Successfully reported this slideshow.

Asqar yarimkecirici

1

Share

Loading in …3
×
1 of 6
1 of 6

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Asqar yarimkecirici

  1. 1. YARıMKEÇIRICILƏRDƏ AŞQAR KEÇIRICILIK AŞQAR KEÇIRICILIYIN MEXANIZMI
  2. 2. QARıŞıQ KEÇIRICILIK OBLASTı • Kristallarda defektlər və kənar maddə atomları olur • Tərkibin stexiometriyadan kənara çıxmasına yarımkeçiricidə kənar qarışıq kimi baxılır • Kənar qarışıqlardan tam azad edilmiş ideal kristal almaq mümkün deyil • Məhz məxsusi keçiricilik oblastına kimi yarımkeçiricilər elektriki bu kənar qarışıqların hesabına keçirir
  3. 3. ELEKTROAKTIV QARIŞıQLAR• Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə təsir etməklə onun tipini və qiymətini dəyişir • Donor -Donorların keçircilik zolağına elektron verməsi üçün lazım olan enerjiyə donorun aktivləşmə enerjisi deyilir (n-tip) • Akseptor -Akseptorların energetik səviyyəsilə valent zolağının yuxarı sərhəddi arasındakı fərqə akseptorun aktivləşmə enerjisi deyilir (p-tip) Donorlar öz elektronlarını keçiricilik zolağına verdikdə onların öz energetik səviyyələrində müsbət yüklü deşiklər yaranır Akseptorlar valent zonasından elektronu alır və mənfi yüklü hissəciyə çevrilir
  4. 4. ƏVƏZETMƏ BƏRK MƏHLULU • Kənar qarışığın əsas maddənin atomlarını kristal qəfəsində əvəz etməsi ilə əmələ gələn bərk məhlula -əvəzetmə bərk məhlulu deyilir Silisiumu fosforla aşqarladıqda n-keçiricliyinin yaranması Silisiumu aluminiumla asqarladıqda p-keçirciliyinin yaranması
  5. 5. DAXILOLMA BƏRK MƏHLULU • Əgər kənar qarışıq atomları əsas maddə qəfəsindəki boşluqlara girərsə bu zaman əmələ gələn bərk məhlula daxilolma bərk məhlulu deyilir . • Birləşmədə müsbət yüklü atom şərti olaraqkation törədici • Mənfi yüklü atom isə anion törədici adlanır .

×