Straitéis 20 bliain don ghaeilge  pmc - mf2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Straitéis 20 bliain don ghaeilge pmc - mf2011

 • 433 views
Uploaded on

Thug Pádraig Mac Criostail léargas ar phríomhfhorálacha na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge....

Thug Pádraig Mac Criostail léargas ar phríomhfhorálacha na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

Pádraig Mac Criostail gave a presentation highlighting the main provisions of the 20 Year Strategy for the Irish language.
Further information available on www.gaelport.com

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
433
On Slideshare
433
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • D’eascair an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilgeseoas an stádas atá ag an teanga sa Bhunreacht agus tógtar ar Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge a foilsíodh i mí na Nollag 2006.Dhearbhaigh an Ráiteastacaíocht an Rialtaisd’fhorbairt agus do chaomhnú na Gaeilge agus naGaeltachtaagusleagséamach 13 cuspóir ó thaobh polasaí maidir leis sin:Is Státdátheangach í Éire inarb í an Ghaeilge an chéadteangaoifigiúil de réirairteagal 8de BhunreachtnahÉireann;Is í an Ghaeilge an teangalabharthaliteartha is ársa san Eoraip i gcomhthéacsár n-oidhreachtaEorpaíDe réirDhaonáireamh 2006, tácumasáiritheag 42% de dhaonranahÉireann an Ghaeilge a labhairt - is ionann sin agusthartar 1.66 milliún duine in aois na 3 bliana nó os a chionn as daonracónaitheachiomlán de thartar 4.2 milliún;Is í an Ghaeilge an phríomhtheangaphobailagus theaghlaigh de 3% de dhaonra na tíre;De réirsuirbhéannaaguspobalbhreitheannacreideann an chuid is mó den daonra go mbaineanntábhachtfaoileith leis an nGaeilgeónadtaobhféin go pearsantaagus/nó don tírtríd is tríd;Rinne an Rialtas an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a fhaomhadhar an 30 Samhain 2010.  Rinne an Taoiseach an Straitéisa lainseáilar 21 Nollaig 2010.  Rinne FIONTAR in OllscoilChathairBhaileÁthaCliathtaighdetharceannnaRoinneGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachtaagusfoilsíodh a thuarascáil i míFeabhra 2009.  RinneAcadamhnahOllscolaíochtaGaeilge in OllscoilnahÉireann, GaillimhtaighdetharceannnaRoinneGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachtaagusfoilsíodh a thuarascáil in 2007. PróiseasComhairliúcháin – curtha i gcríchag an Roinnfhéin,agusag an gComhchoisteOireachtais [An comhchoiste um GhnóthaÍTurasóireachta, Cultúir, Spóirt, Pobail, ComhionannaisagusGaeltachta].Bhítacaíochttras-pháirtí mar thoradhar an gcomhairliúchán sin.
 • Leagtaramachaidhmpholasaí an Rialtais i leithnaGaeilgesaStraitéisNáisiúntaseo.Meastargurbionainn an 250,000 cainteoirlaethúilagus an maischriticiúilatá de dhíthchun go mbeidh an Ghaeilge mar theangabheo i measc an phobail.
 • LeagtaramachfaoinStraitéis go –ndíreofarsachéadbhliainarfheasacht an phobail a ardúmaidir le spriocannaagusábharnaStraitéisemaraon leis nastruchtúireagraíochtúlaagusoibríochtúlaargá a bhunú; ndéanfarcuidmhaith de nabeartafadtéarmachafaoinStraitéis a fheidhmiú go hiomlánnó a thosú le linnbliantatosaighnaStraitéise;‘Séardatá i gceist le leathnúagusdoimhniú (CéimFeidhmithe II) nálánfheidhmiúnambeartábharthaar fad.Beidhan chéimcomhdhlúitedírithearnabeartaar fad a phríomhshruthú.Maidir le hacmhainní, tá €1M curthaarfáil don Roinn i mbliana do chur i bhfeidhmnaStraitéise. Beidhgá le níosmóná sin snabliantaromhainn le Straitéis a chur i bhfeidhm go ráthúil.
