Shemen

1,762 views

Published on

 • Be the first to comment

Shemen

 1. 1. ‫שמן‬ ‫בבלוק‬ ‫הנפט‬ ‫מאגר‬‫סקירה‬
 2. 2. ‫ברשיון‬ ‫האחזקה‬ ‫אחוזי‬•77.69%‫בע‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫שמן‬"‫מ‬•7.5%‫יה‬ ‫זרח‬"‫ש‬•10%CDC•4.8%‫צמיחה‬
 3. 3. ‫גיאולוגיה‬•‫מים‬ ‫עומק‬ ‫עם‬ ‫רדודים‬ ‫מים‬ ‫רשיון‬ ‫הינו‬ ‫שמן‬ ‫רשיון‬‫עד‬ ‫של‬100‫שטחו‬ ‫ברוב‬ ‫מטרים‬.•‫קידוח‬ ‫מטרות‬ ‫כמה‬ ‫ברשיון‬,‫הן‬ ‫העיקריות‬ ‫כאשר‬‫בתצורת‬ ‫גז‬ ‫מטרת‬"‫יפה‬ ‫תלמי‬"‫מגיל‬ ‫בשכבה‬‫בתצורות‬ ‫נפט‬ ‫ומטרת‬ ‫התחתון‬ ‫הקריטיקון‬"‫זהר‬","‫ברנע‬"‫ו‬"‫שדרות‬"‫היורה‬ ‫בשכבת‬.
 4. 4. ‫סטטיסטיקה‬‫מהסטטיסטיקה‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬,‫והקריטיקון‬ ‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבות‬‫יחדיו‬ ‫התגלו‬48%‫בעולם‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫תגליות‬ ‫כל‬ ‫מסך‬.‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫המטרות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ‫מגילאים‬ ‫שכבות‬-3‫שמן‬ ‫ברשיון‬.
 5. 5. ‫ברשיון‬ ‫הקידוחים‬ ‫על‬ ‫סקירה‬‫צמודים‬•‫היום‬ ‫עד‬ ‫נקדחו‬ ‫שמן‬ ‫ברשיון‬3‫עמוקים‬ ‫קידוחים‬,‫ים‬ ‫קידוח‬-1‫התחתון‬ ‫לקריטיקון‬ ‫שהגיע‬,‫ים‬ ‫קידוח‬-2‫העליון‬ ‫ליורה‬ ‫שהגיע‬,‫הוא‬ ‫גם‬ ‫שהגיע‬ ‫בראבו‬ ‫וקידוח‬‫לקריטיקון‬.•‫לרשיון‬ ‫בקרבה‬,‫יפו‬ ‫ים‬ ‫קידוחי‬ ‫נקדחו‬-1(‫גבריאלה‬)‫מערב‬ ‫ים‬ ‫וקידוח‬-1.
 6. 6. ‫תרשים‬
 7. 7. ‫היורה‬ ‫בשכבת‬ ‫הנפט‬ ‫מערכת‬ ‫מרכיבי‬•‫מקור‬ ‫סלע‬(Source Rock:)‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬ ‫הנפט‬ ‫להווצרות‬ ‫האחראי‬ ‫המקור‬ ‫סלע‬(‫ברשיון‬ ‫הנפט‬ ‫מטרת‬‫שמן‬)‫עצמה‬ ‫בשכבה‬ ‫הקיים‬ ‫מקור‬ ‫סלע‬ ‫הוא‬,‫האורגני‬ ‫החומר‬ ‫אחוז‬(TOC%)‫הוא‬ ‫זה‬ ‫מקור‬ ‫לסלע‬ ‫שהוערך‬3%(‫טוב‬ ‫מקור‬ ‫סלע‬ ‫נחשב‬.)
 8. 8. ‫סלע‬ ‫התבגר‬ ‫בהם‬ ‫לאזורים‬ ‫תרשים‬‫המקור‬‫הנ‬ ‫בתרשים‬"‫באחוז‬ ‫המקור‬ ‫סלע‬ ‫התבגר‬ ‫בהם‬ ‫האזורים‬ ‫צבועים‬ ‫אדום‬ ‫בצבע‬ ‫ל‬‫גבוה‬,‫מלאה‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫התבגרותו‬ ‫בהם‬ ‫אזורים‬ ‫ובכחול‬ ‫בירוק‬ ‫ואילו‬.‫ים‬ ‫קידוחי‬ ‫שבאזור‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬-2‫מלאה‬ ‫בצורה‬ ‫התבגר‬ ‫המקור‬ ‫סלע‬ ‫ובראבו‬.
