Decreto 15 2011 de 28 de xaneiro de artes

721 views

Published on

Regulación de artes e aparellos permisibles en Galicia

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Decreto 15 2011 de 28 de xaneiro de artes

 1. 1. 2.542 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 I. DISPOSICIÓNS XERAIS A actividade profesional pesqueira en Galicia cons- titúe un sector estratéxico tanto polo seu peso econó-CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, mico, debido aos ingresos que lles proporciona ásADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS comunidades costeiras, nas cales estas actividadesE XUSTIZA constitúen o motor principal, e con frecuencia único, da súa economía, como pola súa dimensión social. Orde do 8 de febreiro de 2011 pola que se incorpora un novo procedemento ao Rexistro Os recursos pesqueiros e marisqueiros localizados Telemático da Xunta de Galicia, regulado nas augas do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia son fundamentais para o polo Decreto 164/2005, do 16 de xuño. desenvolvemento da industria pesqueira, tanto na O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, crea o Rexis- súa vertente extractiva, transformadora e comercial,tro Telemático da Xunta de Galicia, que permite a por ser a base dun conxunto de actividades indiso-presentación por vía telemática de solicitudes, escri- ciables que xeran unha actividade económica en sitos e comunicacións. Esta orde inclúe no anexo VII do que precisa dun fomento e unha planificación ade-Decreto 164/2005, do 16 de xuño, un novo procede- cuados, de acordo co disposto no artigo 30º.1.1 e 2mento, co fin de continuar impulsando o emprego de do Estatuto de autonomía de Galicia.técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemá- O Estatuto de autonomía de Galicia atribúelle áticos no desenvolvemento da actividade da Xunta deGalicia e no exercicio das súas competencias. Comunidade Autónoma, nos seus artigos 27º e 28º, a competencia exclusiva en materia de pesca en augas De conformidade co disposto no artigo 2º.2 e a dis- interiores, marisqueo e acuicultura, así como a com-posición adicional primeira b) e derradeira primeira petencia para o desenvolvemento lexislativo e a exe-do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se cución da lexislación do Estado no ámbito da orde-regulan e determinan as oficinas de rexistro propias nación do sector pesqueiro. En exercicio destasou concertadas da Administración da Comunidade competencias ditouse a Lei 11/2008, do 11 deAutónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da decembro, de pesca de Galicia, modificada polaXunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán, Lei 6/2009, do 11 de decembro, que no seu artigo 6º establece que a política da Administración autonó- DISPOÑO: mica terá como obxectivos, en relación coa conser- Artigo único. vación e a xestión dos recursos pesqueiros e maris- queiros -entre outros-os do establecemento e a regu- 1. Inclúese no anexo VII do Decreto 164/2005, do lación de medidas dirixidas á conservación, á xes-16 de xuño, procedementos para os que está habili- tión e a explotación responsable, racional etado o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, e sustentable dos recursos mariños vivos.queda, pois, habilitado cos efectos previstos no seuartigo 5º.1 o seguinte procedemento: A Consellería do Mar é o órgano da Administra- ción da Comunidade Autónoma ao cal lle correspon- PR303F.-Solicitude de instalación de caixeiros de desenvolver as competencias e funcións, entreautomáticos e/ou datáfonos nas salas de bingo da outras, en materia de ordenación pesqueira en augasComunidade Autónoma de Galicia. interiores, marisqueo e acuicultura. 2. O procedemento para a tramitación electrónicaestará dispoñible no enderezo: A regulamentación das artes de pesca é necesaria en si mesma como elemento indispensable na regu- http://www.xunta.es/presentacion-electronica-da-xunta- lación das pesqueiras pola súa influencia directa node-galicia esforzo pesqueiro exercido sobre os recursos pes- Disposición derradeira queiros e marisqueiros galegos. As súas dimensións, Única.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día da características e uso deberán estar perfectamentesúa publicación no Diario Oficial de Galicia definidas co fin de garantir unha explotación racio- nal e sustentable dos recursos mariños. Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2011. Alfonso Rueda Valenzuela Actualmente a actividade pesqueira, as artes e os Conselleiro de Presidencia, Administracións aparellos permisibles en Galicia están regulados Públicas e Xustiza polo Decreto 424/1993, do 17 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da actividade pesquei- ra e das artes e aparellos de pesca permisibles en Galicia, coas modificacións realizadas polo Decre- to 369/1994 do 2 de decembro, o Decreto 294/1998CONSELLERÍA DO MAR do 8 de outubro, o Decreto 339/1999, do 16 de Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo decembro, o Decreto 348/2002, do 13 de decembro que se regulan as artes, aparellos, útiles, e o Decreto 198/2004, do 29 de xullo. equipamentos e técnicas permitidos para a Por medio destas modificacións, pretendeuse extracción profesional dos recursos mari- adaptar a normativa ás novas disposicións comunita- ños vivos en augas de competencia da rias e estatais, co fin de homoxeneizar as condicións Comunidade Autónoma de Galicia. da actividade pesqueira. Así como, ante a evidencia da necesidade de axustar aspectos concretos da Galicia é unha rexión en que a pesca, a acuicultu- regulamentación cara a consecución dunha mellorra e o marisqueo adquiren unha grande importancia. preservación do recurso, e o máximo benestar social
 2. 2. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.543dos colectivos implicados nesa actividade, modifi- adoptar medidas que garantan o benestar das comu-couse o Decreto 424/1993, do 17 de decembro, para nidades pesqueiras.que se puidese estudar o alcance de concretas modi-ficacións da regulamentación básica dunha determi- A contribución efectiva da pesca en pequena esca-nada arte ou aparello de pesca, vía autorización da la aos medios de vida e ás comunidades pesqueirasconsellaría competente, así como a regulación de produce beneficios considerables, pode resultarnovas artes ou aparellos de pesca, para constatar resistente ás crises e contribuír notablemente ácientificamente que a nova regulación permitirá seguridade alimentaria, en particular, no que res-alcanzar os obxectivos propios e legalmente defini- pecta aos que interveñen directamente na activida-dos dunha adecuada explotación dos recursos mari- de pesqueira como pescadores/as -artesanais ouños, para poder ser incorporados á regulación xeral non-en actividades previas e posteriores á recolec-do Regulamento de artes e aparellos de pesca. ción e aos que dependen de quen participa directa- mente na pesca, fogares, comunidades relacionadas Certos plans de explotacións experimentais, intro- coa pesca, consumidores/as. Hoxe é recoñecida aducidos por medio do Decreto 198/2004, do 29 de importancia da eficiencia económica, a capacidadexullo, de modificación do Decreto 424/1993, do 17 para intercambiar dunha forma máis ampla benefi-de decembro, polo que se aproba o Regulamento da cios sociais e económicos ao ser descentralizados eactividade pesqueira e das artes e aparellos de pes- estendelos desde o punto de vista xeográfico, e a súaca permisibles en Galicia, demostraron o bo funcio- contribución á herdanza cultural, como o coñece-namento dalgunhas artes e aparellos en determina- mento ambiental.dos bancos marisqueiros, así como o seu respecto comedio e o recurso, polo que resultan viables e se O novo panorama normativo da pesca galega, xun-demostra a conveniencia da súa incorporación á nor- to coa política común pesqueira, e tendo en contamativa que regula esta materia, artes e aparellos toda a experiencia acumulada e transmitida, tantocomo son: a nasa para centola, as volantillas, os polos propios profesionais do sector como polavolantíns, a raeira, a rañica ou gancha a pé, incorpó- comunidade científica, así como polos resultadosrase de novo a forquita, que estivo prohibida duran- obtidos nos plans de explotacións experimentaiste algún tempo. levados a cabo, e polos cambios derivados da propia evolución do sector pesqueiro e marisqueiro, impli- Co obxecto de establecer unha uniformidade en can a necesidade de desenvolver os aspectos previs-canto ao número de artes por embarcación, o proxec- tos na nova lei de pesca adaptándose, na medida doto establece unha clasificación das embarcacións en posible, ás necesidades do sector no que se refire ássete tipos distintos segundo o seu arqueo. condicións en que se desenvolverá a actividade pes- Outra das novidades que se incorporan ao proxec- queira neste novo escenario, e evidencia a necesariato consiste na posibilidade de pescar no período reforma da normativa que desenvolve a actividadeordinario de descanso con ocasións de acontecemen- pesqueira, as artes e aparellos de pesca en Galicia.tos sinalados, este período será compensado, en todo A Lei 11/2008, do 11 de decembro, de pesca decaso, con outro período de descanso. Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de Incorpórase a posibilidade de autorizar o mante- decembro, a través do seu artigo 7º, relativo ás medi-mento das artes caladas fóra dos períodos autoriza- das de conservación e xestión, determina que «(...) ados naqueles casos en que as condicións meteoroló- Xunta de Galicia, por proposta da consellería com-xicas sexan desfavorables establecendo o proxecto o petente na materia e logo de audiencia do sectorprocedemento de comunicación de tal circunstancia. afectado, poderá adoptar, entre outras, medidas de conservación e xestión da pesca e do marisqueo», A situación de determinadas especies, coma o pol- como «a regulación das artes, aparellos e útiles per-bo, que necesitaron plans de xestión debido ao des- mitidos, así como as súas características técnicas, ecenso das capturas nos últimos anos, fixo que se mais do seu modo de emprego para o exercicio daincorporase ao proxecto a posibilidade de establece- pesca e do marisqueo».mento de cotas máximas de captura e a regulacióndas capturas incidentais, co obxecto de permitir Por todo o exposto, e por proposta da conselleiraunha mellor xestión cando un recurso o necesite. do Mar, logo da audiencia ao sector, tendo en consi- deración o informe do Consello Galego de Pesca, Coa finalidade dun mellor control da actividade conforme co ditame do Consello Consultivo de Gali-profesional pesqueira, e marisqueira, incorpóranse, cia, e logo de deliberación no Consello da Xunta deademais, normas para o balizamento das artes, formas Galicia, na súa reunión do día vinte e oito de xanei-de medir os aparellos e sistemas de calado destes. ro de dous mil once, Unifícanse as nasas de nécora e camarón, ao ter as DISPOÑO:mesmas características e empregarse habitualmentepara a captura indistinta das dúas especies, e elimí- CAPÍTULO Inase a nasa portuguesa por entrar en desuso. DISPOSICIÓNS XERAIS A pesca e o marisqueo, como actividades profesio- Artigo 1º.-Obxecto.nais que son, teñen unha importante vertente social,constitúen unha fonte vital de alimentos, emprego, Este decreto ten por obxecto establecer a normati-esparexemento, comercio e benestar económico para va que regule a utilización e características técnicasas poboacións, tanto para as xeracións de hoxe como das artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicaspara as futuras polo que, na súa regulación, se deben permitidos para a extracción profesional dos recur-
