Konkurs2012 - 13-05-2012

2,870 views

Published on

Konkurs2012 - 13-05-2012,
Konkurs za upis učenika u srednje škole,
Izvor: Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konkurs2012 - 13-05-2012

 1. 1. но- но ана ки ачкиЗа а но ачки њo а Ј жно ачки на ки м ки Ј жно ана ки Мач ан ки а о а ки анич ки на о ки о Кол а ки Ш ма и ки омо а ки ки Мо а ич Зла и о ки За ча ки а ин ки ашки иша ки о лички и о ки Ко о ми ко о ач - Ја ланички ки ћки омо ко- Ко о ки и чињ ки а к Ко о из н ки
 2. 2. КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ УСЛОВИ ЗА УПИС 1. ОПШТИ УСЛОВИ За упис у први разред средње школе у Републици Србији могу да конкуришу кандидати којису стекли основно образовање и васпитање, укључујући и завршни испит, а који су рођени после 31.августа 1995. године. Кандидати који су последњи разред основне школе завршили у Републици Српској, као икандидати који су основно образовање стекли у Републици Србији закључно са школском 2009/2010.годином, уписују се у школу на начин прописан Правилником о упису ученика у средњу школу(„Службени гласник РС”, бр. 45/04, 23/05, 37/07 и 45/08). Ови кандидати пријављују се у било коју основну школу на територији Републике Србије, какоби под истим условима стекли право на упис у први разред средње школе. Уколико ови кандидатиконкуришу за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују се одговарајућој средњојшколи. Кандидати који су VII разред основне школе завршили у иностранству обављају завршнииспит. Ови кандидати уписују се преко броја одређеног за упис. Уколико ови кандидати конкуришуза упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују се одговарајућој средњој школи. Кандидати за упис у први разред средње школе који су рођени пре 31. августа 1995. годинемогу да конкуришу искључиво у својству ванредног ученика. Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика, која се односе на упис кандидатастаријих од седамнаест година, налазе се у загради поред образовног профила за који је планиранупис кандидата у школској 2012/2013. години. Пријем докумената, полагање пријемног испита, попуњавање листе жеља, рангирање ираспоређивање кандидата старијих од седамнаест година, који су конкурисали за упис на неки одобразовних профила, обавиће се у надлежној школској управи по посебном поступку, сагласно сароковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће школска управа благовремено и континуиранообавештавати заинтересоване кандидате. Детаљније информације налазе се у овом конкурсу уодељку који се односи на поменуту категорију ученика. Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним уверењем о положеном завршномиспиту и оригиналним сведочанством о завршеном образовању и васпитању, односно оригиналнимсведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених. 2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ Посебни услови за упис у одређене образовне профиле су: а) Здравствени услови који проистичу из захтева рада који су наведени у одељку 8. овог конкурса. Испуњавање ових услова ученик доказује потврдом здравствене организације, односно лекарским уверењем, ако је то посебним прописима утврђено. б) Посебне способности за упис у школе и одељења намењена ученицима са посебним способностима и у уметничке школе, односно образовне профиле у области уметности, у којима се ученици проверавају на пријемном испиту по програму и распореду који ће бити истакнут на огласној табли школе. 3
 3. 3. 3. МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу: 1. Успеха на завршном испиту; 2. Oпштег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе; 3. Броја бодова добијених на основу резултата на такмичењима ученика осмог разреда основне школе; 4. Успеха на пријемном испиту за упис у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности, школу за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, oдељење гимназије за ученике са посебним способностима за физику, гимназија за спортисте и одељења за спортисте у гимназијама), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји). 3.1. Вредновање завршног испита Завршни испит полаже се у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио осмиразред (у матичној основној школи). На завршном испиту, писменом израдом задатака, проверава се знање из предмета Српскијезик, односно матерњи језик и Математика, по програмима основне школе. Ученици који су основнушколу завршили на језику националне мањине уместо српског језика полажу матерњи језик. По овом основу ученик може да оствари највише 20 бодова по предмету, односно укупно 40бодова. 3.2. Вредновање општег успеха Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што сесаберу средње оцене, заокружене на две децимале, на крају шестог, седмог и осмог разреда основнешколе и помноже са бројем четири (4). На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова. Кандидати који су завршили шести разред основне школе у иностранству остварују 20 бодована основу општег успеха у шестом разреду основне школе. 3.3. Вредновање успеха на такмичењима Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што секандидату који је у ОСМОМ разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна местаиз предмета наведених у овом конкурсу додељују следећи бодови: –– међународно такмичење: прво место – 20 бодова, друго место – 18 бодова, треће место – 14 бодова; –– републичко такмичење које организују Министарство просвете и науке и стручно друштво: прво место – 8 бодова; друго место – 6 бодова; треће место – 4 бода. Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима, узимасе у обзир најбољи остварени резултат, односно додељује му се највећи број бодова. Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места,бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати изсваког предмета. Резултате такмичења достављају стручна друштва: –– из српског језика – Друштво за српски језик и књижевност Србије; –– из српског језика као нематерњег – Друштво за српски језик и књижевност Србије и Вукова задужбина; 4
