CPWF Lao Launch Workshop: MK1 presentation

631 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CPWF Lao Launch Workshop: MK1 presentation

 1. 1. ຄວາມທ້າທາຍສຳລັບນຳ້ ແລະ ອາຫານ ໂຄງການແມ່ຂອງ 1– ຄວາມເໝາະສົມຂອງການຈັດການອ່າງເກັບນຳ້ ເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່
 2. 2. ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການແມ່ຂອງ 1 <ul><li>ເພື່ອສະແດງເຖິງແນວທາງແຫ່ງຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານປະສິດທິ ພາບ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງການໃຊ້ນຳ້ທີ່ເກັບໃນອ່າງ / ເຂື່ອນ ຜ່ານການວິເຄາະການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທາງເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການນຳໃຊ້ , ໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມ ທາງດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ການຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ ( ສຳລັບຊາວ ກະສິກອນ , ນັກຫາປາ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ອ້ອມຮອບບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ), ປະສິດທິພາບຂອງນຳ້ ( ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຊົນລະປະ ທານ ), ແລະ ຄວາມຍີນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ , ໃນຂະນະທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ . </li></ul>
 3. 3. ໂຄງການແມ່ຂອງ 1 <ul><li>ໂຄງການນີ້ ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການຈັດການອ່າງເກັບນຳ້ ສຳລັບການ ນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ . </li></ul><ul><li>ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງນຳ້ທີ່ເກັບໃນອ່າງ ແລະ ເພີ່ມແນວທາງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສຳລັບຄົນທີ່ທຸກຍາກ . </li></ul><ul><li>ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ : ກຸມພາ 2010- ທັນວາ 2013 </li></ul><ul><li>ພື້ນທີ່ສຶກສາກວມເອົາ - ລາວ , ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ຫວຽດນາມ </li></ul>
 4. 4. ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການສຶກສາ <ul><li>ຄູ່ຮ່ວມງານນາໆ ຊາດ - IWMI, WorldFish Center and ICEM </li></ul><ul><li>ຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງຊາດ - </li></ul><ul><ul><li>ລາວ - ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI), </li></ul></ul><ul><ul><li>ກຳປູ່ເຈ້ຍ - ກົມສົ່ງເສີມການກະສິກຳ (DAE) </li></ul></ul><ul><ul><li>ຫວຽດນາມ - ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າດິນ ແລະ ຝຸ່ນ (SFRI). </li></ul></ul><ul><li>ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ – ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ ໂຄງການ MK2, MK3, MK4, MK5 </li></ul>
 5. 5. ຫຼັກການ <ul><li>ອະທິບາຍລັກສະນະທາງທຳມະຊາດ , ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ທາງການກະສິກຳ ແລະ ລະບົບການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ມີການປັບຕົວ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ເບື້ອງເທິງ , ລຸ່ມ ແລະ ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຈາກການສ້າງເຂື່ອນ </li></ul><ul><li>ຈຳແນກວິທີການສະໜັບສະໜຸນ , ປັບປຸງ ຫຼື ທາງເລືອກໃນການດຳລົງ ຊີວິດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຊາວກະສິກອນ , ນັກຫາປາ / ຊາວປະມົງ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ອອ້ມຮອບບໍລິເວນອ່າງເກັບນຳ້ , ໂດຍທຽບໃສ່ຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ລະດ້ານ ຂອງພື້ນທີ່ສຶກສາ . </li></ul>
 6. 6. ຫຼັກການ ( ຕໍ່ ) <ul><li>ພັດທະນາໂຄງປະກອບຂອງລະບົບຕັດສິນໃຈໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອວິເຄາະຫາທາງເລືອກໃນການນຳໃຊ້ , ເປົ້າໝາຍ ຂອງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ການແລກປ່ຽນຕາມຄວາມເໝາະ ສົມຂອງການຜະລິດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການດຳລົງຊີບ ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາໃນຮູບຕ່າງໆ ແລະ ການຈັດການຕົວ ຈິງ ທີ່ໄດ້ມີການກຳໜົດໂດຍຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈ . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ຈຳແນກທາງເລືອກຂອງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການປັບໂຕ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມີ ລະບົບການ ຕັດສິນໃຈໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ , ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດລຽງຕາມບູລິມາສິດຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈ ສຳລັບແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ . </li></ul>
