ло" - колектив с автори Христо Хрис тое, Иван Янев и Стоян Йовчев 24 погтаІІу еуеп ипоег : Не пагзнезї шеатпег сопоїиопе - а рюјест от те епзїпеегз Тгот Тгоуапоуо-З МІпе їооетег и/ ІІН те ехрепз тют Маптза-Іпок Есопотжс (Згоир апо те СетгаІ Нераїг РасІІІІу Тяе Ехгепзїап о! те Ѕгогейоизе Рао/ Лига а! ТРР Што Оїсреи апо те оїзиїоитїоп от : Не їгехопт Нощ Тгот огїуе зтатїоп 3003 то Іи/ о оІНегет шагейоизез ат! Тпе Штїпо от Опуе Ѕтатїоп 3002 апо : Не Сопзтгисиоп ої Тихо Сопуеуогз оп : Не ТеггІІогу о! ТРР ІЈІто Вїсоеу ~ а : еат о? те епоїпеегз Ѕтоуап Ѕтоуапоу, Сапооо Магкоу, Ѕтоуко Тгїїопоу, ЅІах/ епко Рапеу, 2пеко 2Некоу апо те ІеСНПІСІаПЅ 6еог9І Кїтапоу, КоІуо Сооїакоу, ІІБуа Бгагкоу, Ргооап Ѕсоуапоу апо (Зоспо Ргооапоу. Наїзео Рїе/ аІ о! ЅІаї/ 'опагу Ве/ тз зли/ ІІ: Ѕесопо Напо МагеІїа/ Ѕ - а Іеат зирегуїзео оу Еп9. Ѕтоуап Ѕтоуапоу Баг/ апо Но/ ІеІ ЅІаг/ опз тт Ѕгее/ Соги - а теат ипоег (Не зирегуйзїоп о! Еп9. (Запспо Магкоу А/ от Ѕро/ І/пу те Вискег І/ І/Ітее/ - а теат ІпсІиоЕп9 Нпзто Нгїзтоу, Іуап Уапеу апо Ѕтоуап Уоусгчеу А Бех/ Есе їої те Ве/ осаІ/ оп апо Тгапз/ еггїпу оГ те бкІ/ Сао/ е Іп Ггопг о! те Ве/ І- огїоїпаїес! оу Апое! Тгїїопоу АМНІІН МЛРНЦЛ-НЗТІЈН-Щ „Приспособление за изместване и прехвърляне преулента на кабел 6 К У"- автор Ангел Трифонов „ИзараЖуане на РУв 3 КІ/ за паустани ция „Временна" - автори ин>к. Иван Ду- нев, Васил Ватев, Про9ан Стоянов и Ко› лоо Прозанов „Устройство за избиване и набиване на фланиц оси илааери наДЕТ~250" „изключването на роторната лента при препълване на бункера с въглища или земна маса на багер Нз 470 АР 7 " „блокировка межуу ПА и багер Нз 2000" „Повуигане на обратни станции по система РТНК-З и 4 с бетонова конст- руши" „Повуигане полетата и задвижва, щите станции на линия 2250 мм, изме~ нение 8 конструкцията на полетата по ГТА" „ Реконструкиия на обратните стан- иии"с цел за се премине към механи3и~ раното им почистване от па9нал ма~ териал посрезством фа9роми с у9ъл- ›кени кофи, в резултат от преминаване то на гумено-транспорните ленти от 1600 мм на 1800 мм ширина А~ИІН1ММП$ІЪШІ1ЈЪЩВ 50 УЕАЯЅ ТЯОУАМОІ/ О-З МІМЕ Сопзггисг/ оп о! ВІЅІ/ їоцг/ оп ОеІ/ їсе РУ- 6 зш Го! те Тетрогагу ЅиоЅІаІ/ оп е аитогз Еп9, Іуап Випеу, Х/ азн Х/ аІеу, Ргооап Ѕхоуапоу апо КоІуо Ргооапоу А ВеІ/ Ісе Іог те Нетоуа/ апо Нер/ асетепг а! те Напуеа, Ах/ ез апа Веаппуз оГДЕТ-250 Ѕпиггїпу оошп те