NAMAZI DHE DISPOZITA
PËR LËNËSIN E TIJ
Autor:
Imam Ibn Kajjim el-Xheuzijje
Pwrktheu në shqip:
Agim Avdiu

Verifikimi:
Sejj...
Me të vërtetë falënderimi i takon Allahut, atë e falënderojmë, prej Tij
ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë e udhëzon Allahu, nu...
atillë të cilët janë të paditur në këtë aspekt. Namazi është një litar i
përhershëm dhe i fortë prej litarëve të islamit. ...
4. I kam sqaruar disa fjalë që janë përmendur në libër apo që janë

transmetuar në disa hadithe.
5. Në libër i kam përpunu...
7.
8.
9.

10.

A kushtëzohet shkuarja në xhami apo është e lejuar kryerja e tij
në shtëpi?
Cila është dispozita për atë që...
PYETJA E PARË
SA I PËRKET ATIJ QË NUK E FALË NAMAZIN
QËLLIMISHT
A ËSHTË OBLIGIM QË I NJËJTI TË VRITET APO JO?
Falënderuar qoftë Allahu, Atë e falënderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje
kërkojmë. Te Allahu mbështetemi nga e keqja e shpi...
Ahmed b. Hanbeli, Ishak b. Rahoja dhe shokët e tij janë të mendimit se një
njeri i këtillë vritet.
Pastaj ata kanë pasur m...
Ibn-Shihab ez-Zuhri, Seid b. el-Musejjebi, Omer b. Abdulazizi, Ebu
Hanife, Davud b. Aliu dhe El-Muzeni janë të mendimit se...
sel-lem e kishte ndarë në mesin e katër personave. Pastaj një njeri i kishte
thënë: “Ke frikë Allahun o i Dërguari i Allah...
Hadithi i përmendur tregon se nuk ia ka ndaluar që ta vrasë atë që nuk
falet.
Përmend Muslimi në Sahihun e tij prej Ummu S...
njerëzve derisa të mos e kryejnë namazin dhe se gjaku dhe pasuria e tyre
bëhen të ndaluara pasi që t’i thonë dy shehadetet...
gjërat tjera (të fesë) do t’i humb, nuk ka pjesë në namaz ai që e lenë
namazin.”
Imam Ahmedi ka thënë: “Secili që sillet i...
namazi, do t’i pranohen edhe veprat tjera, ndërsa nëse namazi i refuzohet,
do t’i refuzohen edhe veprat tjera.”17
Namazi ë...
PYETJA E DYTË
NËSE MBYTET, A MBYTET SI MURTED (RENEGAT) I FESË
DHE SI QAFIR, APO MBYTET PËR SHKAK TË KUNDËRVAJTJES
PËR TË ...
PYETJA E DYTË
NËSE MBYTET, AI MBYTET SI MURTED (RENEGAT) I FESË
DHE SI QAFIR DHE SI I TILLË NUK PASTROHET, NUK I FALET
XHE...
Sa i përket atyre të cilët thonë se mbytet për shkak të mosbesimit, për të
kjo nuk është e obligueshme, sepse ata e barazo...
dënimit had, sepse vrasjes së tij i ka paraprirë kundërvajtja për të cilën pason
dënimi had dhe atij nuk i ka lënë kurrfar...
cilat tregojnë në vrasjen e lënësit të namazit. Transmeton Muadh b. Xhebeli
radijallahu anhu se i Dërguari sal-lallahu ale...
i mirë.” Përngjasimi i lënësit të namazit me këtë rast me ata të cilët për këtë
kanë arsyetim sa i përket kohës së namazit...
përfundimin e kohës së tij, pasi që ishte thirrur që ta kryejë dhe ai ka
refuzuar derisa nuk ka kaluar koha e namazit pas ...
DISPOZITA E LËNIES SË ABDESTIT, GUSLIT DHE TË GJËRAVE
TË TJERA
Dispozita e lënies së abdestit, larjes pas xhunubllëkut, kt...
thënë: “Ose njerëzit do të heqin dorë prej lënies së xhumasë ose Allahu do
t’ua vulosë zemrat, ashtu që do të bëhen prej g...
menstruacione të izolohen prej faltores,30 ndërsa të njëjtën nuk e ka
urdhëruar me rastin e namazit të xhumasë.
Shejhu ynë...
drekës, nuk do të jetë mosbesimtarë, ndërsa nëse është e kundërta, atëherë do
të ishte.”
DISPOZITA E LËNËSIT TË AGJËRIMIT,...
gjëra: ai është gjëja e parë të cilin Allahu e ka bërë farz në islam. Për këtë
shkak, i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel...
pyetet është namazi, kështu nëse i lejohet do të shikojë edhe në diçka tjetër
prej veprave të tij, nëse nuk do t’i lejohet...
E treta: A mbytet lënësi i namazit për shkak se për të ka të bëjë dënimi
had, siç është rasti me kusarin e rrugëve dhe me ...
ndalojë zjarrin”, “O i Dërguari i Allahut, a t’i njoftoj njerëzit lidhur me këtë
që ata të gëzohen?” pyeti ai. Ai tha: “At...
Sa i përket shkallës të cilin Allahu me asgjë nuk do ta mbush, ajo është
padrejtësia të cilën robi ia ka shkaktuar vetvete...
thotë: “Kush vdes duke e ditur se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, do të hyjë
në Xhennet.”47
Në Sahih përmendet tregimi i...
shehadetit. Sikur të kishte diçka tjetër në të, do të thuhet se do të nxirreshin
defteret e veprave të tij të mira dhe se ...
së tij, ai është qafir –murted.”51 Nuk kemi njohuri se dikush prej sahabëve i
ka kundërshtuar këta. Kur’ani, sunneti dhe i...
varfërit; Dhe kemi qenë që përziheshim me të tjerët në punë të kota.
Dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit. Deri...
ka bërë namazin shkaktar dhe shpresë e mëshirës së Zotit për të hyrë në
xhenet, domethënë nëse e kryejnë atë.
Argumenti i ...
Duhet të përmendim se shprehja kur’anore “vejlun” (mjer ai) përdoret
gjatë kërcënimit të mosbesimtarëve, prej këto Ai thot...
është lum në xhehenem, e thellë dhe me shije të keqe.” 57 Muhammed b.
Nasri thotë: “Na ka treguar Abdullah b. Sa’d b. Ibra...
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Namazi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Namazi

1,035 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Namazi

 1. 1. NAMAZI DHE DISPOZITA PËR LËNËSIN E TIJ Autor: Imam Ibn Kajjim el-Xheuzijje Pwrktheu në shqip: Agim Avdiu Verifikimi: Sejjid Ibrahim Imran Hyrja e verifikuesit (muhakkikut)
 2. 2. Me të vërtetë falënderimi i takon Allahut, atë e falënderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë e udhëzon Allahu, nuk mundet askush që ta çojë në humbje, ndërsa kë e lenë në humbje, nuk mundet askush që ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Një, i Cili nuk ka shok dhe dëshmoj se Muhammedi është robi dhe i dërguari i Allahut. Pastaj, Allahu i Lartësuar thotë: “O ju njerëz! Kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje (njeriu) dhe nga ajo krijoi palën (shoqën) e saj, e prej atyre dyve u shtuan burrra shumë e gra. Dhe kini frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin (akraballëkun), se All-llahu është mbikëqyrës mbi ju.” (En-Nisa, 1) “O ju që besuat, kini frikë All-llahun me sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, pos vetëm duke qenë muslimanë (besimtarë)!” (Ali Imran, 102) “O ju besimtarë, përmbajuni mësimeve të All-llahut dhe thoni fjalë të drejta. Ai (All-llahu) iu mundëson të bëni vepra të mira, ju shlyen juve mëkatet tuaja, e kush respekton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një sukses të madh.” (Ahzab, 70-71) Pastaj: Para nesh është libri “Namazi dhe dispozita e lënësit të tij” e Ibn Kajjim el-Xheuzijje, dijetarit të njohur, allame (autoritet), imamit të ummetit dhe ringjallës i sunnetit dhe shfarues i risive, Allahu ia shtoftë namin. Ky libër përmban përgjigjet e dhjetë pyetjeve të cilat i janë drejtuar Ibnul-Kajjimit, ashtu që ai është përgjigjur atyre me radhë, sa i mirë është ai të cilit i janë parashtruar këto pyetje, njeri i mençur i cili të kënaqë me përgjigje, njeriu që është hafëz i teksteve sheriatike. Ky njeri me të kuptuarit e thellë, i cili i klasifikon dhe i komenton mendimet e dijetarëve dhe të fekihëve (juristëve) në mesele (në çështjet sheriatike-juridike), pastaj i veçon mendimet më të zgjedhura dhe flet për argumentet dhe për parimet e tyre. Kjo vepër është shumë e rëndësishme, posaçërisht në këtë kohë kur njerëzit kanë harruar apo shtiren se kanë harruar këtë farz të përhershëm. Në mesin e tyre ka të atillë të cilët e dinë dispozitën e Allahut xh.sh. dhe të të dërguarit sal-lallahu alejhi ve sel-lem lidhur me lënien e namazit, por ka të
 3. 3. atillë të cilët janë të paditur në këtë aspekt. Namazi është një litar i përhershëm dhe i fortë prej litarëve të islamit. Për fat të keq, njerëzit e kanë lëshuar librin e Allahut dhe sunnetin e të dërguarit të Tij sal-lallahu alejhi ve sel-lem, kështu që për gjykatës në jetë kanë marrë diçka tjetër përveç tyre. Kështu janë shkelur kufijtë e Allahut dhe çnderuar gjërat e shenjta islame. Është përhapur shfrenimi, janë shtuar fatkeqësitë dhe janë përhapur sëmundje të ndryshme. Janë përhapur shumë ide devijuese si dhe bartësit e tyre nëpër anë të ndryshme të botës, la havle ve la kuvvete il-la bil-lah. Allahu e ka thënë të vërtetën: “E pas tyre (të mirëve) erdhën pasardhës të këqij, që e lanë namazin e u dhanë pas kënaqësive (trupore), e më vonë do të hidhen në çdo të keqe (ose në Gaja). Me përjashtim të atij që pendohet dhe beson e bën vepra të mira, të tillët do të hyjnë në xhennet dhe atyre nuk u bëhet kurrfarë e padrejtë.” (Merjem, 59-60) Me siguri, ai që e lexon këtë libër, do të pendohet te Zoti i tij dhe do ta shohë të vërtetën për të cilën ky libër flet dhe se do të hapë një faqe të re kundrejt Zotit të tij, duke iu kthyer dhe duke iu penduar Atij. Libri përmban shumë të mira sa i përket frikësimit të atyre të cilët e lënë këtë farz të madh apo të cilët e kryejnë me përtaci dhe me pakujdesi, si dhe për t’i nxitur ata në kryerjen e tij. Pastaj, libri flet për dispozitën e namazit dhe nxit në obligimin e kryerjes së tij ashtu siç na e ka dorëzuar i zgjedhuri i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem kur ka thënë: “Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur.” Përmend Buhariu. Pastaj librin e ka përfunduar me përshkrimin e namazit të të dërguarit sal-lallahu alejhi ve sel-lem. Musliman i dashur, para teje është libri që përmban dhjetë pyetje shumë të rëndësishme për namazin, të cilat vështirë se do të mund t’i gjesh aq mirë të sqaruara dhe të punuara përveç se në këtë libër. Pra, për këtë shkak, falënderimi i takon Allahut, Zotit të botërave. Pjesëmarrja ime në këtë libër 1. Kam bërë tahrixh (nxjerrjen) e ajeteve kur’anore. 2. Kam bërë tahrixh (nxjerrjen) e haditheve dhe kam gjetur burimet e tyre nëpër librat e sunnetit. 3. Kam treguar në hadithe të vërteta-sahih dhe të dobëta-daif, me ç’rast më së shumti e kam shfrytëzuar verifikimin-tahkikun e shejhut tonë, profesor Nasirudin el-Albanit, e nganjëherë edhe prej të tjerëve.
 4. 4. 4. I kam sqaruar disa fjalë që janë përmendur në libër apo që janë transmetuar në disa hadithe. 5. Në libër i kam përpunuar përmbajtjet. 6. E kam bërë përmbajtjen e haditheve me ndarjen e pjesëve të tyre edhe atë sipas radhitjes alfabetike (kjo është në versionin arab të librit-vër.përkth. në gjuhën boshnjake). Në fund e lus Allahun e Lartësuar që këtë që e kam bërë, të jetë e sinqertë vetëm për Të. Ebu-Hafs Sejjid Imran Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve Çfarë qëndrimi merr ulemaja e nderuar, të cilën Allahu e ka udhëzuar dhe në rrugë të drejtë e ka forcuar, sa i përket këtyre çështjeve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sa i përket atij që nuk e falë namazin qëllimisht, a është obligim që i njëjti të vritet apo jo? Nëse vritet, a vritet ai si murted-renegat prej fesë dhe si qafir, dhe si i tillë as nuk lahet, nuk i falet xhenazja dhe nuk varroset me muslimanët në varrezat e tyre, apo vritet për shkak të kundërvajtjes për të cilën Sheriati ka caktuar dënim me vdekje (ar. had), por përskaj kësaj ai mbetet musliman? Me lënien e namazit a shkatërrohen dhe a bien të gjitha veprat e njeriut? A pranohen namazet ditore nëse falen natën dhe namazet e natës a pranohen nëse falen ditën? A është i vlefshëm namazi i atij personi që e falë, edhe pse ka mundësi që ta falë atë me xhemat? Nëse namazi i personit të tillë është i vlefshëm, a është mëkatar për shkak të lëshimit të xhematit?
 5. 5. 7. 8. 9. 10. A kushtëzohet shkuarja në xhami apo është e lejuar kryerja e tij në shtëpi? Cila është dispozita për atë që falet shpejtë dhe i cili nuk e plotëson rukunë dhe sexhden në namaz? Sa ka zgjatur namazi i të Dërguarit sal-lallahu alejhi ve sel-lem? Si është kuptimi i vërtetë i lehtësimit, në të cilën i dërguari sallallahu alejhi ve sel-lem ka treguar me fjalët: “Kryeni namazin që është më i lehtë për ta” dhe në çka tregojnë fjalët e tij që ia ka drejtuar Mu’adhit radijallahu anhu: “Vallë dëshiron njerëzit t’i sprovosh?” Pyetja e fundit është të na e përshkruani se si ka qenë namazi i të dërguarit sal-lallahu alejhi ve sel-lem –prej fillimit të tekbirit e deri në përfundim të tij- dhe që të na e përshkruani dhe paraqitni shkurt, kështu që ai i cili pyet të përfitojë mbresa sikur kur prezanton në namazin e të dërguarit sal-lallahu alejhi ve sellem Allahu xh.sh. i ka lënë në Tokë ata të cilët do të udhëzojnë në rrugë të Drejtë dhe të cilët do të shpjegojnë dispozitat dhe të cilët do t’i paraqesin argumentet. Allahu xh.sh. nuk i ka obliguar xhahilët (të paditurit) për të shpjeguar derisa nuk i ka obliguar dijetarët që të mësojnë dhe të shpjegojnë. Shejhu i çmuar, imami, shembull i selefëve, ndihmës i sunnetit dhe shfarues i risive, shejh Shemsuddin Muhammed b. Ebu-Bekr el-Hanbeli, i njohur si Ibn Kajjim el-Xheuzije është përgjigjur në këto pyetje, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe ia dhashtë Xhennetin e përhershëm.