 3. 3. 2.544 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011sos mariños vivos en augas de competencia da recursos mariños vivos, poderá permitir o seuComunidade Autónoma de Galicia. aumento, dentro dos parámetros establecidos na nor- Artigo 2º.-Ámbito. mativa comunitaria. Conforme ao artigo 3º da Lei 11/2008, do 3 de 3. Permitiranse as obras de modernización quedecembro, de pesca de Galicia, as disposicións con- impliquen cambios de motor, sempre e cando setidas neste decreto relativas á pesca marítima profe- cumpran os requisitos que estableza a normativasional aplicaranse en augas marítimas de competen- comunitaria en vigor.cia da Comunidade Autónoma de Galicia, e as dis- Artigo 6º.-Tamaño das embarcacións e potencia dosposicións relativas ao marisqueo aplicaranse na motores.zona marítimo-terrestre, nas augas marítimas inte- 1. Para exercer a actividade pesqueira profesionalriores, no mar territorial e na zona económica exclu- as embarcacións de nova construción deberán ter unsiva correspondente ao litoral de Galicia. arqueo mínimo de 1,5 arqueo bruto (GT) e a eslora CAPÍTULO II total mínima será de 5 metros. NORMAS COMÚNS PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE PROFESIONAL 2. O arqueo máximo permitido para dedicarse aoPESQUEIRA E MARISQUEIRA E DE EXTRACCIÓN DE CALQUERA RECURSO exercicio da pesca ou marisqueo nas augas interio- MARIÑO VIVO res de Galicia será de 50 tonelaxe de rexistro bruto (TRB) ou 52 GT. Artigo 3º.-Artes, aparellos, útiles, equipamentos etécnicas autorizados. 3. A eslora máxima das embarcacións dedicadas ao exercicio da pesca con artes menores non poderá 1. As artes, aparellos, útiles, equipamentos e téc- superar os 15 metros de eslora entre perpendicula-nicas permitidos para a extracción profesional dos res ou os 18 metros de eslora total.recursos mariños vivos en augas de competencia daComunidade Autónoma de Galicia na actividade 4. A potencia máxima dos motores das embarca-profesional serán os que se definen e establecen cións para exercer a pesca con artes menores será deneste decreto. 270 cabalos de vapor (CV) e terán as limitacións que se indican no Real decreto 1549/2009, do 9 de outu- 2. Para a utilización das artes, aparellos, útiles ou bro, sobre ordenación do sector pesqueiro e adapta-equipamentos e técnicas autorizados deberán terse ción ao Fondo Europeo da Pesca, ou aquel que oen conta as vedas das especies, sobre as que se diri- substitúa ou modifique.xen as súas capturas, xa sexan parciais ou xerais, oudas vedas nas zonas que transitoriamente poidan 5. A potencia máxima das embarcacións auxiliaresestablecerse por razóns biolóxicas ou doutro tipo. de acuicultura incluídas na lista 4ª do Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia que dispoñan de 3. Autorizarase o uso de artes, aparellos, útiles, motor foraborda será de 50 CV.equipamentos e técnicas diferentes aos reguladosneste decreto mediante plans experimentais. 6. En ningún caso, poderán exercer actividades de pesca as embarcacións que non dispoñan de medios Artigo 4º.-Rexistros. mecánicos de propulsión. 1. As embarcacións que se dediquen á actividade 7. Quedan exceptuadas das limitacións anterioresprofesional pesqueira e marisqueira estarán obriga- as embarcacións da arte de cerco, incluídas no cen-toriamente inscritas na 3ª lista do Rexistro de Matrí- so oficial do Caladoiro Cantábrico-Noroeste e teñancula de Buques Pesqueiros. permiso de explotación para esa actividade. 2. Nas actividades profesionais de pesca marítima Artigo 7º.-Clasificación das embarcacións segundoe marisqueo, en augas do ámbito territorial de apli- o tamaño.cación deste decreto, só poderán empregarse embar-cacións incluídas no censo da frota pesqueira opera- 1. O número máximo de artes e aparellos permiti-tiva e no Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia. dos en cada embarcación estará relacionado co tamaño ou porte destas. Clasifícanse en 7 categorías: 3. Non obstante, a consellería competente enmateria de pesca marítima e marisqueo poderalles a) Tipo I: embarcacións menores de 1,50 TRB ouconceder permisos de pesca especiais a buques dou- 1,00 GT.tras comunidades autónomas que os habiliten para o b) Tipo II: embarcacións entre 1,50 TRB ou 1,00exercicio da pesca en augas de competencia da GT e 2,49 TRB ou 1,74 GT.Comunidade Autónoma de Galicia, en función doestado dos recursos e dos acordos de reciprocidade c) Tipo III: embarcacións abranguidas entre 2,50que con este motivo se establezan. TRB ou 1,75 GT e 4,99 TRB ou 4,24 GT. Artigo 5º.-Limitación do esforzo pesqueiro. d) Tipo IV: embarcacións abranguidas entre 5,00 TRB ou 4,25 GT e 7,49 TRB ou 7,49 GT. 1. Desde o momento da entrada en vigor destedecreto, non se poderá aumentar o arqueo do e) Tipo V: embarcacións abranguidas entre 7,50conxunto de embarcacións que pesquen en augas TRB ou 7,50 GT e 9,99 TRB ou 9,99 GT.interiores de Galicia. f) Tipo VI: embarcacións abranguidas entre 10,00 2. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, a TRB ou 10,00 GT e 19,99 TRB ou 19,99 GT.consellaría competente en materia de pesca maríti- g) Tipo VII: embarcacións de 20,00 TRB ou 20,00ma e marisqueo, á vista da evolución da frota e dos GT, ou maiores.
 4. 4. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.545 2. As embarcacións deberán respectar en todo car o mesmo tempo en augas interiores e exteriores,momento o establecido nas normas de seguranza non superará o número máximo establecido.vixentes. 2. Os aparellos de anzol e as artes de enmalle Artigo 8º.-Período de actividade. deberán ser levantadas do seu calamento, polo menos cada 48 horas, para recoller as capturas e 1. Na actividade profesional pesqueira: evitar a súa deterioración. a) Só poderá exercerse durante cinco días á sema- 3. A consellería competente na materia poderána, sendo obrigatorio un descanso semanal mínimo autorizar o mantemento das artes ou aparellos cala-de 48 horas continuadas. No descanso obrigatorio dos fóra do horario de traballo establecido e/ou doestará sempre incluído total ou parcialmente a xor- descanso obrigatorio semanal, naqueles casos ennada do domingo. que as condicións meteorolóxicas sexan desfavora- b) As embarcacións deberán cesar na súa activida- bles, ou por acontecemento sobrevido por causa dede e permanecer no porto desde as 24.00 horas do forza maior debidamente xustificada, tras a comuni-venres ata as 24.00 horas do domingo, debendo cación por parte do armador/a ou patrón/a. Estelevantar as artes do seu calado, tanto en augas inte- explicará os motivos e indicará o número de pezasriores como exteriores, e levalas ao porto. ou caceas, así como a situación destas, expresadas en latitude e lonxitude ou, de ser o caso, indicará da c) Exceptúase o disposto no punto anterior para a maneira máis exacta posible a situación xeográficafrota dedicada á pesca de peixe espada, marraxo, da zona onde se atopen.castañeta e túnidos, ou calquera outra, con mareashabituais superiores aos 10 días e aquelas frotas que Artigo 10º.-Prohibicións do uso das artes, apare-empreguen artes e aparellos sobre os que se estable- llos, útiles, equipamentos e técnicas autorizados.zan horarios concretos na súa regulación neste 1. Prohíbese o calamento de calquera tipo de artedecreto. ou aparello de pesca nas canles de navegación, enfi- 2. Na actividade profesional marisqueira: lacións, accesos aos portos, no interior destes e en zonas habituais de fondeamento, establecidas nas a) Só poderá exercerse de luns a venres en días cartas náuticas.laborais, salvo autorización específica logo de peti-ción do sector, recollida nos plans de xestión. 2. Prohíbese o calamento de calquera tipo de arte ou aparello de pesca, desde o 1 de xuño ata o 30 de b) O traslado de semente, a limpeza de bancos setembro, ambos os dous incluídos, por dentro dosmarisqueiros, así como as actividades de semiculti- 250 metros, da beiramar das praias debidamentevo necesarias para a mellora da produción, poderan- balizadas.se levar a cabo durante todos os días do ano, incluí-dos os sábados, logo de comunicación por parte das 3. Prohíbese a utilización de equipamentos suba-entidades á consellería competente en materia de cuáticos autónomos para as actividades da pesca epesca marítima. do marisqueo. c) Os traballos de control, protección e vixilancia Artigo 11º.-Balizamento das artes, aparellos, útilesdos bancos marisqueiros, poderanse realizar todos ou equipamentos autorizados.os días do ano. 1. O balizamento das artes ou aparellos fixos leva- d) Os días dedicados ás actividades recollidas nas rase a cabo, como mínimo, mediante boias de corletras b) e c) terán a consideración, para todos os vermella, laranxa ou amarela, colocadas nos seusefectos, de días de actividade extractiva, polo que extremos, e provistas de reflector radar ou de cal-computarán para a renovación do permiso de explo- quera elemento reflectante. A arte ou aparello debe-tación. rá ter unha sinalización intermedia, cunha boia das mesmas características, en intervalos máximos 3. Tanto na actividade profesional pesqueira como dunhda milla a partir de calquera dos seus cabecei-marisqueira deberá terse en conta que: ros. O diámetro da boia será igual ou superior a 350 a) O orto (saída do sol) e mais o ocaso (posta do sol) milímetros.determinarán os límites entre os horarios diúrnos e 2. As boias, tanto dos cabeceiros como as interme-nocturnos. dias, indicarán de forma clara e visible o nome, a b) A consellería competente en materia de pesca matrícula e o folio da embarcación, así como o tipomarítima e marisqueo poderá autorizar pescar en de arte ou aparello, que se fará constar mediante ini-período ordinario de descanso, con ocasión de acon- ciais de acordo coas seguintes abreviaturas:tecementos sinalados, logo de petición do sector. a) (V): volanta.Este período deberá ser sempre compensado poroutro período de descanso. b) (R): rasco. Artigo 9º.-Limitacións do uso das artes, aparellos, c) (A): aparellos de anzol: palangrillo.útiles, equipamentos e técnicas autorizados. d) (PF): palangre de fondo. 1. Para as artes menores, o cómputo total do núme- e) (PS): palangre de superficie.ro máximo de aparellos ou pezas, e das lonxitudesmáximas totais dos aparellos ou pezas calados, tanto f) (V): vetas.pescando en augas interiores como no caso de pes- g) (M): miños.
