กฎระเบียบเร่ ืองคุณสมบัติของกรรมการตัดสินของสมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์
   1.1 เพ่ ือให้ผ้ตัดสินของสมา...
5.2 กรรมการตัดสินท่ีได้รับใบอนุญาตจากสมาคมคาราเต้ฯ แล้ว จะตูออายุใบอนุญาตได้เม่ ือ
     เข้าอบรมตามท่ีสมาคมคาราเต้ฯ ก...
การจัดระดับของผ้้ตัดสินของ สมาคมคาราเต้ฯ

  ระดับ  ระดับการตัดสิน และตำาแหน่ ง       สถานะ     อายุ   ระยะ...
1) ระยะเวลาของการเป็ นผ้้ตัดสิน คือสองปี นับจากวันท่ีทำาการออกบัตรอนุญาต
2) สามารถเป็ นผ้้ตัดสินได้จนถึงอายุไมูเกิน 60 ปี ...
9. หน้ าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการตัดสินของ สมาคมคาราเต้ฯ
    9.1 ผ้้ตัดสินต้องยอมรับการมอบหมายหน้ าท่ีการตัดสินโดย...
11.8การกระทำาใดๆ ท่ีกูอให้เกิดความเสียหายตูอภาพลักษณ์ของกรรมการตัดสินของสมาคมคา
      ราเต้ฯ
    โดยให้ถอผลจากกา...
١٣. REFEREE COMMISSION
                   Referee
                   Commissio
   ...
REFEREES
  อำานาจ และหน้ าท่ีของ Referee มีดังนี้
  1. Referee (“SHUSHIN”) จะมีอำานาจในการควบคุมการแขูงขัน รวมถึงการปร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน TKF

733 views

Published on

คุณสมบัติของกรรมการตัดสินของ
สมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน TKF

 1. 1. กฎระเบียบเร่ ืองคุณสมบัติของกรรมการตัดสินของสมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพ่ ือให้ผ้ตัดสินของสมาคมคาราเต้ฯ มีการปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู้เสมอ 1.2 เพ่ ือให้บคคลผ้้สนใจในความร้้และเทคนิ คการเป็ นกรรมการตัดสินของคาราเต้ สามารถ ุ เข้ารูวมการฝึ กอบรมและการสัมมนา ตามท่ีทางสมาคมคาราเต้ฯ จัดให้ได้ 1.3เพ่ ือยกระดับมาตรฐานการตัดสินของกรรมการตัดสินให้มระดับมาตรฐานสากล ี 2. ระเบียบพ้ืนฐานของกรรมการตัดสิน ใบอนุญาตการเป็ นกรรมการตัดสินของสมาคมคาราเต้ฯ จะมีอายุ 2 ปี นั บจากวันท่ีออกใบ อนุญาต ภายหลังเม่ ือใบอนุญาตหมดอายุลงหากกรรมการมีคุณสมบัติตามท่กำาหนดไว้ สมาคมคา ี ราเต้ฯ จะพิจารณาตูอใบอนุญาตให้ ٣. คุณสมบัติของผ้้มีสิทธิเข้าสอบเป็ นกรรมการตัดสิน ผ้้เ ข้า สอบควรมีคุณสมบัติดังนี้ (อ้า งตามตารางการจัดระดับ ของผ้้ตัดสิน ของสมาคมคารา เต้ฯ) 3.1 ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมคาราเต้ ฯ และสถาบั น ท่ีนู า เช่ ือ ถื อ อ่ ืน ๆ เชู น TKGA หรื อ Shotokan เป็ นต้น 3.2 ต้องได้รับการรับรองจาก TKGA