ถาม :
ตอบ
:
รถทุกชนิด
ต้องหยุดเมื่อ
เห็นว่า
ปลอดภัย
แล้ว จึงให้
เคลื่อนรถต่อ
ไปได้ด้วย
ถาม :
หมายความ
ว่า
ตอบ
:
ระมัดระวังและให้ทาง
แก่รถ และคนเดินเท้า
ในทางขวางหน้าผ่าน
ไปก่อน เมื่อเห็นว่า
ปลอดภัยและไม่
เป็นการกีดขวางการ
จราจรท...
ถาม
:
หมายความว่า
ตอบ
:
ให้รถทุกชนิดหยุดรถ
ตรงป้าย เพื่อให้รถที่
กำาลังสวนทางมาก่อน
ถ้ามีข้างหน้าหยุดรออยู่
ก่อน ก็ให้หยุดรถถัดต่อ
กันตามลำา...
ถาม :
หมายค
วามว่า
ตอบ :
ห้ามมิให้ขับรถ
แซงขึ้นหน้ารถ
คันอื่นในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามรถทุกชนิด
ขับผ่านบริเวณที่มี
เครื่องหมาย
ห้ามเข้า
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ : ห้ามกลับ
รถไปทาง
ขวาไม่ว่า
ด้วยวิธี
ใดๆ ใน
เขตทางที่
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามกลับรถไปทาง
ซ้าย
ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
ในเขตทางที่ติดตั้ง
ป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามมิให้เลี้ยวรถ
ไปทางซ้าย
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขว
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :ห้ามให้
เปลี่ยนช่อง
เดินรถ หรือ
ช่องจราจร
ไปทางซ้าย
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ
หรือช่องจราจรไปทางขว
ถาม
หมายความว่า
ตอบ :
ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
รือห้ามกลับ
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ
หรือห้ามกลับรถ
หมายความว่า
ถาม :
ตอบ :
ห้ามรถยนต์ทุก
ชนิดผ่านเข้าไป
ในเขตทางที่ติด
ตั้งป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ห้ามรถพ่วงหรือ
รถกึ่งพ่วงทุกชนิด
ผ่านเข้าไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามรถยนต์สามล้อ
ผ่านเข้าไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามรถสามล้อ
เข้าไปในเขตทาง
ที่ติดตั้งป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามรถจักรยาน
ผ่านเข้าไปใน
เขตทางที่ตั้งป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ห้ามล้อเลื่อนลาก
เข็นผ่านไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ใน
การเกษตรทุกชนิด
ผ่านเข้าไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ห้ามรถแทรกเตอร์
ผ่านเข้าไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ห้ามเกวียนทุกชนิด
ผ่านเข้าไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ห้ามรถ
จักรยานยนต์ และ
รถยนต์
ผ่านเข้าไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ห้ามรถ
จักรยานยนต์
สามล้อ และรถ
จักรยานยนต์
ผ่านเข้าไปในเขต
ทางที่ติดตั้งป้าย
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :ห้ามให้ใช้เสียง
สัญญาณ หรือ
ทำาให้เกิดเสียง
ที่ก่อการรบกวน
ด้วยประการใด ๆ
ในเขตที่ติดตั้ง
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามให้จอดรถ
ทุกชนิดระหว่าง
แนวนั้น เว้นแต่
การหยุดรับส่งคน
หรือสิ่งของชั่ว
ขณะ ซึ่งต้อง
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามให้หยุด
หรือจอดรถทุก
ชนิดตรงแนว
นั้นเป็นอันขาด
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
รถทุกชนิดต้อง
หยุดให้รถและ
คนเดินใน
ทางขวางหน้า
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุก
ชนิดใช้ความเร็วเกิน
กว่าที่กำาหนดเป็น
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตามจำานวนตัวเลขใน
แผ่นป้ายนั้นๆ ในเขต
...
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :ที่มีนำ้าหนักเกินกว่า
ที่กำาหนด หรือเมื่อ
รวมนำ้าหนักรถกับ
นำ้าหนักบรรทุกเกิน
กว่าที่กำาหนดไว้เป็น
“ตัน” ตามจำานวน
ตั...
