Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lim

960 views

Published on

Potencijali reke Lima za razvoj nautičkog turizma

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lim

 1. 1. LIM Potencijali reke Lima za razvoj nautičkog turizma
 2. 2. Lim izvire iz Plavskog jezera na nadmorskojvisini od 930 m. Dugačak je 220 kilometara i teče kroz CrnuGoru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Uliva se u Drinu u blizini Višegrada na nadmorskojvisini od 300 m.
 3. 3. Ispod vrha Maglida na Crnoj Planini u pograničnoj zoni Crne Gore i Albanije izvire rekaGrnčar koja prolazi krozoblast Vrmošu u Albaniji.Grnčar ima vrlo lep, ali nepristupačan kanjon.
 4. 4. Skakavicaizvireu podnožju Prokletija, njeni fenomenisu kraško vrelo – Savino Oko, a reka Skakavicaje duga oko 2,5 km…
 5. 5. Kod sela Vusanja Skakavicase spaja sa Vusanjskim potokom gde ponire u kanjon, nevidljiv ljudskom oku…
 6. 6. …Kanjon Grlje je dug oko 500 m, dubok je oko 50 m I visinskarazlikaje 65 m…
 7. 7. Na izlazu iz kanjona Grlja se spaja sa vodom iz Ali Pašinih izvora, odakle teče kao reka Vruja.
 8. 8. Vruja se kod Gusinja spaja sa Grnčarom, odaklereka nosi naziv Ljuča.
 9. 9. Ljuča se uliva u Plavsko jezeroodakle izvire Lim. Plav je 70-ih godina bio popularno turističko mesto Prokletijesu proglašeneza Nacionalni park 2009. godine Poslednjihgodina, Plav beleži porast u razvoju turizma
 10. 10. Plav– 14000 Andrijevica– 5000 Berane 28000 BijeloPolje 46000 Prijepolje37000 Priboj 27000 Rudo9000 Ukupnooko 150000 stanovnika Ove opštine spadajuu nerazvijenijeusvojim zemljama.Odliv stanovništva,uništena privredai slaba kupovnamod karakterišu ovajzapostavljenikraj. Ivangrad(Berane), BijeloPolje, Prijepolje i Priboj su imali razvijenuindustrijuza vreme SFRJ. Nizvodnood Berana Lim je biojedna od najzagađenijihreka. Značajnesaobradajnicesu : Put E763 od Ribarevinedo Bistrice, prugaBeograd-Bar od staniceUvac do Bijelog Polja U planuje izgradnja autoputaBeograd-Bar Berane ima aerodrom Dolac (IGD) koji je bio otvoren za putničkeletove od 1961 do 1976 godine Polimlje
 11. 11. Rafting na Limu se organizujeod 2000. godine kadasu planinarskii rafting klubovi iz Prijepoljaosnovali Limsku regatu koja se tradicionalnoodržavasvake godine krajem maja ili početkom juna, sa učešdem velikog brojasplavara iz Crne Gore, Srbije i drugih zemalja.
 12. 12. U maju 2016 je održana17. Limska Regata, a u avgustu 2016 je održan 9. Limskibiatlon Limskaregata je u 2016 imala oko 100 učesnika, Limskibiatlon je u 2016 imao oko 200 učesnika Ranijihgodina, broj učesnikaje i pored manje kvalitetne opreme, bio i vedi.
 13. 13. 2010. godine su se desila dva tragična događaja, kada su stradaledve osobe na raftingu na Limu : Goran Jovanovid iz Duprije na Limskoj regati kod Plava Ljubenko Dukovid iz Priboja na Limskom biatlonu kod Rudog Tragični događaji moraju da budu opomena svima da Lim ne treba olako shvatati, jer je Lim vrlo opasna reka.
 14. 14. Uz dobru organizacijudogađaja, korišdenje odgovarajude opreme za rafting, dobre skipere,dobro obezbeđenje na vodi – Lim možei treba da poseti vedi broj gostiju. Uz dobru organizacijudogađaja, korišdenje odgovarajude opreme za rafting, dobre skipere,dobro obezbeđenje na vodi – Lim možei treba da poseti vedi broj gostiju. 2010 2011
 15. 15. Danas je profesionalnaopremaza rafting bolja i dostupnijanego ranije, a bolje obezbeđenje od rizika i opasnosti koje ova reka nosi je mogude i ostvarivo 2000 2016
 16. 16. Plav-Murinoje najuzbudljiviji i najdinamičniji deo Lima za rafting. Za raft čamce je plovan u prolede i po malo višimvodostajima, a za manje čamce, kanue i kajaketokom leta i cele godine. TežinaWWIII-IV
 17. 17. Lim je miran samo na prvom kilometrudo ušda desne pritoke Komarače. Odatle se nižu brojnibukovi : Mramor, Koljina stopa, Kameniti lug, Šoškida vir, Žute ploče...različitih klasai težina (od II do V), zavisnood vodostaja.
 18. 18. Tok Lima nas vodi kroz brojne manje i vede bukove, između stena. otkinutog drveda, granja… Lim je ovde modna planinskareka.