 4. 4. –– из матерњег језика: а) мађарски језик – Катедра за хунгарологију; б) словачки језик – Друштво војвођанских словакиста; в) русински језик – Друштво за русински језик; г) румунски језик – Катедра за румунски језик и књижевност; –– из страних језика (енглески, немачки, руски и француски) – Друштво за стране језике и књижевности; –– из историје – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”; –– из математике – Друштво математичара Србије; –– из физике – Друштво физичара Србије; –– из хемије – Српско хемијско друштво; –– из биологије – Српско биолошко друштво; –– из географије – Српско географско друштво; –– из техничког образовања – Удружење педагога техничке струке Србије; –– из информатике – Друштво математичара Србије и Центар за науку, технологију и информатику; –– из физичке културе – Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије. 3.4 Организовање и спровођење завршног испита Завршни испит организују и спроводе, у матичним основним школама, комисије за спровођењезавршног испита, у складу са следећим роковима: 1. Пријављивање ученика осмог разреда за полагање завршног испита у матичној основној школи и припрема списка ученика траје до 15. маја; 2. Пријављивање кандидата из Републике Српске и кандидата који су стекли основно образовање у Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином од 4. до 13. јуна; 3. Пријављивање ванредних ученика старијих од седамнаест година за упис у средњу школу вршиће се у школским управама Министарства просвете и науке од 4. до 13. јуна. Све информације у вези са поступком уписа кандидати ће моћи да добију у седишту школске управе. 4. Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика обавиће се 18. јуна од 10.00 до 12.00 часова, а полагање завршног испита из математике обавиће се 19. јуна од 10.00 до 12.00 часова; 5. Основне школе објавиће привремене резултате завршног испита најкасније до 21. јуна у 8.00 часова; 6. Подношење приговора комисији основне школе на резултате завршног испита и издавање решења о приговору обавиће се 21. јуна од 8.00 до 16.00 часова; 7. Подношење приговора окружној уписној комисији на резултате завршног испита и издавање решења о приговору обавиће се 22. јуна од 8.00 до 16.00 часова; 8. Објављивање коначних резултата завршног испита обавиће се 25. јуна до 08.00 часова. 3.5. Редослед кандидата Кандидати који су обавили завршни испит рангирају се према укупном броју бодова оствареномпо свим основама које се вреднују за упис на јединственој ранг-листи, осим ученика који полажупријемни испит. После утврђивања јединствене ранг-листе, кандидат има право да у матичној основној школиписмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање. Опредељење ученика садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и називобразовног профила, типа или смера гимназије, у складу са подацима објављеним у Конкурсу. 5
 5. 5. На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи врши сераспоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњимшколама. Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућимсредњим школама. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у средњу школу оствари исти бројбодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати: –– носиоци Дипломе „Вук Караџић“, –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског језика, односно матерњег језика и математике, у смислу одељка 3.3. овога конкурса; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу одељка 3.3. овога конкурса; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 4. РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС УЧЕНИКА Распоређивање и упис ученика обавиће се у следећим роковима: 1. Ученици подносе матичним основним школама пријаву са жељама на обрасцу за унос жеља ученика у које средње школе и у које образовне профиле или смерове желе да се упишу 26. и 27. јуна од 8.00 до 15.00 часова; 2. У матичним основним школама објављују се листе жеља ученика за упис у први разред средњих школа 01. јула до 07.00 часова; 3. Ученици проверавају тачност листе жеља 01. јула од 7.00 часова; 4. Ученици подносе приговоре на објављене листе жеља за упис у први разред средњих школа 02. јула од 8.00 до 15.00 часова; 5. Објављивање званичне листе жеља за упис у први разред средњих школа 03. јула до 12.00 часова; 6. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија објављује матична основна школа 05. јула од 8.00 часова; 7. Ученици који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени 06. и 07. јула од 8.00 до 15.00 часова; 8. Матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места за упис ученика 07. јула од 15.00 часова; 9. Нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају слободних места 09. јула од 9.00 до 15.00 часова; 10. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија, у другом уписном кругу објављује матична основна школа 11. јула до 7.00 часова; 11. Упис ових ученика обавиће се 12. јула од 8.00 до 15.00 часова. 5. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Кандидати се уписују у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовнеобласти), односно за образовни профил у области уметности, школу за ученике са посебнимспособностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, oдељење гимназије за ученике сапосебним способностима за физику, гимназија за спортисте и одељења за спортисте у гимназијама),школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школаза музичке таленте у Ћуприји), према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемномиспиту и успеха у претходном школовању. Пријемни испит за упис у: филолошку гимназију, математичку гимназију, одељења гимназијеза ученике са посебним способностима за физику, уметничку школу ликовне области, односно за 6
 6. 6. образовни профил у области уметности, музичку школу и школу за талентоване ученике (Школу замузичке таленте у Ћуприји) и балетску школу полаже се у одговарајућој средњој школи, односнодругој установи коју одреди Министарство просвете и науке. Пријемни испит за ученике који желе да се упишу у школу у којој се део наставе остварује настраном језику и гимназију за спортисте и одељења за спортисте у гимназијама састоји се из двадела, од којих се један полаже у одговарајућој средњој школи, а други у основној школи. Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одредиМинистарство просвете и науке од 08. јуна 2012. године. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању ипосебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова којеимају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовнипрофил. Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профилу области уметности полаже се пред комисијом у којој се до 40 одсто чланова именује из реданаставника школе. Пријемни испити за упис у музичку и балетску школу полажу се пред комисијом у којој се до60 одсто чланова именује из реда наставника школе. Пријављивање кандидата –– Пријављивање кандидата и подношење докумената у уметничке школе (и одељења уметничких школа), математичку гимназију (и одељења ове гимназије), одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику, филолошке гимназије (и одељења ове гимназије) и школу у којој се део наставе остварује на страном језику обавља се од 28. и 29. маја 2012. године у одговарајућој средњој школи. –– Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година и подношење докумената за полагање пријемних испита обавља се 28. и 29. маја у надлежној школској управи. –– Пријављивање ученика и подношење потврда о оствареним спортским резултатима за упис у Спортску гимназију и одељења за спортисте у гимназијама обавља се 09. и 10. јуна од 09.00 до 15.00 часова у просторијама Спортске гимназије и гимназијама које уписују ученике у одељења за спортисте. –– Полагање пријемног испита у музичким и балетским школама обавиће се 08, 09. и 10. јуна; –– Полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области, односно за образовне профиле у области уметности обавиће се 08, 09. и 10. јуна; –– Полагање пријемних испита у школама за ученике са посебним способностима (математичка гимназија и математичка одељења) обавиће се 09. јуна; –– Полагање пријемног испита у школама за ученике са посебним способностима (одељење за ученике са посебним способностима за физику), обавиће се 10. јуна; –– Полагање пријемних испита у школама за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења) обавиће се 08, 09. и 10. јуна; –– Први део пријемног испита (испит из француског, италијанског, руског и енглеског језика) за ученике који су кандидати за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику обавиће се 09. јуна; –– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за филолошку гимназију и филолошка одељења, односно за математичку гимназију и математичка одељења и за одељење за ученике са посебним способностима за физику – најкасније 13. јуна до 7.00 часова; –– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита у уметничким и музичким школама – најкасније 13. јуна до 7.00 часова; 7
 7. 7. –– Подношење евентуалних приговора на резултате пријемног испита уписној комисији и комисији у средњој школи и издавање решења обавља се у средњој школи која спроводи пријемни испит, после објављених резултата пријемног испита најкасније 13. јуна од 8.00 до 16.00 часова (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит); –– Коначни резултати пријемних испита биће објављени до 15. јуна у 8.00 часова. Истог дана биће обављен и упис ученика. 5.1. Упис у школу за ученике са посебним способностима Упис у филолошку гимназију, математичку гимназију (и одељења која раде по програмима заобдарене у математичкој и филолошкој гимназији) и одељења гимназије за ученике са посебнимспособностима за физику.
Кандидати се уписују у горепоменуте школе и одељења према редоследукоји се утврђује на основу: 1. успеха на пријемном испиту, 2. успеха на завршном испиту, 3. успеха у претходном школовању, и то: –– општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе, који се вреднује у смислу одељка 3.2 овог конкурса, –– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе из предмета који су од значаја за упис у филолошку, математичку гимназију или гимназију за ученике са посебним способностима за физику. 5.1.1. Упис у филолошку гимназију За упис у филолошку гимназију кандидат полаже пријемни испит из два дела: 1. посебни тест из српског, односно матерњег језика и књижевности, 2. посебни тест из страног језика. Тестови се полажу по програмима основне школе. Кандидат за упис у филолошку гимназију може да оствари највише по 120 бодова из свакогдела пријемног испита, односно укупно 240 бодова. Кандидат за упис у филолошку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио најмањепо 60 бодова из сваког дела пријемног испита. Такмичења ученика основне школе која су од значајаза упис у филолошку гимназију су такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичкекултуре и страног језика. Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмомразреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језикадодељује се по 60 бодова. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију оствари истиброј бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати: –– носиоци Дипломе „Вук Караџић“; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета у смислу одељка 3.3 овог конкурса; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 5.1.2. Упис у математичку гимназију За упис у математичку гимназију кандидат полаже пријемни испит који се састоји из израдепосебног теста из математике. Тест се полаже по програму основне школе. 8
 8. 8. Кандидат за упис у математичку гимназију може да оствари највише 240 бодова на посебномтесту из математике. Кандидат за упис у математичку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио најмање120 бодова на посебном тесту из математике. Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у математичку гимназију сутакмичења из математике. Кандидату који је освојио прву, другу или трећу награду на републичком или међународномтакмичењу из математике у осмом разреду основне школе додељује се по 120 бодова. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у математичку гимназију оствари истиброј бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати: –– носиоци Дипломе „Вук Караџић“; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из физике, у смислу одељка 3.3 овог конкурса; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу одељка 3.3 овог конкурса; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 5.1.3. Упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику За упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику кандидатполаже пријемни испит: 1. посебан тест из физике, 2. посебан тест из математике. Тестови се полажу по програмима основне школе. Кандидат може да изабере да ли полаже један или оба теста. За упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику кандидат можеда оствари највише по 240 из сваког теста. Ако је ученик полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је ученик полагао оба теста и из сваког од тестова освојио исти број бодова, бодује се бројбодова само једног теста. Кандидат за упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику јеположио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из једног од тестова. Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељења гимназије за ученикеса посебним способностима за физику су такмичења из физике и математике. Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком или међународномтакмичењу у осмом разреду основне школе из физике или математике додељује се по 120 бодова. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељења гимназије за ученике сапосебним способностима за физику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до бројапредвиђеног за упис, имају следећи кандидати: –– носиоци Дипломе „Вук Караџић“; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу одељка 3.3 овог конкурса; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 5.2. Упис у гимназију за спортисте Кандидати се уписују у гимназију за спортисте према редоследу који се утврђује на основу: 1. успеха на завршном испиту, 9