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามให้รถทุก
ชนิดที่มีความ
กว้างเกิน
กำาหนด เป็น
“เมตร” ตาม
จำานวนตัวเลข
ในป้ายนั้นๆ
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ห้ามมิให้รถทุก
ชนิดที่มีความสูง
รวมทั้งของที่
บรรทุกเกินกว่า
กำาหนดเป็น
“เมตร” ตาม
จำานวนตัวเลข
ถาม :
หมายความว่า
ห้ามมิให้รถทุกชนิด
ที่มีความยาวเกิน
กำาหนดเป็น “เมตร”
ตามจำานวนตัวเลข
ในป้ายนั้นๆ เข้าไป
ในเขตทางที่ติดตั้ง
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ให้ขับรถตรงไป
ตามทิศทางที่ป้าย
กำาหนด
ถาม :
หมายความว่า
บรถไปทางซ้ายแต่ทางเด
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ับรถไปทางขวาแต่ทางเด
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ถผ่านไปทางด้านซ้ายขอ
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :ให้ขับรถผ่านไป
ทางด้านขวาของ
ป้าย รถทุกชนิดต้อง
หยุดเมื่อเห็นว่า
ปลอดภัยแล้ว จึงให้
เคลื่อนรถต่อไปได้
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ให้ขับรถผ่านไป
ทางด้านซ้าย
หรือทางด้านขวา
ของป้าย
ถาม :
หมายความว่า
ให้ขับรถเลี้ยวไป
ทางซ้ายแต่ทาง
เดียว
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
รถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทาง
หมายความว่า
ถาม :
ให้ขับรถเลี้ยวไป
ทางซ้าย หรือไป
ทางขวา
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ให้ขับรถตรงไป
หรือเลี้ยวไปทาง
ซ้าย
ตอบ :
ถาม :
หมายความว่า
ให้ขับรถตรงไป
หรือเลี้ยวไปทาง
ขวา
ตอบ :
หมายความว่า
ถาม :
ตอบ :ทางซ้ายของวงเวียน
และรถที่จะเริ่มเข้าสู่
ทางร่วมบริเวณวงเวียน
ต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่
แล่นอยู่ในทางรอบวง
เวียนผ่านไป...
หมายความว่า
ถาม :
ตอบ :ช่องเดินรถที่
ติดตั้งป้าย
เป็นบริเวณที่
กำาหนดให้
เป็นช่อง
เดินรถประจำา
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :ช่องเดินรถที่ติดตั้ง
ป้ายเป็นบริเวณที่
กำาหนดให้เป็นช่อง
เดินรถมวลชน ที่มี
คนนั่งไม่น้อยกว่า
ตัวเลขที่ปรากฏใน
ถาม :
หมายความว่า
ช่องเดินรถที่ติดตั้ง
ป้ายเป็นบริเวณที่
กำาหนดให้เป็นช่อง
เดินรถจักรยานยนต์
ตอบ :
หมายความว่า
ถาม :
ได้จัดทำาไว้สำาหรับรถจักร
ตอบ :
หมายความว่า
ถาม :
ตอบ :
บริเวณที่ติดตั้ง
ป้ายเป็นบริเวณ
ที่กำาหนดให้
เฉพาะคนเดิน
เท่านั้น
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :
ให้ผู้ขับรถทุก
ชนิดใช้ความเร็ว
ไม่ตำ่ากว่าที่
กำาหนดเป็น
กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ตาม
จำานวนตัวเลขใน
ถาม :
หมายความว่า
ตอบ :พ้นสุดระยะที่
บังคับตามความ
หมายของป้าย
บังคับที่ติดตั้งไว้
ก่อน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

monster

124

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
124
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

monster

 1. 1. ถาม :
 2. 2. ตอบ : รถทุกชนิด ต้องหยุดเมื่อ เห็นว่า ปลอดภัย แล้ว จึงให้ เคลื่อนรถต่อ ไปได้ด้วย
 3. 3. ถาม : หมายความ ว่า
 4. 4. ตอบ : ระมัดระวังและให้ทาง แก่รถ และคนเดินเท้า ในทางขวางหน้าผ่าน ไปก่อน เมื่อเห็นว่า ปลอดภัยและไม่ เป็นการกีดขวางการ จราจรที่บริเวณทาง
 5. 5. ถาม : หมายความว่า
 6. 6. ตอบ : ให้รถทุกชนิดหยุดรถ ตรงป้าย เพื่อให้รถที่ กำาลังสวนทางมาก่อน ถ้ามีข้างหน้าหยุดรออยู่ ก่อน ก็ให้หยุดรถถัดต่อ กันตามลำาดับ เมื่อรถที่ สวนทางมาได้ผ่านหมด
