Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legislația mediului non-profit

600 views

Published on

Acest material a fost realizat prin proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale", finanțat prin granturile SEE 2009- 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Pentru informații suplimentare despre proiect, accesați www.centrulpublic.ro.

Detalii despre finanțator găsiți pe www.eeagrants.org și pe www.fondong.fdsc.ro.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Legislația mediului non-profit

 1. 1. FĂRĂ SCOP PATROMONIAL LEGISLA IA MEDIULUI NON-Ț PROFIT Leni Tase
 2. 2. I. Fără scop patrimonial Fără scop patrimonial (non-profit) = obiectul principal de activitate nu este de natură economică.
 3. 3. Ce se urmărește? ....desfășurarea unor activități:  de interes general  în interesul unor colectivități  în interesul personal nepatrimonial
 4. 4. Activități (secundare) economice Asociațiile, fundațiile şi federațiile pot desfăşura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice (pentru obținerea unor venituri suplimentare destinate realizării scopului principal declarat).
 5. 5. ASOCIAȚIILE - constituire Minim 3 persoane
 6. 6.  trebuie să cunoască și să înțeleagă implicațiile înființării unei asociații non-profit cu personalitate juridică,  trebuie să aibă disponibil timp și resurse materiale ( munca si / sau bani si / sau bunuri),  raspundere morală și juridică,  drepturi și obligații. orice cetățean care are „capacitate deplină de exercițiu a drepturilor civile”
 7. 7. II. Înființarea asociației „adunarea generală de constituire” - participă (personal sau prin reprezentare) to i cei care dorescț să devină fondatorii asocia iei.ț ( nu trebuie să lipsească actul de indentitate i cazierul fiscalș în termen de valabilitate) Se elaborează Actul constitutiv i Statutulș ( în minim 7 exemplare )
 8. 8. Stabilirea sediului  actul de vânzare-cumpărare;  contractul de închiriere;  contractul de comodat.
 9. 9. Disponibilitatea denumirii asociației  Ministerul Justiției, la cerere, emite o „dovadă a disponibilității denumirii”. Dovada disponibilității de denumire este valabilă 3 luni de la data eliberării.  Pentru evitarea confuziilor, este interzisă folosirea cuvintelor ca „minister”, „guvern”, „garda”, „inspectorat”, „comisariat ”, „primarie”, „direcția județeană de…”, „autoritatea…”)  Înscrierea unei asociații folosind în denumirea sa cuvintele «național» sau «român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.“  Cererea, însoțită de dovada achitării taxei, poate fi depusă direct la sediul Ministerului Justiției sau poate fi trimisă prin poştă.
 10. 10. Actul constitutiv a) datele de identificare a membrilor asociați; b) exprimarea voinței de asociere şi precizarea scopului propus; c) denumirea asociației; d) sediul asociației; e) durata de funcționare a asociației; f) patrimoniul inițial al asociației (cel puțin un salariu minim brut pe economie) g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociației; h) persoana sau, dupa caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalității juridice; i) semnăturile membrilor asociați.
 11. 11. Statutul asociatiei  datele de identificare a membrilor asociați;  exprimarea voinței de asociere, precizarea scopului propus si a obiectivelor;  denumirea asociației;  sediul asociației;  durata de funcționare a asociației;  patrimoniul inițial al asociației (cel puțin un salariu minim brut pe economie);  modul de dobândire şi de pierdere a calității de asociat;  drepturile şi obligațiile asociaților;  categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;  atribuțiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociației;  destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației.
 12. 12. Autentificare/atestare În cazul asociației, actul constitutiv şi statutul trebuie autentificate (de notar) sau atestate (de avocat)
 13. 13. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și al Fundațiilor Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asocia iilor și funda iilorț ț aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul.
 14. 14. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și al Fundațiilor Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul asociației; c) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial; d) dovada disponibilității denumirii eliberata de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.
 15. 15. Înscrierea asociației în Registrul asociațiilor şi fundațiilor În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor, judecătorul desemnat de preşedintele instanței verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor şi fundațiilor
 16. 16. Respingerea cererii de înscriere Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului (5 zile de la date pronuntarii)
 17. 17. Certificatul de înscriere După înscrierea noii organizaţii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, se eliberează, la cererea reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde:  denumirea asociaţiei;  sediul acesteia;  durata de funcţionare;  numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
 18. 18. Organizarea și funcţionarea asociaţiei adunarea generală (comisia de cenzori) consiliul director cenzorul
 19. 19. Atribuţiile Adunării generale a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; e) înfiinţarea de filiale; f) modificarea actului constitutiv şi a statutului; g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut, inclusiv schimbarea sediului (dacă în statut nu s-a prevăzut expres că schimbarea sediului se decide de consiliul director)
 20. 20. Adunarea generală Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra executării bugetului şi asupra membrilor consiliului director.
 21. 21. Atribuţiile consiliului director a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală (de exemplu, decide schimbarea sediului, dacă s-a prevăzut expres în statut că are această atribuţie).
 22. 22. Cenzorul / comisie de cenzori  Dacă numărul asociaţilor este mai mai mic sau egal cu 15, numirea unui cenzor nu este obligatorie.  Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie.  Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercita de către o comisie de cenzori.
