Intergrated radio receiver systems 081126

484 views
417 views

Published on

introduction of an integrated radio receiver system based modern software defined radio technology

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intergrated radio receiver systems 081126

 1. 1. www.sagax.hu Elektronikai hadviselElektronikai hadviseléésisi éés felders felderííttıı rendszerek integrrendszerek integráácicióójaja korszerkorszerőő digitdigitáálislis-- éés szoftver rs szoftver ráádidióó technoltechnolóógigiáávalval Dr.Dr. Eged BertalanEged Bertalan SagaxSagax CommunicationsCommunications LtdLtd., 1096 Budapest., 1096 Budapest HallerHaller u. 11u. 11--13. Hungary13. Hungary Analog- and digital hw Signal processing- and operating sw Equipment System
 2. 2. 2/22www.sagax.hu TartalomTartalom •• BevezetBevezetıı (2)(2) –– Rendszer definRendszer definíícicióó (1)(1) –– Ipari kIpari kéépesspesséégekgek (1)(1) •• Elektronikai hadviselElektronikai hadviseléési rendszersi rendszer –– RendszerRendszer ééppííttéési alapelveksi alapelvek (1)(1) –– A szoftver rA szoftver ráádidióó technoltechnolóógia alapelvegia alapelve (2)(2) –– Fizikai mFizikai mééret csret csöökkenkkenéés, ks, kéépesspesséégek ngek nöövekedvekedéésese (3)(3) –– ÁÁllomllomáás ts tíípusokpusok éés vezs vezéérlrlıı programokprogramok (1)(1) •• RRáádidióóelektronikai felderelektronikai felderííttéési rendszersi rendszer –– Rendszer felRendszer felééppííttééss (1)(1) –– AnalAnalóóg jelfeldolgozg jelfeldolgozóó elemekelemek (1)(1) –– TartomTartomáány konverziny konverzióós elemeks elemek (1)(1) –– Optikai jelszOptikai jelszéétoszttosztááss (2)(2) –– VVéételtechnikai kteltechnikai kéészszüülléékekkek (5)(5) •• ÖÖsszefoglalsszefoglalóó (1)(1) (22)(22)
 3. 3. 3/22www.sagax.hu Rendszer definiRendszer definiáállááss IdIdıı//ÁÁrr BonyolultsBonyolultsáágg KKéészszüülléékk ÁÁllomllomááss RRéészegysszegyséégg RendszerRendszer
 4. 4. 4/22www.sagax.hu Magyar (vMagyar (véédelmi)elektronika ipar kdelmi)elektronika ipar kéépesspesséégg 2200800822004004220000001996199619921992198819881984198419801980 KKéészszüülléékk RRéészegysszegyséégg 22001212 Pálma, Liget, Szahara IdIdıı//ÁÁrr BonyolultsBonyolultsáágg ÁÁllomllomááss RendszerRendszer
 5. 5. 5/22www.sagax.hu IntegrIntegráált felderlt felderííttıı éés zavars zavaróó rendszerrendszer Felderítés ESM (SIGINT/COMINT) Zavarás ECM Vezérlés (CC) (táv)vezérelt mőködés (táv)vezérelt mőködés Sys te msEquipmen tsApplicatio nsSigna lproces singDo main c onv ersionAnalog ex te nsionSigna lro utingField coup ling Sys te msEquipmen tsApplicatio nsSigna lproces singDo main c onv ersionAnalog ex te nsionSigna lro utingField coup ling Sys te msEquipmen tsApplicatio nsSigna lproces singDo main c onv ersionAnalog ex te nsionSigna lro utingField coup ling Sys te msEquipmen tsApplicatio nsSigna lproces singDo main c onv ersionAnalog ex te nsionSigna lro utingField coup ling HálózatHálózat Adatbázis
 6. 6. 6/22www.sagax.hu RRáádidióóelektronikai eszkelektronikai eszkööz modellz modell Analog processing Digital processing Domain conversion A/D and D/A Software Defined Radio based implementation Conversion technology RF technology DSP technology IF Down Conversion Baseband Down Conversion Baseband Demodulation and Processing RF IF BB Traditional implementation GUI technology