 7. 7. ถาม : หมายค วามว่า
 8. 8. ตอบ : ห้ามมิให้ขับรถ แซงขึ้นหน้ารถ คันอื่นในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย
 9. 9. ถาม : หมายความว่า
 10. 10. ตอบ : ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่านบริเวณที่มี เครื่องหมาย ห้ามเข้า
 11. 11. ถาม : หมายความว่า
 12. 12. ตอบ : ห้ามกลับ รถไปทาง ขวาไม่ว่า ด้วยวิธี ใดๆ ใน เขตทางที่
 13. 13. ถาม : หมายความว่า
 14. 14. ตอบ : ห้ามกลับรถไปทาง ซ้าย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้ง ป้าย
 15. 15. ถาม : หมายความว่า
 16. 16. ตอบ : ห้ามมิให้เลี้ยวรถ ไปทางซ้าย
 17. 17. ถาม : หมายความว่า
 18. 18. ตอบ : ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขว
 19. 19. ถาม : หมายความว่า
 20. 20. ตอบ :ห้ามให้ เปลี่ยนช่อง เดินรถ หรือ ช่องจราจร ไปทางซ้าย
 21. 21. ถาม : หมายความว่า
 22. 22. ตอบ : ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางขว
 23. 23. ถาม หมายความว่า
 24. 24. ตอบ : ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา รือห้ามกลับ
 25. 25. ถาม : หมายความว่า
 26. 26. ตอบ : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ หรือห้ามกลับรถ
 27. 27. หมายความว่า ถาม :
 28. 28. ตอบ : ห้ามรถยนต์ทุก ชนิดผ่านเข้าไป ในเขตทางที่ติด ตั้งป้าย
 29. 29. ถาม : หมายความว่า
 30. 30. ห้ามรถพ่วงหรือ รถกึ่งพ่วงทุกชนิด ผ่านเข้าไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย ตอบ :
 31. 31. ถาม : หมายความว่า
 32. 32. ตอบ : ห้ามรถยนต์สามล้อ ผ่านเข้าไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย
 33. 33. ถาม : หมายความว่า
 34. 34. ตอบ : ห้ามรถสามล้อ เข้าไปในเขตทาง ที่ติดตั้งป้าย
 35. 35. ถาม : หมายความว่า
 36. 36. ตอบ : ห้ามรถจักรยาน ผ่านเข้าไปใน เขตทางที่ตั้งป้าย
 37. 37. ถาม : หมายความว่า
 38. 38. ห้ามล้อเลื่อนลาก เข็นผ่านไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย ตอบ :
 39. 39. ถาม : หมายความว่า
 40. 40. ตอบ : ห้ามรถยนต์ที่ใช้ใน การเกษตรทุกชนิด ผ่านเข้าไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย
 41. 41. ถาม : หมายความว่า
 42. 42. ห้ามรถแทรกเตอร์ ผ่านเข้าไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย ตอบ :
 43. 43. ถาม : หมายความว่า
 44. 44. ห้ามเกวียนทุกชนิด ผ่านเข้าไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย ตอบ :
 45. 45. ถาม : หมายความว่า
 46. 46. ห้ามรถ จักรยานยนต์ และ รถยนต์ ผ่านเข้าไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย ตอบ :
 47. 47. ถาม : หมายความว่า
 48. 48. ห้ามรถ จักรยานยนต์ สามล้อ และรถ จักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย ตอบ :
 49. 49. ถาม : หมายความว่า
 50. 50. ตอบ :ห้ามให้ใช้เสียง สัญญาณ หรือ ทำาให้เกิดเสียง ที่ก่อการรบกวน ด้วยประการใด ๆ ในเขตที่ติดตั้ง
 51. 51. ถาม : หมายความว่า
 52. 52. ตอบ : ห้ามให้จอดรถ ทุกชนิดระหว่าง แนวนั้น เว้นแต่ การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของชั่ว ขณะ ซึ่งต้อง
 53. 53. ถาม : หมายความว่า
 54. 54. ตอบ : ห้ามให้หยุด หรือจอดรถทุก ชนิดตรงแนว นั้นเป็นอันขาด
 55. 55. ถาม : หมายความว่า
 56. 56. ตอบ : รถทุกชนิดต้อง หยุดให้รถและ คนเดินใน ทางขวางหน้า
 57. 57. ถาม : หมายความว่า
