Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shemen

1,817 views

Published on

 • Be the first to comment

Shemen

 1. 1. ‫שמן‬ ‫בבלוק‬ ‫הנפט‬ ‫מאגר‬‫סקירה‬
 2. 2. ‫ברשיון‬ ‫האחזקה‬ ‫אחוזי‬•77.69%‫בע‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫שמן‬"‫מ‬•7.5%‫יה‬ ‫זרח‬"‫ש‬•10%CDC•4.8%‫צמיחה‬
 3. 3. ‫גיאולוגיה‬•‫מים‬ ‫עומק‬ ‫עם‬ ‫רדודים‬ ‫מים‬ ‫רשיון‬ ‫הינו‬ ‫שמן‬ ‫רשיון‬‫עד‬ ‫של‬100‫שטחו‬ ‫ברוב‬ ‫מטרים‬.•‫קידוח‬ ‫מטרות‬ ‫כמה‬ ‫ברשיון‬,‫הן‬ ‫העיקריות‬ ‫כאשר‬‫בתצורת‬ ‫גז‬ ‫מטרת‬"‫יפה‬ ‫תלמי‬"‫מגיל‬ ‫בשכבה‬‫בתצורות‬ ‫נפט‬ ‫ומטרת‬ ‫התחתון‬ ‫הקריטיקון‬"‫זהר‬","‫ברנע‬"‫ו‬"‫שדרות‬"‫היורה‬ ‫בשכבת‬.
 4. 4. ‫סטטיסטיקה‬‫מהסטטיסטיקה‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬,‫והקריטיקון‬ ‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבות‬‫יחדיו‬ ‫התגלו‬48%‫בעולם‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫תגליות‬ ‫כל‬ ‫מסך‬.‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫המטרות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ‫מגילאים‬ ‫שכבות‬-3‫שמן‬ ‫ברשיון‬.
 5. 5. ‫ברשיון‬ ‫הקידוחים‬ ‫על‬ ‫סקירה‬‫צמודים‬•‫היום‬ ‫עד‬ ‫נקדחו‬ ‫שמן‬ ‫ברשיון‬3‫עמוקים‬ ‫קידוחים‬,‫ים‬ ‫קידוח‬-1‫התחתון‬ ‫לקריטיקון‬ ‫שהגיע‬,‫ים‬ ‫קידוח‬-2‫העליון‬ ‫ליורה‬ ‫שהגיע‬,‫הוא‬ ‫גם‬ ‫שהגיע‬ ‫בראבו‬ ‫וקידוח‬‫לקריטיקון‬.•‫לרשיון‬ ‫בקרבה‬,‫יפו‬ ‫ים‬ ‫קידוחי‬ ‫נקדחו‬-1(‫גבריאלה‬)‫מערב‬ ‫ים‬ ‫וקידוח‬-1.
 6. 6. ‫תרשים‬
 7. 7. ‫היורה‬ ‫בשכבת‬ ‫הנפט‬ ‫מערכת‬ ‫מרכיבי‬•‫מקור‬ ‫סלע‬(Source Rock:)‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬ ‫הנפט‬ ‫להווצרות‬ ‫האחראי‬ ‫המקור‬ ‫סלע‬(‫ברשיון‬ ‫הנפט‬ ‫מטרת‬‫שמן‬)‫עצמה‬ ‫בשכבה‬ ‫הקיים‬ ‫מקור‬ ‫סלע‬ ‫הוא‬,‫האורגני‬ ‫החומר‬ ‫אחוז‬(TOC%)‫הוא‬ ‫זה‬ ‫מקור‬ ‫לסלע‬ ‫שהוערך‬3%(‫טוב‬ ‫מקור‬ ‫סלע‬ ‫נחשב‬.)
 8. 8. ‫סלע‬ ‫התבגר‬ ‫בהם‬ ‫לאזורים‬ ‫תרשים‬‫המקור‬‫הנ‬ ‫בתרשים‬"‫באחוז‬ ‫המקור‬ ‫סלע‬ ‫התבגר‬ ‫בהם‬ ‫האזורים‬ ‫צבועים‬ ‫אדום‬ ‫בצבע‬ ‫ל‬‫גבוה‬,‫מלאה‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫התבגרותו‬ ‫בהם‬ ‫אזורים‬ ‫ובכחול‬ ‫בירוק‬ ‫ואילו‬.‫ים‬ ‫קידוחי‬ ‫שבאזור‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬-2‫מלאה‬ ‫בצורה‬ ‫התבגר‬ ‫המקור‬ ‫סלע‬ ‫ובראבו‬.
