Uzņemšana Malnavas koledžā

903 views

Published on

MALNAVAS KOLEDŽAS STUDENTU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA 2011. /2012. STUDIJU GADAM

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uzņemšana Malnavas koledžā

  1. 1. MALNAVAS KOLEDŽAS STUDENTU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA 2011. /2012. STUDIJU GADAMMalnavas koledžas (turpmāk tekstā - Koledža) Studentu uzņemšanas noteikumi unimatrikulācijas kārtība (turpmāk tekstā - Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma45.p.,46.p.un 83.p, , Koledžas nolikumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. Šienoteikumi attiecas uz studijām Koledžā pilna un nepilna laika studiju formās 1.līmeņaprofesionālās augstākās izglītības programmās. I. STUDIJU IESPĒJAS 1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 1.Studiju programmā "Autotransports " no valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās uzņem ar vidējo izglītību - studiju ilgums 2,5 gadi. 2.Studiju programmā " Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" no valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās uzņem ar vidējo izglītību - studiju ilgums 2 gadi. 3.Studiju programmā "Autotransports " ar studiju maksu nepilna laika studijās uzņem ar vidējo izglītību - studiju ilgums 3 gadi. 4. Studiju programmā " Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" ar studiju maksu nepilna laika studijās uzņem ar vidējo izglītību - studiju ilgums 2,5 gadi. 5.Studiju programmā "Grāmatvedība un finanses" ar studiju maksu nepilna laika studijās uzņem ar vidējo izglītību - studiju ilgums 2,5 gadi. II VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 6. Tiesības studēt Malnavas koledžā ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt Malnavas koledžā nosaka Augstskolu likuma 83.pants, 7.Pilna laika studentiem, kuri ieskaitīti valsts noteiktā uzņemšanas limita ietvaros, studijas vienā programmā apmaksā no valsts budžeta. Atkārtotas studijas tajos pašos kursos pilna laika studijās iespējamas tikai par maksu. 8.Studijas Malnavas koledžā notiek valsts valodā. 9.Studēt Malnavas koledžā vienlaicīgi var tikai vienā studiju programmā. 10.Uzņemšanu studiju programmās nodrošina koledžas izveidota uzņemšanas komisija. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar koledžas apstiprinātu nolikumu. III. PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI 10. Dokumentus pilna/nepilna laika studijām pieņem Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā (Malnavā, Malnavas pagasts, Kārsavas novads LV 5750, tālrunis 6-57 -33425). • pilna laika studijām no 2011.gada 18.jūlija līdz 2011. gada 23. augustam darbadienās no plkst. 800- 1600 • nepilna laika studijām no 2011.gada 1 .augusta darbadienās no plkst. 800- 1600 līdz 2011. gada 30. septembrim 11. Reflektantiem Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti: • iesniegums; (Koledžas sagatavota veidlapa); • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus; • 4 fotokartiņas (3x4);
  2. 2. • pases kopija (personiski uzrādot pasi); • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; • pilna laika studijām konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu; • mazākumtautību skolu absolventiem - sertifikāta par valsts valodas zināšanām vismaz 2. pakāpes līmenī kopiju, uzrādot oriģinālu. • Papildus, sociālo statusu apliecinošie dokumenti- bāreņu apliecības kopija; izziņa par maznodrošinātās ģimenes statusu IV. UZŅEMŠANAS KONKURSA PROCEDŪRA UN IMATRIKULĀCIJA STUDIJU UZSĀKŠANAI 12. Uzņemšana Malnavas koledžā pamatstudiju pilna laika programmās 2011. g. 24.augustāplkst.1000 . Pamatstudiju nepilna laika programmās 2011. g. 30.septembrī 13. Uzņemšana Malnavas koledžas pilna laika pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu sertifikātiem un uz atestātu (diplomu) pamata: 13.1 pēc kopējo iegūto punktu skaita saskaņā ar tabulu: Kopējais punktu Kopējais punktu skaits, Kopējais punktu skaits, ISEC skaits, ja koeficients ja koeficients ISEC ja koeficients ISEC eksāmena Punkti ISEC eksāmenam eksāmenam matemātikā eksāmenam 1.svešvalodā līmeņi fizikā k=2 k=1 k=1,5 A 5 10 7,5 5 B 4 8 6 4 C 3 6 4,5 3 D 2 4 3 2 E 1 2 1,5 1 F 0 0 0 0 13. 