หรือ Shotokan หรือสถาบันอ่ ืนๆ ภายใต้สมาคม 3.3 ต้องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการตัดสิน (SHIN PAN) ของ TKGA หรือ Shotokan หรือ สถาบันอ่ ืนๆ ภายใต้สมาคมคาราเต้ฯ ในระดับเกรด C เป็ นอยูางน้ อย 3.4 มีอายุ 22 ปี ขึ้นไป ฝึ กคาราเต้มานานกวูาสามปี และมีสถานะขันตำ่า สายดำา ดังท่ี 1 ตาม ้ ้ มาตรฐานของสมาคมคาราเต้ TKGA หรือ Shotokan หรือสถาบันอ่ ืนๆ ภายใต้สมาคม (จะยกเลิกในอีก 5 ปี หากยังไมูมีสถานะเป็ นสายดำาดังท่ี 3 ขึ้นไป มิฉะนั ้นจะถ้กถอนใบ ้ อนุญาต) 3.5 มีอายุอยูางน้ อย 25 ปี ขึ้นไป ฝึ กคาราเต้มานานกวูาหกปี และมีสถานะขันตำ่า สายดำา ดังท่ี ้ ้ 3 ตามมาตรฐานของ สมาคม (มิฉะนั ้นจะถ้กเล่ ือนใบอนุญาตออกไป 5 ปี เพ่ ือเตรียมตัว) 3.6 ภายใน 1 ปี กูอนหน้ าวันสอบกรรมการ ผ้้เข้าสอบจะต้องเข้ารูวมสัมมนาของสมาคมอยูาง น้ อ ย 1 ครัง สำา หรั บ กรรมการผ้้ ถื อ ใบอนุ ญ าตของ WKF/AKF จะได้ รั บ การยกเว้ น ใน ้ คุณสมบัติข้อนี้ ٤. คุณสมบัติกรรมการตัดสินของสมาคมคาราเต้ฯ 4.1 จะต้องเป็ นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมคาราเต้ฯ กำาหนดในการเป็ นกรรมการ ตัดสิน และมีใบอนุญาตจึงจะสามารถเข้ารูวมตัดสินในการแขูงขันตูางๆ ทัวประเทศท่ี ่ สนั บสนุนโดยสมาคมคาราเต้ฯ การกีฬาแหูงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และอ่ ืนๆ 4.2 สำาหรับกรรมการตัดสินท่ีได้รับใบอนุญาตกรรมการระดับนานาชาติ เชูน Asian Karate- do Federation (AKF) และ World Karate Federation (WKF) จะต้องได้รับใบ อนุญาตการเป็ นกรรมการตัดสินของสมาคมคาราเต้ฯ จึงจะสามารถตัดสินการแขูงขัน ภายในประเทศได้ หากไมูมีใบอนุญาตจากสมาคมคาราเต้ฯ หรือใบอนุญาตหมดอายุไมู สามารถเป็ นกรรมการตัดสินของการแขูงขันตูางๆ ทัวประเทศท่ีสนั บสนุนโดยสมาคมคา ่ ราเต้ฯ การกีฬาแหูงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และอ่ ืนๆ  ٥. การจัดสัมมนาสำาหรับกรรมการตัดสิน 5.1 สมาคมคาราเต้ฯ จะจัดการอบรมขึนอยูางน้ อยปี ละครัง โดยจะมีการแจ้งวัน เวลา และ ้ ้ สถานท่ี ตามหัวข้อท่ีจะอบรมในภายหลัง
 2. 2. 5.2 กรรมการตัดสินท่ีได้รับใบอนุญาตจากสมาคมคาราเต้ฯ แล้ว จะตูออายุใบอนุญาตได้เม่ ือ เข้าอบรมตามท่ีสมาคมคาราเต้ฯ กำาหนด 5.3 คุณสมบัติการเป็ นกรรมการตัดสินจะสินสุดลง เม่ ือไมูเข้ารูวมตัดสินการแขูงขันของ ้ สมาคมคาราเต้ฯ การกีฬาแหูงประเทศไทยหรือหนู วยงานรัฐบาลอ่ ืนๆ เป็ นผ้้สนั บสนุน น้ อยกวูาหน่งครังภายในสองปี ึ ้ 5.4 กรรมการตัดสินของสมาคมคาราเต้ฯ จะต้องตูออายุใบอนุญาตทุกๆ สองปี 5.5 คุณสมบัติการเป็ นกรรมการตัดสินจะสินสุดลง เม่ ือไมูเข้าอบรม ภายในระยะเวลาใบ ้ อนุญาต (2 ปี ) 5.6 กรรมการตัดสินของ สมาคมคาราเต้ฯ ควรจะพยายามเข้ารูวมการสัมมนากรรมการผ้้ติด สินท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม ٦. คณะกรรมการสอบผ้้ตัดสินของสมาคม 6.1 คณะกรรมการสอบประกอบด้วย บุคคลสามคนหรือมากกวูานั ้น และต้องเป็ นสมาชิก ของสมาคมคาราเต้ฯ โดยประธานของคณะกรรมการสอบผ้้ตัดสิน และจะต้องเป็ นผ้้ได้รบ ั ใบอนุญาตเป็ นกรรมการสอบระดับ 3 (หรือ A,B,C ก็ได้) ในกรณี ท่คณะกรรมการสอบ ี ไมูเพียงพอ นายกสมาคมคาราเต้ฯ จะทำาการเลือกตังบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเทูากับ ้ ิ กรรมการสอบระดับ 3 (หรือ A,B,C ก็ได้) 6.2 การสอบกรรมการตัดสินจะมีการจัดขึ้นอยูางน้ อยปี ละ 1 ครัง โดยจะมีการแจ้งวัน เวลา ้ สถานท่ี และข้อม้ลท่ีจำาเป็ นในภายหลัง (การสอบคุณสมบัติอาจจะถ้กจัดขึ้นหลังการการ สัมมนาผ้้ตัดสิน) สำาหรับการสอบใหมู การเล่ ือนระดับ หรือการตูออายุ 6.3 หัวข้อการสอบจะเป็ นการทดสอบทังข้อเขียนและภาคปฏิบัติ (เน้ือหาของข้อสอบถ้ก ้ กำาหนดโดยคณะกรรมการสอบผ้้ตัดสิน) ٧. เอกสารท่เก่ียวกับการสมัครสอบ หนั งสือรับรอง และค่้มือ (Handbook) ของกรรมการผ้้ ี ตัดสินของ สมาคม 7.1 ใบสมัครข้างต้นจะมีการจัดหาให้แยกกัน 7.2 หนั งสือรับรอง และค่้มือ (Handbook) ของผ้้ตัดสินจะออกให้กับคนท่ีสอบผูานการ สอบคุณสมบัติผ้ตัดสินของสมาคมคาราเต้ฯ 7.3 เม่ ือกรรมการตัดสินจะต้องเข้ารูวมตัดสินการแขูงขัน จะต้องนำ าบัตรอนุญาตไปแสดงทุก ครัง และจะต้องนำ าไปให้ Technical Delegate และ/หรือ ประธานกรรมการตัดสินลง ้ นามเพ่ ือบันทึกประวัติการตัดสินของตน ٨. ค่าธรรมเนี ยมการสมัครเพ่ ือเข้าร่วมสัมมนาผ้้ตัดสิน การสอบกรรมการตัดสิน และการลง ทะเบียน 8.1 ผ้้สมัครจะต้องชำาระคูาธรรมเนี ยมตามท่ีกำาหนดไว้ทุกครังท่ีมีการสมัครเข้าอบรม หรือ ้ สมัครสอบ 8.2 ผ้ท่ีผูานการสอบแล้วจะต้องชำาระคูาลงทะเบียนการเป็ นกรรมการตัดสิน ซ่ ึงจะชำาระแยก ้ ตามจำานวนเงินท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการบริหารของ สมาคมคาราเต้ฯ 