 9. 9. ‫היורה‬ ‫בשכבת‬ ‫הנפט‬ ‫מערכת‬ ‫מרכיבי‬•‫מאגר‬ ‫סלע‬(Reservoir Rock:)‫קרבוניט‬ ‫סלע‬ ‫הינו‬ ‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬ ‫המאגר‬ ‫סלע‬(‫דולומיט‬‫גיר‬ ‫אבן‬),‫מסוג‬ ‫סלע‬‫מסויימים‬ ‫במקומות‬ ‫מאוד‬ ‫סדוק‬ ‫כסלע‬ ‫ידוע‬ ‫זה‬.‫להמרצות‬ ‫רגישים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫סלעים‬‫שונים‬ ‫מסוגים‬,‫הידרואולי‬ ‫פראק‬ ‫וביצוע‬ ‫בחומצה‬ ‫המרצות‬ ‫בעיקר‬(‫נוזלים‬ ‫הזרקת‬‫המאגר‬ ‫סלע‬ ‫שכבת‬ ‫לתוך‬ ‫גבוה‬ ‫בלחץ‬.)‫כ‬ ‫הוערכה‬ ‫המאגר‬ ‫סלע‬ ‫נקבוביות‬4%‫ו‬ ‫גיר‬ ‫אבן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬10%‫במקרה‬‫דולומיט‬ ‫סלע‬ ‫של‬(‫משנית‬ ‫נקבוביות‬ ‫ערכי‬ ‫עם‬(‫סדקים‬)‫של‬1%‫עד‬2%.)
 10. 10. ‫המאגר‬ ‫לסלעי‬ ‫דוגמא‬‫סדוק‬ ‫גיר‬ ‫סלע‬(Limestone:) ‫סדוק‬ ‫דולומיט‬ ‫סלע‬(Dolomite:)‫אלו‬ ‫מסוגים‬ ‫סלעים‬,‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬ ‫הנפט‬ ‫מכילי‬ ‫הסלעים‬ ‫הם‬‫שמן‬ ‫ברשיון‬.
 11. 11. ‫היורה‬ ‫בשכבת‬ ‫הנפט‬ ‫מערכת‬ ‫מרכיבי‬•‫כיסוי‬ ‫וסלע‬ ‫מבנה‬((Structure and Seal:‫שמן‬ ‫ברשיון‬ ‫המבנים‬(‫ובראבו‬ ‫ים‬ ‫מבנה‬)‫בצורת‬ ‫מבנים‬ ‫הם‬ ‫היורה‬ ‫מגיל‬ ‫בשכבה‬‫אנטיקליינה‬(Anticline)‫גדולים‬,‫צפחה‬ ‫הינו‬ ‫הכיסוי‬ ‫סלע‬ ‫סוג‬(Shale)‫מונעת‬ ‫אשר‬‫מהמבנה‬ ‫לברוח‬ ‫מהנפט‬.‫בנוסף‬,‫העתקים‬ ‫בין‬ ‫המבנים‬ ‫חסומים‬(Faults)‫שונים‬ ‫באזורים‬.
 12. 12. ‫המבנה‬ ‫מפת‬:‫שמן‬ ‫ברשיון‬ ‫ובראבו‬ ‫ים‬ ‫המבנים‬ ‫מפת‬:‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫אנטיקליינה‬ ‫מבנה‬
 13. 13. ‫ההפקה‬ ‫ומבחני‬ ‫מהלוגים‬ ‫שהתקבל‬ ‫מידע‬•‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫שבוצעו‬ ‫החשמליים‬ ‫בלוגים‬-2‫נמצאו‬61‫בנפט‬ ‫הרווים‬ ‫מקטעים‬ ‫של‬ ‫מטרים‬,‫מתוך‬ ‫כאשר‬61‫אלו‬ ‫מטרים‬,8‫מאוד‬ ‫סדוקים‬ ‫נמצאו‬ ‫מטרים‬.•‫ב‬8‫הנפט‬ ‫ומכילי‬ ‫הסדוקים‬ ‫מטרים‬,‫מבחני‬ ‫בוצעו‬‫הפקה‬,‫בור‬ ‫לתוך‬ ‫זרמו‬ ‫ההפקה‬ ‫מבחני‬ ‫במהלך‬‫הקידוח‬152.2‫ו‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬25‫ב‬ ‫מים‬ ‫חביות‬4.5‫שעות‬(‫מבחן‬ ‫היה‬ ‫המבחן‬DST.)
 14. 14. ‫ההפקה‬ ‫ומבחני‬ ‫מהלוגים‬ ‫שהתקבל‬ ‫מידע‬•‫ב‬ ‫הוערך‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬800‫ליום‬ ‫חביות‬,‫לא‬ ‫כאשר‬‫במהלך‬ ‫הסדקים‬ ‫לתוך‬ ‫שנכנס‬ ‫הקידוח‬ ‫בוץ‬ ‫כל‬‫ההפקה‬ ‫מבחני‬ ‫במהלך‬ ‫התנקה‬ ‫הקידוח‬,‫בנוסף‬‫אופטימיזציה‬ ‫נעשתה‬ ‫ולא‬ ‫ציוד‬ ‫מגבלת‬ ‫היתה‬‫זה‬ ‫ממקטע‬ ‫להפקה‬.•‫בנפט‬ ‫רווים‬ ‫מקטעים‬ ‫עוד‬ ‫שישנם‬ ‫היא‬ ‫ההערכה‬‫ב‬ ‫וסדוקים‬61‫שנמצאו‬ ‫המקטעים‬ ‫של‬ ‫המטרים‬‫נקדחו‬ ‫שלא‬ ‫יותר‬ ‫עמוקים‬ ‫מקטעים‬ ‫עוד‬ ‫ובנוסף‬‫יפו‬ ‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫נקדחו‬ ‫אך‬ ‫הרשיון‬ ‫בשטח‬-1.