 6. 6. PYETJA E PARË SA I PËRKET ATIJ QË NUK E FALË NAMAZIN QËLLIMISHT A ËSHTË OBLIGIM QË I NJËJTI TË VRITET APO JO?
 7. 7. Falënderuar qoftë Allahu, Atë e falënderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Te Allahu mbështetemi nga e keqja e shpirtrave tanë dhe prej veprave tona të këqija. Kë Allahu e udhëzon, nuk ka kush që e humb, ndërsa kë e lenë Ai në humbje, nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e Drejtë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut xh.sh. dhe dëshmoj se Muhammedi është robi dhe i dërguari i Tij, salavatet dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij, gratë e tij dhe sahabët. PYETJA E PARË SA I PËRKET ATIJ QË NUK E FALË NAMAZIN QËLLIMISHT A ËSHTË OBLIGIM QË I NJËJTI TË VRITET APO JO? DISPOZITA PËR LËNIEN E QËLLIMSHME TË NAMAZIT Muslimanët nuk kanë mendime të ndryshme rreth qëndrimit se lënia e qëllimshme e namazit paraqet në përgjithësi një prej mëkateve më të mëdha dhe se në të njëjtën kohë kjo është një prej “mëkateve më të mëdha” dhe se mëkati në fjalë te Allahu është më i madh se vrasja, marrja pa të drejtë e pasurisë, zinasë (kurvërisë), vjedhjes, konsumimit të alkoolit dhe se kryerësi i mëkatit të përmendur i ekspozohet zemërimit dhe dënimit të Allahut si dhe nënçmimit si në këtë botë, ashtu edhe në ahiret. Ata kanë mendime të ndryshme sa i përket vrasjes së njeriut të tillë, për mënyrën e vrasjes së tij si dhe për shpalljen e tij si kafir. Kështu, Sufjan b. Se’id eth-Theuriu, Ebu-Amr el-Evzaiu, Abdullah b. El-Mubaraku, Hammad b. Zejdi, Vekia b. el-Xherrah, Malik b. Enesi, Muhammed b. Idris Shafiu,
 8. 8. Ahmed b. Hanbeli, Ishak b. Rahoja dhe shokët e tij janë të mendimit se një njeri i këtillë vritet. Pastaj ata kanë pasur mendime të ndryshme për mënyrën e vrasjes së tij. Xhumhuri (shumica) e dijetarëve është i qëndrimit se njeriu i këtillë duhet të vritet me shpatë në qafë. Disa dijetarë të shkollës juridike shafiite mbajnë qëndrimin se njeriu i këtillë duhet të rrihet me dru derisa nuk fillon të falet sërish ose derisa të vdesë. Ibn Shurejhi thotë se njeriun e këtillë duhet ta frikësojmë duke e thumbuar me shpatë derisa të vdesë, sepse një akt i këtillë është lloji me i fuqishëm i kërcënimit dhe do të mund të kontribuonte në kthimin e tij në kryerjen e namazit. Xhumhuri qëndrimin e tij e forcojnë me hadithin e të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem në të cilin thotë: “Allahu ka caktuar bamirësi në çdo gjë, kështu që kur të mbytni, atëherë kryeni këtë në mënyrë të mirë.”1 Ndërsa goditja me shpatë në qafë paraqet vdekjen më të lehtë dhe më të shpejtë. Allahu xh.sh. në luftë me mosbesimtarët dhe me renegatët e fesë ka caktuar goditjet në qafë e jo shpuarjen apo thumbimin me shpatë. 2 Ndërsa kur është në pyetje gurëzimi i të martuarit që ka bërë zina, kjo bëhet me qëllim që i tërë trupi ta ndiejë dhembjen sikur që e ka ndier kënaqësinë në këtë gjë të ndaluar. Ky lloj i vrasjes është një prej llojeve më të shëmtuara të vrasjes, sepse edhe thirrja e shpirtit në zina në raport me natyrën e njeriut është shumë e fortë dhe për këtë shkak është caktuar ky dënim i rëndë me qëllim që të përputhet me fuqinë e asaj thirrje. Ky lloj i dënimit na përkujton në dënimin e popullit të Lutit nga ana e Allahut, i cili është gurëzuar me gurë për shkak të punës së shfrenuar që e kanë bërë. MENDIMI I ATYRE TË CILËT THONË SE LËNËSI I NAMAZIT NUK VRITET 1 E përmend Muslimi në librin Es-Sajdu ve ez-Zebaihu ve ma ju’kelu min el-hajevan, kaptina El-emru bi ihsani ez-zebhi ve el-katli ve tahdidi esh-shefreti 3/1955/1548; dhe Ebu Davudi në librin Dahaja, kaptina Fi en-nehji en tusbere el-behaimu ve er-rifki bi ez-zebiha, Ebu Hatimi, 3/1228, hadithi nr. 2815; dhe Tirmidhiu në librin Ed-Dijat an Resulillah, kaptinaMa xhae fi en-nehji anil-musle, 4/22, hadithi nr. 1409; dhe En-Nesaiu në librin Ed-Dahaja, kaptina, El-emru bi ihdadi esh-shefre, 4/180, 181, hadithi nr. 4418 dhe Ibn Maxhe në librin Ez-Zebaih, kaptina Idha Zebahtum fe ahsinu ez-zebha, 3/123, hadithi nr. 3180. 2 Shprehja arabe “en-nahs” do të thotë lëvizje apo shtyerje. Shih Nihaje, 5/31.
 9. 9. Ibn-Shihab ez-Zuhri, Seid b. el-Musejjebi, Omer b. Abdulazizi, Ebu Hanife, Davud b. Aliu dhe El-Muzeni janë të mendimit se personi i tillë duhet të burgoset derisa të mos pendohet apo të vdesë, mirëpo ai nuk duhet të vritet. Ithtarët e këtij medhhebi, qëndrimin e tyre e mbështesin në këto argumente: Në një hadith të cilin e transmeton Ebu Hurejre radijallahu anhu theksohet se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Më është urdhëruar që të luftoj kundër njerëzve derisa të mos e thonë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, e kur ta thonë këtë, ata e kanë të mbrojtur jetën dhe pasurinë e tyre, përveç asaj që e kërkon e drejta e saj (domethënë e drejta e kelimesë dhe shehadetit).”3 Transmetohet prej Ibn Mesudit radijallahu anhu se i Dërguari sallallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Nuk është i lejuar gjaku i muslimanit derisa dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se unë jam i Dërguari i Allahut, përveç se në tri raste: ndaj zinaqarit të martuar, kokë për kokë dhe ai që e lëshon fenë e tij dhe që largohet prej xhematit.”4 Hadithi përmendet në të dy Sahihet. Dhe thonë: “Namazi është prej dispozitave praktike dhe se për lënien e saj nuk vriten njerëzit, sikur që nuk vriten për shkak të lënies së agjërimit, zeqatit dhe haxhit.” Ata të cilët thonë qëndrimin e vrasjes së patjetërsueshme në favor të mendimit të tyre, sjellin fjalët e Allahut të Lartësuar: “E kur të kalojnë muajt e shenjtë, luftoni idhujtarët kudo që t'i gjeni, robëroni dhe ngujoni ata, e vinju pritë në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, e falin namazin dhe e japin zeqatin, atëherë ua lëshoni rrugën, se vërtet All-llahu falë është mëshirues.” (Et-Teube, 5) Allahu xh.sh. ka urdhëruar derisa të mos pendohen prej shirkut të tyre dhe derisa të mos e kryejnë namazin dhe të japin zeqatin. Ata që pohojnë se lënësi i namazit nuk mbytet, ata thonë: “Pasi që të pendohet prej shirkut, ai ka shpëtuar prej vrasjes edhe nëse nuk falet dhe nëse nuk jep zeqat.” Mirëpo, kjo është në kundërshtim me atë që na udhëzon Kur’ani. Në të dy Sahihet përmendet një hadith të cilin e transmeton Ebu Seid elHudriu radijallahu anhu, se derisa Aliu radijallahu anhu ishte në Jemen, ia kishte dërguar Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve sel-lem një copë të arit të papastruar të mbështjellur në lëkurë, të cilën Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve 3 Hadithi është muteffekun alejhi. E përmend Buhariu në librin Zekat, kaptina, Vuxhubu zekati, hadithi nr. 1399; dhe Muslimi në librin Iman, kaptina, El-emru bi kitali nasi hatta jekulu la ilahe il-lallah, 1/20 dhe 51 me zinxhir nëpërmjet Ubejdullah b. Mesudit prej Ebu Hurejres… prej tij. 4 Hadithi është muttefekun alejhi. E përmend Buhariu në librin Dijat, kaptina Kavluhu teala ‘Enne nefse binnefsi’, 12/209, hadithi nr. 6878; dhe Muslimi në librin Kasame, kaptina 3/1686 dhe 1302 me zinxhir nëpërmjet Mesrukut prej Abdullahut… prej tij.
 10. 10. sel-lem e kishte ndarë në mesin e katër personave. Pastaj një njeri i kishte thënë: “Ke frikë Allahun o i Dërguari i Allahut.” Ai i kishte thënë: “Mjerë ti, a nuk jam unë më meritori prej banorëve të Tokës që t’i frikësohem Allahut.” Pastaj, ai njeri ishte larguar, ndërsa Halid b. Velidi tha: “Çfarë mendon o i Dërguari i Allahut, a t’ia pres kokën?” Ai me këtë rast iu përgjigj: “Jo, me siguri e falë namazin.” Halidi me këtë rast i tha: “Sa falës me gjuhët e tyre e thonë atë që nuk është në zemrat e tyre?” Me këtë rast, i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem i tha: “Nuk më është urdhëruar që të depërtoj në zemra të njerëzve e as që t’i hapi barqet e tyre.”5 I Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem si shkas i ndalesës së vrasjes së tij e përmendin faktin se ai falet, që prapë tregon në atë se ai që nuk falet, ai vritet. Prej këtu, në një hadith tjetër shumë qartë thotë: “E kam të ndaluar që t’i vras falësit.”6 E cila gjë prapë tregon se Allahu nuk e ka ndaluar vrasjen e atyre të cilët nuk falen apo mosfalësve. Imam Ahmedi dhe Shafiu në Musnedet e tyre përmendin në hadithin e Ubejdullah b. Adij b. Hijarit se një njeri prej ensarëve kishte treguar se si kishte shkuar te i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem derisa ishte në një mexhlis, e pastaj prej tij kishte kërkuar leje që ta vrasë një munafik, atëherë i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem kishte pyetur me zë: “Vallë ai nuk dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut?” “Gjithsesi, por ai prej atij shehadeti nuk ka asgjë”, ishte përgjigjur ensariu. Me këtë rast, i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem prapë e pyeti: “Vallë nuk dëshmon se Muhammedi është i Dërguari i Allahut?” “Gjithsesi se po, mirëpo ai prej atij shehadeti nuk ka asgjë”, prapë iu përgjigj ky ensariu. I Dërguari sallallahu alejhi ve sel-lem prapë pyeti: “Vallë ai nuk e kryen namazin?” “Gjithsesi se po, mirëpo prej atij namazi nuk ka asgjë”, tha ensariu. Atëherë i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem tha: “Këta janë ata të cilët i kam të ndaluar që t’i vras.”7 5 Hadithi është muttefekun alejhi. E përmend Buhariu në librin Megazi, kaptina Ba’su Alij b. Ebu Talib ve Halid b. Velid ila jemen, 7/665, hadithi nr. 4351, dhe Muslimi në librin Zekat, kaptina Zikru havarixh ve sifatihim, 2/144 dhe 742 me zinxhir nëpërmjet Abdurrahman b. EBu Neimit prej Ebu Seid El-Hudriut… prej tij. 6 Hadithi është sahih. E përmend Ebu Davudi në librin Edeb, kaptina Fi hukmi fi muhannesin, 4/2100, hadithi nr. 4928 me zinxhir nëpërmjet Ebu Hashimit prej Ebu Hurejres në tregimin për njeriun dygjinish I cili I kishte ngjyrosur me bojë këmbët dhe duart dhe Bejhekiu në Sunenu-l-kubra, 8/224 me zinxhir nëpërmjet Hashimit… prej tij edhe Darekutni në Sunenin e tij, 2/54 dhe 90 dhe Mirvezi në Ta’zimu kadrissalati, 2/917, hadithi nr. 963. 7 Hadithi është sahih. E përmend Ahmedi në Musned, 5/432, hadithi nr. 23720 me zinxhir nëpërmjet Ata’a b. Jezid Lejsiut prej Ubejdullah b. Adij b. Hijarit… prej tij edhe Bejhekiu në Sunenul-kubra, 7/196, Shafiu në Musnedin e tij, 1/320 dhe Maliku në Muveta, 1/171, hadithi nr. 413 dhe Bejhekiu në Shu’bul-iman, 3/34, hadithi nr. 2796 të gjithë nëpërmjet Atasë..prej tij. E ka përmendur Albani në Semerul-mustetab, hadithi nr. 6 dhe thotë: “Maliku e përmend si mursel me zinxhir autentik, ndërsa të lidhur (deri te I Dërguari) e përmend Shafiu dhe Ahmedi në Musnedet e tij.
 11. 11. Hadithi i përmendur tregon se nuk ia ka ndaluar që ta vrasë atë që nuk falet. Përmend Muslimi në Sahihun e tij prej Ummu Selemes radijallahu anha se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Mbi ju do të emërohen emirë dhe do t’i shihni disa gjëra të mira si dhe disa gjëra të tjëra të cilat do t’i urreni. Ai që i mohon, është i arsyetuar. Ai që i urren, dot ë shpëtojë. Mirëpo ai që do të jetë i kënaqur me këtë dhe që e pason këtë.” 8 I thanë: “O i Dërguari i Allahut, a do të luftojmë kundër tyre?” “Jo, derisa falen,” tha ai.”9 Në të dy Sahihet, në hadithin prej Abdullah b. Omerit radijallahu anhu përmendet se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Më është urdhëruar që të luftoj kundër njerëzve derisa nuk dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i Tij dhe derisa të mos e kryejnë namazin dhe ta japin zeqatin. Kur këto t’i kenë bërë, ata e kanë të mbrojtur prej meje gjakun e tyre dhe pasuritë e tyre, përveç kur e kërkon e drejta islame, ndërsa llogaria e tyre do të jetë te Allahu xh.sh..”10 Në hadith gjendet argumenti i dyfishtë në llogari të atyre të cilët urdhërojnë vrasjen e atij që nuk e falë namazin. E para: E ka të urdhëruar që të luftojë kundër tyre derisa të mos e kryejnë namazin. E dyta: Fjalët e tij në këtë thënie “përveç kur e kërkoj e drejta islame” (domethënë e drejta e kelimes dhe e shehadetit), ndërsa namazi është një prej të drejtave më të mëdha të maksimës së shehadetit. Transmetohet prej Ebu Hurejres radijallahu anhu se i Dërguari sallallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Më është urdhëruar që të luftoj kundër njerëzve derisa të mos dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i Allahut, derisa nuk e falin dhe derisa nuk e japin zeqatin, pas kësaj më është ndaluar gjaku dhe pasuria e tyre, ndërsa llogaria e tyre është te Allahu.”11 E përmend Ahmedi dhe Ibn Huzejme në Sahihun e tij. I Dërguari sallallahu alejhi ve sel-lem na ka lajmëruar se atij i është urdhëruar lufta kundër 8 Fjalia është e papërfunduar dhe përfundimi I saj del prej asaj që e përmendëm më parë, domethënë “Mirëpo ai që do të jetë I kënaqur me këtë dhe që e pason këtë, nuk do të ketë arsyetim dhe nuk do të shpëtojë prej mëkatit.” (vërejtje e recensentit në bazë të thënies së verifikuesit tjetër Bessam Abdul-Vehhab el-Xhabiut). 9 Hadithi është sahih. E përmend Muslimi në librin Imara, kaptina Idha buje’a halifetani, 3/63 dhe 1481 dhe Tirmidhiu në librin Fiten, 4/529, hadithi nr. 2265 dhe Ahmedi në Musned, 67295 dhe 302, të gjithë nëpërmjet Hasanit prej Dabetit prej Ummu Selemes…prej tij. 10 Hadithi është muttefekun ajehi. Tahrixhi I tij është përmendur më herët. 11 Hadithi është sahih. E përmend Ibn Huzejme në Sahihun e tij, 4/8, hadithi nr. 2248 dhe Hakimi në Mustedrek, 1/544, hadithi nr. 1427 dhe Bejhekiu në Sunenul-kubra, 7/177, Darekutni në Sunenin e tij, 2/89, të gjithë nëpërmjet Ebu Neimit prej Ebu-Anbes Seid b. Kethirit…prej tij.