 9. 9. 2. успеха у претходном школовању, и то: –– општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе и –– постигнутих спортских резултата које је кандидат остварио у ОСМОМ разреду основне школе. Општи успех од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе вреднује се у смислу одељка 3.2.овог конкурса. Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у гимназију заспортисте додељују следећи бодови: 1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова; 2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или као члан екипе – 8 бодова. Кандидати за упис у гимназију за спортисте дужни су да доставе потврде о остваренимспортским резултатима издате од надлежног националног гранског спортског савеза, који јерегистрован у министарству надлежном за послове спорта. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију за спортисте оствари истиброј бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати: –– кандидати који су остварили већи број бодова из постигнутих спортских резултата; –– носиоци Дипломе „Вук Караџић“; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима у смислу одељка 3.2 овог конкурса; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 5.3. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику Кандидати се уписују у школу у којој се део наставе остварује на страном језику премаредоследу који се утврђује на основу: 1) успеха на пријемном испиту, 2) успеха на завршном испиту, 3) успеха у претходном школовању, односно општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе, који се вреднује у смислу одељка 3.2. овог конкурса. Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику састоји сеиз израде посебног теста из страног језика. Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи. Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику може да остваринајвише 20 бодова на пријемном испиту на посебном тесту из страног језика. Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је положиопријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова на посебном тесту из страног језика. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу у којој се део наставе остварујена страном језику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,имају следећи кандидати: –– кандидати који су остварили већи број бодова на посебном тесту из страног језика; –– носиоци Дипломе „Вук Караџић“; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског језика и страног језика, у смислу одељка 3.3. овог конкурса; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу одељка 3.3. овог конкурса; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 10
 10. 10. 5.4. Упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у областиуметности Кандидати се уписују у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профилу области уметности (техничар дизајна амбалаже, техничар дизајна графике, техничар дизајнаентеријера и индустријских производа, техничар дизајна текстила, ликовни техничар, ливацуметничких предмета, гравер уметничких предмета, јувелир уметничких предмета, конзерваторкултурних добара, кујунџија, пластичар уметничких предмета, дрворезбар, клесар, стилски кројач,фирмописац – калиграф, грнчар, техничар за конзервацију и рестаурацију) према редоследу који сеутврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању. За упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметностикандидат полаже пријемни испит из три дела: 1. цртања, 2. сликања, 3. вајања. Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у областиуметности може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова из сваког дела пријемногиспита, односно укупно 480 бодова. Критеријуми за оцењивање цртања су: композиција (40 бодова), пропорција и карактер облика(40 бодова), квалитет линије (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова). Критеријуми за оцењивање сликања су: композиција (40 бодова), осећај за боју (40 бодова),локални тон (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова). Критеријуми за оцењивање вајања су: композиција (40 бодова), осећај за облик (40 бодова),структурална вредност (40 бодова) и тактилност (40 бодова). Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у областиуметности је положио пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно из свих деловапријемног испита. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области,односно за образовни профил у области уметности оствари исти број бодова, предност у рангирању,до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати: –– носиоци Дипломе „Вук Караџић“; –– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу одељка 3.3. овог конкурса; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту; –– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 5.5. Упис у музичку школу и школу за талентоване ученике Кандидати се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу успехана пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха у основној музичкојшколи и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе. У изузетним случајевима кандидат који није завршио основну музичку школу уписује се премаредоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању,и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и успеха на испиту за ниво основнемузичке школе. Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се бројем бодоватако што се саберу средње оцене на крају ЧЕТВРТОГ, ПЕТОГ и ШЕСТОГ разреда и помноже себројем 2. 11