 5. 5. 2.546 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 h) (T): trasmallos. c) O palangrillo. i) (N): nasas. Artigo 16º.-Tamaño. j) (VA): volantillas. 1. O longo do anzol será a medida abranguida k) (VN): volantíns. entre o extremo superior da patilla e a tanxente hori- zontal á base do anzol. A abertura do anzol será a l) (RR): raeiras. medida abranguida entre o extremo superior do m) (X): xeito. arpón e a cana do anzol. 3. A embarcación que utilice artes de deriva debe- 2. O tamaño dos anzois que se empreguen nonrá permanecer unida a un dos extremos do aparello, poderá, en ningún caso, ser inferior aos que a conti-os cales deberán estar balizados da forma indicada nuación se sinalan, segundo as especies pesqueirasno artigo anterior. En faena nocturna, unicamente se e medidos segundo se recolle no punto anterior:dotará da correspondente luz o extremo oposto ao da Longo Aberturaembarcación. Especies (centímetros) (centímetros) Peixe espada e marraxo 11,25 ± 4,25 4,80 ± 1,20 Artigo 12º.-Distancia entre artes e aparellos. Congro grande, cherna, mero 6,00 ± 1,50 2,30 ± 0,50 Cando se larguen as artes e aparellos nas proximi- Pescada, congro, castañeta, ollomol, tomás e mero 3,85 ± 1,15 1,60 ± 0,40dades doutros que estean calados, gardarase a opor- Robaliza, sargo, pargo e bertorella 2,70 ± 0,07 1,05 ± 0,15tuna distancia, co fin de non entorpecer a actividade Faneca, maragota, cabra, vello ou serrán 2,05 ± 0,05 0,80 ± 0,10profesional pesqueira e marisqueira. SUBSECCIÓN PRIMEIRA Artigo 13º.-Medición das artes e aparellos. LIÑA OU CORDEL 1. Nas artes de rede pasivas, entendendo por estas Artigo 17º.-Descrición.aquelas artes en que para que o animal sexa atrapa-do debe nadar ata a rede ou entrar na trampa: A liña ou cordel está constituída por un ou varios anzois, que actúan ligados á man do pescador, ou por a) A dimensión de malla será a distancia interior medio de carretes ou viradores de pesca de tracciónen liña recta entre dous nós opostos da mesma eléctrica, hidráulica ou mecánica, e da cal existenmalla, medida en diagonal, estando completamente entre outras variantes: as rañeiras, as poteiras, osestendida a rede. Nas redes sen nós a distancia inte- curricáns e o chibo.rior en liña recta, entre dúas conexións opostas damesma malla, medida en diagonal, cando estea com- Artigo 18º.-Réxime de calamento.pletamente estendida. A pesca con liña ou cordel poderá ser exercida b) Cando sexa a medición dun material ríxido, dis- durante todo o ano e sen limitación de zonas, salvotinto a unha rede, a medición será a distancia inte- nos períodos en que se decrete a veda temporal dal-rior en liña recta entre dúas conexións da mesma gunha especie ou zona.liña, é dicir, o lado do cadrado do oco. SUBSECCIÓN SEGUNDA 2. Deberanse medir as artes ou aparellos despois de PALANGREmollados e usados, facendo vinte medicións de distin-tas partes, sendo a media destas medidas a que deter- Artigo 19º.-Descrición.minará a dimensión definitiva das mallas e aplicando, O palangre está constituído por unha tralla deno-en todo momento, o Regulamento (CE) 517/2008 da minada madre, de lonxitude variable, da que partenComisión, do 10 de xuño de 2008, polo que se esta- outros cabos máis finos denominados brazoladas aosblecen as disposicións de aplicación do Regulamento cales se empatan os anzois. Poden ser de fondo ou(CE) 850/1998 do Consello, no que atinxe á determi- de superficie, segundo estea a tralla en contacto ounación do tamaño da malla e a medición do grosor do non co leito mariño.torzal das redes de pesca, ou no que, se é o caso, o Artigo 20º.-Características técnicas.substitúa. 1. A lonxitude máxima dos palangres de fondo será CAPÍTULO III de 7.000 metros e o número máximo de anzois queARTES, APARELLOS, UTILES OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PESCA se empregará será de 2.800; deberase respectar PROFESIONAL MARÍTIMA unha distancia mínima entre as brazoladas de 2,50 SECCIÓN PRIMEIRA metros. APARELLOS DE ANZOL 2. A lonxitude máxima dos palangres de superficie será de 12.000 metros cun máximo de 6.000 anzois Artigo 14º.-Definición. para castañeta, e de 20.000 metros cun máximo de Enténdense por aparellos de anzol aqueles útiles 1.000 anzois para o peixe espada e o marraxo.de pesca compostos basicamente por cabos de fibra Artigo 21º.-Réxime de calamento e especies permi-e anzois. tidas. Artigo 15º.-Clasificación. 1. A pesca con palangre en calquera das dúas Os aparellos de anzol que se regulan son: modalidades poderá ser exercida durante todo o ano fóra das rías, segundo o anexo I, salvo nos períodos a) A liña ou cordel. en que se decrete a veda temporal dalgunha especie b) O palangre. ou zona.