 7. 7. ເຂດຂອງການສຶກສາ <ul><li>ລາວ - ເຂື່ອນເທີນຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍ </li></ul><ul><li>ຫວຽດນາມ – ເຂື່ອນເຊຊານ ( ຢາຫຼີ ) </li></ul><ul><li>ກຳປູ່ເຈ່ຍ – ລຸ່ມນຳ້ເຊຊານ 2 </li></ul>
 8. 8. 10 ບ້ານ ລຸ່ມເຂື່ອນ ເຂດນຳ້ໄຮ ແລະ ນຳ້ຫີນບູນ 4 ບ້ານ ໜ້າເຂື່ອນ 6 ບ້ານ ລຸ່ມເຂື່ອນໃໝ່ ເມືອງໄຊຈຳພອນ
 9. 9. ຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ <ul><li>ຮູ້ໄດ້ເຖິງ ຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນ ແລະ ຜູ້ວາງແຜນ , ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການ ສ້າງ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງເຂື່ອນ ໄປຈົນເຖິງການຜະລິດພະລັງງານສູງ ສຸດ , ຜົນໄດ້ປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ , ການນຳໃຊ້ທັງເຕັກນິກ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີການຜະລິດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນດ່ຽວກັບໂຄງການ ອື່ນໆ ໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງ . </li></ul><ul><li>ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບາງດ້ານທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອການປັບຕົວ ທາງດ້ານການດຳລົງຊີວິດ ຫຼື ຄວາມສາມາດທີ່ຊອກຫາໄດ້ ທາງດ້ານການ ສະໜັບສະໜຸນທີ່ຈຳເປັນ ຈາກຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ( ເຊັ່ນ ຕົວແທນຂອງລັດ , ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ) </li></ul><ul><li>ຕົວແທນພາກພື້ນ ແລະ ລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ທີ່ສ້າງອ່າງເກັບນຳ້ , ຈະໄດ້ ມີການສະໜອງ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປັບຕົວ ແບບຍືນຍົງທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເໝາະສົມ ຈາກບັນດາກິດຈະກຳການດຳລົງຊີວິດເລົ່ານີ້ . </li></ul>
 10. 10. ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ <ul><li>ສ້າງຕັ້ງທີມງານ ແລະ ຜູ້ປະສານງານລະດັບແຂວງ , ເມືອງ ( ແຂວງຄຳມ່ວນ ກຳລັງຮ່າງໜັງສືສະເໜີ ) </li></ul><ul><li>ສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຂອງເຂື່ອນ ເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ , ບ້ານທີ່ ນອນໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຂດລຸ່ມເຮືອນຈັກ </li></ul><ul><li>ສຶກສາສະພາບເບື້ອງຕົ້ນຂອງບ້ານທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງ ຂອງເຂື່ອນ ( ເຂດເມືອງໄຊຈຳພອນ ) ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກອ່າງເກັບນຳ້ </li></ul><ul><li>ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບທີມງານຜ່ານການຝຶກ ອົບຮົມ </li></ul>
 11. 11. ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ ( ຕໍ່ ) <ul><li>ປະເມີນລະບົບນິເວດວິທະຍາທາງການກະສິກຳ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບ </li></ul><ul><ul><li>ແຜນທີ່ຂອບເຂດການສຶກສາ </li></ul></ul><ul><ul><li>ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການປ່ຽນແປງ </li></ul></ul><ul><ul><li>ແຜນວາດໜ້າຕັດ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການວິເຄາະແຫຼ່ງນຳ້ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການພົວພັນຂອງບັນດາອົງການທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການວິເຄາະຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ </li></ul></ul><ul><ul><li>ປະຕິທິນລະດູການ </li></ul></ul>
 12. 12. ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ
 13. 13. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບທີມງານ
 14. 14. ການຍົກຍ້າຍຂອງ ປະຊາຊົນ
 15. 15. ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ <ul><li>ລົງສຶກຂໍ້ມູນລະອຽດໃນລະດັບຄົວເຮືອນ (2011) </li></ul><ul><li>ສ້າງຕົວແບບ ຜ່ານການໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ , ປັບ ປຸງ ຫຼື ສະເໜີທາງເລືອກສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ (2012-2013) </li></ul>
 16. 16. ຂອບໃຈ

×