 12. 12. njerëzve derisa të mos e kryejnë namazin dhe se gjaku dhe pasuria e tyre bëhen të ndaluara pasi që t’i thonë dy shehadetet, pasi që ta falin namazin dhe ta japin zeqatin. Para kësaj, pasuritë dhe gjaku i tyre nuk ishin të ndaluara, përkundrazi ato ishin të lejuara. Transmetohet prej Enes b. Malikut radijallahu anhu se ka thënë: “Pasi që vdiq i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem, arabët filluan të lëshojnë fenë dhe Omeri radijallahu anhu tha: “O Ebu Bekr, si do të luftosh kundër arabëve?” Me këtë rast, Ebu Bekri radijallahu anhu iu përgjigj: “Me të vërtetë i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Më është urdhëruar që të luftoj kundër njerëzve derisa të mos dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se unë jam i Dërguari i Allahut dhe derisa të mos e kryejnë namazin dhe ta japin zeqatin.”12 E përmend Nesaiu, ndërsa hadithi është sahih. Hadithet e përmendura e kufizojnë (ar. mukajjed) hadithin e përgjithshëm (mutlak) në të cilin është lënë përmendja e namazit dhe e zeqatit, të cilin ithtarët e mendimit se lënësi i namazit nuk vritet e shfrytëzojnë si argument. Ndërsa në të vërtetë, hadithi i përmendur është argument kundër tyre, sepse mbrojtja e gjakut dhe e pasurisë nuk vlen kur është në pyetje e drejta islame, ndërsa namazi me siguri plotësisht është e drejta më e madhe islame. Sa i përket hadithit të Ibn Mesudit radijallahu anhu në të cilin thotë se nuk është i lejuar gjaku i muslimanit përveç se në tri raste, ne themi se ky është argument në favorin tonë kur është në pyetje kjo mesele. Sepse, njëri prej këtyre treve të përmendur është edhe ai që e lëshonë fenë e tij, ndërsa namazi është themeli më i madh dhe më i rëndësishëm i fesë. Kjo posaçërisht mund të thuhet nëse themi se me lënien e namazit është bërë kafir dhe me këtë tërësisht e ka lëshuar fenë. Edhe nëse themi se nuk është kafir, ai e ka lëshuar shtyllën e fesë, ndërsa imam Ahmedi përmend një thënie në të cilën thuhet: “Nuk ka pjesë në islam ai që e lenë namazin.”13 Omer b. Hattabi radijallahu anhu u kishte shkruar mëkëmbësve të tij nëpër krahina si vijon: “Për mua gjëja më e rëndësishme te ju është namazi; ai që e ruan, ai e ka ruajtur fenë, ndërsa ai që e humb, ai shumë lehtë edhe 12 Hadithi është sahih. E përmend En-Nesaiu në librin Ashretu nisa’ kaptina Gajretu, 3/741, hadithi nr. 3969, me zinxhir nëpërmjet Ma’merit prej Zuhriut nga Enesi... prej tij. 13 Hadithi është sahih. E përmend Maliku në Muveta në librin Tahara, 1/51/40 dhe Darekutni në Sunenin e tij, 2/52/1 me zinxhir nëpërmjet Sulejman b. Misver b. Mahrames I cili thotë: “Ibn Abbasi kishte shkuar te Omeri… dhe ia përmendi këtë. E përmend edhe Ibn Ebi Shejbe në Musanef, 7/439, hadithi nr. 37-74 me zinxhir nëpërmjet EBu Selemes dhe Jahja b. Abdurrahman b. Hatibit dhe shejhëve… në një tregim të gjatë. E përmend Mirvezi në Ta’zimu kadris-salati, 2/892, hadithi nr. 923 me zinxhir nëpërmjet Sulejman b. Jesarit… prej tij edhe Bejhekiu në Sunenin e tij, 3/366 dhe thotë: “E kemi transmetuar prej Omerit…pastaj e ka përmendur.
 13. 13. gjërat tjera (të fesë) do t’i humb, nuk ka pjesë në namaz ai që e lenë namazin.” Imam Ahmedi ka thënë: “Secili që sillet i pakujdesshëm ndaj namazit, ai edhe e injoron. Një njeri i këtillë në mënyrë të pakujdesshme sillet edhe ndaj islamit në përgjithësi dhe e injoron atë. Pjesa e njeriut në islam është në përputhje me pjesën e tij në namaz, dashuria e tij ndaj islamit është në përputhje me dashurinë ndaj namazit. Për këtë o robi i Allahut, shiko se si është gjendja jote dhe ke frikë që ta takosh Allahun e të mos kishe pjesë në islam, sepse pjesa e islamit në zemrën tënde është në përputhje me pjesën e namazit në zemrën tënde. Transmetohet se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Namazi është shtylla e fesë.”14 A nuk e di se nëse tendës ia heqim shtyllën e saj kryesore, nuk do të bëjë dobi litari, hunji dhe pëlhura? 15 Ndërsa nëse shtylla e tendës qëndron drejt, do t’i ndihmojë edhe pjesëve tjera të tendës. I këtillë është edhe shembulli i namazit në aspektin e islamit në përgjithësi. Transmetohet se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Gjëja e parë që do ta humbni nga feja juaj është amaneti, e fundit që do ta humbni është namazi. Do të ketë njerëz të cilët do të falen e të cilët nuk do të kanë kurrfarë pjese në të.”16 Në hadithin tjetër thuhet: “Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi për veprat e tij në Ditën e Gjykimit është namazi i tij, pra nëse i pranohet 14 Hadithi është sahih. E përmend El-Mirvezi në Ta’zimu-s-salat (1/219), ai ka thënë: “Transmetohet prej të dërguarit sal-lallahu alejhi ve sel-lem se ka thënë: ….; dhe e përmendi hadithin. Hadithin e përmend El-Munavi në Fejdu-l-kadir (4/248) dhe El-Axhluni në Keshfu-l-hafa (2/40) duke thënë: “Tregon Ebu Na’imi prej Bilall b. Jahja se ka thënë: “Erdhi një njeri deri te i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ….; Po ashtu ka thënë: “Ky hadith është mursel dhe transmetuesit e tij janë të besueshëm, ndërsa disa juristë sheriatikë e përmendin me këtë shprehje: “Namazi është…” dhe kështu deri në fund të hadithit. E ka përmendur edhe Ibn Haxheri në Telhisu-l-habir (1/173): “E transmeton Ebu Na’imi, mësuesi I Buhariut në librin Rreth namazit prej Habib b. Selimit, ndërsa ai prej Bilall b. Jahja…” dhe ka thënë: “Hadithi është mursel, ndërsa transmetuesit e tij janë të besueshëm.” E përmend edhe Ahmedi në Musnedin e tij (5/237) me nr (22121) me zinxhir, prej Shu’bes ndërsa ai prej El-Hakemit, El-Hakemi prej Urve b. En-Nezzalit, ndërsa ai prej Muadh b. Xhebelit…; me metnin e njëjtë dhe me shprehjen në vijim ‘…ndërsa sa I përket shtyllës së tij (domethënë fesë islame), ai është namazi…’; po ashtu e përmend edhe El-Hakimi në El-Mustedrek (2/447) me numër (2548) me zinxhir prej Mejmun Ibn Ebi Shejbe, ndërsa ai prej Muadh b. Xhebelit… El-Bejheki në Es-Sunenu-l-kubra (9/20) me zinxhir prej Mejmunit…; dhe El-Harisi në Zevaidu-l-Hejthemi (1/157/12) me zinxhir prej Urve b. En-Nezzalit; dhe Et-Taberaniu në El-Mu’xhemu-l-kubra (20/143) me zinxhir prej Mejmunit…; dhe El-Bejheki në Shu’bul-iman (4/13) me numër (4225) me zinxhir prej Urves…; 15 Shprehja arabe taneb janë litarët që e lidhin tendën. 16 E përmend El-Kada’I në Musnedush-Shihab (1/155) me numër (215) me zinxhir prej Qaz’at b. Suvejdi, ndërsa ai prej Davud b. Ebu-Hindit, ndërsa ai prej Ebu Hurejres…; El-Makdisi në El-Ehadithul-muhtara (4/410) me numër (1583) me zinxhir prej Sevab b. Xhemilit, ndërsa ai prej Sabitit, ky prej Enesit…po ashtu.
 14. 14. namazi, do t’i pranohen edhe veprat tjera, ndërsa nëse namazi i refuzohet, do t’i refuzohen edhe veprat tjera.”17 Namazi është fundi i fesë tonë, ndërsa fillim i provimit të cilin do ta kalojmë nesër në Ditën e Gjykimit. Nuk ka fe e as islam pasi që të humbet namazi, sepse kjo është gjëja e fundit të cilën njeriu mund ta humb prej islamit.” Këto përfundon citati i imam Ahmedit. Namazi është farzi i parë në islam. Ai është gjëja e fundit e cila do të humbet prej fesë, ai paraqet fillimin dhe fundin e islamit. Nëse shkon fillimi dhe fundi i tij, atëherë do të humbet i tërë islami. Secila gjë të cilës i humb pjesa e parë dhe e fundit, humb edhe ajo në tërësi. Siç thotë imam Ahmedi: “Çdo gjë në të cilën humb gjëja e fundit (diçka që e bënë bazën e atij sendi), paraqet humbe të asaj gjëje.” Kështu, nëse njeriu e humb namazin e tij –ai e ka humbur edhe fenë e tij. Atë që dëshirojmë ta theksojmë është se hadithi i Ibn Mesudit radijallahu anhu: “Nuk është i lejuar gjaku i muslimanit, i cili dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se unë jam i Dërguari i Allahut, përveç se në tri raste: ndaj zinaqarit të martuar, kokë për kokë dhe atij që e lëshon fenë e tij”18, paraqet argumentin më të fuqishëm se lënësi i namazit vritet. 17 Hadithi është hasen. E përmend El-Makdisi në El-Ehadithul-muhtara (7/144) me numër (2578) me zinxhir prej Ishak b. Jusuf el-Ezrakit, ndërsa ai prej El-Kasim b. Osman Ebu-l-‘Ala El-Basriut, ky prej Enesit prej ….prej tij. E përmend Hejthemi në Muxhmea, 1/291/292 prej Enesit se ka thënë: E përmend Taberaniu në Evsat, këtu është Kasim b. Osmani për të cilin Buhariu pohon se hadithet e tij nuk duhet të pasohen. E përmend edhe En-Nesaiu në librin Es-sala, kaptina El-muhasebetu ales-sala, 1/344 hadithi nr. 465, dhe Tirmidhiu në librin Es-sala, kaptina Inne evvele, Maliku në Muveta, Juhasebul-abdu jevmel kijameti es-sala, 2/269, hadithi nr. 413 dhe Taberaniu në Evsat, 2/240, hadithi nr. 1859 me zinxhir nëpërmjet Kasim b. Osmanit prej Enesit…prej tij. 18 Ky hadith u përmend pak më parë.
 15. 15. PYETJA E DYTË NËSE MBYTET, A MBYTET SI MURTED (RENEGAT) I FESË DHE SI QAFIR, APO MBYTET PËR SHKAK TË KUNDËRVAJTJES PËR TË CILËN SHERIATI KA CAKTUAR DËNIM ME VDEKJE, POR EDHE PËRSKAJ KËSAJ, AI MBETET MUSLIMAN?
 16. 16. PYETJA E DYTË NËSE MBYTET, AI MBYTET SI MURTED (RENEGAT) I FESË DHE SI QAFIR DHE SI I TILLË NUK PASTROHET, NUK I FALET XHENAZJA DHE NUK VARROSET BASHKË ME MUSLIMANËT NË VARREZAT E TYRE, APO MBYTET PËR SHKAK TË KUNDËRVAJTJES PËR TË CILËN SHERIATI KA CAKTUAR DËNIMIN ME VDEKJE (ar. HAD), POR EDHE PËRSKAJ KËSAJ AI MBETET MUSLIMAN? Mendimet sa i përket kërkimit të pendimit prej lënësit të namazit Ata të cilët janë të mendimit se lënësi i namazit mbytet, kanë mendime të ndryshme sa i përket këtyre pyetjeve? E para: A kërkohet prej tij pendimi apo nuk kërkohet? Qëndrimi i njohur është se prej tij kërkohet që të pendohet dhe nëse pendohet, ai lëshohet, ndërsa nëse nuk pendohet, atëherë mbytet. Këtë mendim e kanë Shafiu dhe Ahmedi, ndërsa kjo është njëra prej dy mendimeve të imam Malikut. Ebu Bekr Tartushi në Ta’lik thotë: “Sipas medhhebit të imam Malikut, atij i thuhet: “Falu derisa ka kohë” dhe nëse pajtohet, ai lihet rehat ndërsa nëse nuk falet deri në përfundimin e kohës së namazit, ai mbytet.” A kërkohet prej tij pendimi apo nuk kërkohet? Disa shokë tanë thonë se prej tij kërkohet pendimi dhe nëse pendohet, ai lihet rehat, ndërsa nëse nuk pendohet, ai mbytet. Të tjerët janë të mendimit se prej tij nuk duhet të kërkohet pendimi, sepse është në pyetje një had prej hadeve19 të Allahut, mbi të cilin kryhet dënimi, ashtu që teubeja sa i përket kryerjes së dënimit nuk ndihmon, domethënë teubeja nuk e anulon dënimin, siç është rasti me zinaqarin20 dhe me vjedhësin. Këtë mendim e kanë ata të cilët thonë se lënësi i namazit mbytet për shkak të hadit, domethënë për shkak të dënimit të caktuar dhe të kufizuar sheriatik. Kështu, nëse shkaku i vrasjes së lënësit të namazit është hadi, siç është rasti me vrasjen e zinaqarit dhe të cubit të rrugëve, atëherë duhet ta dijmë se te kryerja e hadeve (ar. hududullah) të Allahut, duhet të sigurohen disa shkaktarë të caktuar dhe që të njëjtit të mos i anulojë teubeja pasi që rasti apo seanca gjyqësore t’i dorëzohet sunduesit islam. 19 20 Dënimi I caktuar preciz I sheriatit për disa mëkate (vër.përkth. në gjuhën boshnjake). Zinaqari është personi që kryen marrëdhënie intime jashtëmartesore (vër.përkth. në gjuhën boshnjake).