 6. 6. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.547 2. As embarcacións despachadas para palangre de nientemente lastrada, e poderán estar ou non apoia-fondo poderán levar a bordo exclusivamente apare- das no fondo.llos de palangre de fondo, podendo conservar a bor- Artigo 27º.-Clasificación.do unicamente especies de fondo ou demersais. 1. Poden utilizarse como artes de enmalle fixas, 3. As embarcacións despachadas para palangre de cando ambos os extremos quedan fixos ao fondo, ousuperficie poderán levar a bordo exclusivamente artes de enmalle de deriva, cando, polo menos, unaparellos de palangre de superficie, podendo con- deles queda libre.servar a bordo unicamente especies de superficie epeláxicas e queda expresamente prohibida a captu- 2. Regúlanse as seguintes:ra e retención a bordo de especies de fondo ou a) O rasco.demersais. b) A volanta. SUBSECCIÓN TERCEIRA c) Artes menores fixas: as vetas, as volantillas, os PALANGRILLO volantíns, os trasmallos, os miños e as raeiras. Artigo 22º.-Descrición. d) Artes menores de deriva: o xeito. O palangrillo é un aparello de anzol similar ao palan- SUBSECCIÓN PRIMEIRAgre e do que se diferencia polo seu menor tamaño. RASCOS Artigo 23º.-Características técnicas. Artigo 28º.-Descrición. 1. A lonxitude máxima total do palangrillo será de4.000 metros. O rasco é unha arte de enmalle fixo ao fondo, de for- ma rectangular, constituído por varios panos de rede 2. O número máximo de anzois dependerá do dun só pano, unidos entre si. Esta arte vai armadatamaño ou porte da embarcación, atendendo á entre unha relinga de flotadores e outra de chumbos,seguinte distribución: de modo que o balance entre eles lle fai adoptar unha a) Embarcación tipo I.-máximo 1.000 anzois. posición case tendida no fondo. b) Embarcación tipo II.-máximo 1.300 anzois. Artigo 29º.-Características técnicas. c) Embarcación tipo III, IV, V, VI e VII.-máximo O rasco deberá ter as seguintes características técnicas:1.700 anzois. 1. A dimensión mínima de malla será igual ou Artigo 24º.-Horario. superior a 280 milímetros. 1. O descanso semanal para o uso do palangrillo 2. Cada unha das pezas de rede ou panos que com-estará comprendido entre as 16.00 horas do venres e poñen o rasco terá unha lonxitude máxima de 50ás 16.00 horas do domingo. metros e unha altura máxima logo de armada, entre trallas ou relingas, de 3,5 metros. 2. Non obstante, as embarcacións que teñan a pes-cada como especie obxectivo deberán facer o des- 3. A lonxitude máxima total do rasco que se cala-canso semanal xeral, establecido entre as 24.00 rá por embarcación e día será:horas do venres ata as 24.00 horas do domingo. a) Embarcacións tipo IV e V: 3.000 metros, equi- Artigo 25º.-Réxime de calamento. valentes a 60 pezas. 1. A partir das 16.00 horas do domingo os palan- b) Embarcacións tipo VI: 4.000 metros, equivalen-grillos poderán ser calados, aínda que non poderán tes a 80 pezas.ser levantados antes das 00.00 horas do luns, duran- c) Embarcacións tipo VII: 6.000 metros, equiva-te ese período, os buques deben regresar ao porto e lentes a 120 pezas.permanecer nel. Artigo 30º.-Horario. 2. A pesca con palangrillo poderase utilizardurante todo o ano e en todas as zonas, salvo nos O descanso semanal do uso do rasco estará com-períodos en que se decrete a veda temporal dalgun- prendido entre as 18.00 horas do venres ata as 10.00ha especie ou zona. horas do domingo. SECCIÓN SEGUNDA Artigo 31º.-Réxime de calamento. ARTES DE ENMALLE O rasco deberá cumprir o seguinte réxime de calamento: Artigo 26º.-Definición. 1. A partir das 12.00 horas do domingo as artes poderán ser caladas, aínda que non poderán ser Son artes de enmalle aquelas que utilizan panos de levantadas antes das 00.00 horas do luns, duranterede e están armadas de tal xeito que capturan as ese período os buques deben regresar a porto e per-especies mariñas ao quedaren estas embolsadas ou manecer nel.atrapadas nas mallas das redes rectangulares que asconstitúen. Poden estar formadas por un ou tres 2. O rasco, na súa totalidade, deberá estar a bordopanos de rede e, segundo as especies ás que vaia ás 12.00 horas do venres.dirixida, calarse no fondo ou quedar á deriva. As 3. A pesca con rascos poderá exercerse duranteredes cálanse en posición vertical, dispoñendo a tra- todo o ano e non poderán utilizarse dentro das liñaslla superior de flotadores e estando a inferior conve- de referencia sinaladas no anexo I, salvo os períodos
 7. 7. 2.548 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011en que puidese decretarse a veda temporal dalgunha nismos mariños, a dimensión mínima de malla nonespecie ou zona. será inferior a 80 milímetros. 4. En ningún caso se poderá utilizar o rasco en 2. Cada unha das pezas que compoñen a veta teráfondos inferiores de 50 metros. unha lonxitude máxima de 50 metros e unha altura máxima logo de armada, entre trallas, de 3 metros. SUBSECCIÓN SEGUNDA 3. A lonxitude máxima total da veta que se calará VOLANTAS por embarcación en día será: Artigo 32º.-Descrición. a) Embarcación tipo I e II: 2.000 metros, equiva- A volanta é unha arte de pesca de enmalle fixo ao lentes a 40 pezas.fondo de forma rectangular, constituído por varias b) Embarcación tipo III: 4.000 metros, equivalen-pezas de rede dun só pano, unidos entre si, que se tes a 80 pezas.cala mediante un sistema de fondeamento, provistode lastres ou chumbos na relinga inferior e flotado- c) Embarcación tipo IV y V: 5.500 metros, equiva-res na tralla superior para mantelo en sentido verti- lentes a 110 pezas.cal sobre o fondo. d) Embarcación tipo VI e VII: 7.000 metros, equi- Artigo 33º.-Características técnicas. valentes a 140 pezas. Artigo 37º.-Horario. A volanta deberá ter as seguintes característicastécnicas: A utilización da veta será diúrna, o horario de tra- ballo ou calamento poderá realizarse dúas horas 1. A dimensión mínima de malla da volanta será antes do orto e levantarse ata dúas horas despois doigual ou superior a 90 milímetros. ocaso e deberá transportarse ao porto coa embarca- 2. Cada unha das pezas de rede ou panos que com- ción.poñen a volanta terá unha lonxitude máxima de 50 Artigo 38º.-Réxime de calamento.metros e a altura máxima da arte, logo de armada,entre trallas ou relingas será de 10 metros. Poderase pescar con vetas durante todo o ano, e a área de calamento será por fóra das liñas de referen- 3. A lonxitude máxima total da volanta que se cia que sinalan o anexo III, salvo durante o períodocalará por embarcación e día será: de veda temporal dalgunha especie ou zona. a) Embarcación tipo IV e V: 3.000 metros, equiva- SUBSECCIÓN CUARTAlentes a 60 pezas. VOLANTILLAS b) Embarcación tipo VI: 4.000 metros, equivalen- Artigo 39º.-Descrición.tes a 80 pezas. A volantilla é unha arte de enmalle fixo ao fondo, c) Embarcación tipo VII: 5.000 metros, equivalen- formado por un só pano de rede de forma rectangu-tes a 100 pezas. lar, construído por unha ou varias pezas, unidas Artigo 34º.-Réxime de calamento. entre si e calamento verticalmente, por efecto do seu armamento entre dúas trallas, a superior cun sistema A pesca con volanta poderá ser exercida durante de flotación e a inferior lastrada.todo ano e non poderá utilizarse en ningún caso pordentro das liñas de referencia sinaladas no anexo I, Artigo 40º.-Características técnicas.salvo durante o período de veda temporal dalgunha A volantilla deberá ter as seguintes característicasespecie ou zona. técnicas: SUBSECCIÓN TERCEIRA 1. A dimensión mínima de malla autorizada para a VETAS volantilla será de 60 milímetros e a dimensión máxi- ma de malla será de 90 milímetros. Para a captura Artigo 35º.-Descrición. de linguado (Solea spp.) e pescada (Merlucius merlu- A veta é unha arte de enmalle fixo ao fondo, forma- cius) en porcentaxe superior á permitida (30% dado por un só pano de rede de forma rectangular, captura total) segundo o Regulamento (CE)construído por unha ou varias pezas, unidas entre si 850/1998 do Consello, do 30 de marzo de 1998, parae calado verticalmente, por efecto do seu armamen- a conservación dos recursos pesqueiros a través deto entre dúas trallas, a superior cun sistema de flo- medidas técnicas de protección dos xuvenís de orga-tación e a inferior lastrada. nismos mariños, a dimensión mínima de malla non será inferior a 80 milímetros. Artigo 36º.-Características técnicas. 2. Cada unha das pezas que compoñen a volantilla A veta deberá ter as seguintes características técnicas: terá unha lonxitude máxima de 50 metros e o núme- 1. A dimensión de malla da veta autorizada será ro máximo de mallas en sentido vertical será de 70,igual ou superior a 60 milímetros. Para a captura de independentemente do tamaño da malla.linguado (Solea spp.) e pescada (Merlucius merlu- 3. A lonxitude máxima total da volantilla será a mes-cius) en porcentaxe superior ao permitido (30% da ma que a establecida para as vetas no artigo 36º.3.captura total) segundo o Regulamento (CE)850/1998 do Consello, do 30 de marzo de 1998, para Artigo 41º.-Horario.a conservación dos recursos pesqueiros a través de O horario para o uso da volantilla é o mesmo que omedidas técnicas de protección dos xuvenís de orga- establecido para as vetas no artigo 37º.
 8. 8. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.549 Artigo 42º.-Réxime de calamento. 400 e 500 milímetros, e a do pano central entre 70 e O réxime de calamento para a volantilla é igual que 90 milímetros. Estas dimensións máximas de mallao establecido para as vetas no artigo 38º, diferencián- poderán superarse sempre que a altura da arte nondose deste unicamente, na profundidade de calamen- supere o establecido no punto 2 deste artigo.to, que nesta arte será igual ou superior a 10 metros. 2. Cada unha das pezas de rede ou panos que com- SUBSECCIÓN QUINTA poñen o trasmallo terá unha lonxitude máxima de 50 metros e unha altura máxima, logo de armada, entre VOLANTÍNS trallas ou relingas de 2,5 metros. Artigo 43º.-Descrición. 3. A lonxitude máxima total do trasmallo que se O volantín é unha arte de pesca de enmalle fixo ao calará por embarcación e día será a mesma que afondo, formado por un só pano de rede rectangular, sinalada para as vetas no artigo 36º.3, salvo para ascomposto por varias pezas unidas entre si, dotadas embarcacións de tipos I e II que traballen por den-dunha relinga inferior de chumbos e unha superior tro do anexo III, nas cales a lonxitude máxima totalde flotadores que o manteñen vertical sobre o fondo. da arte ou artes será de 10 pezas por embarcación, Artigo 44º.-Características técnicas. máis 10 pezas por tripulante enrolado e a bordo, cun máximo por embarcación de 30 pezas. O volantín deberá ter as seguintes característicastécnicas: Artigo 49º.-Horario. 1. A dimensión mínima de malla para o volantín 1. A utilización do trasmallo será diúrna ou noc-será igual ou superior a 110 milímetros. turna, excluíntes entre si. 2. Cada unha das pezas de rede ou panos que com- 2. O descanso semanal será obrigatorio desde aspoñen o volantín terá unha lonxitude máxima de 50 12.00 do venres ata as 12.00 do domingo.metros e unha altura máxima, logo de armada, entre Artigo 50º.-Réxime de calamento.trallas ou relingas, de 5 metros. O uso do trasmallo deberá aterse a: 3. A lonxitude máxima total do volantín que secalará por buque e día será o establecido para as 1. No horario de traballo diúrno, o calamento dovetas no artigo 36º.3. trasmallo poderá realizarse dúas horas antes do orto e levantarase como máximo dúas horas despois do Artigo 45º.-Horario. ocaso, no horario nocturno, o calamento poderá rea- O horario de actividade para o uso do volantín será lizarse dúas horas antes do ocaso e levantarase comonocturno, poderase largar dúas horas antes do ocaso máximo dúas horas despois do orto, debendo, ene deben ser retiradas do seu calamento catro horas ambos os dous casos, transportarse ao porto coadespois do orto. embarcación. Artigo 46º.-Réxime de calamento. 2. As embarcacións maiores ou iguais a 2,5 TRB As embarcacións que pesquen con volantín debe- ou 1,75 GT non poderán pescar con trasmallo porrán aterse a: dentro das liñas de referencia sinaladas no anexo III. Esta arte poderase empregar durante todo o ano, 1. Non se poderá pesquen con esta arte, en ningún salvo durante o período de veda temporal dalgunhacaso, por dentro das liñas de referencia sinaladas no especie ou zona.anexo I. Poderase empregar durante todo o ano, sal-vo durante o período de veda temporal dalgunha 3. As embarcacións menores de 2,5 TRB ou 1,75especie ou zona. GT poderán utilizar trasmallos por dentro do anexo III a unha distancia mínima de 100 metros da costa 2. Non se poderá pesquen empregando o volantín ou a unha profundidade mínima de 5 metros, noen fondos inferiores a 10 metros. período comprendido entre o 1 de decembro e o 30 SUBSECCIÓN SEXTA de abril, salvo o período en que se decrete a veda TRASMALLOS temporal dalgunha especie ou zona. Artigo 47º.-Descrición. SUBSECCIÓN SÉTIMA O trasmallo é unha arte de enmalle fixo ao fondo de MIÑOSforma rectangular, constituído por unha ou varias Artigo 51º.-Descrición.pezas unidas entre si. Cada peza está formada por trespanos de rede superpostos que se arman conxunta- O miño é unha arte de enmalle fixa ao fondo, for-mente entre dúas trallas, cos sistemas axeitados para mada por tres panos de rede superpostos, similar aopermanecer calado verticalmente. Os dous panos exte- trasmallo, do que se diferencia polo seu maior tama-riores son de igual dimensión e do mesmo tamaño de ño e a amplitude das súas mallas.malla e diámetro do fío. O pano interior, de malla de Artigo 52º.-Características técnicas.tamaño inferior, poderá ser de maior extensión. O miño deberá ter as seguintes características téc- Artigo 48º.-Características técnicas. nicas: O trasmallo deberá ter as seguintes características 1. A dimensión mínima de malla autorizada dostécnicas: panos exteriores para o miño será igual ou superior 1. A dimensión de mallas autorizada dos panos a 500 milímetros e a do pano central ou interiorexteriores do trasmallo estará comprendida entre igual ou superior a 90 milímetros.
 9. 9. 2.550 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 2. Cada unha das pezas de rede ou panos que com- 2. As embarcacións menores de 2,5 TRB ou 1,75poñen o miño terá unha lonxitude máxima de 50 GT poderán utilizar a raeira por dentro das liñas demetros e unha altura máxima, logo de armada, entre referencia do anexo III, no período comprendidotrallas ou relingas de 3 metros. entre o 1 de decembro e o 30 de abril, salvo o perío- 3. A lonxitude total máxima autorizada do miño do en que se decrete a veda temporal dalgunha espe-por embarcación e día será igual que a establecida cie ou zona.para as vetas no artigo 36º.3. 3. Na época de veda da centola e do boi, non se Artigo 53º.-Horario. poderá pescar con raeira por dentro das liñas de referencia do anexo I. O descanso semanal do uso do miño estará com- SUBSECCIÓN NOVENAprendido entre as 15.00 horas do venres ata as 9.00horas do domingo. XEITO Artigo 54º.-Réxime de calamento. Artigo 59º.-Descrición. O uso do miño deberá aterse a: O xeito é unha arte de enmalle de deriva que está 1. Poderase empregar o miño, durante todo o ano, constituído por un pano rectangular estendido entresalvo no período de veda dalgunha especie ou zona. dúas trallas, a superior, que consta dun sistema deNon se poderá pescar, en ningún caso, por dentro flotación por boias que permite o calamento a pro-das líñas de referencia sinaladas no anexo II, salvo fundidade, variable e a inferior que está lastrada conno período de veda da centola e boi, que deberá chumbos. Debe permanecer unido á embarcaciónempregarse por fóra das liñas de referencia do ane- mediante un cabo de lonxitude variable, quedando oxo I. outro extremo libre. 2. A partir das 9.00 horas do domingo as embarca- Artigo 60º.-Características técnicas.cións poderán saír do porto, pero non poderán calar O xeito deberá ter as seguintes características téc-os miños ata as 10.00 horas, e non poderán ser nicas:levantados antes das 00.00 horas do luns, durante 1. A dimensión de malla do xeito estará compren-este período os buques deberán regresar a porto e dida entre 23 e 40 milímetros.permanecer nel. 2. A altura máxima do xeito, logo de armada, entre 3. Os miños, na súa totalidade, deberán estar a trallas ou relingas, será de 16 metros.bordo ás 14.00 horas do venres. 3. Cada unha das pezas de rede ou panos que com- 4. Cada vinte e catro horas, os miños deberán ser poñen o xeito terá unha lonxitude 70 metros, cunhalevantados do seu calamento para recoller as captu- lonxitude máxima de 100 metros co pano estirado.ras e evitar a súa deterioriación. 4. A lonxitude máxima total do xeito autorizada SUBSECCIÓN OITAVA por buque e día non poderá exceder, en ningún caso, RAEIRA de 1.000 metros. Artigo 55º.-Descrición. Artigo 61º.-Horario. A raeira é unha arte de enmalle dun só pano, simi- O descanso semanal do uso do xeito estará com-lar ao rasco descrito no artigo 29º, e do que unicamen- prendido entre as 12.00 horas do sábado e as 12.00te difire polo menor tamaño das pezas que a forman. horas do luns. Artigo 56º.-Características técnicas. Artigo 62º.-Réxime de calamento. A raeira deberá ter as seguintes características A pesca con xeito poderase exercer durante todo otécnicas: ano, dentro ou fóra das rías, salvo os períodos en que 1. A dimensión mínima de malla da raeira será se decrete a veda temporal dalgunha especie ou zona.igual ou superior a 280 milímetros. SECCIÓN TERCEIRA 2. Cada unha das pezas de rede ou panos que com- ARTES DE CERCOpoñen a raeira terá, logo de armada, unha lonxitude Artigo 63º.-Definición.máxima de 50 metros e unha altura máxima entretrallas ou relingas de 2 metros. Enténdese por arte de cerco aquela arte activa onde os cardumes das especies son capturados polo 3. A lonxitude máxima total da raeira será igual á movemento do aparello que as embolsa, constituídasestablecida para as vetas no artigo 36º.3. por unha rede rectangular sustentada por flotadores Artigo 57º.-Horario. e mantida verticalmente por pesos, cuxos extremos O horario de traballo coa raeira será igual ao esta- terminan en puños, que circunda cardumes e seblecido para os miños no artigo 53º. cerra pola súa parte inferior por medio dun cabo que se chama xareta. Artigo 58º.-Réxime de calamento. Artigo 64º.-Clasificación. O uso da raeira deberá aterse a: Regúlanse as seguintes artes de cerco: 1. As embarcación maiores ou iguais a 2,5 TRB ou1,75 GT non poderán pescar con raeira por dentro a) O cerco.das liñas de referencia sinaladas no anexo III. b) O racú e piobardeira.
 10. 10. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.551 c) O cerco para a captura de bolos, lanzóns e voa- 3. O número de embarcacións autorizadas para odores. uso destas das artes non deberá exceder das existen- SUBSECCIÓN PRIMEIRA tes no momento da entrada en vigor deste decreto. Artigo 72º.-Réxime de calamento. CERCO 1. O emprego do racú e da piobardeira poderá ser Artigo 65º.-Características técnicas. realizado durante todo o ano, por fóra das liñas de O cerco deberá ter as seguintes características téc- referencia do anexo III, salvo os períodos en que senicas: poida decretar a veda temporal dalgunha especie ou 1. A dimensión mínima de malla do cerco non será zona.inferior a 14 milímetros. 2. Non obstante, nas rías de Arousa, Pontevedra e Vigo estas artes utilizaranse por fóra das liñas de 2. A altura máxima do cerco, logo de armada entre referencia do anexo II, desde o 1 de maio ao 30 detrallas ou relingas, será de 130 metros. setembro. 3. A lonxitude máxima das artes de cerco será de Artigo 73º.-Horario.600 metros, excluídos os puños, cada un dos calesnon poderá exceder os 30 metros. 1. Tanto o racú como a piobardeira poderán empre- garse en xornadas diúrnas ou nocturnas, que serán Artigo 66º.-Embarcacións autorizadas. excluíntes entre si. 1. As embarcacións autorizadas para o exercicio 2. O descanso semanal do uso destas artes será oda pesca de cerco deberán ter a eslora mínima entre mesmo que o establecido para o cerco no artigo 67º.perpendiculares de 9 metros, ou 11 metros de eslo-ra total. SUBSECCIÓN TERCEIRA 2. As embarcacións non poderán utilizar bote CERCO PARA A CAPTURA DE BOLOS, LANZÓNS E VOADORESauxiliar con luz artificial para as tarefas de pesca. Artigo 74º.-Características técnicas. 3. A embarcación auxiliar deberá estar rexistrada O cerco para a captura de bolos, lanzóns e voado-na folla de asento da embarcación principal e terá o res deberán ter as seguintes características técnicas:mesmo folio e matrícula que esta. a) A dimensión de malla será igual ou superior a Artigo 67º.-Horario. 10 milímetros. As embarcacións que utilicen o cerco deberán b) As redes non poderán exceder de 150 metros deestar no porto ás 16.00 horas do venres e non pode- lonxitude e de 40 metros de altura.rán saír del ata as 12.00 horas do luns. c) Admitiranse calóns abranguidos entre 15 e 20 Artigo 68º.-Réxime de calamento. metros. Poderá exercerse a pesca co cerco durante todo o Artigo 75º.-Embarcacións autorizadas.ano, por fóra das liñas de referencia que se sinalanno anexo II, salvo os períodos en que se poida decre- As embarcacións que temporalmente pretendantar a veda temporal dalgunha especie ou zona. dedicarse á captura de bolos, lanzóns e voadores con cerco deberán solicitar autorización previa á conse- SUBSECCIÓN SEGUNDA llaría competente en materia de pesca marítima. RACÚ E PIOBARDEIRA Artigo 76º.-Réxime de calamento. Artigo 69º.-Descrición. Non se poderá faenar por dentro das liñas de refe- O racú e a piobardeira son artes de cerco tradicio- rencia que se sinalan no anexo III, para o uso de cer-nais de Galicia, de menores dimensións co cerco. co para a captura de bolos e voadores. Artigo 70º.-Características técnicas. Artigo 77º.-Especies. 1. A captura de diversas especies de familia Ammo- O racú e a piobardeira deberán ter as seguintes ditidae (bolos e voadores) realizarase exclusivamentecaracterísticas técnicas: coas artes de cerco. As capturas así obtidas poderán 1. A dimensión mínima de malla do racú e da pio- ser destinadas indistintamente a carnada viva ou mor-bardeira será igual ou superior a 14 milímetros. ta, ou a outros fins comerciais. 2. As redes do racú e da piobardeira non poderán 2. Permítese un tope máximo de especies distintasexceder os 150 metros de lonxitude, nin os 25 ás autorizadas no rexistro de actividade pesqueirametros da altura. do 15% do peso total das capturas retidas a bordo. 3. Admitiranse calóns abranguidos entre 15 e 20 Artigo 78º.-Horario.metros. O emprego desta arte de cerco para á captura de Artigo 71º.-Embarcacións autorizadas. bolos e voadores realizarase en xornadas exclusiva- mente diúrnas. A actividade de pesca con estas artes 1. Tanto o racú como a piobardeira só poderán ser non poderá exercerse desde as 00.00 horas do sába-utilizadas por embarcacións de tipo III e IV. do ata ás 24.00 horas do domingo. Os buques debe- 2. Nin o racú nin a piobardeira poderán ser utili- rán regresar ao porto e permanecer nel durante esezadas por embarcacións auxiliares. período.