 23. 23. Atribuţiile cenzorului sau, după caz, ale comisiei de cenzori a) verificarea modului în care este administrat patrimoniul asociaţiei; b) întocmirea rapoartelor şi prezentarea lor adunării generale; c) participarea la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; d) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
 24. 24. Extinderea asociaţiei Asocia iaț filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii i un patrimoniu distinct de cel al asocia iei.ș ț Filialele sunt entită i cu personalitate juridică;ț sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
 25. 25. Dizolvarea asociaţiei De drept, prin: a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de trei luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop; b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Adunarea Generală sau după caz, Consiliul director trebuia să se constituie; c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni; d) implinirea duratei pentru care a fost constituita
 26. 26. Dizolvarea asociaţiei Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când: a) scopul si/sau activitatea au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) a devenit insolvabilă;
 27. 27. Dizolvarea asociaţiei Prin hotărârea Adunării Generale
 28. 28. Transmiterea bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei În cazul dizolvării asociaţiei (sau fundatiei) bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri se pot transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin hotărâre a Adunării Generale.
 29. 29. Constituirea și înscrierea fundaţiei Fundaţia este subiectul de drept infiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.
 30. 30. Constituirea și înscrierea fundaţiei Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a caror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.
 31. 31. Actul constitutiv al fundaţiei Cuprinde:  datele de identificare a fondatorului sau a fondatorilor  scopul fundaţiei;  denumirea fundaţiei;  sediul fundaţiei;  durata de funcţionare a fundaţiei;  patrimoniul iniţial al fundaţiei;  Componenţa nominală a organelor de conducere, administrare și control ale fundaţiei sau regulile de desemnare a acestora;  persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;  semnăturile fondatorului sau ale fondatorilor.
 32. 32. Statutul fundaţiei  datele de identificare a fondatorului sau a fondatorilor;  denumirea, scopul, obiectivele, sediul și durata de funcţionare a fundaţiei;  patrimoniul iniţial al fundaţiei si categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;  semnăturile fondatorului sau ale fondatorilor;  Atribuţiile organelor de conducere, administrare și control ale fundaţiei;  procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existentei fundaţiei;  Destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei.
 33. 33. Organizarea fundației consiliul director cenzorul (comisia de cenzori) Organele funda ieiț
 34. 34. Fundația Se observă că, în cazul fundației, nu există adunarea generală (ca în cazul asociației). Aceasta deoarece fondatorul (după caz, fondatorii) nu devine şi membru al fundației; de la data constituirii acesteia, fondatorul devine străin de fundație: - nu mai poate revoca actul constitutiv, - nu poate modifica durata de funcționare, - nu poate hotărî absorbția sau fuzionarea fundației cu alte entități, - nu poate hotărî dizolvarea/lichidarea fundației.
 35. 35. Ce schimbă fondatorul? Schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viața
 36. 36. Consiliul director Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. El asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundației Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri. Aceştia sunt desemnați de fondator/fondatori la data constituirii fundației.
 37. 37. Atribuțiile consiliul director a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundației; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil; c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; d) înființarea de filiale; e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundației; f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundației; h) modificarea statutului fundației; i) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.
 38. 38. Fundație - Filiale în baza hotărârii consiliului director Fundațe Filiala (condusă de un consiliu director propriu alcătuit din cel pu in 3 membri)ț
 39. 39. Modificarea actului constitutiv şi a statutului organizației  schimbarea sediului,  schimbarea componenței nominale,  schimbarea regulilor de organizare/funcționare,  schimbarea procedurilor prevăzute în statut.
 40. 40. Modificarea actului constitutiv şi a statutului organizației Procedura de înscriere a modificării(lor) în registrul special este similară celei de la înființarea organizatei, deci presupune sesizarea judecătoriei de la sediul organizației cu o cerere pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv şi/sau ale statutului.
 41. 41. Modificarea actului constitutiv şi a statutului organizației Se recomandă, ca după fiecare modificare, statutul să fie refăcut integral, după sistemul care se aplică la republicarea legilor care au suferit modificări (actualizarea conținutului fiecărui articol modificat, renumerotarea articolelor, dacă au fost introduse sau eliminate articole din statut). Astfel, statutul refăcut va fi un act unitar, care va conține toate actualizările intervenite, nemaifiind necesară consultarea diferitelor “acte adiționale”, care, în timp, au adus modificări statutului.
 42. 42. Fuziunea și divizarea Fuziunea se face prin absorbția unei organizatii de către o altă organizatie sau prin contopirea a două ori mai multe organizatii pentru a alcătui o organizatie nouă. Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei organizații care îşi încetează existența între două sau mai multe organizații existente ori care iau astfel ființă.
 43. 43. Recunoaşterea organizației ca fiind de utilitate publică Utilitate publică = Orice activitate care se desfă oara în domenii de interes public general sauș al unor colectivită iț Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului.