 • TáStruchtúirFeidhmitheleagthaamachfaoinStraitéis, mar atá:Déanfaidh an CoisteRialtaisar an nGaeilgeagusar an nGaeltacht, a mbeidh an Taoiseach inachathaoirleach air,maoirseachtardhulchuncinnnaStraitéiseagustabharfaidhsiadtuairisc don Rialtas mar is gá. TabharfaidhGrúpaOifigeachSinsearachinambeidhoifigighardleibhéil ó RannaRialtaisábharthatacaíocht don ChoisteRialtais. BeidhAireSinsearachagusRoinnRialtaisar a mbeidhlárfhreagrachtmaidir le cúrsaíGaeilgefós ann.TáCoisteRialtaisbunaithefaoichathaoirleacht an Taoisigh chundíriúarghnóthaíGaeilgeagusGaeltachta, rud a thuganntosaíochtarleith do chur i bhfeidhmnaStraitéise. Tionóltarcruinnithe an ChoisteRialtaisfaoinngnáth-rúndacht a bhaineann le cruinnitheRialtais. TánachéadcéimeannatógthachunAonadStraitéise a churar bun saRoinnGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachta, an RoinnEalaíon, OidhreachtagusGnóthaíGaeltachta mar atáanois. TáAonadStraitéisenaRoinnefreagrach as:maoirseacht a dhéanamhar an bpróiseaspleanálastraitéise;monatóireacht a dhéanamharfhorbairtacmhainní;a chinntiú go ndéantarfeidhmiútras-rannacharthionscnaimh;sainchomhairle a sholáthar;maoirseacht a dhéanamharphleanannaoibríochta mar a bheidh forbartha ag na comhlachtaíforfheidhmithe; tuairiscícothrom le dátaaguscáipéisíochtchuí a fhoilsiú mar eolas don phobal.Táfoireann an Aonaidagobair go dlúthfaoiláthairarfhorfheidhmiúnaStraitéiseagusarreachtaíocht a bhaineann le hathbhreithniúarshainmhíniúnalimistéirGhaeltachta.  Tápleanforfheidhmithe don chéadtríbhliainromhainn á réiteachag an Roinn don Straitéis, d’fhonnnaspriocannaindéanta a chur i gcrích, agus go bhfuilseo le cur faoibhráid an Aire. Chuigeseotátríghrúpaoibrebunaithenóartí a bheithbunaitheag an Roinn i gcomhar le páirtitheleasmhara, mar atá; Grúpa 1: An RoinnmóideÚdarásnaGaeltachtaagusForasnaGaeilgeGrúpa 2: An Roinnmóide An RoinnAirgeadaisagus An RoinnFiontar, Post agusNuálaíochtaGrúpa 3: An Roinnmóide An RoinnOideachaisagusScileannaBunaíodhGrúpa 1, chundeighiltnagcumhachtaífaoinStraitéisidir an tríghrúpaseo a shoiléiriúagusaontrasnáil a sheachaint. BunaíodhGrúpa 2, chundul i ngleic le cúrsaífiontraíochtasaGhaeltacht. Tá an grúpaseobunaithe le tamallagusiadagcomhoibriú le chéile go leanúnach.  Luíonn an phríomhfhreagrachtmaidir le múineadhnaGaeilgear an RoinnOideachaisagusScileanna, agus is í sin an chúis go bhfuil An Roinnagiarraidh an grúpaoibreseo a bhunú, d’fhonn go mbeadh an comhoibriúatáriachtanachann leis an RoinnOideachaisagusScileanna i dtaca leis an nGaeilgesachórasoideachais. Tátéarmaítagartha an ghrúpaseo á aontú i láthairnahuaire.Tá An Roinnagbreathnúar an Straitéischríochnúil a chur i bhfeidhmlaistigh de chlár an Rialtais, agglacadh leis i gcónaígurStraitéis 20 bliainatá i gceist.
