5а ангийн сурагчдын дүн

776 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5а ангийн сурагчдын дүн

  1. 1. 1 хагас Дорноговь Баян бүсийн төвийн ЕББДСургуулийн Бага боловсролын 5а ангийн сурагчдын 1-р хагасын дүн 2011-2012 оны хичээлийн жил Монгол Хүн Хүн Эрүүл Дүрслэх Иргэний Биеийн Дуу № Код Математик Технологи Англи хэл Сонгон Ерөнхий дүн хэл нийгэм байгаль мэнд урлаг боловсрол тамир хөгжим 1 500 74 C 75 C 81 B 83 B 85 B 81 B 86.5 B 81.5 B 90 A 84 B 74 C 90 A 82.08 B 2 516 60 D 58.5 F 60 D 60 D 62.5 D 66.5 D 73 C 62.5 D 65 D 57 F 60 D 83.5 B 64.04 D 3 515 80 B 80 B 91 A 82.5 B 87 B 78 C 91 A 82 B 91 A 80 B 77 C 93.5 A 84.42 B 4 502 73.4 C 71 C 83.5 B 81 B 84 B 83 B 89.5 B 82 B 92 A 84 B 71 C 96.5 A 82.58 B 5 513 77.5 C 76 C 87 B 75 C 84 B 81 B 80 B 81 B 85 B 65 D 74 C 94 A 79.96 C 6 514 77 C 79 C 90.5 A 85.5 B 89 B 90.5 A 90 A 88 B 80 B 81 B 77.5 C 95 A 85.25 B 7 512 72 C 74.3 C 80 B 76.5 C 72 C 87 B 84 B 85 B 96 A 76 C 73.8 C 91.5 A 80.68 B 8 517 82.5 B 93.5 A 93 A 87 B 91 A 86 B 89.5 B 92 A 96.6 A 75 C 89 B 100 A 89.59 B 9 501 90 A 92 A 95 A 91.5 A 93 A 92 A 97 A 91 A 90 A 94 A 86 B 98.5 A 92.50 A 10 511 85 B 87 B 92 A 91 A 88 B 92 A 90 A 91 A 83 B 93 A 79.3 C 100 A 89.28 B 11 504 81 B 81 B 91 A 88.5 B 86 B 86.8 B 89 B 80.5 B 80 B 68 D 75.8 C 91.5 A 83.26 B 12 510 90 A 92 A 94 A 92 A 93 A 93 A 93 A 91.5 A 93 A 88 B 83.8 B 96 A 91.61 A 13 503 82 B 83 B 88 B 86 B 91 A 89 B 91 A 86 B 80 B 83 B 78 C 93 A 85.83 B 14 518 87.5 B 87 B 89 B 88.5 B 88 B 89 B 92 A 89 B 94 A 90 A 84 B 100 A 89.83 B 15 509 75.5 C 70 C 81 B 86 B 80.5 B 84 B 92 A 77.5 C 80 B 80 B 73.5 C 94 A 81.17 B 16 507 89 B 87 B 93 A 91 A 91 A 95 A 94 A 90 A 93 A 71 C 78 C 100 A 89.33 B 17 519 60 D 58.5 F 65 D 65 D 75 C 72.5 C 82 B 62.5 D 60 D 77 C 60 D 71 C 67.38 D 18 505 88.5 B 88 B 91 A 90 A 92 A 90.5 A 91 A 90.5 A 80 B 73 C 83 B 100 A 88.13 B 19 508 69.5 D 69 D 81 B 75.5 C 75 C 81 B 77 C 71 C 90 A 70 C 65 D 87.5 B 75.96 C 20 506 60 D 60 D 71.5 C 67.5 D 60 D 70 C 91.5 A 80 B 65 D 76 C 60 D 70 C 69.29 D A 2 3 9 5 6 6 11 6 10 3 0 16 2 B 8 7 8 9 9 10 7 10 7 7 5 2 13 C 6 6 1 3 3 3 2 2 0 7 11 2 2 D 4 2 2 3 2 1 0 2 3 2 4 0 3 F 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Стандарт хангалт 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100%A,B эзлэх хувь 50% 50% 85% 70% 75% 80% 90% 80% 85% 50% 25% 90% 75% Дүн нэгтгэсэн ................................. АУБ/ Н.Эрдэнэжаргал/ Page 1