 58. 58. ตอบ : ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุก ชนิดใช้ความเร็วเกิน กว่าที่กำาหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำานวนตัวเลขใน แผ่นป้ายนั้นๆ ในเขต ทางที่ติดตั้งป้าย
 59. 59. ถาม : หมายความว่า
 60. 60. ตอบ :ที่มีนำ้าหนักเกินกว่า ที่กำาหนด หรือเมื่อ รวมนำ้าหนักรถกับ นำ้าหนักบรรทุกเกิน กว่าที่กำาหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำานวน ตัวเลขในป้ายนั้นๆ
 61. 61. ถาม : หมายความว่า
 62. 62. ตอบ : ห้ามให้รถทุก ชนิดที่มีความ กว้างเกิน กำาหนด เป็น “เมตร” ตาม จำานวนตัวเลข ในป้ายนั้นๆ
 63. 63. ถาม : หมายความว่า
 64. 64. ตอบ : ห้ามมิให้รถทุก ชนิดที่มีความสูง รวมทั้งของที่ บรรทุกเกินกว่า กำาหนดเป็น “เมตร” ตาม จำานวนตัวเลข
 65. 65. ถาม : หมายความว่า
 66. 66. ห้ามมิให้รถทุกชนิด ที่มีความยาวเกิน กำาหนดเป็น “เมตร” ตามจำานวนตัวเลข ในป้ายนั้นๆ เข้าไป ในเขตทางที่ติดตั้ง ตอบ :
 67. 67. ถาม : หมายความว่า
 68. 68. ตอบ : ให้ขับรถตรงไป ตามทิศทางที่ป้าย กำาหนด
 69. 69. ถาม : หมายความว่า
 70. 70. บรถไปทางซ้ายแต่ทางเด ตอบ :
 71. 71. ถาม : หมายความว่า
 72. 72. ตอบ : ับรถไปทางขวาแต่ทางเด
 73. 73. ถาม : หมายความว่า
 74. 74. ตอบ : ถผ่านไปทางด้านซ้ายขอ
 75. 75. ถาม : หมายความว่า
 76. 76. ตอบ :ให้ขับรถผ่านไป ทางด้านขวาของ ป้าย รถทุกชนิดต้อง หยุดเมื่อเห็นว่า ปลอดภัยแล้ว จึงให้ เคลื่อนรถต่อไปได้
 77. 77. ถาม : หมายความว่า
 78. 78. ตอบ : ให้ขับรถผ่านไป ทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวา ของป้าย
 79. 79. ถาม : หมายความว่า
 80. 80. ให้ขับรถเลี้ยวไป ทางซ้ายแต่ทาง เดียว ตอบ :
 81. 81. ถาม : หมายความว่า
 82. 82. ตอบ : รถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทาง
 83. 83. หมายความว่า ถาม :
 84. 84. ให้ขับรถเลี้ยวไป ทางซ้าย หรือไป ทางขวา ตอบ :
 85. 85. ถาม : หมายความว่า
 86. 86. ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทาง ซ้าย ตอบ :
 87. 87. ถาม : หมายความว่า
 88. 88. ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทาง ขวา ตอบ :
 89. 89. หมายความว่า ถาม :
 90. 90. ตอบ :ทางซ้ายของวงเวียน และรถที่จะเริ่มเข้าสู่ ทางร่วมบริเวณวงเวียน ต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวง เวียนผ่านไปก่อน ห้าม ขับรถแทรกหรือตัด
 91. 91. หมายความว่า ถาม :
 92. 92. ตอบ :ช่องเดินรถที่ ติดตั้งป้าย เป็นบริเวณที่ กำาหนดให้ เป็นช่อง เดินรถประจำา
 93. 93. ถาม : หมายความว่า
 94. 94. ตอบ :ช่องเดินรถที่ติดตั้ง ป้ายเป็นบริเวณที่ กำาหนดให้เป็นช่อง เดินรถมวลชน ที่มี คนนั่งไม่น้อยกว่า ตัวเลขที่ปรากฏใน
 95. 95. ถาม : หมายความว่า
 96. 96. ช่องเดินรถที่ติดตั้ง ป้ายเป็นบริเวณที่ กำาหนดให้เป็นช่อง เดินรถจักรยานยนต์ ตอบ :
 97. 97. หมายความว่า ถาม :
 98. 98. ได้จัดทำาไว้สำาหรับรถจักร ตอบ :
 99. 99. หมายความว่า ถาม :
 100. 100. ตอบ : บริเวณที่ติดตั้ง ป้ายเป็นบริเวณ ที่กำาหนดให้ เฉพาะคนเดิน เท่านั้น
 101. 101. ถาม : หมายความว่า
 102. 102. ตอบ : ให้ผู้ขับรถทุก ชนิดใช้ความเร็ว ไม่ตำ่ากว่าที่ กำาหนดเป็น กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ตาม จำานวนตัวเลขใน
 103. 103. ถาม : หมายความว่า
 104. 104. ตอบ :พ้นสุดระยะที่ บังคับตามความ หมายของป้าย บังคับที่ติดตั้งไว้ ก่อน
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×