 3. 3. การจัดระดับของผ้้ตัดสินของ สมาคมคาราเต้ฯ ระดับ ระดับการตัดสิน และตำาแหน่ ง สถานะ อายุ ระยะเวลาท่เป็ นนั ก ระยะเวลาท่เป็ นผ้้ หมายเหตุ ี ี คาราเต้ ตัดสิน ระดับ S การแขูงขันระดับประเทศ (กาต้า ค้มิ 4 ดัง หรือส้ง 30 ปี ขึ้น 10 ปี ขึ้นไป ้ 6 ปี ขึ้นไป ได้รับการรับรองให้ไป A เต้/Referee-Judge) กวูา ไป สอบ AKF/WKF ระดับ A การแขูงขันระดับประเทศ (กาต้า ค้มิเต้/R 3 ดัง หรือส้ง 27 ปี ขึ้น 8 ปี ขึ้นไป ้ 4 ปี ขึ้นไป ได้รับการรับรองให้ไป eferee-Judge) กวูา ไป สอบ AKF/WKF ระดับ B การแขูงขันระดับประเทศ (ค้มิเต้/ 3 ดัง หรือส้ง 26 ปี ขึ้น 7 ปี ขึ้นไป ้ 2 ปี ขึ้นไป ได้รับการรับรองให้ไป Referee-Judge) กวูา ไป สอบ การแขูงขันระดับเขต อำาเภอ (กาต้า ค้มิ AKF เต้/Referee-Judge) ระดับ C การแขูงขันระดับประเทศ (ค้มิ 3 ดัง หรือส้ง 25 ปี ขึ้น 6 ปี ขึ้นไป ้ เต้/Judge) กวูา ไป การแขูงขันระดับเขต อำาเภอ (กาต้า ค้มิ เต้/Referee-Judge) การแขูงขันระดับจังหวัด (กาต้า ค้มิ เต้/Referee-Judge) ระดับ D การแขูงขันระดับประเทศ (ค้มิ 2 ดัง หรือส้ง 23 ปี ขึ้น 4 ปี ขึ้นไป ้ จะหมดอายุหลังจาก 5 ปี เต้/Judge) กวูา ไป (Repeal AD 2015) การแขูงขันระดับเขต อำาเภอ (กาต้า ค้มิ เต้/Referee-Judge) การแขูงขันระดับจังหวัด (กาต้า ค้มิ เต้/Referee-Judge) ระดับ E การแขูงขันระดับประเทศ 1 ดัง หรือส้ง 22 ปี ขึ้น 3 ปี ขึ้นไป ้ การแขูงขันระดับเขต อำาเภอ กวูา ไป การแขูงขันระดับจังหวัด (ผ้้ชูวย Judge & ผ้้ชูวยฝู ายคะแนน)
 4. 4. 1) ระยะเวลาของการเป็ นผ้้ตัดสิน คือสองปี นับจากวันท่ีทำาการออกบัตรอนุญาต 2) สามารถเป็ นผ้้ตัดสินได้จนถึงอายุไมูเกิน 60 ปี อยูางไรก็ตาม หากเป็ นระดับประธานกรรมการตัดสินสามารถท่ีจะตูออายุได้หลังจาก มีอายุครบ 60 ปี บริบรณ์ ้
 5. 5. 9. หน้ าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการตัดสินของ สมาคมคาราเต้ฯ 9.1 ผ้้ตัดสินต้องยอมรับการมอบหมายหน้ าท่ีการตัดสินโดยการร้องขอของคณะกรรมการผ้้ ตัดสิน Referee Council Board เว้นเสียวูามีเหตุผลสมควร 9.2 คณะผ้้ตัดสินต้องมาพร้อมกัน และได้ตรวจสอบความพร้อมของสนามกูอนเร่ิมการแขูงขัน 30 นาที 9.3 ผ้้ตัดสินควรเข้ารูวมสัมมนาท่ีทางคณะกรรมการสอบผ้้ตัดสินเป็ นผ้้จัดขึ้น เว้นเสียวูามี เหตุผลเหมาะสมท่ีจะไมูเข้ารูวม นอกจากนี้ ผ้้ตัดสินจะต้องไมูเข้าอบรมสายโดยไมูมีเหตุผล อันสมควร 9.4 ผ้้ตัดสินควรทำาตัวเป็ นกลาง และยุติธรรม 9.5 ผ้้ตัดสินควรทำาตัวให้มีเกียรติ และคงทัศนคติท่ีดี มีความองอาจนู ายำาเกรง 9.6 ผ้้ตัดสินควรจดจูออยู้กับการตัดสินการแขูงขัน และตัดสินทุกการเคล่ ือนไหวอยูางแมูนยำา 9.7 ในชูวงเวลาการแขูงขัน ผ้้ตัดสินไมูควรพ้ดคุยกับบุคคลอ่ ืนนอกจากกรรมการผ้้ตรวจสอบ การแขูงขัน (Arbitrator) กรรมการ และนั กกีฬาท่ีอยู้ในการแขูงขัน 