Ноїо! Ве/ г и/ пеп те вт о! Не 470М° 1 Ехсач/ агогОІ/ еІї/ ошз тт Цуп/ ге ог Оуегоиїоеп / пгеІ/ оск/ пу те Ниоое! Ве/ г Сопуеуог апо : Не Нз 2000 Ехсауаїо/ Наїзїпу Неуггзе Ѕгагїопз т онтзги-з али 4 Ѕузтетз оп а Сопсюге Ѕггисшге На/ 'зту те Р/ е/аз апо те Опї/ е Ѕгагжопз о! те 2250 тт СОЛІ/ ЗУОГЦЛЕ, А/ гегагїоп / п те Ѕггисгше о! те Р/ е/аз а/ опу те Ниызег ВеІІСопІ/ еуог Весопзїшсг/ оп о! ВеІ/ еїзе ЅгаІ/ 'опз аїтто аї (Не тесНапшео сІеапп9 от те ьиІк татенаї огоррео тоге хл/ ІІН те пеІр ої їгопт Іоаоегз ито ехїепоео оискеїз С/ еап/ 'пу г/ те Сепгга/ В/ п т' те Ма/ п ЕхсауагоІз Нео/ уапїгаг/ 'оп о! те НоШеЅ о! те Ве/ І Соп уеуогз го те ЅгаскеІз 7 “А 25
 15. 15. 5 О ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНОБО-З " „Почистване на централния бункер на основните багери" „Преустройство на лентовия път наабзетиерите" „Изменение на схемата на насипооб- разуването на външни насипища 1 и2" „Поетапна агрегати-възлово сис- тема за ремонт на багер Нз 2000 АР 4 8 ру9ник „ Трояново- " - вне9рена през 1987 година „Технико-технологично задание за система от уреди РММ-З" - вневрено през 1990 го9ина „Нова технология и устройства за съеуиняване, транспортиране и пола- гане на лентите на ПА В откритите рууниии" - уникално техническо реше- ние, изобретение на ин›к. Димо Киров и ин›к. Ганчо Марков 26 Г АІгегаг/ оп о! те Дала РІІ/ Іпу РІап ат ЕхІегпа/ Витрз 1 ат12 Ѕгауеа Ѕузгет Іог те Нара/ І о! Нз 2000 # 4 аг Тгоуепауоз МІпе оу ипїуАззето/ у- ІтрІетептео їп 1987 А Тесппїса/ апа ТесппоІоу/ са/ Азз/ уптепї Іож а Ѕузїет о! НММ-З ОеІ/ їсез- їтрІетептео Іп 1990 А Меи/ Тесппо/ оуу ало ОеІ/ їсез Іог Соир/ Іпу, ПапзрогтаІ/ оп апй Р/ асетеп! о! те Сопуеуог ВеІІз їп ОрепСазг Мїпез - а ипїоие тесппІсаІ зоІисїоп, ап йпуетїоп о! Еп9. Оїто КІгохІ апо Еп9. (Запспо Магкоу . .ФИЛМИ ИІІРИЦЈІ-ИШІЈІНПЈІ Д-МІІІІ МдЩЅП-ІІІІЈЪІІЛІФ 50 УЕАЯЅ ТНОУААІОІ/ О-З МІАІЕ
 16. 16. 50 ГОДИНИ РУДНИК , ТРОЯНОВО-З ' Схема на „Мини Марица-изток" ЕАД Мит МапІза-йпок ЕА! ) оиийпе с. видиш-ц Імтвтвсп Ч гш Імгищ изтри 1 справиш: мии-І РпІпгЅІнїпп 2 І' ник . тая вт' с . цип гІши вишисти: : г~. ... .. х . ... ... ..н тупти: Пшпр Ѕт И-ЩЕ ІІЩІІІМЮІП М Ј. пцщ , Х им. . шфг: „ пипаш Гуапыш Ч АЕГЕНдА/ [ЕБЕІІВ . ... ... ... ... ..„. ..„. ... .. . .. . .. . . . ›.›. ... . ; ... ... ... ... ... .ц. ..». ›.и ин~н~-~›<›~~~-~пум›~~ птичи тъ. ..<„„. .ж. ... .у. ... .