Beach Soccer Law 13

495 views

Published on

Beach Soccer Law 13

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beach Soccer Law 13

 1. 1. Ποδόσυαιρο στην άμμο ΚΑΝΟΝΑΣ 13 ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ
 2. 2. Λάκτιςμα από το ςημείο του πζναλτιΠζναλτι χορθγείται ςε βάροσ τθσ ομάδασ που (παίκτθσ τθσ) διαπράττει μια παράβαςθ θ οποία τιμωρείται με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα και το οποίο δεν απαιτείται να εκτελεςτεί από το κζντρο τθσ μεςαίασ γραμμισ , ενϊ θ μπάλα παίηει ςτθν δικι τθσ περιοχι πζναλτι.Τζρμα (γκολ) επιτρζπεται να ςθμειωκεί απευκείασ από πζναλτι.Ο αγϊνασ κα παρατείνεται για τθν (κανονικι) εκτζλεςθ πζναλτι που χορθγείται ςτο τζλοσ τθσ κάκε περιόδου, ι ςτο τζλοσ τθσ περιόδου τθσ παράταςθσ.
 3. 3. Θζςη μπάλασ και παικτώνΗ μπάλα:• τοποκετείται ςτο νοθτό ςθμείο πζναλτι που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ νοθτισ γραμμισ τθσ περιοχισ πζναλτι και απζχει 9 μζτρα από το κζντρο του τζρματοσ.
 4. 4. Θζςη μπάλασ και παικτώνΟ παίκτθσ που εκτελεί το πζναλτι:• δθλϊνεται ςτουσ διαιτθτζσ και ξεχωρίηει κακαρά• είναι ο παίκτθσ που δζχκθκε τθν παράβαςθ, εκτόσ κι αν ζχει τραυματιςκεί ςοβαρά, οπότε το εκτελεί ο αναπλθρωματικόσ που τον αντικατζςτθςε.Ο αμυνόμενοσ τερματοφφλακασ:• παραμζνει ςτθν δικιά του γραμμι τζρματοσ, μεταξφ των κάκετων δοκαριϊν, με μζτωπο προσ τον παίκτθ που κα το εκτελζςει, μζχρι να λακτιςτεί θ μπάλα και του επιτρζπεται να κινείται πλάγια.
 5. 5. Θζςη μπάλασ και παικτώνΌλοι οι άλλοι παίκτεσ, εκτόσ από εκείνον που κα το εκτελζςει πρζπει να βρίςκονται: • Μζςα ςτον αγωνιςτικό χϊρο • Ζξω από τθν περιοχι πζναλτι • «Πίςω» ι πλάγια από τθν μπάλα • Σε απόςταςθ το λιγότερο 5 μζτρα μακριά από τθ μπάλα.
 6. 6. Θζςη μπάλασ και παικτών Ο διαιτητήσ• Δεν πρζπει να δϊςει το «ςιμα» (κατά κανόνα με τθ ςφυρίχτρα) για να εκτελεςκεί το πζναλτι, μζχρισ ότου όλοι οι παίκτεσ λάβουν τισ κζςεισ τουσ ςφμφωνα με τον Κανόνα 13• αποφαςίηει πότε ολοκλθρϊνεται θ εκτζλεςθ του πζναλτι.
 7. 7. Θζςη μπάλασ και παικτών Ο δεφτεροσ διαιτητήσ• διαςφαλίηει ότι ο αμυνόμενοσ τερματοφφλακασ ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του Κανόνα 13,• αποφαςίηει το εάν θ μπάλα ζχει μπει ςτο τζρμα ι όχι.
 8. 8. Διαδικαςία• Ο παίκτθσ που εκτελεί το πζναλτι λακτίηει τθ μπάλα προσ τα εμπρόσ.• Δεν επιτρζπεται να αγγίξει τθ μπάλα για δεφτερθ φορά, πριν αυτι αγγιχκεί από άλλον παίκτθ.• Η μπάλα είναι μζςα ςτο παιχνίδι («παίηει») όταν λακτιςκεί και μετακινθκεί προσ τα εμπρόσ.Όταν εκτελείται πζναλτι κατά τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα, ι όταν παρατείνεται θ διάρκεια τθσ κάκε από τισ τρεισ περιόδουσ, ι το τζλοσ του χρόνου τθσ παράταςθσ, για να καταςτεί δυνατι θ εκτζλεςθ ι θ επανάλθψθ ενόσ πζναλτι , το γκολ καταλογίηεται εάν, πριν περάςει από τα κάκετα δοκάρια και κάτω από το οριηόντιο:• θ μπάλα αγγίξει είτε το ζνα είτε και τα δυο κάκετα δοκάρια και/ι το οριηόντιο δοκάρι και/ι τον τερματοφφλακα.
 9. 9. Παραβάςεισ και ΠοινζσΕάν ο διαιτθτισ δϊςει το «ςιμα» (κατά κανόνα με τθ ςφυρίχτρα) για να εκτελεςκεί το πζναλτι και πριν να είναι θ μπάλα μζςα ςτο παιχνίδι («να παίηει») ςυμβεί μια από τισ πιο κάτω περιπτϊςεισ:
 10. 10. Παραβάςεισ και ΠοινζσΟ παίκτθσ, που εκτελεί το πζναλτι, παραβαίνει τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ:• ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ του πζναλτι• εάν θ μπάλα μπει ςτο τζρμα (γκολ), το πζναλτι επαναλαμβάνεται• εάν θ μπάλα δεν μπει ςτο τζρμα (εάν δεν ςθμειωκεί γκολ), ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι και ξαναρχίηει με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα, υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, το οποίο κα εκτελεςτεί από το ςθμείο ςτο οποίο διαπράχκθκε θ παράβαςθ.
 11. 11. Παραβάςεισ και ΠοινζσΟ αμυνόμενοσ τερματοφφλακασ παραβαίνει τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ:• ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ του πζναλτι• αν θ μπάλα μπει ςτο τζρμα (γκολ), το γκολ καταλογίηεται• αν θ μπάλα δεν μπει ςτο τζρμα (δεν ςθμειωκεί γκολ), το πζναλτι επαναλαμβάνεται.
 12. 12. Παραβάςεισ και ΠοινζσΣυμπαίκτθσ εκείνου που εκτελεί το πζναλτι, παραβιάηει τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ:• ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ του πζναλτι• αν θ μπάλα μπει ςτο τζρμα (γκολ), το πζναλτι επαναλαμβάνεται• εάν θ μπάλα δεν μπει ςτο τζρμα (αν δεν ςθμειωκεί γκολ), ο διαιτθτισ ςταματά τον αγϊνα και ξαναρχίηει με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα, υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, το οποίο κα εκτελεςτεί από το ςθμείο ςτο οποίο διαπράχκθκε θ παράβαςθ.
 13. 13. Παραβάςεισ και ΠοινζσΣυμπαίκτθσ του αμυνόμενου τερματοφφλακα παραβιάηει τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ:• ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ του πζναλτι• αν θ μπάλα μπει ςτο τζρμα (γκολ), το γκολ καταλογίηεται• αν θ μπάλα δεν μπει ςτο τζρμα (δεν ςθμειωκεί γκολ), το πζναλτι επαναλαμβάνεται.
 14. 14. Παραβάςεισ και ΠοινζσΠαίκτθσ (ι παίκτεσ) τθσ αμυνόμενθσ και τθσ επιτικζμενθσ ομάδασ παραβαίνουν τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ:• το πζναλτι επαναλαμβάνεται.Αν ζνασ άλλοσ παίκτθσ, από εκείνον που είχε προςδιοριςκεί ςφμφωνα με τισ παροφςεσ διατάξεισ των Κανόνων του Παιχνιδιοφ, εκτελζςει το πζναλτι:• χορθγείται άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα, υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, το οποίο κα εκτελεςκεί από το ςθμείο που διαπράχκθκε θ παράβαςθ.
 15. 15. Παραβάςεισ και ΠοινζσΕάν μετά τθν εκτζλεςθ πζναλτι:ο παίκτθσ που το εκτελεί αγγίξει τθ μπάλα για δεφτερθ φορά, πριν να τθν αγγίξει άλλοσ παίκτθσ:• χορθγείται άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα, υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ , που εκτελείται από το νοθτό ςθμείο του κζντρου τθσ μεςαίασ γραμμισ.Η μπάλα αγγίηεται από ζνα «ξζνο ςϊμα», ενϊ κατευκφνεται προσ τα εμπρόσ:• Το πζναλτι επαναλαμβάνεται.Η μπάλα προςκροφει ςτον τερματοφφλακα, ι ςτο οριηόντιο ι ςτα κάκετα δοκάρια και ςτθ ςυνζχεια αγγίηεται από «ξζνο ςϊμα»:• ο διαιτθτισ διακόπτει το παιχνίδι,• το παιχνίδι ξεκινά πάλι με ελεφκερο διαιτθτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανόνα 8 (ελεφκερο διαιτθτι).
 16. 16. Παραβάςεισ και ΠοινζσΕάν θ μπάλα ςκάςει ι καταςτεί αντικανονικι κατά τθν διάρκεια τθσεκτζλεςθσ του πζναλτι πριν αγγίξει το οριηόντιο, τα κάκεταδοκάρια, ι τον τερματοφφλακα:• Το πζναλτι επαναλαμβάνεται με μια νζα μπάλα.Εάν θ μπάλα ςκάςει ι καταςτεί αντικανονικι κατά τθν διάρκειαεκτζλεςθσ πζναλτι, αφοφ ζχει ιδθ αγγίξει τα κάκετα δοκάρια, τοοριηόντιο δοκάρι ι τον τερματοφφλακα και:• θ μπάλα μπει απευκείασ ςτο τζρμα, το τζρμα καταλογίηεται• θ μπάλα δεν μπει απευκείασ ςτο τζρμα, το παιχνίδι ςταματά και επαναρχίηει με ελεφκερο διαιτθτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανόνα 8 .

×