 11. 11. Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири године исказује се бројем бодоватако што се саберу средње оцене на крају ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ разреда и помноже себројем 2. Општи успех у основној музичкој школи у трајању од две године исказује се бројем бодоватако што се средња оцена на крају другог разреда помножи бројем 6. Укупан број бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова. Општи успех у последња три разреда основне школе које је кандидат завршио исказује себројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ разредаосновне школе, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помножесе бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да остваринајвише 30 бодова. Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као редовни ученици или студирајуостварују 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе. Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела: 1. солфеђо, 2. теорија музике, 3. инструмент, односно соло певање. На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова. Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по 4 бодаиз сваког дела испита. За упис у музичку школу вокално-инструменталног одсека, за образовни профил музичкиизвођач, кандидат полаже пријемни испит из два дела: 1. инструмента, односно соло певања, 2. солфеђа са теоријом музике. Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту: 1. 200 бодова из инструмента, односно соло певања, 2. 100 бодова из солфеђа са теоријом музике. Кандидат за упис у музичку школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120бодова из инструмента, односно соло певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике. За упис у музичку школу теоријског одсека, односно за образовни профил музички сарадники дизајнер звука пријемни испит се састоји из три дела: 1. писменог испита из солфеђа, 2. усменог испита из солфеђа, 3. теста из теорије музике. Kандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту: 1. 100 бодова из писменог испита из солфеђа, 2. 100 бодова из усменог испита из солфеђа, 3. 100 бодова из теста из теорије музике. Кандидат за упис у музичку школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 60бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова натесту из теорије музике. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти бројбодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати који имају већи бројбодова из главног предмета. За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји кандидат полаже пријемни испит из три дела: 1. психолошка процена способности, 12
 12. 12. 2. инструмент, 3. солфеђо. 5.6. Упис у балетску школу Кандидати се уписују у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу успехана пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: успеха у основној балетској школи иопштег успеха из последња три завршена разреда основне школе. У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује сепрема редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходномшколовању, и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и успеха на испиту за нивоосновне балетске школе. Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се саберу средњеоцене на крају ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ разреда основне балетске школе и помноже себројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха у основној балетској школи, кандидат може да оствари највише 30бодова. Општи успех из последња три разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што сесаберу средње оцене на крају ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ разреда и помноже се бројем 2. Укупанброј бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да остваринајвише 30 бодова. Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена игра сесастоји из три дела: 1. класични балет, 2. историјске игре, 3. солфеђо. Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра се састоји из три дела: 1. народна игра, 2. народно певање, 3. солфеђо. На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова. Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4 бодаиз сваког дела испита. За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат полаже пријемни испит на комесе оцењује: 1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација, 2. сценичност, 3. физичке предиспозиције. Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може да оствари највише 300бодова на пријемном испиту: 1. 150 бодова из класичног балета – балетске варијације, 2. 75 бодова за сценичност, 3. 75 бодова за физичке предиспозиције. Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је положио пријемни испит ако јеостварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и45 бодова за физичке предиспозиције. 13
 13. 13. За упис у балетску школу за одсек савремена игра кандидат полаже пријемни испит на коме сеоцењује: 1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија, 2. сценичност, 3. физичке предиспозиције. Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може да оствари највише 300бодова на пријемном испиту: 1. 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 2. 75 бодова за сценичност, 3. 75 бодова за физичке предиспозиције. Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра положио је пријемни испит ако јеостварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичности 45 бодова за физичке предиспозиције. За упис у балетску школу за одсек народна игра кандидат полаже пријемни испит на коме сеоцењују: 1. играчке способности, 2. сценичност и физичке предиспозиције, 3. слух, ритам и меморија. Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра може да оствари највише 300 бодована пријемном испиту: 1. 150 бодова за играчке способности, 2. 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције, 3. 75 бодова за слух, ритам и меморију. Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра положио је пријемни испит акоје остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичкепредиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти бројбодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати: –– кандидати који су освојили већи број бодова на међународном или републичком такмичењу у смислу одељка 3.2. овог конкурса; –– кандидати који имају већи број бодова на пријемном испиту; –– кандидати који имају већи број бодова по основу општег успеха у основној балетскоj школи, односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе. 6. УПИС У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ Кандидати за упис у школе за ученике са сметњама у развоју или, пак, на програме намењенеученицима са сметњама у развоју, а који се изводе у другим школама, право на упис остварујупријављивањем код самих школа, у периоду од 04. до 13. јуна 2012. године. У том периоду школеће спровести поступак провере поднетих захтева и њихову усклађеност са општим актима школеи посебним захтевима који проистичу из наставног плана и програма и након тога извршити уписученика. 7. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА У ПРВИ РАЗРЕДСРЕДЊИХ ШКОЛА Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика која се односе на упискандидата старијих од седамнаест година налазе се у загради поред образовног профила за који јепланиран упис кандидата у школској 2012/2013. години. 14