›. . „и . .. . им: . . м. .. . .у . .- ти пу , ц„. . мин . ЈМНІІН МдРНЦЛ-НЗЮІГЩ полвин пичелиш мпщипп Іъзрясг калника Ева/ ария! ШІшІпрІсаІ : и спІІнІІІІ ІПІІ В: ниту т! Надвъгпищен харизонІЮчегспаІ попюп 50 УЕАНЅ ТНОУАЛІОІ/ О-З МІМЕ Обобщен геоложки разрез на Източномаришкия въглишен басейн Неогеи/ Меоцвпе РІ, М: и Рц п°т| :ж'3*; "„2?5'3%°"' пътници хоризонт/ спа! Ішгїцш . ЈЕ-МІНІ МЛдІїЅІГШМ-ЩІЈ печат мий и жмтппоям миии ЅПП ІЈувг пт! усІІпиІ-лглил сІву [ми : исландци Ему-тип сІау Пит ришпьривст ІІІгІЦІІІ-: Іпй алпи/ ята 527711 Вярваш: ~ и: мост: лсд Формат: и: Іиуиспадсбии тт - 0.20 ра 1.00 и ЦтвзІппс - пп : ите : рап їп Ме Іапп ІІІ УдІІ/ пе-ІІК! ПИЛЕ: - 0.217 ІІІ 1ЛЛ т Глина чери: с Вид. лимити ЕІасІІ сІІ у Манди сле! Вим/ щи до! ! Глина сместа ЕШ* - : НП/ Пей Мириам МЈІІЅ Ксимписрпт - Рр Сила/ стегне - Р; лпраиидсли родиш: спиш пптуи т: гат справям ЦтпІппс Мрамор МЛН! г лит шта Гилдс Бит: Рамон ГІЩІ видими: лмьриност мтш ІШІВІІЕ вепегаІшео 9ео1о9чсаІ зесиоп от Еазт Матю соаІ оазпп 29
 17. 17. 50 ГОДИНИ РУПНИК , ТРОЯНОВО- 30 до ИНЖЈІРАГОМИР КАНЕВ УПРАВИТЕЛ НА РУДНИК "ТРОЯНОВО-З" КЪМ "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕІД УІАЖАЕМИ ИНЖ. КАНЕІ, УВАЖАЕМИ МИНЪОРИ, Поздравявам ви с ЅО-годишнината от първата копка за изграждането на РУдник "Трояново-З", състояла се на 24 март 1964 година! Вашият ТРУД и трудът на колегите ви от другите клонове на най-голямото въгледобивно предприятие у нас "Мини Марица- изток" ЕАД са от изключително значение за устойчивото развитие на съвременната енергетика и икономика на България. Вие и толлоенергетиците от комплекса формирвте немалка част от брутния вътрешен продукт на страната ни и сте гарант за нейната енергийна стабилност. През януари тази година Вие и колегите ви от РУдиик "Трояново-І" и рудник "Трояново-север" добихте над 3,34 млн. тона лигнитни въглища, необходими за работата на мвришките Централи. Такива показатели не са отчитани в държавните мини през последните 21 години. През декември 2013-а постижението Ви беше над 3,33 млн. тона въглища, което също е най› високият месечен добив за последните две десетилетия. За 2013 г. добивът на въглища в комплекса е над 25 467 000 тона и бизнес планът на "Мини Марица-изток" за годината е изпълнен 110 процента. Разкривните дейности също бележат ръст - през миналия месец сте изкопали, транспортирали и насипали над Е млн. куб. м