 17. 17. Sa i përket atyre të cilët thonë se mbytet për shkak të mosbesimit, për të kjo nuk është e obligueshme, sepse ata e barazojnë me murtedin –renegatin, dhe nëse e pranon islamin, prej ti bie dënimi me vdekje. Tartushi thotë: “Në të njëjtën mënyrë ne veprojmë me atë që thotë: “Nuk dua të marr abdest” apo “nuk dua të pastrohem prej xhunubllëkut” apo të thotë: “nuk dua të agjëroj.” Ai vritet dhe prej tij nuk kërkohet pendimi, pa marrë parasysh se a pohon se ato veprime a janë farz apo e mohon farzin e tyre (obligueshmërinë e tyre).” Unë them: “Këtë që e transmeton Tartushi prej disa shokëve të tij se vritet pa kërkimin e pendimit nga ana e tij, është një prej transmetimeve të imam Malikut. Sa i përket kërkimit të pendimit prej murtedit, te imam Ahmedi dhe Shafiu ekzistojnë dy transmetime. Kështu, ai që bënë dallim në kërkimin e pendimit prej murtedit dhe lënësit të namazit, duhet ta dijë se kërkimi i pendimit prej murtedit nuk është i njëjtë sikurse kërkimi i pendimit prej lënësit të namazit, siç është mendim i Malikut sipas një transmetimi. Ai thotë: “Është e njohur se muslimani nuk e lëshon fenë e tij vetëm për shkak të një dyshimi i cili do ta pengonte që të qëndrojë në fe. Prej njeriut të këtillë kërkohet pendimi me shpresë që të largohet ai dyshim. Lënësi i namazit edhe përskaj pohimit se ai (namazi) është i obligueshëm, nuk ka kurrfarë paqartësish.” Ata që thonë se duhet të kërkohet teubeja me këtë rast, ata përgjigjen: “Kjo është vrasje për shkak të lënies së vaxhibit për të cilin është caktuar kërkimi i teubes, kështu që kërkimi i teubes nga personi në fjalë është vaxhib, sikur që është rasti te vrasja për shkak të lëshimit të fesë (renegat).” Njëherit thonë: “Këtu kërkimi i pendimit ka edhe më shumë përparësi, sepse ekziston mundësia më e madhe që të kthehet dhe pendohet, sepse qëndrimi i tij në islam do ta nxis në teube, që do ta ruante prej dënimit në këtë botë dhe në ahiret.” Ky është mendim i saktë, sepse barazimi i personit në fjalë me murtedin, është solucioni më i keq për të. Sahabët janë pajtuar rreth pranimit të teubes nga murtedi dhe nga ai që refuzon ta japë zeqatin. Ndërsa Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju atyre që nuk besuan, nëse heqin dorë (nga rruga e tyre e gabuar dhe besojnë) do t'u falet e kaluara, po nëse vazhdojnë, ligji (i Zotit), i zbatuar ndaj të parëve është i ditur (edhe juve do t'ju zë).” (ElEnfal, 38) Kjo i përfshin murtedët dhe të tjerët. Dallimi në vrasjen e këtij me dënim had dhe vrasjes së zinaqarit dhe cubit të rrugëve qëndron në atë se vrasja e lënësit të namazit bëhet për shkak se ai do të vazhdonte me lënien e namazit në të ardhmen dhe për shkak të asaj se e ka lënë në të kaluarën, për dallim nga ai që vritet për shkak të
 18. 18. dënimit had, sepse vrasjes së tij i ka paraprirë kundërvajtja për të cilën pason dënimi had dhe atij nuk i ka lënë kurrfarë mënyre që ta shlyej atë kundërvajtje. Ky (lënësi i namazit) ka mënyrë, ajo është falja e namazit pas kalimit të kohës së tij sipas mendimit të katër imamëve si dhe sipas mendimit të tjerëve. Ndërsa sa i përket disa shokëve të Ahmedit të cilët thonë se nuk ka mënyrë që të arrihet ajo që është lëshuar e që është qëndrim edhe i një grupit të selefëve, ata thonë se vrasja këtu është për shkak të lënies ndërsa lënia humbet me kryerjen. Derisa sa i përket zinaqarit dhe cubit të rrugëve, vrasja në rastin e tyre ndodh për shkak të veprimit, ndërsa veprimi që ka ndodhur në të kaluarën nuk mund të humbet me lënien e ndonjë gjëje. THIRRJA DERI TE LËNËSI I NAMAZIT PARA SE TË VRITET E dyta: Personi në fjalë nuk vritet derisa nuk i bëhet thirrja për ta kryer namazin dhe derisa ai nuk kundërshton. Thirrja për kryerjen e namazit nuk duhet ta përsërisim me ngulm. Për këtë shkak, i Dërguari i Allahut sallallahu alejhi ve sel-lem ka lejuar faljen e nafileve pas mëkëmbësve të cilët e shtyejnë namazin deri në përfundimin e kohës së tij 21 dhe nuk ka lejuar që të luftohet kundër tyre, as që ka urdhëruar luftën kundër tyre, sepse ata nuk kanë rezistuar në lënien e namazit. Prej këtu, kur të thirret lënësi i namazit dhe ai pa ndonjë shkak të arsyeshëm refuzon faljen e namazit deri në kalimin e kohës, mund të thuhet se te ai është prezent lënia e namazit dhe kokëfortësia në këtë. A VRITET PËR SHKAK TË LËNIES SË NJË NAMAZI APO TË SHUMË NAMAZEVE? E treta: Për sa namaze të lëshuara vritet? Për një apo dy ose për më shumë namaze? Njerëzit lidhur me këtë çështje kanë mendime të ndryshme. Sufjan eth-Theuri, Maliku dhe Ahmedi në një transmetim thonë se ai vritet për shkak të lënies së një namazi. Në këtë qëndrim është medhhebiu i Shafiut dhe i Ahmedit. Si argument këta i përdorin hadithet e mëparshme të 21 Kjo është e vërtetë. Mendohet në hadithin e Ibn Mesudit radijallahu anhu I cili gjendet te Muslimi dhe te të tjerët. E përmend Muslimi në Es-Salatu, kaptina, Ved’u ejdi ala rukab fi ruku’in, 1/378/534 dhe Ibn Huzejme në Sahihun e tij, 3/67, hadithi nr. 1640 dhe Ebu Davudi në Sunenin e tij prej Ebu Dherrit, 1/117, hadithi nr. 431.
 19. 19. cilat tregojnë në vrasjen e lënësit të namazit. Transmeton Muadh b. Xhebeli radijallahu anhu se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kush e lenë me qëllim namazin e caktuar sipas rregullës, prej tij bie mbrojtja e Allahut.”22 E përmend Ahmedi në Musned. Transmetohet prej Ebu Derdasë radijallahu anhu se ka thënë: “Më porositi Ebul Kasimi sal-lallahu alejhi ve sel-lemqë mos ta lë namazin qëllimisht, sepse kush e lenë qëllimisht, prej tij bie mbrojtja.” 23 E përmend Abdurrahman b. el-Hatimi në Sunenin e tij. Për këtë shkak, nëse personi i tillë thirret që ta kryejë namazin në kohën e tij dhe ai e refuzon atë me fjalët: “Nuk dua që të falem”, një njeri i tillë nuk ka arsyetim, me këtë ai e ka treguar vendosmërinë dhe teprimin e tij sa i përket lënies së namazit, që pas vetes tërheq vrasjen e obligueshme dhe derdhjen e gjakut të personit në fjalë. Nuk ka argument sheriatik se një njeri i tillë duhet të pritet që t’i lëshojë tre namaze me radhë, as që është vërtetuar kjo me ixha, e as që e ka thënë këtë ndonjëri prej sahabëve. Tre namaze nuk kanë përparësi më shumë sesa dy namaze. Ishaku, shoku i Ahmedit ka thënë: “Nëse e lenë namazin, do të bashkohet dhe do të presë që të kalojë koha e namazit të dytë që vjen pas tij. Kështu, nëse e ka lënë drekën, do të pritet ikindia, ndërsa nëse e ka lënë akshamin, do të pritet të kalojë edhe koha e jacisë dhe nuk do të vritet derisa të mos kalojë koha e namazit të dytë, sepse koha e namazit të dytë mund të paraqesë kohën e namazit të parë në një situatë kur bashkohen namazet, që pas vetes tërheq dyshime. Nëse është në pyetje namazi me të cilin nuk është e mundur që të bashkohet me namazin tjetër, siç është rasti me sabahun, ikindinë dhe me kohën e fundit të jacisë, atëherë ai vritet nëse e lenë një namaz, sepse me këtë rast nuk ekziston dyshimi sa i përket prolongimit dhe të vonimit.” Këtë mendim e thotë Ishaku prej Abdullah b. Mubarekut apo prej Veki’a b. Xherrahut, Ibn Ishaku24 nuk është i sigurtë se cili prej këtyre dyve është në pyetje. Ebul-Berekat b. Tejmijje thotë: “Përngjasimi është më 22 Hadithi është hasen li gajrihi. E përmend Ahmedi në Musned, 5/237, hadithi nr. 22127 me zinxhir nëpërmjet Safvan b. Amrit prej Abdurrahman b. Xhubejr b. Nefir Hadremiut prej Muadhit. E përmend edhe Hejthemi në Muxhme’a zevaid, 4/215 nëpërmjet Muadhit dhe thotë: “E përmend Ahmedi dhe Taberaniu në Kebir. Transmetuesit te Ahmedi janë të besueshme përveç Abdurrahman b. Xhubejr b. Nefirit I cili nuk I kishte dëgjuar hadithet te Muadhi. Senedi te Taberaniu është I lidhur ndërsa aty gjendjet Amr b. Vakid Kureshi ndërsa ai është gënjeshtar. Albani e përmend në Sahihu tergibi, hadithi nr. 40 dhe thotë: “Hadithin e përmend Taberaniu në Evsat dhe zinxhiri është I mirë dhe thotë se është hasen li gajrihi. 23 Hadithi është hasen. E përmend Ibn Huzejme në Sahihun e tij në librin Fiten, kaptina, Essabru ala elbela’, 3/431, hadithi nr. 4034 me zinxhir nëpërmjet Rashid Ebu Muhamed Hamaniut prej Shehr b. Hushibit prej Ummu Derdasë. E përmend edhe Bejhekiu në Shu’bul-iman, 5/11, hadithi nr. 5589 dhe Buhariu në Edebulmufred, 1/50, hadithi nr. 18 dhe Hatibi në Mevdiul-evhami el-xhem’I vet-tefriki, 1/119. Busajri në Zevaid thotë: “Zinxhiri I hadithit është I saktë ndërsa rreth autenticitetit të Shehrit, ka mendime të ndryshme.” Albani thotë në Sahihu Ibn-Maxhe, nr. 4034 se është hasen. 24 Këtu përmenden tre emra të ndryshëm për një person: Ebu-Ishak, Ishak dhe Ibn-Ishak. Ajo që është më afër të vërtetës, është se bëhet fjalë për Ishak b. Mensurin I njohur me llagapin El-Kevsexh (vër. e recensentit).
 20. 20. i mirë.” Përngjasimi i lënësit të namazit me këtë rast me ata të cilët për këtë kanë arsyetim sa i përket kohës së namazit, nuk është i drejtë, sikur që nuk është e drejtë që me ta të përngjasohet kur është në pyetje vetëm lënia e namazit.” Unë them: “Mendimi i Ebi-Ishakut është më i fortë dhe më logjik, sepse është transmetuar se koha e përmendur e namazit mund të jetë për dy namaze, që pas vetes tërheq dyshime në aspektin e lënies së vrasjes. Në dobi të kësaj shkon edhe thënia në të cilën transmetohet se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka ndaluar vrasjen e mëkëmbësve të cilët e shtyejnë namazin. Ata e kanë shtyer drekën deri në kohën e ikindisë, ndërsa ikindinë e kanë shtyer deri në fundin e kohës së saj. Dhe kur ishte pyetur: “Vallë nuk do të luftojmë kundër tyre?” Ai ishte përgjigjur: “Jo, derisa falen.”25 Që tregon se ky prapë është ai namaz me të cilin e mbrojnë gjakun e tyre, domethënë jetërat. KUR LLOGARITET NJERIU NË MESIN E ATYRE TË CILËT E LËNË NAMAZIN? Në bazë të kësaj, kur të thirret që ta falë namazin në kohën e tij dhe ai refuzon duke thënë: “Nuk dua të falem” dhe ai qëndron në këtë derisa të kalojë koha e namazit, është obligim mbytja e tij, edhe nëse nuk skadon koha e namazit të dytë pas atij të parit. Në këtë është decid Ahmedi. El-Kadiu dhe shokët e tij siç janë Ebul-Hattabi dhe Ibn-Akili thonë se nuk mbytet derisa nuk fillon të skadojë koha e namazit që vjen më pas. Shejh Ebul-Berekati thotë: “Kush thirret që ta falë namazi në kohën e tij dhe ai refuzon e thotë: “Nuk dua të falem” dhe kështu përfundon koha e namazit në fjalë, është obligim që të mbytet ai njeri, duke mos e pritur përfundimin e kohës së namazit pas tij. Sa i përket kohës së namazit tjetër, atë e kemi marrur parasysh te meselja e përmendur te Ebul-Hattabi, sepse mbytja me këtë rast dallon nga ai i pari (domethënë, të këtij për të cilin po flasim), sepse pasi që të thirret për t’u falur, ai namaz ka kaluar, ndërsa për namazet të cilat i kanë kaluar, nuk mbytet lënësi i tyre. Ebul-Hattabi fjalë për fjalë thotë: “Nëse e shtyen namazin derisa të mos kalojë koha e tij, duke e mohuar obligimin e tij, ai ka mohuar besimin dhe është obligim që të mbytet. Nëse e shtyen nga pakujdesia, ndërsa nuk e mohon obligimin e tij, njeriu i këtillë thirret që ta kryej atë dhe nëse refuzon derisa të mos kalojë koha e namazit pas atij përkatës, është obligim që të mbytet. Sa i përket namazit të parë të cilin e ka lënë nga pakujdesia deri në 25 Tahrixhi I këtij hadithi u përmend më herët.