 14. 14. Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног испита,попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест година којису конкурисали за упис на неки од образовних профила обавиће се у надлежној школској управипо посебном поступку, сагласно са роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће школскауправа благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване кандидате. Календар активности за упис кандидата старијих од 17 година у први разред средње школе 1. Пријављивање кандидата старијих од 17 година за полагање пријемних испита обавља се од 28. и 29. маја 2012. године у надлежној школској управи. 2. Пријављивање заинтересованих кандидата за упис у средњу школу и провера да ли испуњавају услове обавиће се у надлежној школској управи у периоду од 4. до 13. јуна 2012. године. 3. Школска управа ће информисати кандидате о времену и месту полагања завршног испита. 4. Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика 18. јуна од 10 до 12 часова. 5. Полагање завршног испита из математике 19. јуна од 10 до 12 часова. 6. Преглед тестова 18. и 19. јуна 2012. године. 7. Објављивање коначних резултата завршног испита 25. јуна до 08.00 часова. 8. Попуњавање листе жеља 26. и 27. јуна од 08 до 15 часова у просторијама школске управе. 9. Објављивање листе распоређених кандидата по школама 05. јула 2012. године од 08.00 часова у просторијама школске управе 10. Упис распоређених кандидата обавиће се 06. и 07. јула 2012. године у средњим школама. 8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње школе исказани су словнимознакама које значе: а1 – нормалан вид на близину а2 – нормалан вид на даљину а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја) а5 – нормалан колорни вид* а6 – нормалан стереоскопски вид а7 – нормална ширина видног поља а8 – нормална адаптација на таму б – нормалан слух б1 – нормалан слух* ц1 – нормална функција равнотеже ц2 – нормална функција равнотеже* д1 – нормална функција горњих екстремитета д2 – нормална функција доњих екстремитета д3 – нормална функција кичменог стуба е – нормална функција кардиоваскуларног система ф – нормална функција респираторног система г – нормална функција нервног система х – нормална функција ендокриног система и – нормална функција јетре к – нормална функција бубрега л – нормална функција хематопоезног система м – одсуство алергијских манифестација 15
 15. 15. Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за упис ученика упрви разред средње школе школски лекари и лекари специјалисти треба да се придржавају следећихкритеријума: а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала. а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала. а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала: оштрина видаод 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно. а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава. а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Ischiarai или Stilling-у, или тестана ortho-rater-у са не више од једне грешке. а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребекорективних помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на ortho-rater-у. а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видногпоља испитивача – методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално и 90степени темпорално на сваком оку – перитестом по Beck-у на ortho-rater-у. а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату поSchober-у или скотоптикометру по Heinsius-у. Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида наortho-rater-у, сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом напсеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Ishiara, Stilling) и тестовима застереоскопски вид (Titmus, Lang, Randot). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј.савета на нивоу професионалне оријентације. Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан комплетанофталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који захтевају нормалну адаптацију натаму (стражари са ношењем оружја, радна места у рударској јами и друга). б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без тешкоћада комуницира са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на опасност. б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1 до 20 дБ. Ознака са звездицом(*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија. ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се узиматиу обзир оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање. ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за поједине образовнепрофиле потребан преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни тест (у случајевима када се рад у томобразовном профилу обавља на незаштићеним висинама или на тлу са могућношћу пада у јаме, уископе и слично). д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивостсвих зглобова горњих екстремитета до физиолошких амплитуда. д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивостсвих зглобова доњих екстремитета до физиолошких амплитуда. д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост свихделова кичменог стуба до физиолошких амплитуда. е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни притисак,нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана. ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционалниналаз на плућима. 16
