9.chap9 file systemsinterface

223
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
223
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9.chap9 file systemsinterface

 1. 1. CHÖÔNG 9: GIAO TIEÁP VÔÙI HEÄ THOÁNG FILE <ul><li>Toång quan veà döõ lieäu vaø file </li></ul><ul><li>Caùc thuoäc tính & thao taùc treân file </li></ul><ul><li>Caùc phöông phaùp truy caäp file </li></ul><ul><li>Toå chöùc thö muïc </li></ul><ul><li>Mount heä thoáng file </li></ul><ul><li>Baûo veä heä thoáng file </li></ul><ul><li>Sao löu vaø phuïc hoài döõ lieäu </li></ul>
 2. 2. TOÅNG QUAN VEÀ DÖÕ LIEÄU & FILE <ul><li>Yeâu caàu löu tröõ cuûa user </li></ul><ul><ul><li>Löu tröõ laâu daøi </li></ul></ul><ul><ul><li>Truy caäp nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Löu ñöïoc nhieâu döõ lieäu </li></ul></ul><ul><ul><li>Chia xeû vaø baûo veä toát </li></ul></ul><ul><ul><li>Deã söû duïng </li></ul></ul><ul><li> caàn söï hoã trôï cuûa phaàn cöùng vaø OS </li></ul><ul><li>Khaùi nieäm file (taäp tin, teäp) </li></ul><ul><ul><li>Ñôn vò löu tröõ luaän lyù cuûa OS </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaân loaïi: chöông trình hoaëc döõ lieäu </li></ul></ul><ul><ul><li>Coù theå coù/ khoâng coù caáu truùc: </li></ul></ul>
 3. 3. CAÙC THUOÄC TÍNH & THAO TAÙC TREÂN FILE <ul><li>Thuoäc tính file ( file attribute ) </li></ul><ul><ul><li>Teân, kieåu, vò trí löu truõ , kích côõ, thoâng tin baûo veä… </li></ul></ul><ul><li>Thao taùc veà döõ lieäu treân file ( data operation ) </li></ul><ul><ul><li>create, write, read, seek, delete, truncate </li></ul></ul><ul><ul><li>open( F i ) </li></ul></ul><ul><ul><li>close ( F i ) </li></ul></ul><ul><li>Thao taùc veà ñaët teân file ( naming operation ) </li></ul><ul><ul><li>Taïo hard link, soft link, rename, </li></ul></ul><ul><ul><li>Thieát laäp thuoäc tính, laáy thuoäc tính </li></ul></ul>
 4. 4. CAÁU TRUÙC DÖÕ LIEÄU QUAÛN LYÙ FILE <ul><li>Baûng thoâng tin veà caùc file ñang môû ( Open File Table ). </li></ul><ul><ul><li>Daønh cho n quaù trình duøng chung moät file </li></ul></ul><ul><ul><li>Chöùa: bieán ñieám söû duïng, thuoäc tính file, vò trí file treân ñóa, con troû ñeán vò trí cuûa file trong boä nhôù. </li></ul></ul><ul><li>Baûng thoâng tin veà caùc file cuûa töøng quaù trình </li></ul><ul><li>( Per-process File Table ): Vôùi moãi file, baûng naøy chöùa: </li></ul><ul><ul><li>Con troû ñeán muïc töông öùng trong Open File Table </li></ul></ul><ul><ul><li>Vò trí hieän taïi trong file </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheá ñoä truy caäp cuûa quaù trình vôùi file (r, w, rw) </li></ul></ul><ul><ul><li>Con troû tôùi file buffer </li></ul></ul>
 5. 5. TAÙC VUÏ FILE (1) <ul><li>Taïo file: Create(name) </li></ul><ul><ul><li>Caáp khoâng gian löu tröõ </li></ul></ul><ul><ul><li>Taïo file descriptor chöùa thoâng tin quaûn lyù file </li></ul></ul><ul><ul><li>Theâm file descriptor vaøo thö muïc chöùa file </li></ul></ul><ul><li>Xoaù file: Delete(name) </li></ul><ul><ul><li>Tìm thö muïc chöùa file </li></ul></ul><ul><ul><li>Giaûi phoùng caùc khoái ñóa daønh cho file </li></ul></ul><ul><ul><li>Xoaù file descriptor khoûi thö muïc chöùa file </li></ul></ul><ul><li>Môû file: file_id = Open(name, mode) </li></ul><ul><ul><li>Kieåm tra file coù môû hay chöa  chia xeû file. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kieåm tra quyeàn söû duïng file. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taêng open count cuûa file. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taïo vaø theâm thoâng tin quaûn lyù file ñang môû vaøo baûng file cuûa heä thoáng vaø cuûa quaù trình. </li></ul></ul><ul><li>Ñoùng file: Close(file_id) ? </li></ul>
 6. 6. TAÙC VUÏ FILE (2) <ul><li>Ñoïc file: </li></ul><ul><ul><li>Read(file_id, from, size, buf_addr) : ñoïc ngaãu nhieân </li></ul></ul><ul><ul><li>Read(file_id, size, buf_addr) : ñoïc tuaàn töï </li></ul></ul><ul><li>Ghi file: </li></ul><ul><ul><li>Töông töï ñoïc file </li></ul></ul><ul><ul><li>Thöïc hieän copy döõ lieäu töø buffer vaøo file </li></ul></ul><ul><li>Seek: </li></ul><ul><ul><li>Caäp nhaät vò trí con troû file </li></ul></ul><ul><li>AÙnh xaï file vaøo boä nhôù ( memory mapping a file ): </li></ul><ul><ul><li>Aùnh xaï 1 vuøng ñòa chæ aûo vaøo noäi dung file </li></ul></ul><ul><ul><li>Taùc vuï ñoïc/ ghi leân vuøng nhôù  ñoïc/ ghi file </li></ul></ul>