9.8 การปฏิบัติขณะตัดสินของกรรมการมีความสำาคัญในการสร้างคุณภาพของการแขูงขัน ดัง นั ้นกรรมการจะต้องมีความกระตือรือร้น รวดเร็ว และเข้มงวดในการตัดสิน 10. หัวข้อท่ีต้องตรวจสอบในการสอบคุณสมบัติกรรมการตัดสิน 10.1ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้ าท่บันทึกคะแนนกูอนเร่ิมการแขูงขันหรือไมู ี 10.2ได้แสดงทูาทางอยูางถ้กต้องกระฉั บกระเฉงหรือไมู (referee ด้สัญญาณมือ, judge การ แสดงการโบกธงถ้กต้อง) 10.3ได้มีการขานการตัดสินอยูางถ้กต้องและเต็มเสียงหรือไมู 10.4การตัดสินให้คะแนนในแตูละจุดมีความถ้กต้องหรือไมู 10.5มองข้ามการกระทำาผิดกติกา บทลงโทษตูางๆ หรือไมู 10.6ระยะหูางระหวูางกรรมการกับผ้้แขูงขันถ้กต้องหรือไมู 10.7ได้มีการให้ความสนใจในการป้ องกันอุบัตเหตุท่ีจะเกิดขึ้นในการแขูงขันหรือไมู ิ 10.8การเรียกนั กกีฬา การเคล่ ือนท่ีของกรรมการ และการหยุดการแขูงขัน (Yame) ทำาให้ นั กกีฬาสามารถกลับสู้ตำาแหนู งเตรียมพร้อมได้เหมาะสมหรือไมู 10.9การดำาเนิ นการตัดสินของกรรมการมีจังหวะท่ีเหมาะสม ไมูเสียเวลา และสามารถทำาให้ บรรยากาศการแขูงขันนู าสนใจมากขึ้น 10.10กรรมการสามารถส่ ือสารกับเจ้าหน้ าท่ีบนทึกคะแนนการตัดสินได้อยูางชัดเจนหรือไมู ั (เชูน การหยุดเวลา และอ่ ืนๆ) 10.11แสดงความสุภาพ และตัดสินได้อยูางเด็ดขาดหรือไมู 11. บทลงโทษ กรณี ดังตูอไปนี้ถือเป็ นความผิดตามกฎระเบียบฯ ฉบับนี้ 11.1สมัครเข้าอบรม หรือการสอบ แตูไมูเข้ารูวมอบรบหรือสอบ เว้นแตูได้รับอนุญาตเป็ นลาย ลักษณ์อักษร 11.2ปฏิเสธการเรียกตัวให้เข้ารูวมตัดสินโดยปราศจากเหตุผลท่ีเหมาะสม 11.3การเข้ารูวมตัดสินการแขูงขันท่ีได้รับการรับรองของสมาคมคาราเต้ฯ สายมากอยูางเห็นได้ ชัด เว้นแตูกรณี ท่ีมีเหตุผลเพียงพอ 11.4 คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเห็นวูา การตัดสินของกรรมการนั ้นขาดความยุตธรรมิ 11.5คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเห็นวูา การตัดสินของกรรมการนั ้นมีความผิดพลาดอยูาง จงใจ 11.6กรรมการตัดสินแสดงพฤติกรรมท่ีขัดตูอข้อกำาหนด หน้ าท่ี และอ่ ืนๆ ของกรรมการตัดสิน 11.7กรรมการตัดสินแสดงการพ้ด และพฤติกรรมท่ีอาจกูอให้เกิดปั ญหาตูอสถานะของ กรรมการตัดสิน