 • NB.Mairfidh an status quo maidir le feidhmeannareatha an Údaráis go ginearálta.
 • Leagtar 9 réimsegnímhamachsastraitéislena n-áirítearoideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, seirbhísípoiblí, an geilleagar, nameáinagus an reachtaíocht.
 • Aithnítearan córasoideachais mar bhunchloch do bhaintamachpríomhspriocannanaStraitéise. Is tríd an córasoideachais go príomhdha a fhorbrófar an cumasteanga a bhfuil an Straitéisbunaithe air.DéantarforáilsaStraitéis don chórasoideachais a fheabhsúarnabealaíseo a leanas:Beocht a chursaGhaeilgetaobhamuigh de gheataínascoiletríchórasnagColáistíSamhraidh a fhorbairt;Go mbeidhábhairbhreise átheagaisctrímheánnaGaeilge;Go mbeidhionstraimítástálacaighdeánaithe don iar-bhunleibhéalchuninniúlachtéisteachtaaguslabhartha i nGaeilge a mheas;Go mbeidhleibhéald’oideachasGaeilgeréamhscoilearfáil;TeagascnaGaeilge a threisiú i mbunoiliúintmúinteoiríagussocrúcháinchuntréimhsíníosfaide a chaitheamhsaGhaeltacht a churarfáil do mhúinteoirí;Cuirfearthartar 20% de naháiteanna i gColáistíOideachais i leataobh do mhicléinn a gcuirtearoideachasorthutrímheánnaGaeilge i scoileannaGaeltachtaagus i ngaelscoileannaagusdóibhsiúd a bhaineannardleibhéalcumaisamach i scrúdúGaeilgenahArdteistiméireachta; Déanfarinfheistíochtníostreise san oiliúintinseirbhíse a chuirteararmhúinteoiríagus i scéimeannanascoláireachtaíGaeltachtaatádírithearmhúinteoiríatáagteagasccheanaféin; Tabharfartacaíocht don Údarás um Ard-Oideachaschunclár a bhunúchunoideachastríúleibhéaltríGhaeilge a fhorbairt;Clárfoghlamateanganáisiúntacomhaontaithe do dhaoinefásta a sholáthar;Acmhainní don Ghaeilge a sholátharatáoiriúnach do riachtanaisleanaílenambaineanncumasteangaéagsúla i scoileannaGaeltachtaagus do Ghaelscoileanna;IonadacmhainníoideachaisGhaeilgefaoicoimirce COGG a fhorbairt??Aitheantas do phríomhról COGG maidir le feidhmiúnaStraitéise san earnáiloideachais;Stádasnateangatharlear a ardú.
 • Aithnítear go bhfuilghéarchéimtheangeolaíochsaGhaeltacht. Tugadh le fiossaStaidéarCuimsitheachTeangeolaíocharÚsáidnaGaeilgesaGhaeltacht (2007) nachmairfidh an Ghaeilge mar theangaphobailagustheaghlaighsaGhaeltacht ach arfeadh 15 nó 20 bliaineile. BeartaítearsaStraitéisaghaidh a thabhairtar an tsaincheist sin tríghníomhaíochtaínabpríomhinstitiúidíStáitatáfreagrach as an nGaeltacht a chur san áireamh i gcreatcomhtháite um pleanáilstraitéiseachteanga do phobailGhaeltachta. Chuige sin,táReachtaíochtnua á ullmhúag an Roinnfaoilathair - BilleGaeltachtaatá le foilsiú de réirchlárreachtaíochta an Rialtais i 2012.