 11. 11. 2.552 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 SECCIÓN CUARTA 4. A dimensión de malla mínima será de 60 milí- NASAS UTIZADAS NA PESCA PROFESIONAL MARÍTIMA metros. Artigo 79º.-Definición. Artigo 85º.-Número de nasas. As nasas son artes pasivas, fixas de fondo, que O número máximo de nasas para peixes permitidoestán construídas en forma de cestos ou gaiolas, será de 48, independentemente do tamaño dacompostas por un armazón ríxido ou semirríxido de embarcación.diversos materiais, que normalmente está recuberto Artigo 86º.-Horario.de rede. Están provistas dunha ou varias aberturasou bocas de extremos lisos, non punzantes, que per- A utilización da nasa para peixe será diúrna. Omiten a entrada das distintas especies ao interior do horario de traballo do 1 de maio ao 30 de setembrohabitáculo que forma a arte, atraídas xeralmente será desde as 7.00 ata as 17.00 horas, e no períodopolo engado colocado dentro del. do 1 de outubro ao 30 de abril será desde as 7.00 ata Artigo 80º.-Clasificación. as 15.00 horas. Para a pesca profesional marítima regúlanse as Artigo 87º.-Réxime de calamento.seguintes nasas: 1. As nasas para peixes deberán ser levantadas e a) Nasa para peixes. levadas a porto diariamente. b) Nasa voitirón. 2. O seu uso só será autorizado en fondos superio- res aos 30 metros de profundidade e por fóra dos c) Nasa para anguía. límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Artigo 81º.-Características técnicas. 3. A zona de traballo coa nasa para peixe será sem- As nasas deberán ter as seguintes características pre por fóra das liñas do anexo I. Non obstante, des-técnicas: de cabo Corrubedo ata cabo Silleiro, no período 1. As nasas serán largadas ou caladas de forma comprendido entre o 1 de abril e o 30 de setembro,que constitúan caceas, trens ou tandas, en que cada calaranse por fóra da liña que une as illas de Sagres,nasa se empata a unha tralla e esta, pola súa vez, se Sálvora, Ons, Onza, Cíes, Agoeiro e Carallóns coune ao cabo madre. cabo Silleiro, ata a liña de base recta establecida no Real decreto 2510/1977, do 5 de agosto, sobre tra- 2. A lonxitude máxima total das artes de nasa non zado de líñas de base rectas en desenvolvemento daexcederá os 2.500 metros por embarcación, excepto Lei 20/1967, do 8 de abril, sobre extensión dasno caso da nasa de peixe, que será como máximo de augas xurisdicionais españolas a 12 millas, para3.000 metros. efectos de pesca. Artigo 82º.-Capturas incidentais. 4. Poderanse empregar todo o ano, salvo os perío- Admitiranse as capturas incidentais doutras espe- dos en que se decrete a veda temporal dalgunhacies distintas, sempre que sexan de tamaño regula- especie ou zona.mentario e non estean en veda ou femias de crustá- Artigo 88º.-Embarcacións autorizadas.ceos ovadas, neste caso, deberán ser devoltas ao marinmediatamente despois de capturadas, a súa reten- O número de embarcacións autorizadas para o usoción a bordo constituirá unha infracción. de nasas para peixe non deberá exceder as existen- Artigo 83º.-Réxime de calamento. tes no momento da entrada en vigor deste decreto. Nas épocas de veda das especies cara ás cales se SUBSECCIÓN SEGUNDAorienta a captura principal das nasas, estas deberán NASA VOITIRÓNser transportadas á terra e permanecer almacenadasnos lugares destinados a este fin. Artigo 89º.-Características técnicas da estrutura. SUBSECCIÓN PRIMEIRA A nasa voitirón deberá ter as seguintes caracterís- ticas técnicas: NASA PARA PEIXES Artigo 84º.-Características técnicas da estrutura. 1. A nasa voitirón consta dunha parte central rec- tangular de rede, chamada parada, ao extremo da cal A nasa para peixes deberá ter as seguintes carac- e perpendicularmente a ela se sitúan tres funís con-terísticas técnicas: céntricos de rede que desembocan nunha última 1. A nasa para peixes está formada por un armazón cámara onde quedan atrapados os peixes.de forma cilíndrica, con aros metálicos circulares e 2. A lonxitude máxima será de 6 metros.varelas verticais. Ten dúas entradas ou bocas opos-tas feitas de rede, que se prolongan de forma tronco- 3. A altura ou diámetro máximo será:cónica cara ao interior da nasa. O recubrimento da a) Primeiro aro: alto 500 milímetros, largo 700nasa será de rede. milímetros. 2. Os aros metálicos circulares terán un diámetro b) Segundo aro: diámetro máximo 400 milímetros.máximo de 2 metros. c) Terceiro aro: diámetro máximo 350 milímetros. 3. As varelas verticais, ou altura da nasa para pei-xes, serán como máximo de 800 milímetros. d) Cuarto aro: diámetro máximo 340 milímetros.
 12. 12. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.553 4. A dimensión de malla mínima será de 14 milí- Artigo 98º.-Embarcacións autorizadas.metros na parte dos funís e de 16 milímetros no daparada. O número de embarcacións autorizadas para o uso da nasa para anguía non deberá exceder as existen- Artigo 90º.-Número de nasas. tes no momento da entrada en vigor deste decreto. O número máximo de nasas voitirón será de 80 por SECCIÓN QUINTAembarcación, independentemente do tamaño desta. ARTES DE ARRASTRE Artigo 91º.-Horario. Artigo 99º.-Definición. A utilización de nasas voitirón será tanto diúrnacomo nocturna. As artes de arrastre son artes de pesca activa onde as especies son capturadas polo movemento do apa- Artigo 92º.-Réxime de calamento. rello que as embolsa e consisten nunha rede con ou 1. A pesca con nasa voitirón só estará autorizada sen portas, remolcada por unha ou varias embarca-nas rías de Ferrol, Arousa e Vigo e sempre median- cións.te plans de xestión aprobados pola consellería com-petente en materia de pesca marítima. No caso de Artigo 100º.-Clasificación.empregarse en augas continentais, entre os límites As artes de arrastre clasifícanse en artes de:superior e inferior das desembocaduras dos ríos,deberá contarse, ademais, coa autorización da con- a) Arrastre de fondo: é utilizada para capturarsellería competente en materia de ambiente. especies bentónicas e demersais. Realízase en con- tacto co fondo. 2. Poderán utilizarse todo o ano, salvo os períodosen que se decrete a veda temporal dalgunha especie b) Arrastre semipeláxico: é utilizada para a captu-ou zona. ra de especies peláxicas e demersais. Artigo 93º.-Embarcacións autorizadas. c) Arrastre peláxico: é utilizada para a captura de especies peláxicas. O número de embarcacións autorizadas para o usode nasa voitirón non deberá exceder as existentes no Artigo 101º.-Horario.momento da entrada en vigor deste decreto. As embarcacións que estean incluídas ou dadas de SUBSECCIÓN TERCEIRA alta no Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia ou teñan como porto base algún desta comunidade NASA PARA ANGUÍA autónoma e que realicen o arrastre costeiro ou lito- Artigo 94º.-Características técnicas da estrutura. ral nas augas do ámbito territorial de Galicia, debe- A nasa para anguía deberá ter as seguintes carac- rán cesar na súa actividade como mínimo desde asterísticas técnicas: 24.00 horas do venres ata as 24.00 horas do domin- go, e permanecerán no porto durante este descanso 1. A nasa para anguía ten forma case cilíndrica, ou paralización da actividade.con dúas aberturas nas caras opostas, unha de entra-da en forma de funil e outra provista de tapadeira, Artigo 102º.-Prohibicións.que serve para retirar as capturas. O arrastre está prohibido nas augas interiores de 2. A lonxitude máxima será de 670 milímetros Galicia, agás o seu uso con fins científicos e de experimentación, para o cal necesitará a autoriza- 3. A altura ou diámetro máximo será de 350 milí- ción expresa da consellería competente en materiametros. de pesca marítima. Artigo 95º.-Número de nasas. SECCIÓN SEXTA O número máximo de nasas para anguía será de 80 ARTES REMOLCADAS OU HALADAS Á MANpor embarcación, independentemente do tamañodesta. Artigo 103º.-Definición. Artigo 96º.-Horario. Son artes de arrastre multiespecíficas, dirixidas a O uso de nasas para anguía será en horario exclu- determinadas pesqueiras en función do momento dosivamente diúrno. ano ou da zona de traballo onde se utilizan. Artigo 97º.-Réxime de calamento. Artigo 104º.-Clasificación. 1. A pesca con nasa para anguía non ten limita- Regúlanse as seguintes artes remolcadas ou hala-cións de zona, pero o seu uso deberá facerse sempre das á man:mediante plans de xestión aprobados pola conselle- a) Bou de vara.ría competente en materia de pesca marítima. Nocaso de empregarse en augas continentais, entre os b) Rapeta ou bou de man.límites superior e inferior das desembocaduras dos c) Boliche ou chinchorro.ríos, deberá contarse, ademais, coa autorización daconsellería competente en materia de ambiente. Artigo 105º.-Embarcacións autorizadas. 2. Poderá utilizarse durante todo o ano, salvo os O número de embarcacións autorizadas non debe-períodos en que se decrete a veda temporal dalgun- rá exceder as existentes no momento da entrada enha especie ou zona. vigor deste decreto.