 16. 16. г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и другихнеуролошких поремећаја. У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед. х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границаманормале. и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и трансаминазе. к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа урина. л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити, леукоцитарна формула,еритроцити и тромбоцити су у нормалним границама. м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара школског диспанзеранема података о алергијским манифестацијама. А. ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 1. Руковалац – механичар пољопривредне технике: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г 2. Узгајивач стоке (сточар): а1- а2- д1- д2- д3- е- ф- г 3. Пољопривредни произвођач (ратар повртар): а1- а2- д1- д2- д3- е- ф- и- к- л 4. Цвећар – вртлар: а1- а2- а5- д1- д2- д3- е- ф- и- к- л- м 5. Узгајивач спортских коња: а1- а2- д1- д2- д3- е- ф- г 6. Млинар: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- м 7. Пекар (пекар финог пецива): а1- а2- д1- д2- д3- ф- г- м 8. Произвођач прехрамбених производа (прерађивач воћа и поврћа): а1- а2- а4- д1- д2- д3 9. Месар: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г 10. Прерађивач млека: а1- д1- д2- д3 11. Прерађивач дувана: а1- д1- д2- д3- ф 12. Пољопривредни техничар: а1- б - д1- д2- д3- и- к- л 13. Техничар пољопривредне технике: а1- а2- б - д1- д2- д3 14. Ветеринарски техничар: а1- а2- д1- д2- д3- м 15. Прехрамбени техничар: а1- а2- д1- д2- д3 16. Техничар за биотехнологију: а1- а2- д1- д2- д3 17. Зоотехничар: а1- а2- д1- д2- д3- м 18. Техничар хортикултуре: а1- а2- а4- д1- д2- д3 19. Пивар – оглед: а1- а2- а4- б-д1- д2- д3 20. Виноградар – винар – оглед: а1- а2- а4- б-д1- д2- д3-и - к- л Б. ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 1. Шумар: а1- а2- б - д1- д2- д3- е -ф - г 2. Руковалац шумском механизацијом: а1- а2- а7- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г 3. (Помоћни радник у шумарству): а1- а2-ц1- д1- д2- д3- е- ф- г 4. Расадничар: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- и- к- л- м 5. Произвођач примарних производа од дрвета: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г 6. Произвођач финалних производа од дрвета (ролетнар, паркетар, израђивач рамова, израђивач плетарских производа, четкар, галантериста и бачвар) - а1 (изузев за израђивача плетарских производа) - а2 (изузев за израђивача плетарских производа) - а6 (изузев за израђивача плетарских производа) - б (изузев за израђивача плетарских производа) - ц1 (изузев за израђивача плетарских производа) - д1- д2- д3- е (изузев за израђивача плетарских производа) - ф (изузев за израђивача плетарских производа) - г (изузев за израђивача плетарских производа) 7. Тапетар – декоратер: а1- а4- д1- д2- д3- е- ф- г- м 8. Шумарски техничар: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- г 9. Техничар за пејзажну архитектуру: а1- а2- а4- д1- д2- д3 17
 17. 17. 10. Техничар за примарну обраду дрвета: а1- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г11. Техничар за финалну обраду дрвета: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г12. Надзорник парка – оглед: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- г13. Столар – оглед: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г14. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г15. Тапетар – декоратер – оглед: а1- а4- д1- д2- д3- е- ф- г- м16. Техничар за примарну обраду дрвета – оглед: а1- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г17. Техничар за ловство и рибарство – оглед: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- г В. ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА1. Геобушач: а1- а2- а7- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г2. Рудар у подземној експлоатацији: а3- а6 - а8*- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г3. Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији: - а1- а2- а7- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г4. Топионичар гвожђа и челика: а3- а4- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л5. Топионичар обојених метала: а3- а4- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л6. Ливачки моделар: а3- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л7. Ливац: а3- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л8. Ваљаоничар: а3- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л9. Термообрађивач метала: а3- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л10. Обрађивач племенитих метала: а1- а2- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л- м11. Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију: а1-а2- а6- б -ц1- д1- д2- д3- е- ф- г12. Геолошки техничар за истраживање минералних сировина: а1- а2- а5- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г13. Рударски техничар: а3- а8*- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г14. Рударски техничар за припрему минералних сировина: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г15. Техничар за добијање метала: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л16. Техничар за прераду метала: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л17. Техничар за контролу у металургији: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л18. Златар – оглед: а1- а2- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л- м19. Ливац – калупар – оглед: а3-б-ц1-д1-д2-е-ф-г-и-к-л20. Техничар за рециклажу – оглед: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м Г. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА1. Металостругар: а1 - д1- д2- д3- г- м2. Металоглодач: а1 - д1- д2- д3- г- м3. Металостругар НУ машина: а1 - д1- д2- д3- г- м4. Металоглодач НУ машина: а1 - д1- д2- д3- г- м5. Металобрусач (оштрач алата): а1 - д1- д2- д3- г- м6. Металобушач: а1 - д1- д2- д3- г- м7. Бравар: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х8. Лимар: а1- а2- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- г- х9. Аутолимар: а1 - б1- д1- д2- д3- е- ф- г10. Заваривач (електрозаваривач и заваривач – резач гасом): а3- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х11. Инсталатер: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х12. Машинбравар: а1- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х13. Механичар – оружар: а1- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х14. Механичар хидраулике и пнеуматике: а1- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х15. Аутомеханичар: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м18