 6. 6. 11.8การกระทำาใดๆ ท่ีกูอให้เกิดความเสียหายตูอภาพลักษณ์ของกรรมการตัดสินของสมาคมคา ราเต้ฯ โดยให้ถอผลจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบถือเป็นการเสร็จเด็ดขาด และคณะ ื กรรมการสอบจะแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการตัดสินทราบ มีลำาดับขัน ดังนี้ ้ ١. การตักเตือนด้วยวาจา ٢. การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร ٣. การพักใบอนุญาต ٤. การลดระดับขันใบอนุญาต ้ ٥. การถอนใบอนุญาต “การพักใบอนุญาต” หมายถึง กรรมการตัดสินขาดคุณสมบัตในช่วงระยะเวลาท่ีกำาหนดโดย ิ คณะกรรมการสอบ และจะสามารถกลับมาเป็ นกรรมการตัดสินได้อีกหลังจากผ่านช่วงพักใบ อนุญาตในครังนั ้น ้ “การลดระดับ” หมายถึง กรรมการตัดสินจะถูกลดระดับในการตัดสิน 1 ขัน ้ “การถอนใบอนุญาต” หมายถึง กรรมการตัดสินถูกห้ามไม่ให้ตัดสิน และไม่สามารถขอสอบ เพ่ ือรับใบอนุญาตได้อีก Referee Referee Referee Committee Council Board Committee Charge Director Secretary Referee Qualification Examination Committee Referee Judge 12. การใช้กฎระเบียบ กฎระเบียบนี้รูางขึ้นเป็ น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากมีความคลาดเคล่ ือนเน่ อง ื มาจากการแปลภาษาให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็ นหลักในการปฏิบัติ
 7. 7. ١٣. REFEREE COMMISSION Referee Commissio n  Match Area Controller Referee Score Judge 1 Judge 2 Judge 3 Arbitrator Supervisor อำานาจและหน้ าท่ีของ Referee Commission มีดังนี้ 13.1เพ่ ือทำา ให้มันใจวูาการเตรียมการในการแขูงขันมีความถ้กต้องภายใต้การกำา กับด้แลของ ่ คณะกรรมการจัดการแขูงขัน ทังในเร่ ืองการจัดสถานท่ี การเตรียมอุปกรณ์ และส่ิงอำา นวย ้ ความสะดวกท่ีจำาเป็ น การอำานวยการจัดการแขูงขัน ความปลอดภัย และอ่ ืนๆ 13.2แตู งตั ง และมอบหมายให้ Match Area Controller (Chief Referees) ด้แ ลรับ ผิด ชอบ ้ ในสูวนงานท่ีได้รับมอบหมาย และดำาเนิ นการอยูางเหมาะสมหากมีการรายงานจาก Match Area Controller 13.3ด้แล และประสานงานกับกรรมการตัดสิน 13.4แตูงตังตัวสำารองกรรมการหากมีความจำาเป็ น ้ 13.5ตัดสินใจในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางเทคนิ คท่ีอาจเกิดขึ้นระหวูางการแขูงขัน ซ่ึงเป็ นข้อ ขัดแย้งท่ีไมูมีกำาหนดไว้ในกฎของการแขูงขัน MATCH AREA CONTROLLERS อำานาจ และหน้ าท่ีของ Match Area Controller มีดังนี้ 1. ทำาการมอบหมาย แตูงตัง และแนะนำ า กรรมการกลาง และผ้้ตัดสิน เพ่ ือควบคุมการแขูงขัน ้ 2. สังเกตการตัดสินของกรรมการกลาง และผ้้ตัดสินในสนามท่ีตนเองด้แล และต้องมันใจวูา ่ กรรมการท่ีแตูงตังมาจะสามารถดำาเนิ นการได้ตามหน้ าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ้ 3. สังให้กรรมการกลางหยุดการแขูงขันเม่ ือ Arbitrator สูงสัญญาณการฝู าฝื นกฎของการ ่ แขูงขัน 4. เตรียมรายงานประจำาวันเก่ียวกับผลงานการตัดสินของเจ้าหน้ าท่ีท่ีอยู้ภายใต้การด้แล พร้อม กับการเสนอแนะ (ถ้ามี) ให้กบ Referee Commission ั