 9. 9. ‫היורה‬ ‫בשכבת‬ ‫הנפט‬ ‫מערכת‬ ‫מרכיבי‬•‫מאגר‬ ‫סלע‬(Reservoir Rock:)‫קרבוניט‬ ‫סלע‬ ‫הינו‬ ‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬ ‫המאגר‬ ‫סלע‬(‫דולומיט‬‫גיר‬ ‫אבן‬),‫מסוג‬ ‫סלע‬‫מסויימים‬ ‫במקומות‬ ‫מאוד‬ ‫סדוק‬ ‫כסלע‬ ‫ידוע‬ ‫זה‬.‫להמרצות‬ ‫רגישים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫סלעים‬‫שונים‬ ‫מסוגים‬,‫הידרואולי‬ ‫פראק‬ ‫וביצוע‬ ‫בחומצה‬ ‫המרצות‬ ‫בעיקר‬(‫נוזלים‬ ‫הזרקת‬‫המאגר‬ ‫סלע‬ ‫שכבת‬ ‫לתוך‬ ‫גבוה‬ ‫בלחץ‬.)‫כ‬ ‫הוערכה‬ ‫המאגר‬ ‫סלע‬ ‫נקבוביות‬4%‫ו‬ ‫גיר‬ ‫אבן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬10%‫במקרה‬‫דולומיט‬ ‫סלע‬ ‫של‬(‫משנית‬ ‫נקבוביות‬ ‫ערכי‬ ‫עם‬(‫סדקים‬)‫של‬1%‫עד‬2%.)
 10. 10. ‫המאגר‬ ‫לסלעי‬ ‫דוגמא‬‫סדוק‬ ‫גיר‬ ‫סלע‬(Limestone:) ‫סדוק‬ ‫דולומיט‬ ‫סלע‬(Dolomite:)‫אלו‬ ‫מסוגים‬ ‫סלעים‬,‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬ ‫הנפט‬ ‫מכילי‬ ‫הסלעים‬ ‫הם‬‫שמן‬ ‫ברשיון‬.
 11. 11. ‫היורה‬ ‫בשכבת‬ ‫הנפט‬ ‫מערכת‬ ‫מרכיבי‬•‫כיסוי‬ ‫וסלע‬ ‫מבנה‬((Structure and Seal:‫שמן‬ ‫ברשיון‬ ‫המבנים‬(‫ובראבו‬ ‫ים‬ ‫מבנה‬)‫בצורת‬ ‫מבנים‬ ‫הם‬ ‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬‫אנטיקליינה‬(Anticline)‫גדולים‬,‫צפחה‬ ‫הינו‬ ‫הכיסוי‬ ‫סלע‬ ‫סוג‬(Shale)‫מונעת‬ ‫אשר‬‫מהמבנה‬ ‫לברוח‬ ‫מהנפט‬.‫בנוסף‬,‫העתקים‬ ‫בין‬ ‫המבנים‬ ‫חסומים‬(Faults)‫שונים‬ ‫באזורים‬.
 12. 12. ‫המבנה‬ ‫מפת‬:‫שמן‬ ‫ברשיון‬ ‫ובראבו‬ ‫ים‬ ‫המבנים‬ ‫מפת‬:‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫אנטיקליינה‬ ‫מבנה‬
 13. 13. ‫ההפקה‬ ‫ומבחני‬ ‫מהלוגים‬ ‫שהתקבל‬ ‫מידע‬•‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫שבוצעו‬ ‫החשמליים‬ ‫בלוגים‬-2‫נמצאו‬61‫בנפט‬ ‫הרווים‬ ‫מקטעים‬ ‫של‬ ‫מטרים‬,‫מתוך‬ ‫כאשר‬61‫אלו‬ ‫מטרים‬,8‫מאוד‬ ‫סדוקים‬ ‫נמצאו‬ ‫מטרים‬.•‫ב‬8‫הנפט‬ ‫ומכילי‬ ‫הסדוקים‬ ‫מטרים‬,‫מבחני‬ ‫בוצעו‬‫הפקה‬,‫בור‬ ‫לתוך‬ ‫זרמו‬ ‫ההפקה‬ ‫מבחני‬ ‫במהלך‬‫הקידוח‬152.2‫ו‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬25‫ב‬ ‫מים‬ ‫חביות‬4.5‫שעות‬(‫מבחן‬ ‫היה‬ ‫המבחן‬DST.)
 14. 14. ‫ההפקה‬ ‫ומבחני‬ ‫מהלוגים‬ ‫שהתקבל‬ ‫מידע‬•‫ב‬ ‫הוערך‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬800‫ליום‬ ‫חביות‬,‫לא‬ ‫כאשר‬‫במהלך‬ ‫הסדקים‬ ‫לתוך‬ ‫שנכנס‬ ‫הקידוח‬ ‫בוץ‬ ‫כל‬‫ההפקה‬ ‫מבחני‬ ‫במהלך‬ ‫התנקה‬ ‫הקידוח‬,‫בנוסף‬‫אופטימיזציה‬ ‫נעשתה‬ ‫ולא‬ ‫ציוד‬ ‫מגבלת‬ ‫היתה‬‫זה‬ ‫ממקטע‬ ‫להפקה‬.•‫בנפט‬ ‫רווים‬ ‫מקטעים‬ ‫עוד‬ ‫שישנם‬ ‫היא‬ ‫ההערכה‬‫ב‬ ‫וסדוקים‬61‫שנמצאו‬ ‫המקטעים‬ ‫של‬ ‫המטרים‬‫נקדחו‬ ‫שלא‬ ‫יותר‬ ‫עמוקים‬ ‫מקטעים‬ ‫עוד‬ ‫ובנוסף‬‫יפו‬ ‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫נקדחו‬ ‫אך‬ ‫הרשיון‬ ‫בשטח‬-1.