 21. 21. përfundimin e kohës së tij, pasi që ishte thirrur që ta kryejë dhe ai ka refuzuar derisa nuk ka kaluar koha e namazit pas tij, mbytja e tij bëhet për shkak të shtyerjes derisa nuk ka përfunduar koha e tij e fundit.” Ky është përfundimi të cilin e ka përmendur edhe shejhu. Pastaj thotë: “Disa shokë tanë thonë se mbytet për shkak të lënies së namazit të parë dhe për shkak të lëshimit të mundësisë që ta kompensojë çdo namaz që i ka ikur pa ndonjë arsyetim. Sepse kompensimi (falja e sërishme e tyre) sipas neve, duhet të kryhet menjëherë dhe për këtë shkak nuk e marrim parasysh përfundimin e kohës së namazit tjetër.” Thotë: “E para është më e drejtë, sepse kompensimi i namazit të lëshuar te Shafiu dhe te një grup i dijetarëve ka mundësi ta zvarris. Mbytja nuk është e obligueshme për gjërat rreth të cilave dijetarët kanë mendime të ndryshme se a është e lejuar apo e ndaluar.” Prej Ahmedit transmetohet një thënie tjetër, në të cilën thuhet se një njeri i këtillë duhet të mbytet pasi që i lenë tre namaze dhe pasi që të kalojë koha e namazit të katërt. Këtë mendim e ka edhe Istahriu 26 prej Shafiut. Esenca e këtij mendimi është se si arsye e mbytjes merret kokëfortësia në lënien e namazit, sepse njeriu nganjëherë mund ta lëshojë namazin për shkak të përtacisë apo për shkak të angazhimeve me punë, mirëpo kjo nuk i bëhet shprehi, kështu që personi në fjalë nuk llogaritet si lënës i namazit. Mirëpo, nëse e shpeshton lënien e tij edhe përskaj thirrjes për ta kryer atë, një njeri i këtillë llogaritet në mesin e atyre të cilët e lënë namazin me ngulm. Transmetohet prej Ahmedit edhe thënia e tretë lidhur me atë se është obligim të mbytet nëse i lenë pa i falur dy namaze. Një mendim i këtillë bazohet në dy pikëpamje: E para: Lënia e cila pas vetes tërheq mbytjen e obligueshme është lënia e shpeshtë e namazit, e jo çfarëdoqoftë lënie tjetër, me qëllim që dikë ta shpallim si lënës të namazit. Numri më i vogël për të cilin mund të themi për dikë se është lënës i namazit, është lënia e dy namazeve. E dyta: Disa namaze mund të bashkohen me namaze të tjera, kështu që për ndonjë namaz nuk mund të themi se është i lënë derisa nuk përfundon koha e namazit tjetër me të cilint mund të bashkohet. Kështu që në bazë të kësaj e ka caktuar që lënia e dy namazeve pas vetes tërheq mbytjen e obligueshme. 26 Ky është dijetar I njohur që është I pasuar, shejhul-islam. Emri I tij I plotë është EbuS-eid Hasan b. Ahmed b. Jezid Istahri Shafiu, fekih I Irakut dhe shok I Ibn-Serihut. Ka qenë kadi I Kamerit dhe ka administruar me Bagdadin. Ka qenë zahid dhe shumë I kujdesshëm në gjërat e hallallit dhe të haramit, ai është kënaqur me pak gjëra të dynjasë. Ka shkruar shumë vepra, prej tij është Edebul-kada’ që nuk ka të ngjashëm. Ka vdekur në muajin xhumadel uhra të vitit 328 h. Kishte mbi tetëdhjetë vjet. Shih biografinë e tij në Sijer e’alam nubela’, 15/250.
 22. 22. DISPOZITA E LËNIES SË ABDESTIT, GUSLIT DHE TË GJËRAVE TË TJERA Dispozita e lënies së abdestit, larjes pas xhunubllëkut, kthimi në drejtim të Kibles, mbulimi i vendeve të turpshme është sikurse dispozita edhe për lënësin e namazit. Po ashtu, ai që e lëshonë praktikimin e kijamit në namaz, nëse është i aftë për këtë, pas vetes tërheq dispozitën e njëjtë, ngjashëm është edhe me lënien e rukusë dhe të sexhdes. Nëse e lenë ndonjë shart apo rukn të namazit rreth të cilit ka mendime të ndryshme, ndërsa është i bindur në obligueshmërinë e tij, Ibn-Akili për një njeri të këtillë thotë se për të vlen e njëjta dispozitë sikur te lënësi i namazit, kështu që lirisht mund të thuhet se njeriu i tillë duhet të mbytet. Shejh Ebu-Berekati thotë se njeriu i tillë duhet ta përsërisë namazin dhe se kurrsesi nuk duhet të mbytet. Ibn-Akili mendimin e tij e arsyeton, ashtu që thotë se ai vetvetiu dhe me bindje personale është lënës i namazit dhe se mund të barazohet me atë që e lenë zeqatin apo sikur ta kishte lënë shartin rreth të cilit pajtohen të gjithë. Ebul-Berekati mendimin e tij e arsyeton, kështu që thotë se nuk është e lejuar që të derdhet gjaku i dikujt për shkak të gjërave, për obligimin e të cilave ka mendime të ndryshme. Ky mendim është më afër qëndrimeve të fikhut, ndërsa mendimi i Ibn-Akilit është më afër bazave të “usulit”, për shkak se lënësi i tij me siguri dotë kryejë namaz jo të saktë, ndërsa kjo është sikur kur e lenë ndonjë gjë rreth të cilës nuk ka mendime të ndryshme. Kjo mesele lidhet për bazat e imanit, ndërsa ka të bëjë me veprat dhe me bindjet e zemrës. DISPOZITA E LËNËSIT TË NAMAZIT TË XHUMASË Muslimi përmend në Sahihun e tij prej Ibn Mesudit radijallahu anhu se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë për njerëzit të cilët mungojnë në namazin e xhumasë: “Kam menduar që ta urdhëroj ndonjë njeri që t’i prijë njerëzit në namaz, e pastaj t’ua kalli shtëpitë atyre njerëzve të cilët mungojnë në xhuma.”27 Transmetohet prej Ebu Hurejres dhe prej Ibn Omerit radijallahu anhu se e kanë dëgjuar të Dërguarin sal-lallahu alejhi ve sel-lem që prej minberit ka 27 Hadithi është sahih. E përmend Muslimi në librin Mesaxhid, kaptina, Fadlu salatil-xhema’ati ve etteshdid fi tehal-lufi anha; dhe Ibn Huzejme në Sahihun e tij, 3/174, hadithi nr. 1753; dhe Hakimi në Mustedrek, 1/430, hadithi nr. 1080; Ibn Ebi-Shejbe në Musanefin e tij, 1/480, hadithi nr. 5539, të gjithë nëpërmjet Ebu-Ishakut prej Avhesit prej Ibn-Mesudit.
 23. 23. thënë: “Ose njerëzit do të heqin dorë prej lënies së xhumasë ose Allahu do t’ua vulosë zemrat, ashtu që do të bëhen prej gafilave (të pakujdesshëm).” 28 E përmend Muslimi në Sahihun e tij. Përmendet në të gjitha Sunenet prej Ebul-Xhad Damriut se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kush nuk i falë tri xhuma nga pakujdesia, Allahu do t’ia vulosë zemrën.” 29 E përmend imam Ahmedi në hadith nga Xhabiri radijallahu anhu Gabon ai që ia përshkruan Shafiut se ka thënë se si namazi i xhumasë është farz-kifaje dhe kështu nëse e kryen një grup i muslimanëve, bie obligimi nga të tjerët. Këtë Shafiu kurrë nuk e ka thënë. Me siguri shkaktar i këtij gabimi është ajo se Shafiu sa i përket namazit të Bajramit thotë se ai është vaxhib për secilin dhe kjo është e saktë në bazë të argumenteve, sepse namazi i Bajramit është njëri ndër simbolet më të mëdha të jashtme dhe prej shenjave të islamit. Asnjëri prej sahabëve nuk ka munguar në këtë namaz, i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem kurrë nuk e ka lënë, ndërsa sikur të ishte vetëm sunnet, ai do ta linte së paku një herë ashtu siç e ka lënë namazin e teravisë, me qëllim që të tregojë në jo obligueshmërinë e atij namazi apo sikur që nuk ka marrur abdest për çdo namaz me qëllim që të qartësojë jo obligueshmërinë e marrjes së sërishme të abdestit nëse kemi abdest. Po ashtu, Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që të falet namazi i Bajramit ashtu siç ka urdhëruar që të falet edhe namazi i xhumasë. Në këtë kontekst, Ai thotë: “Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd!” (El-Keuther, 2) I Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem i ka urdhëruar sahabët që shkojnë më herët drejt faltoreve për shkak të namazit të Bajramit me të, në rastin kur skadonte koha e tij, ndërsa hyrja në muajin e ri vërtetohej pas zevalit. I dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka urdhëruar që në Bajram të dalin robëreshat e lira, vajzat dhe gratë me menstruacione dhe ato që janë me 28 Hadithi është sahih. E përmend Muslimi në librin Xhumu’a, kaptina Tagliz fi terki Xhumu’a, 2/591/865; dhe Bejhekiu në Sunenul-kubra, 3/171, të dytë nëpërmjet Ebu-Selamit nga Hakem b. Muadhit prej Ebu Hurejres dhe Ibn Omerit. E përmend edhe Nesaiu në librin Xhumu’a, kaptina, Teshdid fi tehal-lufi an xhumu’a dhe Ibn Maxhe në Sahihun e tij, 7/25, hadithi nr. 2785, gjithashtu nëpërmjet Ebu-Selamit, mirëpo nëpërmjet Ibn Abbasit dhe Ibn Omerit. 29 Hadithi është sahih. E përmend Ebu-Davudi në librin Essala, kaptina, Et-teshdid fi terki Xhumu’a, 1/454, hadithi nr. 1052 dhe Nesaiu në librin Xhumu’a, kaptina, Teshdid gi tehal-lufi anil xhumu’a, 2/193, hadithi nr. 1368 dhe Tirmidhiu në librin Xhumu’a, hadithi nr. 500 dhe Ahmedi në Musned, 3/424, hadithi nr. 15537 dhe Hakimi në Mustedrek, 1/415, hadithi nr. 1024 dhe për të thotë se është sahih sipas sharteve të Muslimit. E përmend edhe Ibn Maxhe në librin Ikametus-sala, kaptina, Men tereke xhumu’a min gajri udhr, 1/357, hadithi nr. 1125.
 24. 24. menstruacione të izolohen prej faltores,30 ndërsa të njëjtën nuk e ka urdhëruar me rastin e namazit të xhumasë. Shejhu ynë ka thënë: “Kjo tregon në faktin se Bajrami është më i fortë se Xhumaja. Ndërsa sa i përket hadithit “Allahu ia ka caktuar robit pesë namaze gjatë ditës dhe natës”, kjo nuk e mohon obligimin e namazit të Bajramit. Sa i përket pesë namazeve të ditës, këto janë detyra gjatë ditës dhe natës, ndërsa namazi i Bajramit është obligim vjetor. Për këtë shkak shumë fekihë kanë pasur mendimin se si dy reqate pas tavafit janë vaxhib, sepse kjo nuk hynë në obligimet e rregullta të ditës dhe të natës. Në bazë të kësaj logjike disa kanë thënë se namazi i xhenazes është vaxhib, po ashtu edhe sexhde tilaveti për ata të cilët këtë sexhde e konsiderojnë namaz. Ngjashëm ka të bëjë edhe me namazin e errësimit të diellit (eklipsit-vër.përkth. në gjuhën shqipe) për ata njerëz në mesin e selefëve të cilët këtë namaz e kanë shpallur vaxhib, që është mendim shumë i fortë. Ajo që dëshirojmë këtu ta theksojmë është mendimi i Shafiut i cili ka thënë se namazi i Bajramit është i obligueshëm për secilin që është i obligueshëm namazi i xhumasë. Mirëpo, mund të thuhet se prej kësaj nuk mund të përfundojmë se si ky obligim ka të bëjë me të gjithë, sepse në esencë farz kifaje është i obligueshëm për të gjithë, ndërsa ky obligim bie prej tyre nëse e kryejnë disa të tjerë. Prej kësaj mund të nxjerrim dobi që do të shihet në dy meselet në vijim: E para: Nëse të gjithë marrim pjesë në kryerjen e saj, do të kishin fituar shpërblimin e atij që e ka kryer vaxhibin për shkak të lidhjes me vaxhibin. E dyta: Sikur të merrnin pjesë në lënien e saj, të gjithë do të meritonin qortim dhe dënim. Kështu, fjalët e tij: “Namazi i Bajramit është i obligueshëm për secilin që është i obligueshëm xhumaja” nuk do të thotë se ai është i obligueshëm për çdo individ sikur që është xhumaja. Kjo kështu mund të thuhet. Mirëpo, ana e jashtme e gjërave tregon se Bajrami është i ngjashëm me xhumanë, ndërsa barazimi ndërmjet atij që e ka obligim xhumanë me ata të cilët e kanë obligim Bajramin, tregon se të dy namazet janë të barabartë sa i përket obligueshmërisë. Askush nuk ka mendim ndryshe se xhumaja është e obligueshme për çdo individ, por gjithashtu edhe Bajrami. Ajo që dëshirojmë ta sqarojmë është dispozita e lënësit të xhumasë. Ebu Abdullah b. Hamidi ka thënë: “Ai që mohon obligueshmërinë e xhumasë, ai ka mohuar (besimin).31 Nëse e falë me katër reqate, ndërsa beson se është e obligueshme, me këtë rast, nëse themi se ky është namaz i shkurtuar i 30 Hadithi është muttefekun alejh. E përmend Buhariu në librin Idejn, kaptina, Huruxhu nisa’ vel hujed ila musal-la, 2/537, hadithi nr. 974 dhe Muslimi në librin Idejn, kaptina, Ibahatu huruxhi nisa’ fi idejn, 2/605/10, që të dy me zinxhir nëpërmjet Muhammed b. Sirinit prej Ummi Atijjes. 31 Këtë thënie nuk e kam gjetur që është thënie e Ebu Abdullah b. Hamidit, por e kam gjetur në Ta’zimu kadris-salati prej Mirveziut, 2/805. Ai thotë se kanë thënë kush e mohon farzin e saj, ai ka bërë kufër.
 25. 25. drekës, nuk do të jetë mosbesimtarë, ndërsa nëse është e kundërta, atëherë do të ishte.” DISPOZITA E LËNËSIT TË AGJËRIMIT, ZEQATIT DHE HAXHIT Sa i përket mbytjes a janë të njëjtë lënësi i agjërimit, i zeqatit dhe i haxhit me lënësin e namazit? Për këtë çështje, transmetohen tre thënie prej imam Ahmedit. Thënia e parë: Lënësi i të gjitha gjërave të përmendura mbytet sikurse që mbytet edhe lënësi i namazit. Argumenti në të cilin bazohet kjo thënie është ajo se zeqati, agjërimi dhe haxhi janë prej themeleve të islamit dhe se lënësi i tyre mbytet sikurse që mbytet edhe lënësi i namazit. Për këtë shkak, Ebu Bekr es-Sidiku32 ka luftuar kundër atyre të cilët kanë refuzuar që të japin zeqatin dhe se me këtë rast ka thënë: “Pasha Allahun, do të luftoj kundër atij që bën dallim në mes namazit dhe zeqatit. Zeqati është përmendur bashkë me namazin në librin e Allahut.” 33 Po ashtu, këto baza janë nga e drejta islame, ndërsa i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem nuk ka urdhëruar luftë kundër atij që i përmbahet kelimes dhe shehadetit dhe të drejtave të tyre, dhe na ka lajmëruar se mbrojtja e gjakut nuk mund të jetë e plotë përveç se me të drejtat e islamit. Kjo luftë ka qenë kundër grupit që ka refuzuar ta japë zeqatin. Mbytja e njërit prej atyre të cilët duhet ta japin zeqatin, është mbytja për shkak të të drejtës së kelimes dhe shehadetit dhe për shkak të dispozitave islame, ky pra është mendimi më i drejtë. Thënia e dytë: Nuk mbytet përveç se kur është në pyetje lënia e namazit, sepse namazi është ibadet trupor të cilin nuk mundet dikush tjetër ta kryejë në vend të tij. Po ashtu në bazë të fjalëve të Abdullah b. Shekikut: “Shokët e Muhammedit sal-lallahu alejhi ve sel-lem nuk e kanë konsideruar mosbesim lënien e asnjë gjëje, përveç kur ka qenë në pyetje lënia e namazit.”34 Sepse namazi për dallim nga veprat tjera, veçohet me shumë 32 Sahab I të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem, njëri prej dy personave që kanë qenë në shpellë siç përmendet kjo në Kur’an. Ebu-Bekr b. Ebu Kuhafe, kalifi I parë I drejtë I të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem I cili ka luftuar kundër renegatëve pas vdekjes së të Dërguarit sal-lallahu alejhi ve sel-lem 33 Muttefekun alejh; E përmend Buhariu në Kitabuz-zekat, kaptina: (3/ ) me nr (1400); dhe në Kitabul-‘itisam me nr. (7284; 7285); dhe Muslimi në Kitabul-iman kaptina (1/51/32/20) me zinxhirin e njëjtë të transmetuesve. 34 Sahih; hadithin e përmend Tirmidhiu në Kitabul-iman, kaptina ‘Ma xhae fi terki-s-salat (5/14) me nr (2622) me zinxhir prej Bishr el-Mufeddalit, ndërsa ai prej El-Xheririt, ndërsa ky prej Abdullah b. Shekikut dhe ai prej Ebu Hurejres radijallahu anhu se ka thënë: “Sahabët e të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem nuk e…” dhe kështu deri në fund të hadithit.