 7. 7. 7/22www.sagax.hu SDR megvalSDR megvalóóssííttáási szinteksi szintek Digital signals Digital BB Digital IF Digital RF
 8. 8. 8/22www.sagax.hu MMééret csret csöökkenkkenééss –– kkéépesspesséég ng nöövekedvekedééss DCUDCU--314314 Max. 4Max. 4 analoganalog I/O channelsI/O channels 1 clock I/O channel1 clock I/O channel 80Msps/14bit sampling80Msps/14bit sampling 500MHz bandwidth500MHz bandwidth 80 bit front80 bit front--end busend bus XilinxXilinx VirtexVirtex II FPGAII FPGA 64bit/66MHz PCI interface64bit/66MHz PCI interface DRUDRU--330404 Max. 4Max. 4 analoganalog I/O channelsI/O channels 1 clock I/O channel1 clock I/O channel 80Msps/14bit sampling80Msps/14bit sampling 500MHz bandwidth500MHz bandwidth XilinxXilinx VirtexVirtex II FPGAII FPGA Max. 16 digital tunerMax. 16 digital tuner 64bit/66MHz PCI interface64bit/66MHz PCI interface
 9. 9. 9/22www.sagax.hu FelfedFelfedéési ksi kéépesspesséégekgek PCS downlink band CDMA channels Narrow-band FM DVB-T broadcast 220GHz/sec0GHz/secteljesteljesssáávvúú ppáásztsztáázzáásisebesssisebesséégg
 10. 10. 10/22www.sagax.hu KKöönnynnyőő jjáármrmőőves nagy mobilitves nagy mobilitáássúú teleptelepííttééss Elektronika a raktérben Kezelıfelület a kabinban
 11. 11. 11/22www.sagax.hu ÁÁllomllomáás protots prototíípusok (12U 19pusok (12U 19”” mmééretben)retben) Felderítı (ESM) állomás Zavaró (ECM) állomás 0.090.09--3000MHz3000MHz frekvenciafrekvencia tartomtartomáányny 2/4 f2/4 füüggetlen keresggetlen keresıı vevvevııkkéészszüülléékk 4/16/64 monitoring csatorna4/16/64 monitoring csatorna Helyi vagy tHelyi vagy táávoli rvoli röögzgzííttéési lehetsi lehetıısséégg IrIráánymnyméérréési ksi kéépesspesséégekkel bgekkel bııvvííthetthetıı Helyi vagy tHelyi vagy táávoli vezvoli vezéérlrléés lehets lehetıısséégege AdAdóó 110000--500MHz500MHz frekvenciafrekvencia tartomtartomáányny FolyamatosFolyamatos éés felels felelıı (responsive)(responsive) üüzemmzemmóódd 1100ms00ms vváálaszidejlaszidejőő akciakcióókkéépesspesséég (1ms opcig (1ms opcióó)) SzSzééles adaptles adaptáálhatlhatóó modulmoduláállóó jelkjelkíínnáálatlat 11000W ad000W adóó kimenkimenıı teljesteljesíítmtméényny AkkumulAkkumuláátorostoros üüzem cszem csöökkentett kkkentett kéépesspesséégekkelgekkel
 12. 12. 12/22www.sagax.hu SIGINT/COMINT nagySIGINT/COMINT nagyáállomllomáás/(al)rendszers/(al)rendszer ©© Field coupling Analog Signal Routing Matrix N x M HF Signal routing Analog front-end Digital converter Spectrum routing Signal reception NET (FC) NET (FC) N VHF … M ADC ADC ADC M Digital Signal Routing Matrix M x K Search Monitor … K NET (IP) NET (IP) Spectrum servers Signal and info servers Dynamic resource allocation management Baudot Sitor … L Info decoding 1 2 43 5 6 7 Out present 8
 13. 13. 13/22www.sagax.hu AnalAnalóóg jelfeldolgozg jelfeldolgozááss 4/14/1 SelectorSelector SSUSSU 1/41/4 DistributorDistributor SDUSDU 4/14/1 SelectorSelector SSUSSU 4/14/1 SelectorSelector SSUSSU 4/14/1 SelectorSelector SSUSSU 1/41/4 DistributorDistributor SDUSDU 1/41/4 DistributorDistributor SDUSDU 1/41/4 DistributorDistributor SDUSDU Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Output 1 Output 2 Output 3 Output 4
