12/06/2012 bike from maruti                      car   engine |                  ...
12/06/2012 bike from maruti                   car    engine |                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bike from maruti car engine મારુતિના એન્જીનમાંથી મોટર સાઇકલ! globalgujaratnews

525 views
300 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bike from maruti car engine મારુતિના એન્જીનમાંથી મોટર સાઇકલ! globalgujaratnews

 1. 1. 12/06/2012 bike from maruti car engine | ! | globalg Sign In | Register | Contact Us | Subscribe: New s Social Media: યે વદ આઠમ , June 12, 2012 02:42:22 PM IST ઠ તા સમાચાર ુ જરાત દશ ુ િનયા અથતં ખે જગત લ મનોરંન જ િવકાસ અપરાધ/આફત GGN િવશે ષ: મં ય | શ દ ૃ | ખાસ વાતચીત | યં તાન | િશ ણ | ત ટ ગ ધા | નાર | ચાલો ફરવા | લે ખક અમદાવાદ | વડોદરા | ુ રત | રાજકોટ | ઉ ર ુ જરાત | મ ય ુ જરાત | દ ણ ુ જરાત | સૌરા | ક છ | અ ય મા ુ એ િતના નમાં મોટર સાઇકલ! થી િતક કાશીકર | June 12, 2012, 02:29 PM IST Share 0 ચ જગત ુ કરણ બેએ ‘ ’ ટન લીધો દ રાજકોટ : બોલી ડ ની ફ મ મ માં ૂ ૂ દશાવાયે ુ બાઈક જોઇને લ પર ઘણા વ ાનોને ુ એવીજ પર ુ બાઈક ખર દવાનો ચ કો લાગે . હવે જ રાતમાં છે ુ રાજકોટ ખાતે આજ કાર ુ ુ બાઈક ં પર તરરા ય બ ર ભાવ કરતા સાવ સ તા ભાવે ઉપલ ધ થાય તે સ જ ોગો આકાર લઇ ર ા છે વા ં . આ પર ુ બાઈકમાં ુ મા િત ટ ૮૦૦ ુ ં એ ન બે સ ાડવામાં આવી ર ુ. તે રફતારને તે બનાવશે ં છે ની ઔર જ . મં ય ત આજકાલ રિસગ યો ધરાવતી ફ મો જોઇનેભારતનો વ ાવગ ુ પર ુ બાઈ સ માટ દ વાનો થઇ ગયો છે યાર . અવાજથી મેમરાઇઝ કરતી રાજકોટમાં રજ ધરાવતા એક ગે વ ાને લભાઈ પટલે ુ િવ ુ પોતાની આ દ વાનગીને ત ોષવા માટ એક ન ુ સાહસ સં ં જ ુ લસી ુ માર શ ુ કરલ છે મા ુ ૮૦૦ કારના એ . તે િત નનો ઉપયોગ કર ને મોટરસાઇકલ બનાવી ર ો છે . ઓ ં ગાતી મીઠડા અવાજની માલકણનો ચો સ ચાહક વગ રાજકોટના િવ લ પટલને ુ નાનપણ થી જ પર ુ બાઈ સનો બ શોખ છે ુ . પરં આ ુ પર ુ બાઈ સની ક મત લાખોમાં Author : Manasi Patel થતી હોય, તે તે ન ે આિથક ર તે પરવડ તે ના હ .ં થ ી તેે ુ ૮૦૦ કાર ુ મ ુતે ણ મા િત ં એ ન લઈને એ તે નને બાઈકના એ ન તર ક ઉપયોગમાં લઈને પોતા ુ ં અનો ુુ બાઈક બના ંપ ર ુ. ં છે સોનામાં સરવાળે ુય, કપાિસયા ખોળ અનેબટાટાએ આ બાઈક બનીને ય ાર કરવાનો તૈ દા ત ખચ મા ૨ લાખ બા માર . કવામાં યો છે આ . સામા ય ર તેહલ ડિવડસન, વાયદા હોય ક હાજર વે હોય, પ ાર ુ માસ ુ ન યામાહા, હો ડા અને ુ ની ૮૦૦ સીસીની બાઈકના ઝીક થમ સ તાહ કોમો ડટ નાં કારોબાર માટ રો રોજ ભાવના મા ૨૦% જ છે િવ લભાઈનો આ . જો ુ ો ટ સફળ નવા અપસેસ ટ ુ . ર ુ થઇ ગયો તો ન કના ભિવ યમાંજ જ રાતના ુ વ ાનો ુ Author : Kalpesh Sheth વદશી પર ુ બાઈક મા અઢ થી ણ લાખમાંઉઠાવી ુ ુ ુ જરાતી ગઝલનો વણ ગ : શકશેજયાર કોઈ . તરરા ય બ રમાં ુ બાઈકની પર અહ જ છે, આ પણ છે ! ક મત દા ૮ થી ૧૦ લાખ થવા ય છે . ચી ુમોદ ‘ઈશાદ’ લઝારને ુ ટાં કહ છે ‘ઉ ુ , ગઝલ મા ક ને ક, પછ જ રાતી ુ િવ લભાઈએ ુ ાયથી કોઈ એ નીઅર ગ ડ ી મે ળવી ભાષામાં જ વ ત રહ છે ં .’ નથી. તે પહલા રાજકોટના જ એક ગે ઓ રજમાં કરતા કરતા બાઈક ર પેગ અને કામ ર બાઈક મોડ ફાઈ કરવા ુ યા ં શી Author : Sandhya Bordewekar છેયાર બાદ તે તે રજમાં . મ ને ગે પોતાની આવડત માણે કામ નથી મળ ુ ુ ુ ં ં ં તે લગતા પોતાના ઘરમાં ગે શ ુ જ રજ ક ુ આજની તાર ખે ગે ક અને તે રજ ુ "બાઈક પોઈ ટ" છે ખરખર શહરના બાઈક ે ં નામ તે મ ીઓનો અ ો બની ગયોwww.globalgujaratnews.com/article/bike-from-maruti-car-engine/ 1/2
 2. 2. 12/06/2012 bike from maruti car engine | ! | globalg છે . નવીનતમ િવ લભાઈએ આ ુ ો ટ હાથમાંત ા પહલા પણ ઘણા બાઈકને નવી જ ર તે ફાઈ કર ને લે એક મોડ રાજકોટમાં નામના મા ુ એ િતના નમાં મોટર સાઇકલ! થી 12.06.2012 (02:29 PM) મે છે ળવી . અને ઓ રાજકોટના બાઈક ે તે મ ીઓ માંબ લોકિ ય છે ુ . ખે ડા-આણં દ માંી-મો ન કાય ણ ૂ ૂ 12.06.2012 (02:23 PM) દશી ુ બાઈકની િવશેતાઓ: પર ષ એપલની નવી કો ટર ઓપરટ ગ િસ ટમ ુ 12.06.2012 (02:10 PM) મા ુ ૮૦૦ ુ િત ં એ ન- હલ ડિવડસનના એરો ડાયનાિમક ધરાવતી મ- તદન નવી જ ડ ઝાઇન- દા ૨૦૦-૨૨૦ ક .મી./ દર કલાકની પીડ- સે ટાટ-૧૫ થી ૨૦ક .મી.ની એવરજ ફ હવે મનગર ુ ં હવામાન ણી શકાશે 12.06.2012 (02:06 PM) આ ઉપરાં િવ લભાઈના જણા યા ત ુ માણે તે નો આ જો ઓ ો ટ સફળ થશે અને ઓ આ તે કારના પર ુ બાઈક ે દ લત પ કાર માટના એવોડ ઠ હર 12.06.2012 (01:48 PM) માકટમાંચાણ માટ વે કશે તે ુ તો ઓ ાહકની પસ દ માણેમ ના બાઈકની ડ ઝાઇન બનાવી આપશે થી દરક ં તે ાહક આઈઆઈટ ઃ િનણય પાછો નહ ખચાય પોતા ુ ં અલગ અનેિુ બાઈક મે શક. નક ળવી 12.06.2012 (01:25 PM) Tags: Rajkot Bike Trendz Related News: ખાસ વાતચીત ગ ડલમાં ના વે ઓને દરોડા કર પ ાર યાં રાજકોટ-વડોદરામાં વરસાદ ું આગમન રાજનીિતમાંકોઇ રસ નથી – કાબાઈડ લીધો બે ગાયોનો વ... આિમરખાન રાજકોટ માં ડ યરનો જ મ હોગ સ યમે જયતે મળેા અદ ત વ ને લ ૂ ગ ડલમાં પયાવરણ દને િવ ય ડો ટરની બેદરકાર નેકારણે બાળક ુ ? ં મોત િતસાદથી શ આિમરનો રાજકારણમાં ુ જોડાવવા ગે કાર ઇ Readers Feedback: Like ડો ટરમાંી થ ડઝાઇનર બનવાની સ સે લ જન ! સ Add New Comment Login સફળ બઝને લે ડો. ફા સ ડ ની ુ પટલની રોમાં સફર ચક અિવરત ય નથી કોઈપણ પ ર થિત બદલી શકાય છે - જ પા કાચીયા પે ટલાદની જ પા કાચીયા પો ુ ખાતે ડ યોગા ગલ વ Showing 0 comments Sort by newest first ડમાં ભારત ુ િતિનિધ વ કરશે ં Subscribe by email RSS શે ર : લાઇવ રબ blog comments powered by DISQUS Follow Global Gujarat News.com on: વ ુ લોકિ ય - મા બેિપયામાં દોડતી બા ુ ગાડ - રા વ ગાં હ યાકાંન ડયાદની મદદ ધી ડ, - જરાતનો પહલો વોલમાટ આણં ! ુ દ માં - ગ ડલમાંશાખ ફરવાયો અષાઢમાં વૈ - ખે પોલીસબે ખળભળાટ ડાના ડામાં સમાચાર : જરાત દશ ુ ુ િનયા અથતં ખે જગત મનોરંન િવકાસ અપરાધ/આફત લ જ િવશે: ષ મં ય રાિશફળ ખાસ વાતચીત ત GGN િવષે : Careers Advertise With Us Disclaimer Sitemap Contact Us © 2012 Global Gujarat News. All Rights Reserved.www.globalgujaratnews.com/article/bike-from-maruti-car-engine/ 2/2

×