 26. 26. gjëra: ai është gjëja e parë të cilin Allahu e ka bërë farz në islam. Për këtë shkak, i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem i ka urdhëruar zëvendësit dhe emisarët e tij që gjatë thirrjes në fe të fillojnë prej tij pas dy shehadeteve. Kështu, ai i ka thënë Muadhit radijallahu anhu: “Do të shkosh te një popull prej ithtarëve të Librit, gjëja e parë në të cilën do t’i thirrësh ata është dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i Allahut, dhe se Allahu ua ka caktuar pesë namaze gjatë ditës dhe natës.”35 Pastaj, për shkak se namazi është gjëja e parë prej veprave për të cilat do të pyetet njeriu në Ditën e Gjykimit. Pastaj, për shkak se Allahu xh.sh. e ka caktuar në qiej në natën e miraxhit 36 dhe se ai është farz që më së shumti përmendet në Kur’an. Po ashtu, banorët e zjarrit kur të pyeten: “Çka u solli juve në Sekar?” (El-Mudethir, 42) së pari do të thonë se nuk kanë qenë prej atyre të cilët e kanë kryer namazin, po ashtu obligimi i tyre nuk hynë në asnjë situatë derisa njeriu posedon logjikë për dallim nga farzet tjera, obligimi i të cilave bie prej njeriut në situata të caktuara. Po ashtu për shkak se namazi është shtylla kryesore e tendës së islamit dhe nëse rrëzohet ajo shtyllë, do të rrëzohet e tërë tenda. Kjo është gjëja e fundit që do të humbet nga feja. Namazi është farz (obligim) edhe për robin edhe për të lirin, edhe për mashkullin edhe për femrën, për udhëtarin dhe mukimin, për të sëmurin dhe të shëndoshin, për të pasurin dhe për të varfërin. I Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem nuk i ka pranuar njerëzit të cilët do t’i përgjigjeshin në islam, përveç atyre të cilët faleshin rregullisht. Transmeton Katade prej Enesit radijallahu anhu se ka thënë: “I Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem nuk e pranonte atë i cili do t’i përgjigjej në islam, përveç nëse është falur dhe nëse ka dhënë zeqatin.” 37 Sepse pranimi i veprave të tjera është e kushtëzuar me faljen e namazit. Kështu, Allahu xh.sh. prej lënësit të namazit nuk do të pranojë agjërimin, zeqatin dhe haxhin, sadakanë, xhihadin e as ndonjë vepër tjetër. Për këtë shkak, Avn b. Abdullahu thotë: “Kur robi hynë në varr, gjëja e parë për të cilën do të 35 Muttefekun alejh; e përmend Buhariu në Kitabuz-zekat, kaptina ‘La ne’huz kra’ime emvali-n-nasi fi-zzekat’ (3/377) me nr. (1458); Muslimi në Kitabul-iman, kaptina ‘Ed-Delilu ala enne men mate ala-t-tevhid (1/251/19/29); Ibn Huzejme në Sahihun e tij (4/23) me nr. (2275); Ibn Hibbani në Sahih (11/475) hadithi me nr (5081); El-Bejhekiu në Es-Sunnenul-Kubra (4/96) me nr. (7068); dhe El-Adeni në El-Iman (1/141) hadithi me nr. (76). Të gjithë këta e përmendin këtë hadith me zinxhir prej Abdullah b. Sajfiut, ndërsa ai prej Ebu-Ma’bedit, ndërsa ai prej Ibn-Abbasit… 36 Hadithi është muttefekun alejhi. E përmend Buhariu në librin Bed’u halki, kaptina ‘Zikrul melaiketi, 6/348, hadithi nr. 3207 dhe Muslimi në librin Iman, kaptina ‘El-isra’u bi Resulilah, 1/491/164. 37 E përmend Ibn Hazmi në Muhalla.
 27. 27. pyetet është namazi, kështu nëse i lejohet do të shikojë edhe në diçka tjetër prej veprave të tij, nëse nuk do t’i lejohet, nuk do të shikojë asgjë pas kësaj prej veprave të tjera.”38 Kë këtë tregon hadithi që përmendet në Musned dhe në Sunene prej Ebu Hurejres radijallahu anhu se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari njeriu prej veprave të tij është namazi i tij, nëse ai është i mirë, ai ka shpëtuar dhe ka arritur sukses, ndërsa nëse nuk e ka mirë, ai është i poshtëruar dhe ka dështuar.”39 Sikur t’i pranohej ndonjë punë e mirë (ar. kabul), nuk do të ishte prej atyre të cilët janë poshtëruar dhe të dështuar. Thënia e tretë: Ai mbytet për shkak të lënies së zeqatit dhe agjërimit, mirëpo jo edhe për shkak të haxhit, sepse ulematë kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a është haxhi i obligueshëm menjëherë (pasi që të arrihet mundësia për ta kryer atë) apo mund të shtyhet. Ai që thotë se haxhi mund të shtyhet, thotë: “Si ka mundësi të mbytet njeriu nëse përkohësisht i lenë gjërat të cilat janë të lejuara që të shtyhen.” Një mendim i tillë është shumë i dobët, sepse ai që mban qëndrimin se duhet të mbytet për shkak të lënies së tij, nuk mendohet se ai duhet të mbytet për shkak të vetë shtyerjes dhe rreth kësaj të gjithë janë në ujdi, por kjo mesele ka të bëjë me atë i cili fuqishëm e vendos që kurrë nuk do të shkojë në haxh dhe thotë: “Unë po them se haxhi është vaxhib, mirëpo unë kurrë nuk ta kryej atë.” Me këtë rast ekziston polemika mes dijetarëve, mirëpo më e drejta është se me këtë rast personi në fjalë mbytet sepse haxhi është një prej të drejtave të islamit, ndërsa mbrojtja e gjakut ka të bëjë me atë që e pranon islamin, përveç nëse bëhet fjalë për të drejtat e islamit, ndërsa haxhi është një prej të drejtave të tij më të mëdha. MENDIMET E NDRYSHME TË DIJETARËVE RRETH MËNYRËS SË MBYTJES SË LËNËSIT TË NAMAZIT 38 Senedi I hadithit është hasen. E përmend Mirvezi në Ta’zimu kadris-salati, 1/217, hadithi nr. 194 me zinxhir nëpërmjet Axhlanit prej Avn b. Abdulmelikut. 39 Hadithi është sahih. E përmend Tirmidhiu në librin Essala, kaptina ‘Ma xhae enne evvelu ma juhasebu bihi abdu jevmel kijameti es-sala, 2/269, hadithi nr. 413 me zinxhir nëpërmjet Hemamit prej Katades, prej Hasanit, prej Haris b. Kubejse prej Ebu Hurejres. E përmend edhe Ibn Ebi-Shejbe në Musannef, 7/276, hadithi nr. 36047 me zinxhir nëpërmjet Eban b. Jezid Atarit prej Katades. Edhe Bejhekiu në Shu’bul-iman, 3/172, hadithi nr. 3286 nëpërmjet Ebanit, dhe Mirveziu në Ta’zimu kadris-salati, 1/211, hadithi nr. 181 nëpërmjet Ebanit…
 28. 28. E treta: A mbytet lënësi i namazit për shkak se për të ka të bëjë dënimi had, siç është rasti me kusarin e rrugëve dhe me zinaqarin apo mbytet si renegat (murted) dhe si heretik (zindik)? Për këtë çështje ekzistojnë dy mendime në mesin e dijetarëve, ndërsa lidhur me këtë transmetohen edhe dy thënie prej imam Ahmedit. Mendimi i parë është se ai mbytet ashtu siç mbytet edhe murtedi. Të këtij mendimi janë: Seid b. Xhubejri, Amir eshSha’biu, Ibrahim en-Nehaiu, El-Evzaiu, Ebu Ejubi es-Sihtijani, Abdullah b. el-Mubareku, Ishak b. Rahoja, Abdulmelik b. Habibi prej malikijëve, por ky është një prej mendimeve te shafijtë, ndërsa et-Tahaviu këtë mendim ia përshkruan Shafiut personalisht, Ebu-Muhammed b. Hazmi tregon se i këtij mendimi është Omer b. el-Hattabi, Muadh b. Xhebeli dhe Abdurrahman b. Aufi, Ebu Hurejre dhe sahabë të tjerë. Mendimi i dytë është se mbytet me dënim had e jo për shkak të kufrit. Të këtij mendimi janë Maliku dhe Shafiu, ndërsa këtë thënie e ka zgjedhur edhe Ebu-Abdullah b. Betta. ARGUMENTET E ATYRE TË CILËT LËNËSIN E NAMAZIT NUK E KONSIDEROJNË MOSBESIMTAR (NUK I BËJNË TEKFIR) Ne këtu do të përmendim argumentet e të dyja palëve. Ata të cilët lënësin e namazit nuk e konsiderojnë mosbesimtarë, thonë: “Është vërtetuar se një njeri i këtillë ka hyrë në islam dhe ne nuk do ta nxjerrim prej tij, përveç se me bindje të fuqishme (jekin). Ata thonë: “Transmetohet prej Usame b. Samitit r.a. se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Ai që dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut Një i Cili nuk ka shok dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguari i Tij, se Isa është rob dhe i dërguari i Tij, është fjalë e Tij që Ai e ka vendosur te Merjemja dhe shpirt prej Tij, se Xhenneti është i vërtetë dhe se Zjarri është i vërtetë, Allahu do ta fusë në Xhennet në pajtim me veprat e tij.”40 Transmetohet prej Enesit r.a. se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem i ka thënë Muadhit r.a. derisa ishte duke kalëruar pas tij: “O Muadh”. “Të përgjigjem, o i Dërguari i Allahut”, i kishte thënë dhe këtë e përsëriti tri herë e pastaj tha: “Nuk ka asnjë rob që dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i Allahut e që Allahu të mos ia 40 Hadithi është muttefekun alejhi. E përmend Buhariu në librin Ehadithul enbija, kaptina ‘Kavluhu te’ala ‘Ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum,’ 6/564, hadithi nr. 3435 dhe Muslimi në librin Iman, kaptina ‘Delil ala enne mate ala tevhid’, 1/25/27 dhe Ibn Hibbani në Sahihun e tij, 1/431, hadithi nr. 207, të gjithë me zinxhir nëpërmjet Umejr b. Hani Duxhanetit prej Ebu Umejje prej Ubade b. Samitit.
 29. 29. ndalojë zjarrin”, “O i Dërguari i Allahut, a t’i njoftoj njerëzit lidhur me këtë që ata të gëzohen?” pyeti ai. Ai tha: “Atëherë ata do të mbështeten në këtë.” Lidhur me këtë, Muadhi r.a. ka folur qysh kur ishte në shtratin e vdekjes, duke u frikësuar se do të bëjë ndonjë mëkat 41 (për shkak të fshehjes së diturisë). Hadithi është muttefekun alejhi. Transmetohet prej Ebu Hurejres r.a. se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Njeriu më i lumtur që e meriton shefaatin tim është ai që sinqerisht prej zemrës dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut.” E përmend Buhariu. Transmetohet prej Ebu Dherrit r.a. se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem e kishte përsëritur një ajet nga kur’ani deri në namazin e sabahut dhe kishte thënë: “Jam lutur për ummetin tim dhe më është pranuar ajo të cilën sikur shumë prej tyre do ta kishin zbuluar, do ta linin namazin.” Ebu Dherri i tha: “A t’i përgëzoj njerëzit?” Ai tha: “Gjithsesi.” Ai u nis, ndërsa Omeri r.a. i tha se nëse i lajmëron njerëzit lidhur me këtë, ata do ta lënë ibadetin. Pastaj i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem e thirri sërish dhe i tha që të kthehet dhe ai u kthye.”42 Ndërsa ajeti i përmendur (të cilin e kishte lexuar) është: “Nëse i dënon ata, në të vërtetë ata janë robër Tu, e nëse u falë atyre, Ti je i gjithëfuqishmi, i urti.” (El-Maide, 118) E përmend Ahmedi në Musned. Në Musned po ashtu përmendet një hadith prej Aishes radijallahu anha, në të cilin thuhet se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Ekzistojnë tri shkallë (kategori të njerëzve) te Allahu, shkallë të cilën Allahu nuk do ta mbush me asgjë, shkallë në të cilën Allahu asgjë nuk do të lë dhe shkalla të cilit Allahu do t’ia falë. Sa i përket shkallës të cilit Allahu kurrë nuk do t’ia falë, ai ka të bëjë me shirkun të cilin Allahu askujt nuk do t’ia falë. Allahu xh.sh. thotë: “...ai që i përshkruan Zotit shok, All-llahu ia ka ndaluar (ia ka bërë haram) atij xhennetin.” (El-Maide, 72) 41 Hadithi është sahih. E përmend Buhariu në librin Ilm, kaptina ‘Hirsun ala ehadith’, 1/49, hadithi nr. 99 dhe në librin Er-rikak, kaptina ‘Siffetul-xhenneti vennari, 5/2402, hadithi nr. 6201; dhe Ahmedi në Musned, 2/373, hadithi nr. 8843; dhe Bejhekiu në Sunenul-kubra, 3/426, hadithi nr. 5842. 42 Hadithi është muttefekun alejhi. E përmend Buhariu në librin Ilm, kaptina ‘Men hussa bil-ilmi kavmen dune kavmin,’ 1/59, hadithi nr. 127; dhe Muslimi në librin Iman, kaptina 1/61/53 me zinxhir nëpërmjet Muadh b. Hishamit prej babait të tij prej Katades, prej Enes b. Malikut.