 44. 44. Condiții: a) activitatea organizației se desfăşoară în interes general sau al unor colectivități, după caz; b) organizația funcționează, neîntrerupt, de cel puțin 3 ani; c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activități anterioare semnificative; d) detine un patrimoniu, logistica, personal angajat corespunzator indeplinirii scopului propus, e) face dovada existenței unor contracte sau colaborări cu instituții publice sau alte asociații sau fundații, f) face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus.
 45. 45. Drepturi  dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică;  dreptul de a menționa în toate documentele pe care le întocmeşte că asociația sau fundația este recunoscută ca fiind de utilitate publică;
 46. 46. Obligații  obligația de a menține cel puțin nivelul activității şi performanțele care au determinat recunoaşterea;  obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;  obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situațiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.
 47. 47. Recunoaşterea utilității publice Recunoaşterea utilității publice se face pe durată nedeterminată. Recunoaşterea poate fi retrasă dacă se constată că organizația nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condițiile care au stat la baza recunoaşterii utilității publice sau dacă organizația nu îşi îndeplineşte obligațiile specifice calității sale.
 48. 48. Obligațiile organizațiilor după înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Obligaţia organizaţiilor cu privire la aplicarea legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (trimiterea unei COMUNICĂRI către Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu numele persoanei/persoanelor din cadrul organizaţiei desemnate cu responsabilităţi în aplicarea acestei legi (vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând si instruirea corespunzătoare a angajaților) - Legea nr.656/2002 Comunicare
 49. 49. Obligaţiile organizaţiilor după înscrierea în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor Obligaţia organizaţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal - Orice operator de date personale (asociaţiile şi fundaţiile) care intră în legătură cu cetăţeni identificaţi sau identificabili, este obligat să trimită o notificare autorităţii de supraveghere (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), personal sau prin reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrari ori a oricărui ansamblu de prelucrări Notificare
 50. 50. Federaţia Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie își păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
 51. 51. Federaţia Federaţia devine persoană juridică în momentul înscrierii în registru special, denumit Registrul federaţiilor.
 52. 52. Federaţia  Retragerea din federaţie se face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar.
 53. 53. Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial În scopul ţinerii evidenţei centralizate a persoanelor juridice fără scop patrimonial şi pentru aducerea la cunoştinţă publicului a informaţiilor referitoare la acestea, exista Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care este ţinut de Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate Registrul naţional este public.
 54. 54. legate, dona iiț , sponsorizări resurse ob inute de la bugetul de statț cotiza iile membrilorț sau de la bugetele locale Veniturile asocia iilor sau federa iilorț ț dobânzile dividendele venituri realizate din activită i economice directeț dividendele societă ilor reglementate de Legea nr.ț 31/1990, Înfiin ate de asocia ii sau de federa iiț ț ț alte venituri prevăzute de lege
 55. 55. legate, dona iiț , sponsorizări resurse ob inute de la bugetul deț stat sau de la bugetele locale Veniturile funda iilorț dobânzile venituri realizate din activită i economice directeț dividendele societă ilor reglementate de Legea nr.ț 31/1990, Înfiin ate de asocia ii sau de federa iiț ț ț alte venituri prevăzute de lege
 56. 56. Organizaţiile fără scop patrimonial și autorităţile publice Autorită ile publiceț sunt obligate: • să pună la dispozi ia asocia iilor,ț ț Funda iilor i federa iilor toateț ș ț Informa iile de interes public solicitateț Autoritaă le publice,ț în func ie de posibilită i,ț ț • să pună la dispozi ie spa iiț ț pentru sedii, în condit ile legii;ț • să atribuie terenuri în scopul ridicării de construct i necesareț desfa urării activită ii lorș ț
 57. 57. Legislaţie ajutătoare cu privire la sustenabilitate /venituri - Voluntariatul (195/2001, legea voluntariatului) - Donaţia (C.Civ) - Sponsorizarea Legea nr. 32/1994
 58. 58. Întreprinderile sociale întreprinderile sociale pot fi:  asociaţiile şi fundaţiile (OG nr. 26/2000 )  cooperativele de credit (OUG nr. 99/2006 )  societăţile cooperative ( Lg. nr. 1/2005 )  casele de ajutor reciproc ale salariaţilor (Lg.nr. 122/1996 )  casele de ajutor reciproc ale pensionarilor(Lg. nr. 540/2002 )  societăţile agricole (Lg. nr. 36/1991)  orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege (lg. 219/2015).
 59. 59. Atestatul de întreprindere socială Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială.
 60. 60. Cine eliberează atestatul? Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, prin compartimentul pentru economie socială. Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.
 61. 61. Criterii de obţinere a atestatului Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii: a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare; c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile
 62. 62. Întreprinderea socială de inserţie Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care: a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor; b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.
 63. 63. Acest material a fost realizat prin proiectul Dezvoltarea capacită iiț ONG-urilor i a grupurilor informaleș , finan at prin granturileț SEE 2009- 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Con inutul acestui material nu reprezintă în mod necesar pozi iaț ț oficială a granturilor SEE 2009-2014.   Pentru informa ii suplimentare despre proiect, accesa iț ț www.centrulpublic.ro. Detalii despre finan ator găsi i peț ț www.eeagrants.org i peș www.fondong.fdsc.ro.

×