 18. 18. 16. Механичар шинских возила: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м 17. Механичар привредене механизације: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м 18. Механичар радних машина: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м 19. Прецизни механичар: а1- д1- д2- д3 20. Механичар уређаја за мерење и регулацију: а1- д1- д2- д3 21. Механичар медицинске и лабораторијске опреме: а1- д1- д2- д3 22. Часовничар: а1- д1 23. Механичар оптике: а1- д1 24. Механичар термоенергетских постројења: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х 25. Механичар хидроенергетских постројења: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х 26. Механичар гасо и пнеумоенергетских посторјења: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х 27. Механичар грејне и расхладне технике: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х 28. Бродомеханичар: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х 29. Машински техничар: а1- д1- д2 30. Општи техничар: а1- д1- д2 31. Машински техничар за компјутерско конструисање: а1- а4- д1 32. Техничар за роботику и флексибилне производне системе: а1- д1- д2- д3 33. Техничар хидраулике и пнеуматике: а1- д1- д2- д3 34. Механичар НУ машина: а1- б- д1- д2- д3 35. Техничар за компјутерско управљање: а1- д1 36. Машински техничар мерне и регулационе технике: а1- а4- д1- д2- д3 37. Ваздухопловни машински техничар: а1- б1- д1- д2- д3- е- ф- г 38. Погонски техничар машинске обраде: а1- д1- д2 39. Машински техничар моторних возила: а1- а6- д1- д2- г 40. Погонски техничар – механичар за радне машине: а1- а6- д1- д2- г 41. Алатничар: а1- д1- д2- д3- г- х 42. Техничар машинске енергетике: а1- б- д1- д2 43. Бродограђевински техничар: а1- б- д1- д2 44. Бродомашински техничар: а1- б- д1- д2 45. Техничар оптике: а1- д1 46. Оператер машинске обраде – оглед: а1 - д1- д2- д3- г- м 47. Бродомонтер: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х 48. Мехатроничар за транспортне системе аеродрома – оглед: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м 49. Авиотехничар – оглед: а1- а6- д1- д2- г 50. Техничар за репаратуру – оглед: а1- а4- д1 51. Мехатроничар за ракетне системе – оглед: а1-б-д1-д2-д3-е-ф-г-м 52. Мехатроничар за радарске системе – оглед: а1-б-д1-д2-д3-е-ф-г-м 53. Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова – оглед: а1-а6-д1-д2-г 54. Авио-техничар за електроопрему ваздухоплова – оглед: а1-а6-д1-д2-г 55. Авио-техничар за ваздухоплов и опрему – оглед: а1-а6-д1-д2-г За упис ученика у образовне профиле 48, 49, 51, 52, 53. 54. и 55. лекарско уверење издаје Домздравља Нови Београд – Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, улица Омладинских бригадаброј 104. Д. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1. Електроинсталатер: а1 - а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х 2. Електромонтер мреже и постројења: а1 - а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х 3. Електромеханичар за машине и опрему: а1- а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х 19
 19. 19. 4. Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје: а1- а4- б- д1- д2- д3- е- ф- г5. Израђивач каблова и прикључака: а1- а2- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м6. Монтер ТТ мрежа: а1 - а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- г- х7. Аутоелектричар: а1- а4- б- д1- д2- д3- г8. Аутоелектричар – оглед: а1- а4- б- д1- д2- д3- г9. Електротехничар енергетике: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- г- х10. Електротехничар електромоторних погона: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- х11. Електротехничар за расхладне и термичке уређаје: а1- а2- а4- а6- б- д1- д2- д3- е- ф- г12. Техничар за израду каблова: а1- а4- б- д1- д2- д3- е13. Авиоелектротехничар: а1- а4- д1- д2- д314. Електротехничар електронике: а1- а4- д1- д2- д315. Електротехничар СС постројења: а1- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х16. Електротехничар телекомуникација: а1- а2- а5- б- д1- д2- д3- г17. Електротехничар аутоматике: а1- а4- б- д1- д2- д318. Електротехничар рачунара: а1- а4- д119. Електротехничар радио и видео технике: а1- а4- б- д120. Електротехничар за електронику на возилима – оглед: а1- а4- б- д1- д2- д3- г21. Електротехничар процесног управљања: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- х22. Администратор рачунарских мрежа – оглед: а1- а4- д123. Електротехничар телекомуникација – оглед :а1- а2- а5- б- д1- д2- д3- г24. Техничар мехатронике – оглед : а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- х25. Електротехничар мултимедија – оглед: а1-а2-а5-б-д1-д2-д3-г Ђ. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО1. Израђивач хемијских производа: а1- а2- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м2. Наносилац заштитних превлака (металофарбар): а1- а2- а6- а4- б- ц2- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м3. Гумар: а1- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м4. Пластичар (прерађивач пластичних маса): а1- а2- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м5. Керамичар: а1- а4- д1- д2- д3- е- г- л-м6. Израђивач целулозе и папира: а1-ц1-д1- д2- д3-ф-г- е- х- и- к- л-м7. Ситоштампар: а1- а6- а5- д1- д2- д3- х- и- к- л- м8. Бирографичар: а1- а4- д1- д2- д3- д3- х- и- к- л- м9. Хемијско-технолошки техничар: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м10. Техничар за полимере: а1- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м11. Техничар у индустрији неметала: а1- а4- б- ц1 - д1- д2- д312. Типограф: а1- а6- а4- д1- д2- д3- г- м13. Техничар репродукције: а1- а5- д1- д2- д314. Техничар штампе: а1- а5- д1- д2- д315. Техничар графичке дораде: а1- а5- д1- д2- д316. Техничар припреме графичке производње: а1- а5- д1- д2- д317. Графичар монтажер – хемиграф: а1- а5- а6- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- и- к- л- м18. Хемијски лаборант: а1- а5- а6- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м19. Фотограф: а1- а2- а5- д1- д220. Техничар за графичку припрему: а1- а5- д1- д2- д321. Техничар за обликовање графичких производа: а1- а5- д1- д2- д322. Техничар за козметичку технологију – оглед: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м23. Техничар за индустријску фармацеутску технологију: а1- а4 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м20

×