 30. 30. Sa i përket shkallës të cilin Allahu me asgjë nuk do ta mbush, ajo është padrejtësia të cilën robi ia ka shkaktuar vetvetes që është ndërmjet tij dhe Zotit të tij, agjërimin që e ka lënë apo namazin të cilin nuk e ka falur, Allahu do t’ia falë dhe nëse dëshiron Ai, do të kalojë mbi to. Ndërsa sa i përket shkallës në të clin Allahu asgjë nuk do të lë, kjo ka të bëjë me padrejtësinë e ndërsjellë të njerëzve. Ata me siguri se do të dënohen.”43 Në Musned po ashtu transmetohet prej Ubade b. Samitit r.a. se ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem duke thënë: “Janë pesë namaze të cilat Allahu ua ka caktuar robërve, kush i kryen, ai prej Allahut e ka premtimin se do ta fusë në Xhennet, ndërsa nëse nuk vjen me to, ai te Allahu nuk ka premtim. Nëse dëshiron Ai, e dënon, ndërsa nëse dëshiron që t’ia falë, do t’ia falë.”44 Në Musned gjithashtu përmendet një hadith prej Ebu Hurejres r.a. se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Gjëja e parë për të cilën robi do të japë llogari në Ditën e Gjykimit janë namazet e caktuara dhe nëse i ka kryer, ai ka arritur sukses, ndërsa nëse nuk i ka kryer, do të thotë që të shikojnë se a ka ndonjë nafile. Nëse ka ndonjë nafile, me to do të plotësohen farzet, ndërsa pastaj edhe me veprat tjera të obligueshme dot ë veprohet në të njëjtën mënyrë.”45 E përmendin autorët e Suneneve, ndërsa Tirmidhiu thotë se është hasen. Po ashtu pretenduesit e këtij mendimi thonë: “Me besueshmëri është transmetuar se i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kush i ka fjalë të fundit La ilahe il-lallah, do të hyjë në Xhennet.” 46 Në një thënie tjetër 43 Zinxhiri I hadithit është daif. E përmend Ahmedi në Musned, 6/340, hadithi nr. 26073; dhe Hakimi në Mustedrek, 4/575 dhe thotë se hadithi është me zinxhir të vërtetë të cilin nuk e kanë regjistruar. Dhehebiu thotë se Sadeka dhe Ibn-Banijusi e kanë shpallur të dobët për shkak të paditurisë- xhehaletiti…E përmend El-Hejthemi El-Mexhmea. E përmend Ahmedi, ndërsa në zinxhir gjendet edhe Sadeka b. Musa të cilin shumica e kanë shpallur të dobët. Muslim b. Ibrahimi thotë: Transmeton Sadeka b. Musa që është I mirë (saduk) derisa transmetuesit tjerë janë të besueshëm. El-Bejhekiu në Shu’bul-iman (/6/52) me nr (7473). Të gjithë këta e përmendin këtë hadith me zinxhir prej Sadek b. Musa, ndërsa ai prej Jezid b. Banijusit, ndërsa ai prej Aishes r.a.; Derisa shejhu ynë El-Albani –Allahu e mëshiroftë –e ka vlerësuar të dobët (domethënë, daif) në Daiful-xhami’ (3022). 44 Hadithi është sahih. Tahrixhi I këtij hadithi e përmendëm më herët. 45 Hadith sahih, e përmend Ebu Davudi në Kitabus-salat, kaptina ‘Kavlun-nebijj sal-lallahu alejhi ve sellem: Kul-lu salat…” (1/383) me numër (864); Et-Tirmidhiu në Kitabu ebvabis-salat, kaptina ‘Ma xhae enne evvele ma juhasebu bihi-l-abdu jevme-l-kijameti es-salatu (2/269) me numër (413); ndërsa Ebu-Isa ka thënë: “Ky hadith është hasen garib sipas transmetimit të përmendur.” En-Nesaiu në Kitabus-salat, kaptina ‘El-Muhaseba alas-salat (1/344) me numër (465); Ahmedi në Musnedin e tij (2/425) me numër (9490); dhe El-Mirvezi në Ta’zimu kadris-salat (1/210) me numër (180). Të gjithë këta, këtë hadith e përmendin me zinxhir nëpërmjet El-Hasanit, ndërsa ai prej Enes b. el-Hakim ed-Dabijjut, ndërsa ai prej Ebu Hurejres r.a. 46 Sahih, ndërsa e përmendin Ebu Davudi në Kitabul-xhenaiz, kaptina ‘Fi-telkini (3/1361) me numër 3116; El-Hakimi në El-Mustedrek (1/503) me numër (1299); Ahmedi në Musned (5/233) me numër (22087); EtTaberaniu në El-Mu’xhema (20/112) me numër 221. Të gjithë këta e përmendin këtë hadith me zinxhir prej Salih b. Ebu-Aribit, ndërsa ai prej Kethir b. Murre, ndërsa ai prej Muadh b. Xhebelit. El-Hakimi ka thënë se hadithi është sahih dhe me të është pajtuar Edh-Dhehebiu. Ndërsa El-Albani e ka vlerësuar sahih në Sahihul-xhami’ me numër 6479.
 31. 31. thotë: “Kush vdes duke e ditur se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, do të hyjë në Xhennet.”47 Në Sahih përmendet tregimi i Utban b. Malikut në të cilën thuhet: “Allahu ia ka ndaluar Zjarrit atë njeri që thotë La ilahe il-lallah, duke dashur me këtë kënaqësinë e Allahut.”48 Në hadithin rreth shefaatit thuhet se Allahu xh.sh. ka thënë: “Pasha krenarinë Time dhe madhështinë Time, do ta nxjerr prej Zjarrit atë që thotë la ilahe il-lallah.”49 Në këtë hadith gjithashtu thuhet: “Pastaj do ta nxjerr prej zjarrit atë që kurrë nuk ka punuar asnjë vepër të mirë.” Në Sunene dhe Musnede transmetohet tregimi i pronarit të kartelës të cilit do t’i shpërndahen nëntëdhjetë e nëntë libra, ndërsa secili libër do të jetë i madh aq sa mbërrin shikimi, pastaj do t’ nxirret kartela në të cilën gjendet shehadeti la ilahe il-allah, kështu ai do të anojë në peshë mbi veprat e tij të këqija.”50 Në atë kartelë nuk përmendet asgjë tjetër, përveç 47 Sahih. E përmend Muslimi në Kitabul-iman, kaptina ‘Ed-Delilu ala enne men mate alat-tevhidi dehalelxhennet; Ahmedi në Musned 1/65 me numër 464; Ibn Hibbani në Sahih 1/430 me numër 201; Ebu Avane në Musned 1/19; dhe El-Bejhekiu në Shu’bul-iman, 1/108, 109 me numër 96. Me zinxhir prej Hamranit, ndërsa ai prej Osmanit… 48 E përmend Buhariu në Kitabus-salat (1/425/Feth) dhe Muslimi përmend hadith të njëjtë (1/61 f.) Unë thash: Kam dashur që për shkak të dobisë dhe diturisë së përgjithshme që ta përmend historinë rreth Utban b. Malikun ashtu siç e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, kështu imam Buhariu thotë: “Na ka treguar Seid b. Ufejri I cili ka thënë: Më ka treguar El-Lejsi se Ukajli I ka treguar I cili kishte përmendur prej Ibn Shihabit I cili kishte thënë: Më ka njoftuar Mahmud b. er-Rebi’ el-Ensari se Utban b. Maliku, ndërsa ai ka qenë prej sahabëve të të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ensarij, I cili kishte marrur pjesë në betejën e Bedrit, kishte shkuar te I Dërguari I Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem dhe I kishte thënë: “O I Dërguari I Allahut, sytë më kanë lënë, ndërsa unë ia fali namazin popullit tim, kështu që kur bie shi, kjo më pengon mua që të shkoj te ta te xhamia e tyre dhe që t’ua fali namazin. O I Dërguari I Allahut, do të kisha dëshiruar që të vish dhe të falesh në shtëpinë time, me qëllim që unë pastaj këtu ta bëjë vendin ku do të falesha.’ I Dërguari I Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem iu përgjigj: “Do të vij nëse do Allahu.” Utbani tha: Dhe shkoi I Dërguari I Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem dhe Ebu Bekri r.a. kur dielli kishte dalur. Pastaj I Dërguari I Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem kishte kërkuar që të hyjë brenda dhe unë I lejova dhe ai nuk u ul derisa nuk hyri në shtëpi. Ai tha: “Ku dëshiron që të falem në shtëpinë tënde?” Atëherë unë ia tregova vendin, pastaj I Dërguari I Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem u ngrit, solli tekbir, u ngritëm edhe ne dhe u radhitëm në safe, pastaj I fali dy rekate dhe në fund dha selam. Sollën hariz (një lloj I ushqimit) të cilën e kishim përgatitur për të. U mblodhën njerëzit e shtëpisë dhe njëri prej tyre pyeti: “Ku është Malik b. Ed-Duhajshini?” Ata thanë: “Ai është munafik që nuk e do Allahun dhe të Dërguarin e Tij.” Ndërsa I Dërguari I Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem: “Mos thuaj ashtu, a nuk e ke dëgjuar duke thënë La ilahe il-lallah duke dëshiruar me këtë kënaqësinë e Allahut?” Ai tha: “Allahu dhe I Dërguari I Tij më së miri e dinë.” Ai tha: “Ne e shohim fytyrën e tij dhe animin e tij kah munafikët.” Atëherë I Dërguari I Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem tha: “Me të vërtetë Allahu ia ka ndaluar Zjarrit atë njeri që thotë La ilahe il-lallah duke dashur me këtë kënaqësinë e Allahut.” Hariza: është një lloj I ushqimit. Ibn-Kutejbe ka thënë: Përgatitet prej mishit që pritet në copa të vogla, pastaj I hidhet mjaft ujë, e kur të vlojë I shtohet miell, e nëse nuk ka mish, atëherë kjo është usejdah…” (përfundon theksi prej Feth); 1/620 f. 49 Muttefekun alejhi. E përmend Buhariu në Kitabut-teuhid, kaptina ‘Azze ve xhel ve jevmul kijame meal enbija ve gajrihim,’ (13/481) me numër (7510). Dhe Muslimi në Kitabul-iman, kaptina ‘Ma’rifetu tarikatirru’ja’ (1/22-23/326). Ndërsa e përmendin të dytë me zinxhir prej Hammad b. Zejdit, ndërsa ai prej Ma’bed b. Hilal el-‘Anezijjut, ndërsa ai prej Enesit. 50 Sahih, e përmend Et-Tirmidhiu në Kitabul-Iman, kaptina ‘Ma xhae fi men jemutu ve huve shehid… (5/24) me nr. 2634; Ibn Maxhe në Kitabuz-zuhd, kaptina ‘Ma jurxha bihi rahmetullahi jevme-l-kijameti
 32. 32. shehadetit. Sikur të kishte diçka tjetër në të, do të thuhet se do të nxirreshin defteret e veprave të tij të mira dhe se do të peshoheshin veprat e tij të këqija. Mjafton si argument ajo që është transmetuar në hadith se prej Zjarrit do të dalë ai që kurrë nuk ka bërë kurrë vepra të mira. Se lënësi i namazit është qafir, do të jetë përherë në Zjarr dhe se kurrë nuk do të dalë prej tij. Këto dhe hadithe të tjera e ndalojnë tekfirizimin (emërtimin e njerëzve me mosbesim) për lënësin e namazit, me pohimin se përherë do të qëndrojnë në Zjarr. Po ashtu, hadithet e përmendura i obligojnë për të shpresuar (se Allahu do t’ua falë) sikur që shpresojmë se do t’ua falë edhe pronarëve (kryerësve) të mëkateve tjera të mëdha. Po ashtu, për shkak se kufri e mohon teuhidin dhe atë me të cilën ka ardhur i Dërguari sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ndërsa ky (lënësi i namazit) e vërteton njëshmërinë e Allahut, dëshmon se Muhammedi është i Dërguari i Allahut, beson se Allahu do t’i ringjallë të vdekurit prej varreve të tyre, atëherë si ta shpallim qafir? Imani, siç thonë, është besim i sinqertë me zemër, ndërsa e kundërta e kësaj është futja në gënjeshtër, ndërsa këtu nuk hynë lënia e veprës. Atëherë, si mundemi që ta barazojmë atë i cili beson sinqerisht me zemrën e tij, me atë që të çon në gënjeshtër dhe i cili mohon? ARGUMENTET E ATYRE TË CILËT LËNËSIN E NAMAZIT E SHPALLIN MOSBESIMTAR Ata thonë: “Ata prej të cilëve transmetohen këto hadithe, me të cilat argumentoni se lënësi i namazit nuk është mosbesimtar, ata personalisht i kanë transmetuar prej sahabëve se si ata e kan bërë tekfir lënësin e namazit.” Ebu-Muhammed b. Hazmi thotë: “Transmetohet prej Omerit, Abdurrahman b. Aufit dhe Muadh b. Xhebelit, Ebu Hurejres dhe prej sahabëve të tjerë, se sipas tyre, ai që e lenë qëllimisht një namaz farz deri në përfundimin e kohës 2/1437) me nr. 4300; Ahmedi në Musnedin e tij (2/213) me nr. 6993; Ibn Hibbani në Sahihun e tij (1/461) hadithi me nr. 225; El-Hakimi në El-Mustedrek (1/46) me nr. 9, duke thënë: Ky hadith është sahih sipas kushteve të Muslimit, ngjashëm thotë edhe Edh-Dhehebiu. Et-Taberaniu në El-Evsat (5/79), hadithi nr. 4725; Bejhekiu në Sha’bul-iman, 1/264, hadithi nr. 283 dhe Kefani në Xhuzul-bitaka, 1/24/2, të gjithë me zinxhir nëpërmjet Amir b. Jahja prej b. Abdurrahman Muafirij Habeliut prej Abdullah b. Amr b. Asit.
