Ποδόσυαιρο στην άμμο    ΚΑΝΟΝΑΣ 4Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΑςφάλειαΔεν επιτρζπεται ςτουσ παίκτεσ να χρθςιμοποιοφν ι να φζρουνοτιδιποτε (ςυμπεριλαμβανομζνων των κοςμθμάτων, οποιαςδιπ...
Βαςικόσ ΕξοπλιςμόσΟ βαςικόσ υποχρεωτικόσ εξοπλιςμόσ ενόσ παίκτθ αποτελείται απότα παρακάτω ξεχωριςτά είδθ:• φανζλα ι φανελ...
Βαςικόσ Εξοπλιςμόσ
Φανελάκι ή φανζλαΤα χρϊματα των αρικμϊν κα πρζπει να είναι ζρχονται ςε ςαφιαντίκεςθ με τα χρϊματα τθσ φανζλασ.Σε διεκνείσ ...
ΤερματοφφλακεσΟ τερματοφφλακασ επιτρζπεται να φορά μακριά παντελονάκια.Κάκε τερματοφφλακασ πρζπει να φορά χρϊματα το οποία...
Τερματοφφλακεσ
Παραπτώματα - Κυρώςεισ Για οποιαδιποτε άλλθ παράβαςθ του παρόντα Κανόνα:• Οι διαιτθτζσ ηθτοφν από τον παραβάτθ παίκτθ ν’ ...
Συνζχιςη του ΑγώναΕάν οι διαιτθτζσ διακόψουν τον αγϊνα προκειμζνου ναπαρατθριςουν ζναν παίκτθ ο οποίοσ υπζπεςε ςε ζνα παρά...
Αποφάςεισ1.  Οι παίκτεσ δεν πρζπει να αποκαλφπτουν φανελάκια, που   φοροφν κάτω από τθν φανζλα, ςτα οποία αναγράφονται ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beach Soccer Law 4

520 views
467 views

Published on

Beach Soccer Law 4

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beach Soccer Law 4

 1. 1. Ποδόσυαιρο στην άμμο ΚΑΝΟΝΑΣ 4Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
 2. 2. ΑςφάλειαΔεν επιτρζπεται ςτουσ παίκτεσ να χρθςιμοποιοφν ι να φζρουνοτιδιποτε (ςυμπεριλαμβανομζνων των κοςμθμάτων, οποιαςδιποτεμορφισ) που κα μποροφςε να είναι επικίνδυνο για τουσ ίδιουσ ιτουσ άλλουσ παίκτεσ.
 3. 3. Βαςικόσ ΕξοπλιςμόσΟ βαςικόσ υποχρεωτικόσ εξοπλιςμόσ ενόσ παίκτθ αποτελείται απότα παρακάτω ξεχωριςτά είδθ:• φανζλα ι φανελάκι – εάν χρθςιμοποιθκοφν εςϊρουχα, το χρϊμαςτο μανίκι πρζπει να ζχει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ςτθν φανζλαι ςτο φανελάκι,• παντελονάκι – ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφνεςϊρουχα, τότε κα ζχουν το ίδιο χρϊμα με το βαςικό χρϊμα ςτοπαντελονάκι.Υποδήματα δεν επιτρζπονται. Για λόγουσ προςταςίασ επιτρζπεταιςτουσ παίκτεσ να φοροφν ελαςτικοί επίδεςμοι γφρω από τουσαςτραγάλουσ ι τα πόδια και για τα μάτια πλαςτικά γυαλιά.
 4. 4. Βαςικόσ Εξοπλιςμόσ
 5. 5. Φανελάκι ή φανζλαΤα χρϊματα των αρικμϊν κα πρζπει να είναι ζρχονται ςε ςαφιαντίκεςθ με τα χρϊματα τθσ φανζλασ.Σε διεκνείσ αγϊνεσ ο αρικμόσ, ςτθ πίςω πλευρά τθσ φανζλασ τουπαίκτθ, κα πρζπει να εμφανίηεται, ςε μικρότερο μζγεκοσ, ςτομπροςτινό μζροσ τθσ φανζλασ ι ςτο παντελονάκι.
 6. 6. ΤερματοφφλακεσΟ τερματοφφλακασ επιτρζπεται να φορά μακριά παντελονάκια.Κάκε τερματοφφλακασ πρζπει να φορά χρϊματα το οποία κα τονξεχωρίηουν εφκολα από τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ και τουσ διαιτθτζσ.
 7. 7. Τερματοφφλακεσ
 8. 8. Παραπτώματα - Κυρώςεισ Για οποιαδιποτε άλλθ παράβαςθ του παρόντα Κανόνα:• Οι διαιτθτζσ ηθτοφν από τον παραβάτθ παίκτθ ν’ αποχωριςει από τον αγωνιςτικό χϊρο προκειμζνου να διορκϊςει τον εξοπλιςμό του ι να προμθκευτεί το αντικείμενο τθσ ςτολισ που λείπει.• Εάν δεν ζχει αντικαταςτακεί, δεν επιτρζπεται να επιςτρζψει ςτον αγωνιςτικό χϊρο μζχρι να δείξει τθν εμφάνιςι του ςε ζναν από τουσ διαιτθτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρίτου διαιτθτι, ο οποίοσ κα κρίνει εάν τελικά θ ςτολι του είναι ςφμφωνα με τον Κανόνα 4 ι όχι.• Είτε ο διαιτθτισ είτε ο δεφτεροσ διαιτθτισ του δίδει τθν άδεια να επιςτρζψει ςτον αγωνιςτικό χϊρο.
 9. 9. Συνζχιςη του ΑγώναΕάν οι διαιτθτζσ διακόψουν τον αγϊνα προκειμζνου ναπαρατθριςουν ζναν παίκτθ ο οποίοσ υπζπεςε ςε ζνα παράπτωμα:• ο αγϊνασ ξεκινά πάλι με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα το οποίο εκτελεί παίκτθσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ από το νοθτό ςθμείο που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ μεςαίασ γραμμισ.
 10. 10. Αποφάςεισ1. Οι παίκτεσ δεν πρζπει να αποκαλφπτουν φανελάκια, που φοροφν κάτω από τθν φανζλα, ςτα οποία αναγράφονται ςυνκιματα ι διαφθμίςεισ. Ο βαςικόσ υποχρεωτικόσ εξοπλιςμόσ δεν πρζπει να περιζχει καμία πολιτικι, κρθςκευτικι ι προςωπικι διλωςθ.2. Ζνασ παίκτθσ ο οποίοσ βγάηει τθν φανζλα του, προκειμζνου να αποκαλφψει ζνα ςφνκθμα ι μία διαφιμιςθ, κα τιμωρείται από τον οργανωτι τθσ διοργάνωςθσ. Η ομάδα ενόσ παίκτθ του οποίου ο βαςικόσ υποχρεωτικόσ εξοπλιςμόσ περιζχει πολιτικά, κρθςκευτικά ι προςωπικά ςλόγκαν ι δθλϊςεισ, κα τιμωρείται από τθν διοργανϊτρια ι τθν FIFA.3. Οι φανζλεσ πρζπει να ζχουν μανίκια.

×