‘Séardatá i gceist leis an reachtaíochtnuaseoná go ndéanfarforáilreachtúil:Go mbeidhstádasnaGaeltachtabunaithearchritéirteanga (de réirmholtaísaStaidéarCuimsitheacharÚsáidnaGaeilgesaGhaeltacht).Go ndéanfarPleanannateanga a ullmhúagleibhéal an phobail do gachceantairGaeltachta a chuimsíonngachgné de shaol an phobailsnacheantairfaoiseachlenafaomhadhagan AireEalaíon, OidhreachtaagusGaeltachta; [Déanfarathbhreithniúarphleanannateangagach 7 mbliana.]I gcáspobalnachbhfuilábaltanacritéirsareachtaíochtnua a chomhlíonadh, tabharfar 2 bhliaindóibhchunpleanannateanga a fhorbairtchun a stádas mar phobailGhaeltachta a choinneáil; I gcás go dteipfidharphobailpleanannateangainghlacthainbhuanaithe a fhorbairtlaistigh den tréimhse 2 bhliain sin, níáireofarsaGhaeltachtiadníosmó;agusGo ndéanfarforáilreachtúil do BhailteSeirbhíseGaeltachta, i.e. bailteinagcuirfearseirbhísíarfáil do cheantairGhaeltachta.Chomhmaith leis sin, tá i gceist go n-ullmhóidh an RoinnComhshaoilagusRialtasÁitiúiltreoirlíntepleanálachuncuidiú leis nahÚdaráisÁitiúlamaidir le feidhmiú an AchtaPleanálaagusForbarthasaGhaeltacht.TánótaónRoinnmaidir leis nanitheseosaphacáisteeolaisatáagaibh.
 • - Chun gurféidirgréasáinina n-úsáidtear an Ghaeilge go nádúrtha a churchuncinntrímheicníochtaíinaleanfarleo sin i measc teaghlach agus grúpaí cairde nuair a bhíonn an tréimhsesaCholáisteSamhraidhthart
 • Bhí i gceist go ndéanfaíathruithestruchtúrthamaidir le forfheidhmiúnaStraitéise vis-à-vis rólFhorasnaGaeilgeagusÚdarásnaGaeltchta – ach tásé sin pléiteagamcheana.FaoinmBilleGaeltachtaatá le foilsiú de réirchlárreachtaíochta an Rialtais i 2012 (luaitecheanaarshleamhnán 9), tá i gceist go ndéanfarforáilreachtúil go mbunófarcineálnua de cheantair ‘Gaeltachtgréasáin’ a bheidhlasmuigh de naceantairGhaeltachtareachtúlaatáannfaoiláthair. Is ceantairiadseo a mbeidh a bhformhór i bpobailuirbeachaagus a mbeidhcnapbunúsachcriticiúil de thacaíochtphobailagusStáitacu don Ghaeilge. (féachnótaónRoinn)Féadfarlimistéirnua a áireamh mar GhaeltachtmáchomhlíonannsiadnacritéirtheangeolaíochanuafaoinAchtnuaGaeltachta. Aithnítear an “tábhachtmhórshiombalach” a bhaineann le húsáidnaGaeilgesaphríomhchathair. Tá i gceist, dáréir, go bhforbrófarmórphlean do churchuncinnnaGaeilge i mBÁCsachéadtréimhse de ChéimFeidhmithe II.Tugtaraitheantas do rólnahearnáladeonaí go háitiúilmaidir leis seo. Tá i gceist go bhforbrófarionaidfhisiciúlaacmhainnísnapríomhcheantairuirbeachaar a laghad a chuimseoidhspásamharclainne, siopa, caifé, oifigíd’eagraíochtaíGaeilge, seomraícruinnithe / comhdhála, srl. Ní léir gofóill an mbeidhséseoindéanta de bharr an droch-aeráideacnamaíochtareatha.MoltarstádasnaGaeilgesaGharda Síochána agussnaFórsaíCosanta a fhorbairt – baineannséseo leis an tábhachtshiombalach go mbeadhseirbhístríGhaeilgearfáil don phobal ó naheagraíochtaí sin.

Transcript

 • 1. STRAITÉIS 20 BLIAIN DON GHAEILGE
  ForléargasarphríomhfhorálachanaStraitéise
  SeimineárEolais
  28 MeánFómhair 2011
 • 2. CúlranaStraitéise
  Seoltaag an Taoiseach ar an 21 Nollaig 2010.