 33. 33. së tij, ai është qafir –murted.”51 Nuk kemi njohuri se dikush prej sahabëve i ka kundërshtuar këta. Kur’ani, sunneti dhe ixhmaja e sahabëve tregojnë se lënësi i namazit është mosbesimtar. Allahu xh.sh. thotë: “A do t'i bëjmë kriminelët të barabartë me muslimanët? Ç'është me ju, si gjykoni ashtu? A mos keni ndonjë libër, e prej tij mësoni? E ju do të keni atje çka të dëshironi? A mos keni ndonjë zotim të fortë prej Nesh që vazhdon deri në kijamet, se do ta arrini atë që dëshironi? Pyeti ata se cili është prej tyre që u garanton atë? Apo ata kanë ortakë (zota) që u garantojnë, pra le t'i sjellin ortakët e vet, nëse e thonë të vërtetën? (Përkujto) Ditën kur ashpërsohet çështja deri në kulm (në kijamet), e ata do të ftohen për të bërë sexhde, po nuk munden. Shikimet e tyre janë të përulura dhe ata i kaplon poshtërimi, kur dihet se ata kanë qenë të ftuar të bëjnë sexhde sa ishin të shëndoshë (e ata - talleshin).” (ElKalem, 35-43) Ajetet e përmendura tregojnë se Allahu xh.sh. nuk do t’i barazojë muslimanët me mosbesimtarët, kjo nuk i ka hije urtësisë së Tij dhe dispozitave të Tij, pastaj e ka përmendur gjendjen e mosbesimtarëve, të atyre të cilët janë në të kundërtën e muslimanëve, duke thënë: “(Përkujto) Ditën kur ashpërsohet çështja deri në kulm (në kijamet)” dhe se do të thirren për t’i bërë sexhde Allahut të tyre të Lartësuar, kështu që ndërmjet tyre dhe Tij do të vendoset një pengesë dhe ata nuk do të mund që bashkë me muslimanët ta bëjnë sexhden. Kjo do të jetë dënim për ta për shkak të lënies së sexhdes me falësit në dynja. Kjo tregon në faktin se ata do të jenë me mosbesimtarët dhe me munafikët të cilët do të qëndrojnë në këmbë në atë moment kur muslimanët e bëjnë sexhden.52 Sikur të kishin qenë muslimanë (edhe pasi që e kanë lënë namazin), do t’u lejohej atë ditë që ta bëjnë sexhden, ashtu siç ju lejohet kjo besimtarëve. Argumenti i dytë janë fjalët e Allahut të Lartësuar: “Secili njeri është peng i veprës së vet. Përveç atyre të djathtëve. Që janë në xhennete e i bëjnë pyetje njëri-tjetrit, Përkitazi me kriminelët (e u thonë): “Çka u solli juve në Sekar?” Ata thonë: “Nuk kemi qenë prej atyre që faleshin (që bënin namaz); Nuk kemi qenë që ushqyenim të 51 Shih: Nejlul-evtar prej Shevkaniut, kaptina ‘Huxhetu men keffere tarikes-sala’, 2/11-12. Hadithi është sahih. E përmend Buhariu në librin Tefsir, kaptina ‘Jevme jukshefu an sakin,’ 8/531, hadithi nr. 4919 dhe Ibn-Maxhe në Sahihun e tij, 16/378, hadithi nr. 7377 që të dy me zinxhir nëpërmjet Zejd b. Eslemit, prej Ataa b. Jesarit nga Ebu-Seid el-Hudriu, edhe atë në këtë formë “Kur t’I zbulohet këmba e Tij, ashtu që çdo mumin dhe mumine do të bëjnë sexhde, ndërsa do të mbetet ai që në dynja I ka bërë sexhde nga rija’ –shtirja dhe autoriteti, kështu që do të shkojë për ta kryer sexhden, ndërsa shpina e tij do t’I drejtohet…”, hadith. 52
 34. 34. varfërit; Dhe kemi qenë që përziheshim me të tjerët në punë të kota. Dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit. Derisa na erdhi e vërteta (vdekja)!” (El-Mudethir, 38-47) Sa i përket cilësive të përmendura të banorëve të xhehenemit, ne themi: Ose secila prej këtyre cilësive i ka çuar në Zjarr dhe i ka bërë mosbesimtarë, ose të gjitha bashkë i kanë futur në Zjarr. Nëse kjo është rezultat i secilës prej tyre në veçanti, atëherë kuptimi është i qartë, ndërsa nëse të gjitha këto gjëra kanë qenë shkak i hyrjes në xhehenem, atëherë kjo është për shkak të madhësisë së kufrit të tyre dhe dënimit të cilin e kanë merituar, edhe pse secila prej këtyre gjërave pas vetes tërheq dënimin. Nuk ka mundësi dhe nuk është e lejuar që me këtë rast të bashkohet cilësia që nuk ka lidhje me dënimin me të tjerët të cilët e kanë atë cilësi. Është e dituri se lënia e namazit dhe ajo që është përmendur me të, nuk janë kusht për dënim gjatë mohimit të Ditës së Gjykimit, por vetëm vetë mohimi mjafton që të meritohet dënimi. Kjo vlen edhe për të gjitha gjërat e lartpërmendura, ashtu që askush nuk mund të thotë: “Njeriu nuk mund të dënohet derisa te ai të mos bashkohen të gjitha katër cilësitë e përmendura.” Atëherë, kur e dimë se secila prej këtyre gjërave pas vetes tërheqin mosbesimin, ndërsa Allahu mosbesimtarët i ka bërë opozitë e besimtarëve, atëherë mund të themi se lënësi i namazit është prej atyre të cilët do të futen në Sekar (xhehenem). Allahu i Lartësuar thotë: “S'ka dyshim se idhujtarët kriminelë, janë edhe në një huti edhe në zjarr të madh. Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarrë në zjarr. “Vuajeni dënimin Sekar” (emër i një xhehennemi).” (El-Kamer, 47-48) Po ashtu ka thënë: “Mëkatarët ishin ata të cilët i përqeshnin ata që besuan.” (ElMutafifin, 29) Kështu, i ka ndarë mëkatarët-mosbesimtarët përballë mu’minëvemuslimanëve. Argumenti i tretë. Fjalët e Allahut: “Falni rregullisht namazin, jepni zeqatin dhe respektoni të dërguarin në mënyrë që të mëshiroheni.” (En-Nur, 56) Ky ajet tregon se Allahu xh.sh. mëshirën e Tij e ka lidhur për kryerjen e gjërave të përmendura në ajet, kështu që sikur lënia e namazit të mos ishte kufër dhe qëndrim i përhershëm në Zjarr, atëherë Allahu do t’i mëshironte këta edhe pa përmendjen e namazit në këtë ajet. Mirëpo, Allahu i Lartësuar e
 35. 35. ka bërë namazin shkaktar dhe shpresë e mëshirës së Zotit për të hyrë në xhenet, domethënë nëse e kryejnë atë. Argumenti i katërt. Fjalët e Allahut: “Pra shkatërrim është për ata që falen, Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.” (El-Maun, 4-5) Dijetarët kanë mendime të ndryshme rreth kuptimit të fjalës “sehv” në këtë ajet. Sad b. Ebi Vekasi, Mesruku dhe të tjerë thonë se kjo është ai që e shtyen namazin deri në kalimin e kohës së tij. Në këtë kontekst transmetohet një hadith merfu. Muhammed b. Nasr El-Mirvezi thotë: “Na ka treguar Sufjan b. Ebi-Shejbe, na ka treguar Ikrime b. Ebi-Ibrahimi, na ka treguar Abdulmelik b. Umejri prej Musab b. Sad b. Ebi Vekasit nga babai i tij, se ai e kishte pyetur të Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem lidhur me fjalët e Allahut të Lartësuar: “Pra shkatërrim është për ata që falen, Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm”, dhe kishte thënë: “Ata janë të cilët e shtyejnë namazin deri në përfundim të kohës së tij.”53 Na ka treguar Hamad b. Zejdi: “Na ka treguar Asim b. Musab b. Sadi se i ka thënë babait të tij: “O babai im, çfarë mendon ti për fjalët e Allahut të Lartësuar: “Pra shkatërrim është për ata që falen, Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.” Cili prej nesh nuk gabon (në namaz) dhe cili prej nesh nuk mendon në diçka tjetër në namaz? Dhe ai kishte thënë: “Kjo nuk ka të bëjë me atë që e përmende, por për kalimin e kohës së namazit.”54 Hajvetun b. Shurejhi thotë se e kishte njoftuar Ebu-Sahri, ndërsa ai e kishte pyetur Muhammed b. Kab Kuredhiun lidhur me fjalët e Allahut të Lartësuar: “Pra shkatërrim është për ata që falen, Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.” Këta janë ata të cilët e lënë namazin”, kishte thënë ai, pastaj ishte pyetur rreth fjalët “maun” dhe ai kishte thënë: “Ky është ai që nuk e ndan të drejtën e pasurisë.”55 53 Zinxhiri I hadithit është shumë I dobët. E përmend Taberiu në Tefsir, 30/301 në zinxhir nëpërmjet Talha b. Musrifit nga Musab b. Sadi…Po ashtu edhe Bejhekiu në Sunenul-kubra, 2/214, hadithi nr. 2980 dhe Taberaniu në Muxhemul-evsat, 2/377 hadithi nr. 2276 me zinxhir nëpërmjet Abdulmelikut. E përmend Hejthemi në Muxhmea’, 7/143 në hadith nëpërmjet Sadit dhe thotë: “E përmend Taberaniu në Evsat ndërsa në zinxhir është Ikrime b. Ibrahimi ndërsa ai është shumë i dobët. E përmend edhe Bezari në Musnedin e tij, 3/345, hadithi nr. 1145 me zinxhir nëpërmjet Abdulmelikut. Bezari thotë se ky hadith është transmetuar nëpërmjet hafizëve të besueshëm prej Abdulmelik b. Umejr b. Musab b. Sadit prej babait të tij mevkufen dhe nuk e dimë se është i lidhur, përveç se nëpërmjet Ikrima b. Ibrahimit nga Abdulmelik b. Umejri, ndërsa Ikrime është lejinul-hadith. E përmend Mirvezi në Ta’zim kadris-salati, 1/124, hadithi nr. 42. Albani e ka shpallur daif në Daifu tergib ve terhib, hadithi nr. 312 dhe thotë se është shumë i dobët. 54 Hadithi është hasen. E përmend Mirvezi në Ta’zim kadris-salati 1/125/43 dhe Ebu Ja’la në Musnedin e tij, 2/63, hadithi nr. 704 me zinxhir nëpërmjet Hamad b. Asimit nga Musabi… Albani e përmend në Sahihu-tergib, hadithi nr. 576 dhe thotë se është hasen meukuf. 55 Zinxhiri I hadithit është sahih. E përmend Mirvezi në Ta’zimu kadris-salati 1/126, hadithi nr. 45 me zinxhir nëpërmjet Hajve b. Shurejhit.
 36. 36. Duhet të përmendim se shprehja kur’anore “vejlun” (mjer ai) përdoret gjatë kërcënimit të mosbesimtarëve, prej këto Ai thotë: “Për idhujtarët është mjerim i madh, të cilët nuk e japin zeqatin dhe mu ata e mohojnë botën tjetër.” (Fussilet, 6-7) Po ashtu ka thënë: “Çdo gënjeshtar e shumë mëkatar është i shkatërruar. Që i dëgjon ajetet e All-llahut, të cilat lexohen, e pastaj vazhdon prapë si mendjemadh, sikur nuk i ka dëgjuar ato. Atë lajmëroje për një vuajtje të dhembshme. Edhe kur të mësojnë diçka prej ajeteve Tona, ai i merr ato për tallje. Për të tillët pason një dënim shtypës.” (Xhathije, 7-9) Si dhe fjalët e Tij: “Është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret.” (Ibrahim, 2) Përveç në dy vende në Kur’an, ku thotë: “Të mjerët ata që mangu masin e peshojnë.” (Mutafifin, 1) “Mjerë për secilin që ofendon e përqesh (njerëzit).” (Humeze, 1) Këtu fjalën “mjerë” e ka lidhur me lënien mangut gjatë matjes dhe për ofendimin e përqeshjen, ndërsa këto gjëra vetvetiu nuk do të thonë mosbesim. Sa i përket përdorimit të fjalës “vejlun” për lënësin e namazit, ajo ka të bëjë ose për qafirat ose për mëkatarët. Sa i përket kësaj fjale e cila i përket lënësit të namazit dhe që ka të bëjë me qafirat, ka përparësi për dy arsye: E para, transmetohet me saktësi prej Sad b. Ebi Vekasit r.a. se sa i përket ajetit ka thënë se sikur ta kishin lënë, do të ishin qafira, mirëpo e kanë shtyer deri në përfundimin e kohës së tij.56 E dyta ka të bëjë me atë që do ta përmendim më vonë prej argumenteve në dobi të mendimi se lënësi i namazit është qafir, e cila do të sqarohet edhe më mirë. Argumenti i pestë. Fjalët e Allahut të Lartësuar: “E pas tyre (të mirëve) erdhën pasardhës të këqij, që e lanë namazin e u dhanë pas kënaqësive (trupore), e më vonë do të hidhen në çdo të keqe (ose në Gaja).” (Merjem, 59) Shube b. Haxhaxhi thotë: “Na ka treguar Ishak b. Ebi-Abdullahu, këtë pastaj e ka përmendur Ibn Mesudi r.a. sa i përket ajetit, duke thënë: “Ai 56 Tahrixhin e këtij hadithi e përmendëm më herët.
 37. 37. është lum në xhehenem, e thellë dhe me shije të keqe.” 57 Muhammed b. Nasri thotë: “Na ka treguar Abdullah b. Sa’d b. Ibrahimi, na ka treguar Muhammed b. Jezid58 b. Zejjari, na ka treguar Sherki b. Katami, na ka treguar Lukman b. Amir el-Huzai, duke thënë: “Shkova te Ebu-Umame Bahiliu dhe ka thënë: “Ma trego ndonjë hadith të cilin e ke dëgjuar nga i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem dhe ai tha: “Sikur të hidhej një shkëmb prej hyrjes së xhehenemit, ajo do të binte shtatëdhjetë vjet derisa të arrijë deri në Gajj dhe Esam.”59 Unë pyeta: “Çka është Gajj, e çka Esam?” Ai tha: “Ato janë dy puse (bunarë) në fund të xhehenemit në të cilat derdhet qelbi i banorëve të xhehenemit.”60 Këtë Allahu e ka përmendur në librin e Tij: “...e më vonë do të hidhen në çdo të keqe” (përkthimi literal do të ishte: “Ata do të arrijnë deri në Gajj” (vër.përkth. në gjuhën boshnjake), ndërsa në një vend tjetër thotë “në Esam.” Muhammed b. Nasri ka thënë: “Na ka treguar Hasan b. Isa, na ka treguar Abdullah b. Mubareku, na ka lajmëruar Hushejm b. Beshiri, i cili thotë: “Më ka treguar Zekerijja b. Ebi-Merjem el-Huzai’ i cili thotë: “E kam dëgjuar Ebu-Umame Bahiliun se si thotë: “Ndërmjet hyrjeve të xhehenemit dhe fundit të tij është një distancë prej pesëdhjetë vitesh të rënies së gurit” ose ka thënë “shkëmbi, madhësia e të cilit është sa dhjetë (shkëmbinj) të trashë”, me ç’rast një i mitur nga Abdurrahman b. Halid b. Velidi kishte thënë: “A ka diçka tjetër nën të, o Umame? AI tha: “Po, Gajj dhe Esam.”61 57 Zinxhiri I hadithit është I dobët. E përmend Taberaniu në Tefsir, 16/100 me zinxhir nëpërmjet Shube nga Ebu-Ishaku nga Ebu Ubejde nga Abdullahu… Edhe Hakimi në Mustedrek, 2/406, hadithi nr. 4318 me zinxhir nëpërmjet Shubes…Hakimi thotë se hadithi është me zinxhir të besueshëm dhe se nuk e kanë përmendur (Buhariu dhe Muslimi). E përmend edhe Mirvezi në Ta’zimu kadris-salati 1/119/35 dhe EbuNeimi në Hiljetul-evlija, 4/206. E përmend edhe Mundhiri në Tergib, 4/253, hadithi nr. 5558 dhe ia përshkruan Bejhekiut dhe thotë se zinxhiri është I mirë dhe se nuk ka ndërprerje. Albani në Tergibi terhib thotë se është daif meukuf, hadithi nr. 2138. 58 Edhe pse kështu gjendet në origjinal, e saktë është Zijad (vër. recen.). 59 Në ajetin e mëparshëm, kjo fjalë është përkthyer me “e më vonë do të hidhen në çdo të keqe”-vër.përkth. në gjuhën boshnjake. 60 Zinxhiri I hadithit është daif. E përmend Mirvezi në Ta’zimu kadris-salati, 1/119-120, hadithi nr. 36. E përmend Taberiu në Tefsir, 16/100 dhe e ka përmendur Ibn Kethiri në Tefsirin e tij, 3/129 dhe thotë se ky hadith është garib, ndërsa sikur të ishte merfu munker. E përmend Taberaniu në Musned shamijjin, hadithi nr. 1589, me zinxhir nëpërmjet Sherkiut…E përmend edhe në Kebir, 8/175, hadithi nr. 7731, të gjithë me zinxhir nëpërmjet Sherki b. Katamiut, nga Lukman b. Amir El-Huzaiut, prej Ebu Umames is merfu…E përmend Mundhiri në Tergibu terhib, 4/255, hadithi nr. 5569 dhe thotë se e përmend Hejthemi në Mexhmea, 10/389 dhe se e ka transmetuar Taberaniu, mirëpo se në të ka transmetues të dobët dhe se Ibn Hibbani I ka vlerësuar të mirë, mirëpo siç thotë “gabojnë”. E përmend Albani në Daif, hadithi nr. 3148 dhe thotë se është daif. 61 Zinxhiri I hadithit është daif. E përmend Taberiu në Tefsirin e tij, 19/45 dhe Mirvezi në Ta’zim kadrissalati, 1/121/37, që të dy me zinxhir nëpërmjet Hushejmit nga Zekerijah b. Ebu-Merjemit nga Ebu-Umame mevukufen…Unë tham se dobësia në zinxhir është te Zekerijah b. Ebu-Merjeme. Dhehebiu në Mugni du’afa, 1/240, thotë se ky është shejhu I Hushejmit. En-Nesaiu thotë se nuk është I fortë, ngjashëm thotë edhe Ibn-Xheuzi në Duafau vel-metrukin, 1/295.

×