 14. 14. 14/22www.sagax.hu TartomTartomáány konverziny konverzióó PCI HOST Interface PCI BUS connector FPGA LOGIC and DSP resource MCU Config EEPROM Control EEPROM PROM JTAG FPGA JTAG Dedicated data connection RS-232 serial control interface Front-end BUS Control BUS CLK DRV X2/X4/X8SCLK OSC 10MHz External CLK in/out LCLK OSC 33MHz Sampling CLK Local CLK I2C FPGA CFG Sampling CLK for converters Different front-end configurations External TRG in/out FIFO FPGAADC Analog preamp WIDE-BAND (Directsampled) Analog Full bandwidth DDC FPGAADC Analog preamp NARROW-BAND (Channelized) Analog Reduced bandwidth Digital (DCU-304) (DRU-304)
 15. 15. 15/22www.sagax.hu Optikai jelszOptikai jelszéétoszttosztóó hháállóózatzat http://aliceinfo.cern.ch/Public/en/Chapter2/Chap2_DAQ.html
 16. 16. 16/22www.sagax.hu Spectrum routingSpectrum routing Digital Selection/switch matrix Read thread Write thread Storage media Digitalsources (converters) Digitalsinks (receivers)
 17. 17. 17/22www.sagax.hu TTáárolrolóó/k/kéésleltetsleltetıı szerverszerver ••Compact design withCompact design with graphical usergraphical user interfaceinterface ••Up to 40MHz wideUp to 40MHz wide instantaneousinstantaneous realreal--time bandwidthtime bandwidth ••Analog or digitalAnalog or digital input and outputinput and output ••Up to 8TB storageUp to 8TB storage capacity in 4Ucapacity in 4U ••StandStand--alone oralone or network accessnetwork access SSSSSS--30003000 serverserver
 18. 18. 18/22www.sagax.hu KeresKeresıı vevvevııkkéészszüülléékk ••40MHz instantaneous40MHz instantaneous bandwidthbandwidth ••1ms time resolution1ms time resolution ••1KHz frequency1KHz frequency resolutionresolution ••1200/3200 pixel1200/3200 pixel displaydisplay ••Full or partialFull or partial bandwidth processingbandwidth processing SRSSRS--3000 receiver3000 receiver
 19. 19. 19/22www.sagax.hu Monitoring vevMonitoring vevııkkéészszüülléékk ••IntegratedIntegrated fronfrontt--endend tunertuner ••2020--3000MHz VUHF3000MHz VUHF ••1.51.5--32MHz HF32MHz HF ••4400KHz IF bandwidth00KHz IF bandwidth ••AM/FM/SSB/ISBAM/FM/SSB/ISB demodulationdemodulation ••Hard disk recordingHard disk recording facilityfacility SRMSRM--3000 receiver3000 receiver
 20. 20. 20/22www.sagax.hu DemodulDemoduláátortor éés deks dekóóderder •Different signal input interfaces •Digital demodulators •Large number of signal decoding Advanced signal analysis functions •Powerful signal intelligence tools •Signal classification option SSDWDW--30003000 decoderdecoder
 21. 21. 21/22www.sagax.hu DemodulDemoduláácicióó éés deks dekóódoldolááss NET (IP) NET (IP) *.WAV files*.WAV files Demodulator -FSK -PSK -QAM … Decoder -Codan -Pactor … … Modulation analysis tools Data analysis tools NET (IP) NET (IP) Report filesReport files
 22. 22. 22/22www.sagax.hu ÖÖsszefoglalsszefoglalóó •• Rendszer mRendszer mééretfretfüüggggıı definidefiniáálláásasa •• Szoftver rSzoftver ráádidióó technoltechnolóógia alapelvegia alapelve éés haszns hasznáálatlatáának elnak elıınyeinyei •• RRáádidióó elektronikai hadviselelektronikai hadviseléési rendszersi rendszer ééss áállomllomáásoksok •• RRáádidióó elektronikai felderelektronikai felderííttéési rendszer koncepcisi rendszer koncepcióó •• VVéételtechnikai eszkteltechnikai eszköözzöök hazai gyk hazai gyáártrtáásbansban 1842 Ipari ki1842 Ipari kiáállllííttááss 1844 V1844 Véédegylet a hazai ipar vdegylet a hazai ipar véédelmdelméébenben „ö„önnáállllóó áállamhoz nemzeti ipar kellllamhoz nemzeti ipar kell””

×