 7. 7. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TRUY CAÄP FILE <ul><li>Theo quan ñieåm ngöôøi laäp trình </li></ul><ul><ul><li>Tuaàn töï : xöû lyù döõ lieäu (byte, record…) theo traät töï </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo khoaù : tìm khoái döõ lieäu theo giaù trò khoùa </li></ul></ul><ul><li>Theo quan ñieåm heä ñieàu haønh </li></ul><ul><ul><li>Truy caäp tuaàn töï ( sequential access ): giöõ vaø caäp nhaät con troû ñeán vò trí truy caäp keá tieâp trong file </li></ul></ul><ul><ul><li>Truy caäp tröïc tieáp ( random access): truy caäp döõ lieäu theo offset cuûa khoâi döõ lieäu trong file. </li></ul></ul>
 8. 8. TOÅ CHÖÙC THÖ MUÏC <ul><li>Thö muïc ( directory ) </li></ul><ul><ul><li>Caáu truùc döõ lieäu cuûa HÑH ñeå aùnh xaï teân sang soá nhaän daïng file cuûa HÑH </li></ul></ul><ul><li>Taùc vuï thöïc hieän treân thö muïc </li></ul><ul><ul><li>Tìm file, taïo file, xoaù file, lieät keâ noäi dung thö muïc, ñoåi teân file, duyeät heä thoáng file </li></ul></ul><ul><li>Yeâu caàu khi toå chöùc heä thoáng thö muïc </li></ul><ul><ul><li>Hieäu quaû </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng </li></ul></ul><ul><ul><li>Coù khaû naêng nhoùm caùc file theo thuoäc tính </li></ul></ul>
 9. 9. CAÙCH TOÅ CHÖÙC THÖ MUÏC <ul><li>Toå chöùc 1 caáp (Single-Level Directory) </li></ul><ul><ul><li>Söû duïng 1 khoâng gian teân (thö muïc) duy nhaát cho moïi user </li></ul></ul><ul><ul><li>Vieäc ñaët teân deã ñuïng ñoä </li></ul></ul><ul><ul><li>Khoâng coù khaû naêng nhoùm caùc file </li></ul></ul><ul><li>Toå chöùc 2 caáp (Two-Level Directory) </li></ul><ul><ul><li>1 user coù moät thö muïc rieâng </li></ul></ul><ul><ul><li>Söû duïng ñöôøng daãn ñeå xaùc ñònh nôi löu file </li></ul></ul><ul><ul><li>Tìm kieám nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaãn coù khaû naêng ñuïng ñoä khi ñaët teân </li></ul></ul><ul><ul><li>Khoâng coù khaû naêng nhoùm caùc file </li></ul></ul>
 10. 10. TOÅ CHÖÙC THÖ MUÏC ÑA CAÁP ( Multilevel Directory ) <ul><li>Nhaän xeùt </li></ul>
 11. 11. TOÅ CHÖÙC THÖ MUÏC DAÏNG ÑOÀ THÒ TOÅNG QUAÙT ( General Graph ) <ul><li>K/nieäm link </li></ul><ul><ul><li>Hard link </li></ul></ul><ul><ul><li>Soft link </li></ul></ul><ul><li>Vaán ñeà? </li></ul><ul><li>Giaûi quyeát? </li></ul>
 12. 12. MOUNT HEÄ THOÁNG FILE <ul><li>Mount </li></ul><ul><ul><li>Gaén heä thoáng file treân 1 thieát bò löu tröõ vaøo heäthoáng thö muïc chính ñeå truy caäp </li></ul></ul><ul><li>Mount point </li></ul><ul><ul><li>Thö muïc nôi gaén heä thoáng file ôû ngoaøi vaøo </li></ul></ul><ul><li>Unmount </li></ul><ul><ul><li>Taùch heä thoáng file cuûa thieát bò löu tröõ ra khoûi mount point </li></ul></ul><ul><li>Loaïi heä thoáng file ñöôïc mount: </li></ul><ul><ul><li>tuøy thuoäc söï hoã trôï cuûa heä ñieàu haønh </li></ul></ul>
 13. 13. BAÛO VEÄ HEÄ THOÁNG FILE <ul><li>Ngöôøi taïo/ sôû höõu file phaûi ñieàu khieån ñöôïc </li></ul><ul><ul><li>Caùc thao taùc coù theå thöïc hieän treân file </li></ul></ul><ul><ul><li>Ai coù quyeàn thöïc hieän caùc thao taùc treân </li></ul></ul><ul><li>Caùc quyeàn thao taùc treân file </li></ul><ul><ul><li>Read, Write, Execute, Append, Delete, List </li></ul></ul><ul><li>Phöông phaùp baûo veä </li></ul><ul><ul><li>Access list & group (Windows NT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Access control bits (UNIX) </li></ul></ul><ul><li>Ñieàu khieån truy caäp ñoàng thôøi </li></ul><ul><ul><li>Khoùa toaøn boä file </li></ul></ul><ul><ul><li>Khoùa töøng phaàn file </li></ul></ul>
 14. 14. BAÛO VEÄ FILE TREÂN UNIX <ul><li>Cheá ñoä truy caäp : read, write, execute </li></ul><ul><li>3 loaïi ngöôøi duøng: owner, group, others </li></ul><ul><li>Bieåu dieán quyeàn truy caäp file baèng toå hôïp bit </li></ul><ul><li>Kieåm tra quyeàn söû duïng laàn löôït theo owner, group roài user </li></ul>rwx r-x r-x <ul><li>Others </li></ul><ul><li>Group </li></ul><ul><li>Owner </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×