Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Savi atomic structure
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Savi atomic structure

 • 10 views
Published

 

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
10
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À §UÉÎ Qæ¸ÀÛ ¥ÀƪÀð DgÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è w½¹zÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀĺÀ¶ð PÀuÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ JAzÀgÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ/ CAwªÀÄ; CtÄ JAzÀgÉ PÀtUÀ¼ÀÄ
 • 2. 460 BC aQæ¸ÀÛ ¥ÀƪÀð LzÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è qɪÉÆÃPÉæn¸ï JA§ VæÃPÀ vÀvÀéeÁÕ¤ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ JA§ÄzÀÄ ªÀÄvÉÛ «¨sÀf¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀÆPÀëöä PÀt
 • 3. Defining the Atom • The Greek philosopher Democritus (460 B.C. – 370 B.C.) was among the first to suggest the existence of atoms (from the Greek word “atomos”) –He believed that atoms were indivisible and indestructible –His ideas did agree with later scientific theory, but did not explain chemical behavior, and was not based on the scientific method – but just philosophy
 • 4. eÁ£ï qÁ®Ö£ï£À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¹zÁÝAvÀ • J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ JA§ ªÀÄvÉÛ «¨sÀf¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀÆPÀëöä PÀtUÀ½AzÀ DVzÉ. • ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÁUÀ°, £Á±À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁUÀ° ¸ÁzsÀå«®è. • ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛUÀó¼À°ègÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
 • 5. Dalton’s Atomic Theory (experiment based!) 3) Atoms of different elements combine in simple whole-number ratios to form chemical compounds 4) In chemical reactions, atoms are combined, separated, or rearranged – but never changed into atoms of another 1) All elements are composed of tiny indivisible particles called atoms 2) Atoms of the same element are identical. Atoms of any one element are different from those of any other element. John Dalton (1766 – 1844)
 • 6. J.J. Thomson (Late 1800’s)
 • 7. J J Thomson
 • 8. eÉ. eÉ. xÁªÀÄì£ï gÀªÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ
 • 9. «¸Àdð£Á £À½PÉ
 • 10. gÀÄuÁUÀæ QgÀtUÀ¼À£ÀÄß «zÀÄåvï PÉëÃvÀæPÉÌ M¼À¥Àr¹zÁUÀ zsÀ£ÁUÀæzÀ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ
 • 11. PÁåxÉÆÃqï QgÀtUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ • PÁåxÉÆÃqï QgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁAwæPÀ ZÀ®£É ºÉÆA¢zÀ PÀtUÀ¼À ¥ÀæªÁºÀ • PÁåxÉÆÃqï QgÀtUÀ¼ÀÄ gÀÄt «zÀÄåzÀA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. • F PÀtUÀ¼À (E¯ÉPÁÖç£ï ) DªÉñÀ ¸ÀASÉå -1 CVgÀÄvÀÛzÉ.
 • 12. MODEL OF ATOM
 • 13. Modern Cathode Ray Tubes Cathode ray tubes pass electricity through a gas that is contained at a very low pressure. Television Computer Monitor
 • 14. Mass of the Electron 1916 – Robert Millikan determines the mass of the electron: 1/1840 the mass of a hydrogen atom; has one unit of negative charge The oil drop apparatus Mass of the electron is 9.11 x 10-28 g
 • 15. zsÀ£ÁUÀæ QgÀtUÀ¼À GvÁàzÀ£É
 • 16. gÀAzsÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀÄuÁUÀæ «gÀĪÀ «¸Àdð£Á £À½PÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹ zsÀ£ÁUÀæ QgÀtUÀ¼À GvÁàzÀ£É ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ
 • 17. zsÀ£ÁUÀæ QgÀtUÀ¼À UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ  zsÀ£ÁUÀæ QgÀtUÀ¼ÀÄ zsÀ£À «zÀÄåzÁ«µÀÖ PÀtUÀ¼ÀÄ  «zÀÄåvï PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁAvÀPÉëÃvÀæUÀ½AzÀ «ZÀ®£ÉUÉƼÀUÁUÀÄvÀÛªÉ.
 • 18. gÀÄzÀgï ¥ÉÆÃqïðgÀ D¯Áá PÀtUÀ¼À ZÀzÀÄgÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ zsÀ£À DªÉñÀ PÀtUÀ¼ÁzÀ D¯Áá PÀtUÀ¼À£ÀÄß vɼÀĪÁzÀ a£ÀßzÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀླྀÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÁUÀ ºÉaÑ£À D¯Áá
 • 19. Ernest Rutherford’s Gold Foil Experiment - 1911  Alpha particles are helium nuclei - The alpha particles were fired at a thin sheet of gold foil  Particles that hit on the detecting screen (film) are recorded
 • 20. gÀÄzÀgï ¥ÉÆÃqïðgÀ D¯Áá PÀtUÀ¼À ZÀzÀÄgÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ • ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À zsÀ£ÁªÉñÀ PÀtUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À PÉÃAzÀæ¨sÁUÀzÀ°è §A¢ü¸À®ànÖzÀÄÝ, EªÀÅ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ½AzÀ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjAiÀÄ®ànÖzÉ. • ©ÃdPÉÃAzÀæzÀ UÁvÀæ vÀÄA¨Á aPÀÌzÀÄ • ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À ºÉaÑ£À zÀæªÀågÁ²AiÀÄÄ ©ÃdPÉÃAzÀæzÀ°è
 • 21. Subatomic Particles Particle Charge Mass (g) Location Electron (e-) -1 9.11 x 10-28 Electron cloud Proton (p+) +1 1.67 x 10-24 Nucleus Neutron (no) 0 1.67 x 10-24 Nucleus