 13. 13. 2.554 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 SUBSECCIÓN PRIMEIRA Artigo 111º.-Características técnicas. BOU DE VARA A rapeta ou bou de man deberá ter as seguintes Artigo 106º.-Descrición. características técnicas: O bou de vara caracterízase porque a apertura da 1. Lonxitudes das ás: 30 metros como máximo.arte se mantén polo efecto dunha vara transversal e 2. Lonxitude do cope: 6 metros como máximo.a acción de remolque exercida polo motor da embar-cación. 3. Chumbada: chumbos de 1 kg como máximo cada 4 metros. Artigo 107º.-Características técnicas. 4. Dimensión de malla mínima: calón de 80 milí- O bou de vara deberá ter as seguintes característi- metros; cope de 50 milímetros.cas técnicas: Artigo 112º.-Horario. 1. Lonxitude do calón: 6 metros como máximo. 1. Poderase autorizar o emprego das artes de bou 2. Lonxitude do cope: 6 metros como máximo. de man de luns a venres, entre as 8.00 e as 14.30 horas, no período comprendido entre novem- 3. Lonxitude de vara: 6 metros como máximo. bro e marzo, ambos inclusive. 4. Chumbada: 10 kg como máximo. 2. Non obstante, o uso desta arte para a captura da 5. Altura: 3,5 metros como máximo. nécora francesa ou conguito (Liocarcinus corrugatus) terá horario nocturno, desde o ocaso ata o orto, e 6. Dimensión de malla mínima: calón, 60 milíme- deberase rexistrar a actividade expresamente paratros; cope, 50 milímetros. este recurso. Artigo 108º.-Horario. 3. Os horarios diúrno e nocturno serán excluíntes entre si. 1. Poderase autorizar o emprego das artes de boude vara de luns a venres, entre as 8.00 e as 14.30 Artigo 113º.-Limitacións do uso.horas no período comprendido entre novembro emarzo, ambos inclusive. 1. A utilización da rapeta ou bou de man só pode- rá autorizarse a través do oportuno plan de xestión. 2. Non obstante, o uso desta arte para a captura da 2. O uso da rapeta ou bou de man estará soamentenécora francesa ou conguito (Liocarcinus corrugatus) autorizado nas rías de Arousa, Vigo e Pontevedra.terá horario nocturno, desde o ocaso ata o orto, edeberase rexistrar a actividade expresamente para 3. Limitarase o uso desta arte aos supostos estable-este recurso. cidos no artigo 109º, puntos 3 a 6, para o uso do bou de vara. 3. Os horarios diúrno e nocturno serán excluíntesentre si. SUBSECCIÓN TERCEIRA Artigo 109º.-Limitacións do uso. BOLICHE OU CHINCHORRO 1. A utilización desta arte só poderá autorizarse a Artigo 114º.-Descrición.través do oportuno plan de xestión. O boliche ou chinchorro é unha arte de pesca mix- 2. O uso do bou de vara estará soamente autoriza- ta entre arrastre e cerco, que consta dunha trallado no ámbito da ría de Arousa. superior con flotadores, tralla inferior con lastre, calóns nos extremos de cada á ou pernada, mesa e 3. Cando se empregue o bou de vara en polígonos cope.de cultivos mariños deberase evitar tocar as cordasdas bateas. Artigo 115º.-Características técnicas. 4. Nas canles de navegación só se permitirá pescar O boliche ou chinchorro deberá ter as seguintesnas súas beiras. características técnicas: 5. Nas zonas de libre marisqueo soamente poderá 1. Lonxitudes das ás: 100 metros como máximo.utilizarse en profundidades superiores a 10 metros. 2. Lonxitude da mesa: 2 metros como máximo.Esta profundidade corresponderá á posición ondetraballa a arte e non onde está a embarcación. 3. Lonxitude do cope: 7 metros como máximo. 6. A potencia máxima das embarcacións que fae- 4. Lonxitude da coroa: 3 metros como máximo.nen con esta arte será de 50 CV. 5. A dimensión mínima de mallas será igual ou SUBSECCIÓN SEGUNDA superior a 25 milímetros. RAPETA OU BOU DE MAN 6. A chumbada máxima autorizada será de 1 kg por cada 4 metros. Artigo 110º.-Descrición. 7. A lonxitude da relinga de chumbo será superior A rapeta ou bou de man é unha arte mixta de á lonxitude do pano da rede. Como mínimo por cadaremolque e cerco, en que a acción de remolque se metro de pano de rede terá un metro trinta centíme-efectúa por medio de halador ou á man. tros (1,30 centímetros.) de relinga de chumbo.
 14. 14. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.555 Artigo 116º.-Horario. d) Nasa para polbo. Poderase utilizar o boliche ou chinchorro entre os e) Nasa para choco.meses de xullo e outubro, de luns a venres, en hora- Artigo 125º.-Características técnicas.rio exclusivamente diúrno, do orto ao ocaso. As nasas deberán ter as seguintes características Artigo 117º.-Limitacións do uso. técnicas: 1. A utilización do boliche ou chinchorro só pode- 1. As nasas serán largadas ou caladas de formará autorizarse a través do oportuno plan de xestión. que constitúan caceas, trens ou tandas, nas cales 2. Prohíbese realizar o halado con cabo dado á cada nasa se empata a unha tralla e esta, pola súaterra. vez, se une ao cabo madre. SECCIÓN SÉTIMA 2. A lonxitude máxima total das artes de nasa non MEDIOMUNDO excederá os 2.500 metros por embarcación, excepto, no caso da nasa de polbo, que será como máximo de Artigo 118º.-Descrición. 5.000 metros. O mediomundo é unha arte formada por un aro de SUBSECCIÓN PRIMEIRAferro e armado de ventos que se xuntan nunha argo-la da cal parte un cabo único. O cabo pode ir suxei- NASAS PARA NÉCORA E CAMARÓNto directamente a unha vara ou por medio dunha Artigo 126º.-Características técnicas da estrutura.polea para o seu manexo. O aro leva un cope demalla. A nasa de nécora e camarón deberá ter as seguin- tes características técnicas: Artigo 119º.-Características técnicas da estrutura. a) Construirase de forma cilíndrica ou poliédrica. O mediomundo deberá ter as seguintes caracterís-ticas técnicas: b) A lonxitude máxima será de 550 milímetros. 1. O diámetro máximo do aro será de 6 metros. c) A altura máxima será de 350 milímetros. 2. A dimensión de malla mínima do cope será d) A boca de entrada no seu diámetro maior teráigual ou superior a 14 milímetros. como máximo 160 milímetros. Artigo 120º.-Horario. e) Durante a veda da nécora, a boca de entrada non poderá exceder de 50 milímetros no seu diámetro As embarcacións autorizadas a pescar con medio- maior.mundo terán exclusivamente o horario diúrno deluns a venres. f) Cando estea recuberta con rede, a dimensión de malla mínima será de 16 milímetros e cando estea Artigo 121º.-Réxime de calamento. recuberta doutro material, o lado do cadrado dos A arte de mediomundo poderá utilizarse en cal- ocos que formen non será inferior a 10 milímetros.quera zona e en todas as épocas do ano, salvo nos Artigo 127º.-Número de nasas.períodos en que se decrete a veda temporal dalgun-ha especie ou zona. O número máximo de nasas para nécora e camarón permitido estará en función do tamaño da embarca- Artigo 122º.-Embarcacións autorizadas. ción e do número de tripulantes enrolados e a bordo: O número de embarcacións autorizadas que se tra- a) Embarcacións tipo I e II: máximo de 50 nasasballarán con mediomundo non deberá exceder das por embarcación máis 50 nasas por tripulante, ataexistentes no momento da entrada en vigor deste un máximo de 150 nasas.decreto. b) Embarcación tipo III: máximo de 100 nasas por CAPÍTULO IV embarcación máis 50 nasas por tripulante, ata un ARTES, ÚTILES, EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS ESPECÍFICAS DO máximo de 250 nasas. MARISQUEO c) Embarcacións tipo IV, V, VI e VII: máximo de SECCIÓN PRIMEIRA 150 nasas por embarcación máis 50 nasas por tripu- lante, ata un máximo de 350 nasas. NASAS PARA O MARISQUEO Artigo 128º.-Horario. Artigo 123º.-Disposicións comúns. 1. O lance da nasa de nécora e camarón será noc- Tanto para a definición, capturas incidentais e turno. A actividade desenvolverase desde dúasréxime de calamento, haberá que aterse ao disposto horas antes do ocaso do domingo ata dúas horas des-nos artigos 79º, 82º e 83º. pois do orto do venres. Artigo 124º.-Clasificación. 2. Non obstante, naquelas zonas onde non haxa Para o marisqueo profesional regúlanse as seguin- polbo (Octopus vulgaris), a consellería competentetes nasas: en materia de marisqueo poderá autorizar o cala- mento diúrno, desde dúas horas antes do orto do a) Nasa para nécora e camarón. luns ata dúas horas despois do ocaso do venres. b) Nasa para lagosta e bogavante. 3. O horario diúrnos e nocturno son excluíntes c) Nasa para centola. entre si.