 19. 19. Posadatreba da bude skoncentrisana,jer Lim surovokažnjavai najmanje opuštanje i pomisaoda je najopasnije prošlo.
 20. 20. Predahje mogud, kada se čamci parkirajuna obali
 21. 21. Jedna od najprisutnijih na ovom delu Lima, je ekipa iz SU Tifran
 22. 22. Deo između Murine i Andrijevice je za nijansu lakšisa brojnimbukovima težine II-III, ali i tamo treba obratiti pažnju posebno pri visokimvodostajima.
 23. 23. Poslesela Ulotine ulazi se u klisuru dugu par kilometara
 24. 24. Na ušdu Zlorečice Lim teče pored Andrijevice, gradida u podnožju Komova.
 25. 25. U dolini od Andrijevice do Berana, Lim je miran, korito reke je široko i često se račva u brojnerukavce.
 26. 26. Grad Berane je kraj prve i početak druge etape Limske regate.
 27. 27. Ivangrad je u vreme SFRJ bio industrijskigrad i centar severa Crne Gore, 1992 grad vrada staro ime Berane, a zbog sankcija i tranzicije industrija je propala. U Beranama se održavajui organizuju brojne manifestacijeu cilju razvoja turizma
 28. 28. Luka Berane – Satirični pogled grupe građana iz Berana na aktuelnadešavanja
 29. 29. Nakon mirnog dela reke na izlazuiz Berana, ulazise u kanjon, i sa prvim hukom vode iza krivine,čuje se Mali Tifran sa velikim kamenomu sredini,koji pri velikim vodostajimazna da zadrži i prevrne čamce.
 30. 30. Pogled na Mali Tifran iz čamca…
 31. 31. PosleMalog Tifrana, iza krivine nailazi VelikiTifran…
 32. 32. Tifran(Tivran) je brdo koje se prostireduž desne obale Lima. Lim se ovde probio kroz Tivransku(Tifransku)klisurudugu nekoliko stotinametara.
 33. 33. VelikiTifran, smešten između visokih litica, sa gomilomogromnih stena u vodi, gledano sa magistraleizgleda zastrašujude,a šta tek da se kažekada se nađete u sred njega, čujete samo huk reke i vidite ogromne talase. Poplaveiz 2010 su promeniletok i odnele nekolikostena koje su bile preprekeizmeđu kojih se moralo prodi, što je Veliki Tifran činilo najtežomdeonicom za prolazakčamaca (WWIV-V).
 34. 34. Danas je Veliki Tifran bez stena nešto lakši za prolazak(izmeđuWWIII i IV), ali sa jednako velikimpadom i brzinomtoka vode, tako da ga ni sada ne treba nikako potcenjivati.
 35. 35. Tifranje prirodnaatrakcija za sve ljubitelje raftinga i kajaka na divljim vodama.
 36. 36. LokalitetTifran i grad Berane imaju dobre uslove za razvoj vrhunskihsportskih takmičenjai bolji razvoj kajak i rafting-turizma.
 37. 37. PosleTifrana, Lim mirno teče kroz dolinu do sela Zatona, odakle malo ubrzavasvoj tok.
 38. 38. Na potezu od Zatona do Bijelog Polja ima veliki broj bukova klase II-III, od kojih je najpoznatijionaj ispod mosta na Ribarevini, gde se održavaju državnaprvenstva Crne Gore u kajaku na divljim vodama.
 39. 39. Lim protiče krozBijelo Polje…
 40. 40. Na 12 km nizvodno od Bijelog Polja, na ušdu Bistrice u Lim se nalazi kamp gde se završava 2. i počinje 3. etapa Limske regate.
 41. 41. Na Limu se tradicionalno održava Bogojavljenskaregata, sa startom u Bijelom Polju i ciljem kod manastira Kumanice
 42. 42. Pogled na manastirKumanicu, startnupoziciju za rafting na Limu, kada se on organizuje na teritorijiSrbije
 43. 43. Od manastira Kumanice Lim teče kao granična reka,desna obala je u Srbiji, leva je u Crnoj Gori, a od Gostuna Lim je sa obe strane u Srbiji
 44. 44. Poslemosta se nailazi na Kumanički buk klase WWIII. Zbog visine kaskadekoju treba prodi, ovaj buk je izraženijina nižem vodostaju.
 45. 45. PosleKumanice, Lim nas vodi kroz prelepi kanjon,paralelno sa magistralom i prugom Beograd-Bar.
 46. 46. Na ovoj deonici pre izlaskaiz kanjona, posle jednogstarog visedeg pešačkog mosta, postoji još jedan buk koji smo iz određenih razloga nazvali"Recepcija" (inače,nalazise kod "picinestene") , a on je u klasi između WWIII i IV. Na ovoj deonici postoji nekolicina lepih i brzihbukova.
 47. 47. Pogled iz kanjonaLima…
 48. 48. U Brodarevu Lim malo usporavai širi se, a zatimponovo ulazi u kanjon gde postoje još tri velika i veoma zanimljivabuka od kojih su najznačajnijiStrugovi na kojima su se održavaladržavnaprvenstva u raftingu.