  Faomhthaag an Rialtasaran 30 Samhain 2010. 
  Bunaithear
  thaighde a rinne FIONTAR, OllscoilChathairBhaileÁthaCliathi gcomhar le saineolaitheidirnáisiúnta;
  comhairliúchánle páirtitheleasmhara.
  Cuimsíonn an StraitéismoltaíóndTaighdeCuimsitheachTeangeolaíocharúsáidnaGaeilgesaGhaeltacht (D. Fómhair 2007).
  Tógann an Straitéisarchuspóiríleagthasíos i Ráiteas an Rialtais i leithnaGaeilge (Nollaig 2006)
 • 3. CuspóiríSonrachanaStraitéise
  an líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000.
  an líon daoine a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht gach lá a ardú faoi 25% tríd is tríd, mar beidh borradh a chur faoin nGaeltacht fíorthábhachtach don Straitéis fhoriomlán.
  Táthar ag súil leis go mbeidh spriocanna sonracha do cheantair Ghaeltachta ar leith leagtha amach sna pleananna teanga áitiúla atá molta.
  an líon daoine a úsáideann seirbhísí Stáit trí Ghaeilge agus atá in ann teilifís, raidió agus na meáin chlóite a rochtain tríd an teanga a ardú.
 • 4. Straitéis Chéimnithe
  Céim an Bhunaithe
  Céim Feidhmithe I – Na Bunsraitheanna a leagan síos
  Céim Feidhmithe II – LeathnúagusDoimhniú
  CéimFeidhmithe III - Comhdhlúthú
 • 5. FeidhmiúnaStraitéise
  CoisteRialtaisar an nGaeilgeagusar an nGaeltacht.
  An Taoiseach mar Chathaoirleachar an gCoiste sin.
  GrúpaOifigeachSinsearacha bhunúinambeidhoifigighardleibhéil ó RannaRialtais.
  AonadStraitéise a churar bun saRoinnGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachta.
 • 6. FeidhmiúnaStraitéise
  Go praiticiúil
  Coimeádfaidhan RoinnEalaíon, OidhreachtaagusGaeltachtaan phríomhfhreagrachtmaidir le gnóthaíGaeilge;
  LeanfaidhForasnaGaeilgeagcomhlíonadh a dhualgasi gcomhthéacsuile-oileáin mar áisíneacht den bhForasTeanga ForfheidhmitheThuaidhTheas;
  Beidhan fhreagrachtmaidir le forfheidhmiúnaStraitéiselasmuighden Ghaeltachtar an Roinn i gcomhpháirtíocht le páirtnéiríStáitábhartha.
  Féachfararnaféidearthachtaí go bhféadfadhForasnaGaeilgeseachadadh a dhéanamhareilimintíáirithe den Straitéisarbhonncomhaontaithe; agus
  BeidhÚdarásnaGaeltachtafreagrach as cur i bhfeidhmnaStraitéisesaGhaeltacht
 • 7. Réimsí Gnímh
  Oideachas
  An Ghaeltacht
  An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh -
  Idirghabháil go Luath
  Riarachán, Seirbhísí agus Pobal
  Na Meáin agus an Teicneolaíocht
  Foclóirí
  Reachtaíocht agus Stádas
  Saol Eacnamaíochta
  Tionscnaimh Leathana
 • 8. Oideachas
  Naisc le húsáid na teanga lasmuigh den scoil
  Páirt-Tumadh
  Measúnú Náisiúnta
  Curaclam do mhúineadh na Gaeilge
  Cláir thacaíochta do thuismitheoirí agus don réamhscolaíocht
  Soláthar Sainábhar
  Oideachas Múinteoirí
  Oideachas Príomhshrutha – An Córas Bunscoile
  Oideachas trí mheán na Gaeilge – An Córas Bunscoile
  Oideachas trí mheán na Gaeilge – An Córas Iar-bhunscoile
  Oideachas Ardleibhéil in Éirinn
  Daoine Fásta ag Foghlaim Teanga