 8. 8. REFEREES อำานาจ และหน้ าท่ีของ Referee มีดังนี้ 1. Referee (“SHUSHIN”) จะมีอำานาจในการควบคุมการแขูงขัน รวมถึงการประกาศให้เร่ิม พัก และจบการแขูงขันให้คะแนน 2. อธิ บ ายเหตุ ผ ลของการตั ด สิ น ให้ กั บ Match Area Controller, Referee Commission, หรือ Appeals Jury หากจำาเป็ น 3. กำาหนดบทลงโทษ และการตักเตือนทัง กูอน ระหวูาง และหลังการแขูงขันแตูละคู้ ้ 4. ยอมรับ และตัดสินบนความเห็นรวมของ Judge 5. ประกาศการตูอเวลา 6. จัดให้มีการตัดสินด้วยการยกธง และประกาศผล 7. ตัดสินใจหากมีการเสมอกัน 8. ประกาศผ้้ชนะ 9. หน้ าท่ีของ Referee ไมูได้จำากัดอยู้เพียงแตูในพ้ืนท่ีการแขูงขัน แตูรวมถึงขอบเขตทังหมดท่ี ้ อยู้ด้านนอกพ้ืนท่ีแขูงขันด้วย 10. Referee จะต้องเป็ นผ้้ประกาศ และให้คำาสังการ ทังหมดในการแขูงขัน ่ ้ JUDGES อำานาจ และหน้ าท่ีของ Judges (FUKUSHIN) มีดังนี้ 1. ชูวย Referee โดยการให้สัญญาณธง 2. ใช้สิทธิในการออกความเห็นในการตัดสินใจของ Judge ์ Judges จะต้องสังเกตผ้้แขูงขันอยูางรอบคอบ และให้สัญญาณกับ Referee เก่ียวกับความเห็นดังตูอ ไปนี้ 1. เม่ ือเห็นวูามีการทำาคะแนนเกิดขึ้น 2. เม่ ือเห็นผ้้แขูงขันละเมิดข้อห้ามทำาตูางๆ 3. เม่ ือพบวูาผ้้แขูงขันมีอาการบาดเจ็บ หรือปู วย 4. เม่ ือผ้้แขูงขันออกนอกพ้ืนท่ีการแขูงขัน (JOGAI) 5. ในกรณี อ่ืนท่ีเห็นวูาจำาเป็ นต้องแจ้งให้ Referee ทราบ ARBITRATORS Arbitrator (KANSA) จะชู ว ย Match Area Controller ในการตรวจสอบการดำา เนิ นการ แขู ง ขั น หากการตั ด สิ น ใจของ Referee และ/หรื อ Judge ไมู เ ป็ นไปตามกฎของการแขู ง ขั น Arbitrator จะแจ้งเร่ ืองทันทีด้วยการยกธงแดงหรือ สัญลัก ษณ์ และกดกร่ิงสัญญาณ Match Area Controller จะแจ้งให้ Referee พักการแขูงขัน หรือคู้แขูงขันนั ้ นๆ และแก้ไขความผิดปกตินั้น การ บันทึกผลการแขูงขันจะมีผลอยูางเป็ นทางการก็ตูอเม่ ือได้รับการอนุมัติจาก Arbitrator กูอนเร่ิมการ แขูงขันแตูละคู้จะต้องมันใจวูาอุปกรณ์ท่ีผ้แขูงขันใช้นั้นเป็ นอุปกรณ์ท่ีได้รบการอนุมัติ ่ ั SCORE SUPERVISORS Score Supervisor จะเก็บบันทึกคะแนนของแตูละคู้แขูงขัน และในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบ การทำางานของผ้้คุมเวลา และผ้้กดป้ ายคะแนน

×