 15. 15. ‫ההפקה‬ ‫לקצבי‬ ‫ההערכות‬•‫בעובי‬ ‫הסדוק‬ ‫מהמקטע‬ ‫שהוערך‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬8‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫שנבדק‬ ‫המטרים‬-2,‫בוץ‬ ‫ניקוי‬ ‫לאחר‬‫הקידוח‬,‫ב‬ ‫הוערך‬1000‫ליום‬ ‫חביות‬.•‫בעובי‬ ‫המקטע‬ ‫מכל‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬61‫המטרים‬‫ב‬ ‫ישראמקו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוערך‬ ‫נפט‬ ‫המכיל‬3000‫חביות‬‫ליום‬.•‫נוספים‬ ‫וממטעים‬ ‫מומרצת‬ ‫מבאר‬ ‫ההפקה‬ ‫קצב‬‫ב‬ ‫מוערך‬ ‫יותר‬ ‫עמוקים‬5000‫עד‬7000‫ליום‬ ‫חביות‬.
 16. 16. ‫במאגר‬ ‫הלחץ‬•‫מאוד‬ ‫כגבוה‬ ‫הוערך‬ ‫במאגר‬ ‫הלחץ‬,‫של‬ ‫לחץ‬13800PSI‫במבחני‬ ‫שנבדק‬ ‫הנפט‬ ‫מפיק‬ ‫במקטע‬‫ההפקה‬.•‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫לחץ‬ ‫גרדיאנט‬ ‫חושב‬ ‫בנוסף‬(‫יתר‬ ‫לחץ‬)‫של‬0.8Psift.
 17. 17. ‫כלכלי‬ ‫ערך‬•‫הנקי‬ ‫הנוכחי‬ ‫הערך‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המאגר‬ ‫שווי‬(NPV)‫בריבית‬ ‫מהוון‬10%‫קבועה‬ ‫שנתית‬,‫בגובה‬ ‫חושב‬2.212‫בגודל‬ ‫למאגר‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬120‫מיליון‬‫להפקה‬ ‫הניתנות‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬.‫זה‬ ‫שווי‬ ‫בחישוב‬‫היתר‬ ‫רווחי‬ ‫היטל‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקח‬"(‫ששינסקי‬ ‫היטל‬.)"•‫הצמוד‬ ‫בראבו‬ ‫במבנה‬ ‫וגם‬ ‫בהנתן‬ ‫צפוי‬ ‫דומה‬ ‫שווי‬‫הצפוייה‬ ‫הפרוספקטיבית‬ ‫הנפט‬ ‫כמות‬ ‫תמצא‬.
 18. 18. ‫כללי‬ ‫סיכום‬•‫מאגר‬ ‫לתוך‬ ‫מעניינת‬ ‫השקעה‬ ‫בהזדמנות‬ ‫מדובר‬‫יפה‬ ‫בקצב‬ ‫הידרוקרבונים‬ ‫זרימת‬ ‫שהוכיח‬ ‫נפט‬.•‫במאגר‬ ‫הגבוהה‬ ‫הנפט‬ ‫ואיכות‬ ‫הגבוה‬ ‫הנפט‬ ‫מחירי‬‫בלתי‬ ‫שוק‬ ‫ובעל‬ ‫מאוד‬ ‫מבוקש‬ ‫למוצר‬ ‫אותו‬ ‫הופכים‬‫מוגבל‬.•‫אזורי‬ ‫גיאולוגי‬ ‫מודל‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הקידוח‬‫הפקה‬ ‫במבחני‬ ‫אחר‬ ‫במבנה‬ ‫בקידוח‬ ‫גם‬ ‫שהוכח‬.
 19. 19. ‫כללי‬ ‫סיכום‬•‫המאפשרות‬ ‫המרצה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫שלל‬ ‫קיימות‬ ‫כיום‬‫שונים‬ ‫ממאגרים‬ ‫אופטימאליית‬ ‫הפקה‬,‫במיוחד‬‫קרבוניט‬ ‫מסלע‬ ‫ממאגרים‬.•‫ים‬ ‫קידוח‬-3‫בקרוב‬ ‫להסתיים‬ ‫מתוכנת‬(‫יותר‬‫נקדחה‬ ‫הקידוח‬ ‫ממחצית‬.)
 20. 20. ‫ים‬ ‫קידוח‬ ‫של‬ ‫הלוגים‬-2‫יפו‬ ‫וים‬-1
 21. 21. ‫הלחצים‬ ‫נתוני‬

×