  2. 2. 2-р хагас Дорноговь Баян бүсийн төвийн ЕББДСургуулийн Бага боловсролын 5а ангийн сурагчдын 2-р хагасын дүн 2011-2012 оны хичээлийн жил Хүн Хүн Эрүүл Технолог Дүрслэх Иргэний Биеийн Дуу№ Код Монгол хэл Математик Англи хэл Сонгон Ерөнхий дүн нийгэм байгаль мэнд и урлаг боловсрол тамир хөгжим 1 500 81 B 77 C 80 B 87.5 B 86 B 85.5 B 82.5 B 91.5 A 92 A 78 C 79 C 95 A 84.58 B 2 516 60 D 62 D 60 D 60 D 61 D 68.5 D 60 D 70.5 C 72.5 C 62 D 60 D 80 B 64.71 D 3 515 75 C 78.5 C 90 A 86 B 90 A 88 B 84.5 B 92.5 A 90 A 75 C 86 B 92 A 85.63 B 4 502 77 C 71.5 C 86 B 86.5 B 87 B 92 A 87 B 92.5 A 90 A 81 B 87.5 B 96 A 86.17 B 5 513 74.5 C 76.5 C 83.5 B 82 B 81 B 85.5 B 82 B 91 A 85.7 B 68 D 72.3 C 88 B 80.83 B 6 514 77.5 C 73.5 C 86 B 85 B 88 B 94.5 A 91 A 92 A 90 A 76 C 80 B 93 A 85.54 B 7 512 79 C 82.5 B 80.5 B 85 B 75 C 91.5 A 90 A 90 A 90 A 75 C 82 B 96 A 84.71 B 8 517 91.5 A 96.5 A 94 A 94.5 A 93 A 94 A 92.5 A 93.5 A 93.7 A 82 B 94.5 A 98 A 93.14 A 9 501 94.5 A 92 A 95 A 92 A 93.5 A 99 A 97 A 94.5 A 91 A 90 A 94.3 A 95 A 93.98 A10 511 91 A 92 A 92 A 90 A 91 A 95 A 91.5 A 93 A 81 B 86 B 93 A 98 A 91.13 A11 504 79.5 C 79 C 87 B 86 B 89 B 91 A 91 A 98.5 A 82 B 71 C 84 B 96 A 86.17 B12 510 92.5 A 92.5 A 93 A 94.5 A 94 A 98.5 A 97.5 A 96.5 A 91 A 87 B 92.5 A 100 A 94.13 A13 503 89 B 90.5 A 93 A 90.5 A 87.5 B 96 A 96 A 93 A 87 B 80 B 92.3 A 98 A 91.07 A14 518 87.5 B 91.5 A 92 A 92 A 92 A 96.5 A 91.5 A 92.5 A 90 A 92 A 93.5 A 100 A 92.58 A15 509 75 C 76 C 86 B 85.5 B 85 B 93 A 93.5 A 92 A 87.5 B 74 C 82.5 B 96 A 85.50 B16 507 90 A 91 A 92.5 A 92.5 A 91 A 94 A 91 A 93 A 90 A 72 C 92 A 100 A 90.75 A17 519 60 D 62.5 D 75 C 68 D 80 B 90.5 A 82.5 B 89 B 60 D 69 D 66 D 98 A 75.04 C18 505 92.5 A 91.5 A 91.5 A 94 A 91.5 A 96 A 94 A 93.5 A 90 A 81 B 87 B 96 A 91.54 A19 508 69 D 73.5 C 72.5 C 78 C 70 C 83.5 B 77.5 C 91 A 90 A 68 D 73 C 86 B 77.67 C20 506 62 D 62 D 67.5 D 75 C 63 D 72.5 C 73.5 C 81 B 82.5 B 72 C 68.5 D 80 B 71.63 C A 6 8 9 8 8 14 12 17 12 2 7 16 8 B 3 1 7 8 8 4 5 2 6 6 7 4 8 C 7 8 2 2 2 1 2 1 1 8 3 0 3 D 4 3 2 2 2 1 1 0 1 4 3 0 1 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Стандарт хангалт 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%A,B эзлэх хувь 45% 45% 80% 80% 80% 90% 85% 95% 90% 40% 70% 100% 80% Дүн нэгтгэсэн ................................. АУБ/ Н.Эрдэнэжаргал/ Page 2
  3. 3. 2-р хагас Page 3