 15. 15. ‫ההפקה‬ ‫לקצבי‬ ‫ההערכות‬•‫בעובי‬ ‫הסדוק‬ ‫מהמקטע‬ ‫שהוערך‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬8‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫שנבדק‬ ‫המטרים‬-2,‫בוץ‬ ‫ניקוי‬ ‫לאחר‬‫הקידוח‬,‫ב‬ ‫הוערך‬1000‫ליום‬ ‫חביות‬.•‫בעובי‬ ‫המקטע‬ ‫מכל‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬61‫המטרים‬‫ב‬ ‫ישראמקו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוערך‬ ‫נפט‬ ‫המכיל‬3000‫חביות‬‫ליום‬.•‫נוספים‬ ‫וממטעים‬ ‫מומרצת‬ ‫מבאר‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬‫ב‬ ‫מוערך‬ ‫יותר‬ ‫עמוקים‬5000‫עד‬7000‫ליום‬ ‫חביות‬.
 16. 16. ‫במאגר‬ ‫הלחץ‬•‫מאוד‬ ‫כגבוה‬ ‫הוערך‬ ‫במאגר‬ ‫הלחץ‬,‫של‬ ‫לחץ‬13800PSI‫במבחני‬ ‫שנבדק‬ ‫הנפט‬ ‫מפיק‬ ‫במקטע‬‫ההפקה‬.•‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫לחץ‬ ‫גרדיאנט‬ ‫חושב‬ ‫בנוסף‬(‫יתר‬ ‫לחץ‬)‫של‬0.8Psift.
 17. 17. ‫כלכלי‬ ‫ערך‬•‫הנקי‬ ‫הנוכחי‬ ‫הערך‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המאגר‬ ‫שווי‬(NPV)‫בריבית‬ ‫מהוון‬10%‫קבועה‬ ‫שנתית‬,‫בגובה‬ ‫חושב‬2.212‫בגודל‬ ‫למאגר‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬120‫מיליון‬‫להפקה‬ ‫הניתנות‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬.‫זה‬ ‫שווי‬ ‫בחישוב‬‫היתר‬ ‫רווחי‬ ‫היטל‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקח‬"(‫ששינסקי‬ ‫היטל‬.)"•‫הצמוד‬ ‫בראבו‬ ‫במבנה‬ ‫וגם‬ ‫בהנתן‬ ‫צפוי‬ ‫דומה‬ ‫שווי‬‫הצפוייה‬ ‫הפרוספקטיבית‬ ‫הנפט‬ ‫כמות‬ ‫תמצא‬.
 18. 18. ‫כללי‬ ‫סיכום‬•‫מאגר‬ ‫לתוך‬ ‫מעניינת‬ ‫השקעה‬ ‫בהזדמנות‬ ‫מדובר‬‫יפה‬ ‫בקצב‬ ‫הידרוקרבונים‬ ‫זרימת‬ ‫שהוכיח‬ ‫נפט‬.•‫במאגר‬ ‫הגבוהה‬ ‫הנפט‬ ‫ואיכות‬ ‫הגבוה‬ ‫הנפט‬ ‫מחירי‬‫בלתי‬ ‫שוק‬ ‫ובעל‬ ‫מאוד‬ ‫מבוקש‬ ‫למוצר‬ ‫אותו‬ ‫הופכים‬‫מוגבל‬.•‫אזורי‬ ‫גיאולוגי‬ ‫מודל‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הקידוח‬‫הפקה‬ ‫במבחני‬ ‫אחר‬ ‫במבנה‬ ‫בקידוח‬ ‫גם‬ ‫שהוכח‬.
 19. 19. ‫כללי‬ ‫סיכום‬•‫המאפשרות‬ ‫המרצה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫שלל‬ ‫קיימות‬ ‫כיום‬‫שונים‬ ‫ממאגרים‬ ‫אופטימאליית‬ ‫הפקה‬,‫במיוחד‬‫קרבוניט‬ ‫מסלע‬ ‫ממאגרים‬.•‫ים‬ ‫קידוח‬-3‫בקרוב‬ ‫להסתיים‬ ‫מתוכנת‬(‫יותר‬‫נקדחה‬ ‫הקידוח‬ ‫ממחצית‬.)
 20. 20. ‫ים‬ ‫קידוח‬ ‫של‬ ‫הלוגים‬-2‫יפו‬ ‫וים‬-1
 21. 21. ‫הלחצים‬ ‫נתוני‬

×