  Seirbhísí Comhairle agus Tacaíochta
  Oideachas sa Ghaeltacht
  An Chomhairle um OideachasGaeltachtaagusGaelscolaíochta (COGG)
  BunúScoileannaNua
  Cúrsaí Gaeilge Tríú Leibhéal Thar Lear 
 • 9. An Ghaeltacht
  Stádas teanga pobal Gaeltachta – reachtaíocht nua
  Pleanáil Teanga sa Ghaeltacht
  Seirbhísíá soláthar chuig pobailGhaeltachta
  PleanáilagusForbairtsaGhaeltacht - treoirlínte
 • 10. An Teaghlach ag cur na teanga ar aghaidh – Idirghabháil Luath
  Scéimna gCúntóirí Teanga atáag feidhmiú i scoileanna Gaeltachtaa leathnúchuiggach gaelscoil;
  Tacaíochtníos fearr do ghréasáin de theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge ag an leibhéal áitiúil;
  Tacófar le cláir chun cuidiú le seantuistí agus le daoine scothaosta eile an teanga a chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile;
  Socrófar deiseanna foghlama teanga a bheidh dírithe d’fhonn cuidiú le teaghlaigh nach labhraíonn ach tuismitheoir amháin iontu an Ghaeilge;
 • 11. An Teaghlach ag cur na teanga ar aghaidh – Idirghabháil Luath
  Béimníosmóar thaithí foghlama teanga do theaghlaighsnaColáistíSamhraidhGaeltachta;
  Feasacht a ardúfaoina buntáistí a bhaineann leis an dátheangachas in obair phríomhshrutha gairmithe sláinte agus cúraim shóisialta a bhíonn ag obair le teaghlaigh óga; agus
  Ról leathnaithe d’Údarás na Gaeltachta maidir le feidhmeannana gcoistí contae cúram leanaí maidir leis an earnáil réamhscolaíochta ar fud an Stáit.
 • 12. Riarachán, Seirbhísí agus Pobal
  Athruithe Struchtúrtha
  Bearta don Ghaeilge sa tSeirbhís Phoiblí
  Tionscnaimh agus Pleananna Teanga Áitiúla lasmuigh den Ghaeltacht
  Pleananna Teanga Contae
  Plean Teanga do Chomhairlí Cathrach agus Contae Bhaile Átha Cliath
  Ról Tábhachtach na hEarnála Deonaí
  Ionaid Fhisiciúla Acmhainní
  An Garda Síochána agus na Fórsaí Cosanta
 • 13. Na Meáin agus an Teicneolaíocht
  Léamh, Scríobh agus Labhairt
  Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)
 • 14. Foclóirí
  Foclóirí Béarla-Gaeilge agus Gaeilge-Béarla cothrom le dáta a fhorbairt
  Acmhainní corpais agus uirlísí foclóireachta d’fhorbairt foclóireachta Gaeilge, a thacóidh le foclóirí aonteangacha
  (stairiúla) agus cinn dhátheangacha (comhaimseartha);
  Foclóir Gaeilge Stairiúil atá á fhorbairt ag Acadamh Ríoga na hÉireann i gcrích faoi 2037;
  Téarmaíocht nua-aimseartha i nGaeilge a fhorbairt agus a scaipeadh
  An Caighdeán Oifigiúil do litriú agus do ghramadach na Gaeilge a athbhreithniú go tréimhsiúil.
 • 15. Reachtaíocht agus Stádas
  Seasamh Dlí
  Stádas AE
  Reachtaíocht Nua
  Tuaisceart Éireann
 • 16. An Saol Eacnamaíochta
  Scéimeanna Deonacha Teanga
  Lipéadú agus Pacáistiú Dátheangach
  Gníomhaíocht Eacnamaíochta
 • 17. Tionscnaimh Leathana
  Meitheal Smaointe
  Suíomh Tairsí
  Ról an AE ó thaobh na Gaeilge de
  Clár Digitithe
 • 18. Go raibh maith agaibh as ucht bhur gcuid ama.