c# курс програмиране програмиране за напреднали ДАВИД академия занятие c# (programming language) 2013 computer programming (professional field) училище информационни технологии уеб 2015 функции javascript 2014 елементи форматиране списъци наследяване обектно-ориентирано програ ООП свойства обекти помагало полиморфизъм свойство метод xml linq to sql ado.net СУБД бази данни winforms windows forms настолни приложения asp.net dom асоциативни масиви прототипи масици document object model методи jquery изрази условни преходи литерали идентификатори съждения коментари запазени думи променливи операнди оператори условия типове данни border margin групиране селектор фон идентификация стойност цвят позициониране box model псевдокласове псевдоелементи css форми таблици тагове страница изображения аудио валидиране хипервръзки съдържание видео мета структуриране html sql упражнения абстракция изключение видимост клас капсулиране обект функция рекурсия масив xsd windows presentation foundation wpf windows phone софтуер планиране изисквания архитектура проект изход вход конзола условен преход събития абониране ламбда функции прихващане делегати анотации отражение грешки обработка интерфейси вградени колекции шаблони презаписване на членове презаписване предефиниране на членове предефиниране презаписване на оператори статични членове индексатори деструктор конструктор структура полета структури класове упражнение задачи двоично търсене факториел Фибоначи лабиринт параметър аргумент многомерен масив mvc webforms web services http .net framework система за управление на ба desktop приложения представяне събитие ламбда функция делегат шаблон колекция индексатор член основи език за програмиране компютърно програмиране xslt web forms уеб приложения мобилни приложения преработка source control оптимизиране качествен код refactoring банкова система курсов проект въведение цикъл
See more