2.pēc sekmju izraksta vidējās atzīmes (balles = punkti), tos saskaitot. "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" • Uzņem, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (matemātikā, svešvalodā,) rezultātiem, vienāda vērtējuma gadījumā tiek ņemts vērā dokumenta par vidējo izglītību vidējais vērtējums matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā. • Ja nav kārtots centralizētais eksāmens matemātika un/vai svešvalodā, tad konkursa kārtībā uz vakantajām vietām var piedalīties, ja ir nokārtoti centralizētie eksāmeni jebkuros divos priekšmetos no nosauktajiem: matemātikā, svešvalodā, latviešu valoda un literatūrā, bioloģijā, vēsturē un ķīmijā "Autotransports" • Uzņem, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu(matemātikā, svešvalodā,) rezultātiem, vienāda vērtējuma gadījumā tiek ņemts vērā dokumenta par vidējo izglītību vidējais vērtējums matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā. • Ja nav kārtoti centralizētie eksāmeni matemātikā un/vai svešvalodā, tad konkursa kārtībā uz vakantajām vietām var piedalīties, ja ir nokārtoti centralizētie eksāmeni jebkuros divos priekšmetos no nosauktajiem: matemātikā, fizikā, vēsturē, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā un ķīmijā.
  3. 3. 13.3 Reflektanti, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmuši ārsta atbrīvojumus no centralizētajiem eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā. Konkursa punktu summa šajos gadījumos veidojas saskaitot: - atestāta (diploma) vidējo atzīmi; - divu eksāmenu (ja tādi ir uzrādīti) balles vai divu galīgo vērtējumu balles, pēc reflektanta izvēles, izmantojot sekojošu tabulu: Eksāmena vai Balles Balles Kopējais punktu Kopējais galīgais (punkti) (punkti) skaits punktu skaits vērtējums Latviešu Angļu Matemātikā Fizikā (balles) valodā valodā (koeficients (koeficients k=2) k=1,5) 9 –10 5 5 10 7,5 7–8 4 4 8 6 6 3 3 6 4,5 5 2 2 4 3 4 1 1 2 1,5 13.4.nepilna laika pamatstudijās ieskaita uz atestātu (diplomu) pamata 14. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas Uzņemšanas komisija iesaka Koledžasdirektoram pirmos 30 reflektantus, kuriem ir lielākais konkursā iegūto punktu skaits (papildus arīlīdz 2 kandidātiem) katrā studiju grupā, imatrikulēt studiju uzsākšanai Koledžā pilna laika studijās.Šiem reflektantiem pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir jāreģistrējas attiecīgajā studijuprogrammā. 15. Reģistrācija studiju programmā notiek ne vēlāk kā 1 darbadienas laikā pēc konkursa. Jareflektants norādītajā laikā nav reģistrējies, viņš zaudē tiesības reģistrēties studijām konkrētajāstudiju programmā, un Koledžai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamosreflektantus, kuri konkursā ieguvusi zemākus rezultātus. 16. Imatrikulācija studiju uzsākšanai Koledžā notiek ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc konkursa(tiek izdots direktora rīkojums) 17. Pretenziju par uzņemšanas procesu iesniedz Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā pēcuzņemšanas līdz nākamās dienas plkst. 12.00. 18. Tiem reflektantiem, kas nav izturējuši konkursu vai arī citu iemeslu dēļ vēlas saņemtiesniegtos dokumentus, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. 19. Visus jautājumus par uzņemšanu koledžā galīgi izlemj Malnavas koledžas Uzņemšanaskomisija. 20. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumānoteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktunoformēts rakstiski. 21. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumukoledžas direktoram. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesāAdministratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 22. Ja, saskaņā ar reģistrēšanas rezultātiem, kādā studiju programmā reģistrējušos skaits irnepietiekams, tad, lai nokomplektētu studiju grupu Koledžā, var izsludināt papilduuzņemšanu attiecīgajā studiju programmā

×