  4. 4. Sheet3 Дорноговь Баян бүсийн төвийн ЕББДСургуулийн Бага боловсролын 5а ангийн сурагчдын жилийн эцсийн дүн 2011-2012 оны хичээлийн жил Монгол Математ Хүн Хүн Эрүүл Дүрслэх Иргэний Биеийн№ Код Технологи Англи хэл Сонгон Дуу хөгжим Ерөнхий дүн хэл ик нийгэм байгаль мэнд урлаг боловсрол тамир 1 500 77.3 C 76 C 81 B 85 B 85.5 B 83.3 B ### B 86.5 B 91 A 81 B 77 C 93 A 83.4 B 2 516 60 D 60 D 60 D 60 D 61.8 D 67.5 D ### D 66.5 D 68.8 D 60.5 D 60 D 82 B 64.5 D 3 515 77.5 C 79 C 90.5 A 84 B 88.5 B 83 B ### B 87 B 90.5 A 77.5 C 82 B 93 A 85.0 B 4 502 75.2 C 71 C 84.8 B 83 B 85.5 B 87.5 B ### B 87 B 91 A 82.5 B 79 C 96 A 84.2 B 5 513 76 C 76 C 85.3 B 78 C 82.5 B 83.3 B 81 B 86 B 85.4 B 66.5 D 73 C 91 A 80.3 B 6 514 77.3 C 76 C 88.3 B 85 B 88.5 B 92.5 A ### A 90 A 85 B 78.5 C 79 C 94 A 85.4 B 7 512 75.5 C 78 C 80.3 B 80 B 73.5 C 89.3 B 87 B 87.5 B 93 A 75.5 C 78 C 94 A 82.6 B 8 517 87 B 95 A 93.3 A 90 A 92 A 90 A 91 A 92 A 95.2 A 78 C 92 A 99 A 91.2 A 9 501 92.3 A 92 A 95 A 91.8 A 93.3 A 95.5 A 97 A 92 A 90.5 A 92 A 90 A 97 A 93.2 A10 511 88 B 89.5 B 92 A 90.5 A 89.5 B 93.5 A ### A 92 A 82 B 89.5 B 86 B 99 A 90.2 A11 504 80.3 B 80 B 89 B 87.3 B 87.5 B 88.9 B 90 A 89.5 B 81 B 69.5 D 80 B 94 A 84.8 B12 510 91.3 A 92 A 93.5 A 93.3 A 93.5 A 97.3 A ### A 94 A 92 A 87.5 B 88 B 98 A 93.0 A13 503 85.5 B 86 B 90.5 A 88.3 B 89.3 B 92.5 A ### A 89 B 83.5 B 81.5 B 85 B 96 A 88.4 B14 518 87.5 B 89 B 90.5 A 90.3 A 90 A 92.8 A ### A 90 A 92 A 91 A 89 B 100 A 91.2 A15 509 75.3 C 73 C 83.5 B 85.8 B 82.8 B 88.5 B ### A 84 B 83.8 B 77 C 78 C 95 A 83.3 B16 507 89.5 B 89 B 92.8 A 91.8 A 91 A 94.5 A ### A 91 A 91.5 A 71 C 85 B 100 A 90.0 A17 519 60 D 60 D 70 C 66.5 D 77.5 C 81.5 B ### B 75 C 60 D 73.5 C 63 D 85 B 71.2 C18 505 90.5 A 89 B 91.3 A 92 A 91.8 A 93.3 A ### A 92 A 85 B 77 C 85 B 98 A 90.0 A19 508 69.3 D 71 C 76.8 C 76.8 C 72.5 C 82.3 B ### C 81 B 90 A 69 D 69 D 87 B 76.8 C20 506 61 D 61 D 69.5 D 71.3 C 61.5 D 71.3 C ### B 80 B 78 C 74 C 64 D 75 C 70.8 C A 3 3 9 7 6 9 11 8 10 2 2 16 7 B 6 6 7 8 9 9 7 10 7 5 8 3 9 C 7 8 2 3 3 1 1 1 1 9 6 1 3 D 4 3 2 2 2 1 1 1 2 4 4 0 1 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Стандарт хангалт 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A,B эзлэх хувь 45% 45% 80% 75% 75% 90% 90% 90% 85% 35% 50% 95% 80% Дүн нэгтгэсэн ................................. АУБ/ Н.Эрдэнэжаргал/ Page 4
  5. 5. Sheet3Page 5

×