 49. 49. Lepa mesta na Limu su plaže Lučice i Petrovac koje se nalaze na oko 15 km uzvodno od Prijepolja.
 50. 50. Lim je na potezu od manastira Kumanice do plažavrlo atraktivan, jer prolazikrozdva kanjona,plovan je za raft-čamce tokom cele godine, i uz malo organizacije,bio bi izuzetno posedenai atraktivna turistička destinacija.
 51. 51. Prijepoljeje bilo domadin Euro Kupa u raftingu 2007, 2008 i 2009 godine.
 52. 52. Učestvovaoje veliki broj timova iz Srbije i inostranstva
 53. 53. Rafting Klub Lim Lučice je bio jedan od organizatora ovih takmičenja
 54. 54. Prijepoljeje i ciljna tačka Limske regate,regate kojom se za 3 dana pređepreko 100 kilometara u raft čamcima.
 55. 55. Prijepoljese nalazi na ušdu reke Mileševke u Lim
 56. 56. Lim ruži ogromna količina smeda na obalama i okolnom drvedu, a ono je posebno vidljivo u zimui rano prolede, pre nego što drvede olista i ozeleni kada donekle uspeva da sakrije velikusramotu izazvanuljudskim nemarom i bahatošduprema ovoj reci. Ukolikobi se ozbiljnije poradilo na čišdenju obala Lima, onda bi rekaviše ličila na obližnje turističkeatrakcije Taru ili Uvac, desnu pritoku Lima.
 57. 57. Više ekološkihudruženja i sportskihklubova aktivno rade na očuvanju reke Lima, čišdenju i uređivanju obala, borbi protiv nelegalne gradnje…jedno od takvih udruženjaje i Euromost
 58. 58. Dalje prema Priboju, izgradnjom HE Potped formiranoje akumulacionoPotpedko jezero.
 59. 59. Potpedko jezeroima odličan potencijal za razvoj nautičkog turizma,lako je dostupno blizu glavnih saobradajnih pravaca.
 60. 60. Nažalostzbog nemara ljudi i velikog broja divljih deponija, jezero je često puno smeda
 61. 61. Prirodase ne predaje u borbi protiv ljudskog nemara, pa ipakuspeva da sakrije njegove tragove
 62. 62. Ukolikose izgrade planske deponije i reši problemsmeda, Lim de biti mnogo lepši i atraktivniji za sve posetioce.
 63. 63. Nizvodnood brane Potped, nalazi se grad Priboj.
 64. 64. Pribojje jedan od novih centara raftinga u Srbiji. Za to su najzaslužnijiljudi iz lokalnog rafting klubaEko-Lim…
 65. 65. Nove generacije mladih ljudi u sve vedem brojusvakodnevno treniraju ovaj plemenitii odvažni sport
 66. 66. U drugoj polovini avgusta se tradicionalno održavamanifestacijaLimskibiatlon, u organizacijilokalnihturističkihorganizacijai klubova.Start te manifestacijeje u Priboju.
 67. 67. Nakon fatalnihpropusta is 2010, Opština Priboj je angažovalaprofesionalnoobezbeđenjeregate, uvedeno je obaveznonošenje propisanesigurnosne opremeza rafting, propisanbroj ljudi na čamcu, propisnoponašanjeučesnika regate, red pri prolasku krozopasne bukove
 68. 68. Nizvodnood Priboja se nalazi nekoliko manjih i srednjih bukova težine WWII-III
 69. 69. Na Limu se nalazi varošica Rudo i lokalna plaža.Rudo je mesto za odmor za učesnike Limskogbiatlona
 70. 70. Nakon odmora u Rudom, učesnicibiatlona nastavljaju svoj spust niz Lim
 71. 71. Na ovom delu reke u planu je izgradnja hidroelektrane Mrsovo
 72. 72. Ispod Mrsova počinje kanjon i bukovi Valine
 73. 73. Valine spadaju među teže i opasnije bukove na Limu.
 74. 74. Njihova težina varira između WWIII i WWIV zavisnood vodostaja, odnosno da li je puštenavoda iz HE Potped.
 75. 75. U susret Valinama…
 76. 76. LimskiBiatlon je jedna od najbolje organizovanihraftingregata, najviše zahvaljujudiprofesionalizmuljudiiz RK Eko Lim iz Priboja koji poslednjih godina obezbeđuju ovu regatu
 77. 77. Ispod Valina, po akumulacionomjezeruformiranomizgradnjomHE Višegrad, kanjonimaLima i Drine plovi Vodeni Diro, lokalna turističkaatrakcija.
 78. 78. Lim se u Drinu uliva u blizini sela Međeđe na nadmorskojvisini od 300 m.
 79. 79. Niti se to može rečima opisati, niti se osedaj može preneti na fotografiju, ali je rafting na Limu stvarno nešto posebno. Ako jednom odete na Lim uvek dete mu se vradati!!!
 80. 80. Vidimo se na Limu ! Dušan Jokid – SU Tifran Branislav Divac –RK Lim Lučice Dejan Puzovid – RK Eko Lim UrošPuzovid – RK Eko Lim AlmerMekid – NO Euromost AleksandarMarkovid– NO Euromost

×