земна маса ~ най-добрата равносметка за месец януари от 2009 г. досега. Убеден съм, че Вие ще продължите да работите така отговорно и ще давате най-доброто от себе си за поддържането на тези отлични професионалнидостижения. Същевременно настоящото правителство поднови и модернизацията на "Мини Марица-изток", която ще направи Вашата работа много по-ефективна и безопасна. Последното голямо техническо обновление тук е било проведено преди повече от 20 години. Чрез споразумението за безвъзмездна финансова помощ с Международния фонд ”Козлодуй" три нови модерни багера на стойност 15 млн. евро ще заработят в комплекса и ще заменят аиортизираната техника. вярвам, че предприетите действия са сериозен мотив за нови високи резултати във Вашата отговорна работа. Рудник "Трояново-3", чиято история вече надхвърля половин век, участва в положителните промени в минния отрасъл, който излиза от застоя и Формира европейския си облик. Искам да изразя своето уважение към всекидневните усилия на всички Вас, заетите във въгледобива. Уверявам Ви, че аз и екипът ми високо ценим приноса на хората, свързали професионалната си съдба с минния отрасъл, за развитието на икономиката и енергетиката. г Желая на Вас и Вашите семейства здраве и успехи! Честита годишнина! дгдгомиг стойнев ” и ', министър НА икономикдтд и енергети т* и . . ММНІІН МЛРНЦЈЪНЗТІЈЈІІ-ЛІІ дмн" иддпшшпњщр 'ГО ена. ВІАСОМІІІ КАНЕУ МАМАБЕК ТІОУАНОУО-З МІНЕ МІМІ МАПІТЅА ІІТОК ЕАВ ПЕАІ МП. КАНЕЧІ, ВЕАК МІНЕКЅ: моита пие : о сопоташїаке уои оп : не зосп алпп/ етзагу ггпгп : не : итлїло още т: : : са от Іапо Гог : Не солзииспоп о! Тгоуалоуо-З МІпе оп 24:91 Магсп 1964! Уоиг щогк, аз иІеІІ аз : ле шогк ог уоиг соІІеаоиез а: :Не оычег ми тїпез оппе Уагоез: соаІ ттпїло Сотрапу Іп виІрала, МІпІ Матза шок ЕАВ, паз оееп о! нщп Ітрогталсе : о : ле зизшїлаые оеуеІортел: оГ : ле тооегл епегду ала есологпу Іп вцІвагпа. уои ало : ле леа: -роууег епоїпеегз а: :ле сотрІех Гогпт а зїоптсап: раг: о! :ле 9тозз оогпезпс ртооис: о: омг соип: гу ало аге а щаггатог ог І: : епегоу геНаыІ| :у. Іп Јалиагу : лІз уеаг уоц ало уоиг їеІІои и/ огкегз їгот Тгоуалоуо-І апо Тгоуалоуо-Моггл МІлез ртооисео оуег 3.34 тІІІІоп : оллез оГ Іпотге геоиїгео : от : ле Магкза роиег з: аІІолз. Ѕисп гезиІ: з пауе по: ьееп аслїеуео а: :ле з: а:е-от~лео тІлез Іл : ле гесел: 21 уеагз. Іл Оесетоег 2013 уоиг еГГог: атоип: есІ : о оуег 3.33 ГПІНЮП : олпез о: соаІ щтсп иаз аІзо : Не лІдлез: тол: лІу ргооисгпол їог: пе ргеуїоизпчо оесаоез. СоаІ ргооиспоп а: :ле сотрІех ›л 2013 шаз оуег 25,467,000 : олпез ало : ле МІпІ МагІ: за І2:ок ЕАІЈ аллиаІ оизїлезз рІап щаз геаІпео І10 рег сел: . Оуегоитоел гетоуа! аІзо Іпсгеазео - уои ехсауагео, :гапзроггео ало ьаскпнеа оуег 8 тІНІоп сцыс те: гез ог оуегригоел Іп : ле ртеуїоиз тол: п - : Не рез: Јалиагу оа| апсе зІпсе 2009. І ат солуьлсео уои и/ ІІІ солплие шогкїпо аз гезропзІрІу ало 9Мл9 уоиг рез: :о таїлгаїл : лезе ехсеІІел: ртоГеззІопаІ аслнеуететз. МеапшлНе : ле ргезел: ооуеглтеп: лаз гезцтео : ле тооегппапол о! МІпІ Магшза шок ЕАІЈ ало : ла: злаІІ таке уоиг и/ отк тисп тоге еГГІсІеп: ало заїе, Тле Іа: е5: ливе : есллЕсаІ гелоуаІІоп лете щаз ооле тоге : ла: 20 уеагз адо. Тлгоиол : ле огал: аогеетеп: ми: :ле Ко2Іооцу ! л:егла: ІолаІ Весоглптїззїолїпо Ѕиррог: Рила : лтее пеш тооегп ехсвуашгз атоиппло : о С 15 гтлІНоп зла! ! ре шогкйло а: :Не сотрІех, герІасїло : ле оегегюгыео еоцїртеп: . І оеІІеуе : ла: :ле асІІолз : акел аге а зегІоиз геазоп Гот пеиІ ощзгалоїп; тези! :з Іп уоиг гезролзІрІе Јоо. Ттпуапоуо-З МІпе или: І: : лпзкогу о: оуег На! ! а сепшгу, Із а раг: о! :ле розтче слалрез Іп : ле тІпІпд зестог Ела: Із соглїпр ои: о! :не з: апоз: гІІ ало Із зларпло 1:5 Еигореап Гасе. І шоиІо пке : о ехргезз ту гезрес: Гот : ле оаІІу егїогкз о: аІІ о: уои, :Не реорІе оссцрїео ІП соаІ тІпІп9. І тау аззиге уои та: ту : еат ало І пшпсу арргесІа: е : ле солггїьцгйол оГ : ле реорІе ито лауе ІІпкесІ : леїг ргоГеззІолаІ оезыпу ит» [ле тІпІпд зеског Гог : ле аеуеІортеп: оїгпе есопогпу ало епег9у. ' Ішїзл уои ало уоитГатІІІез 9000 пеаІгл ало зиссезз! Сол9га: иІа: Іопз оп : ле алпІуегЅагу! ВІАСОИІІІЅТОУНЕІІ 7 ИІНІЅТЕКОР ЕСОНОИУАНВ ЕНЕКЗУ ' 50 УЕАКЅ ТКОУАЛІОУОЗ МІАІЕ 31
 18. 18. 50 ГОДИНИ РУДНИК . ТРОЯНПВОаСГ . :ЦИКМИ МЛРНЦЈЪИШІІд-ЕЛІІ И Ѕї к) . НИНА 'НП ”АЧИХ мед. м. . „- мыњы < им. ,мм ы~ и едн. : БюЈПІ-«ЪУ, М1„1ЈЈ. І„АБИ*Р*ГЈ~» от 19611 гпоычп Рег мляно. › шдагїдчтттгй' . МЦ шиш л 1 „чу-мн ТІЛЈ, І„С мн: 4.1 смгк І Ј Ічијнцщзг< които Мз 03 Цинк: * (душ дмн: ) Чштмед 200” за цщыщ. Мыш мдп„„м. м~т„< млади змия; 2002 д Мїхшднкт мнымцт Пњ-Шчх тмЧчнм . мг гнуыцьт Р.1.: :Јт. Ј.т,4.ьтгоЪ Гнмцтш ч* т ггпмН т и м : ни Мы щ. : н , мм ' дцп ммм ц. . ІІЈННм. .„ хм. .Іи. „„„„тт. ч-. <,ь* мы вом ~ )ы. .ач.3п3>«1951-700їг2

×