 15. 15. 2.556 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 Artigo 129º.-Réxime de calamento. madeira ou aceiro, sen envoltura de rede e outra con 1. A nasa de nécora e camarón poderá utilizarse envoltura de rede.todo o ano, respectándose, en todo caso, o estableci- b) A lonxitude máxima será de 600 milímetros.do no artigo 84º.5. A pesca con esta arte non tenlimitacións de zonas, salvo os períodos en que se c) A altura ou diámetro máximo será de 450 milí-decrete a veda temporal dalgunha especie ou zona. metros. 2. As nasas de nécora e camarón deberán ser d) A boca de entrada no eixe maior será comolevantadas e levadas a porto diariamente, unha vez mínimo de 250 milímetros.cumprido o horario de traballo. e) A separación da varelas que forman a armazón SUBSECCIÓN SEGUNDA será como mínimo de 55 milímetros. NASA PARA LAGOSTA E LUMBRIGANTE f) Cando estea recuberta con rede, a dimensión de Artigo 130º.-Características técnicas da estrutura. malla mínima será de 90 milímetros e cando estea A nasa para lagosta e lumbrigante deberá ter as recuberta doutro material, o lado do cadrado dosseguintes características técnicas: ocos non será inferior a 50 milímetros. a) Poderá ser de forma cilíndrica ou poliédrica. Artigo 135º.-Número de nasas. b) A lonxitude máxima será de 550 milímetros. Para a nasa para centola autorízase a mesma dis- c) A altura máxima será de 350 milímetros. tribución que a establecida para a nasa de lagosta e d) A boca de entrada no seu diámetro maior terá lumbrigante no artigo 131º.como máximo 230 milímetros. Artigo 136º.-Horario. e) Cando estea recuberta con rede, a dimensión demalla mínima será de 70 milímetros e cando estea O lance da nasa para centola será exclusivamenterecuberta doutro material, o lado do cadrado dos diúrno. O horario de traballo será desde as 6.00ocos que formen non será inferior a 35 milímetros. horas ata as 16.00 horas, de luns a venres. Artigo 131º.-Número de nasas. Artigo 137º.-Réxime de calamento. O número máximo de nasas para lagosta e lumbri- 1. A zona de traballo para a nasa para centola serágante será de 40 nasas por embarcación máis 20 por por fóra das liñas de referencia que se sinalan notripulante enrolado e a bordo: anexo I. a) Embarcacións tipo I e II: máximo 80 nasas. 2. No período comprendido entre a apertura da b) Embarcación tipo III: máximo 100 nasas. veda e o 30 de abril, ambos inclusive, poderán utili- c) Embarcación tipo IV: máximo 120 nasas. zarse por fóra das liñas de referencia sinaladas no anexo V. d) Embarcacións tipo V, VI y VII: máximo 140 nasas. 3. As nasas deberán ser levantadas e levadas a Artigo 132º.-Horario. terra a fin de semana, unha vez cumprido o horario 1. O lance da nasa para lagosta e lumbrigante será de traballo do venres.nocturno. A actividade desenvolverase desde dúashoras antes do ocaso ata dúas horas despois do orto. SUBSECCIÓN CUARTA 2. O descanso semanal estará comprendido entre NASA PARA POLBOdúas horas despois do orto do venres ata dúas horasdespois do ocaso do domingo. Artigo 138º.-Características técnicas da estrutura. Artigo 133º.-Réxime de calamento. A nasa para polbo deberá ter as seguintes caracte- rísticas técnicas: 1. A nasa para lagosta e lumbrigante poderá utili-zarse todo o ano, salvo os períodos en que se poida a) Para a captura do polbo poderanse empregardecretar a veda temporal dalgunha especie ou zona. tanto nasas pechadas, de igual forma e dimensións 2. Este tipo de nasas deberán ser levantadas e máximas que as empregadas para capturar nécora oulevadas a terra a fin de semana, unha vez cumprido camarón, como abertas pola cara superior.o horario de traballo do venres. b) A lonxitude máxima será de 550 milímetros. 3. A zona de traballo para a nasa de lagosta e lum-brigante será sempre por fóra das liñas de referencia c) A altura ou diámetro máximo será de 350 milí-que se sinalan no anexo I. metros. SUBSECCIÓN TERCEIRA d) A boca de entrada no eixe maior será como NASA PARA CENTOLA mínimo de 160 milímetros, agás as nasas abertas que levarán libre toda a cara superior. Artigo 134º.-Características técnicas da estrutura. e) Tanto a dimensión de malla mínima, cando estea A nasa para centola deberá ter as seguintes carac- recuberta con rede, como o lado do cadrado dosterísticas técnicas: ocos, cando estea recuberto doutro material serán os a) Terá forma cilíndrica ou poliédrica. Poderá ser mesmos que os empregados na nasa de nécora oude dous tipos, unha con armazón de varelas de ferro, camarón establecidos no artigo 126º.f).
 16. 16. Nº 31 Martes, 15 de febreiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 2.557 Artigo 139º.-Número de nasas. Artigo 145º.-Réxime de calamento. O número máximo de nasas para polbo permitido 1. As nasas para choco poderán permanecer no seuestará en función do tamaño da embarcación e do calamento, mesmo durante o período de descansonúmero de tripulantes enrolados e a bordo: semanal. Unha vez extraídas as capturas, as nasas devolveranse de novo ao mar co fin de evitar a mor- a) Embarcacións tipo I e II: máximo de 75 nasas tandade de ovos que poidan estar depositados nelas.por embarcación máis 50 nasas por tripulante, ataun máximo de 175 nasas. 2. A pesca con esta arte non ten limitacións de zonas. Esta nasa poderá utilizarse todo o ano, salvo b) Embarcación tipo III: máximo de 150 nasas por os períodos en que se decrete a veda temporal dal-embarcación máis 50 nasas por tripulante, ata un gunha especie ou zona.máximo de 300 nasas. SECCIÓN SEGUNDA c) Embarcacións tipo IV, V, VI e VII: máximo de250 nasas por embarcación máis 50 nasas por tripu- ÚTILES DE MARISQUEO A PÉlante, ata un máximo de 550 nasas. Artigo 146º.-Tipos e descricións. Artigo 140º.-Horario. Autorízanse os seguintes útiles de aparellos de A actividade con nasas para polbo realizarase en marisqueo a pé:xornada diúrna. O horario será establecido regula- a) Sachos, angazos, fouces, ganchelos e calqueramentariamente pola consellería competente en outra ferramenta manual que permita remover omateria de pesca marítima. sedimento superficial para recoller coas mans os Artigo 141º.-Réxime de calamento. moluscos bivalvos, ademais da rañica ou gancha a pé e a forquita. 1. As nasas para polbo poderán permanecer no seucalamento, incluso durante o período de descanso b) Rañica ou gancha a pé: é un raño de pequenassemanal. dimensións con lonxitude máxima dos dentes de 15 centímetros e separación mínima entre varelas de 17 2. A través dos plans de xestión aprobados pola milímetros.consellaría competente en materia de marisqueoestableceranse os períodos, zonas e condicións para c) Forquita: consiste nunha platina metálica á calo calamento das nasas pechadas. se unen numerosos dentes lixeiramente curvados. Esta arte manexase mediante dous mangos dispostos 3. As nasas de tipo aberto poderán empregarse en formando un ángulo aproximadamente recto. Terácalquera zona, durante todo o período autorizado unha lonxitude máxima dos dentes de 34 centíme-para a captura do polbo (Octopus vulgaris), salvo os tros e unha separación mínima entre eles de 12 milí-períodos en que se decrete a veda temporal dalgun- metros.ha especie ou zona. d) Coitelos e rasquetas utilizaranse para a extrac- SUBSECCIÓN QUINTA ción de moluscos gasterópodos. NASA PARA CHOCO Artigo 147º.-Horario. Artigo 142º.-Características técnicas da estrutura. O horario de traballo de marisqueo a pé será des- A nasa para choco deberá ter as seguintes caracte- de dúas horas e media antes ata dúas horas e mediarísticas técnicas: despois da baixamar diúrna, tendo como tope as 18.00 horas. a) Poderá ser de forma cilíndrica, poliédrica ousemicilíndrica con fondo plano. Non estará permiti- SECCIÓN TERCEIRAdo o uso de engado, podéndose empregar ramas que MARISQUEO DESDE EMBARCACIÓN CON VARAestimulen a posta desta especie. Artigo 148º.-Tipos de útiles e descrición. b) A lonxitude máxima será de 1.500 milímetros. 1. AutorÀÿ!

×