• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
R000000000005 uj
 

R000000000005 uj

on

 • 125 views

 

Statistics

Views

Total Views
125
Views on SlideShare
125
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  R000000000005 uj R000000000005 uj Document Transcript

  • COM+# # # $ ## c ## ## À F# 0# X# 3_0 ˆ#
  • 3_1 ˆ# |# 3_2 # < 3_3 L D
  • 3_4 ˆ# ( 3_5 ¸# ( 3_6 à# ( 3_7 ## °# 3_8 ¸% 0 3_9 è. ## 3_103
  • # 3_11
  • 4 # 3_12 (4 # 3_16 <4 ˆ# #Schema ÌB ## #Strings äP
  • # #Blob ðT °# #GUID # ¸ # # # # # @# # # # # # ## Ö ÿÿBÿÿ@#a#_#ÿÿˆ#a#a# ÿÿÿÿ_# ˆ # ÿÿÿÿÿÿ # # # # # # @# # # # # # ## ç ÿÿBÿÿç _#_#ÿÿQ#a#_# ÿÿÿÿ_# ˆ # ÿÿÿÿÿÿ # # # # # @# # # # # # ## $ ÿÿBÿÿ÷#a#_#ÿÿˆ#a#a# ÿÿÿÿ_# ˆ # ÿÿÿÿÿÿ # # # # # # @# # # # # #S å ÿÿBÿÿ _#_#ÿÿˆ#_#_# ÿÿÿÿ_# ˆ Y # # # # # @# # # # # # ## # ÿÿBÿÿ@#a#_#ÿÿˆ#a#a# ÿÿÿÿ_# ˆ # ÿÿÿÿÿÿ # # # # # # # @0 ## # # # # # ## ä# À ÿÿÿÿj#a#a#ÿÿQ#a#_# ÿÿˆ#_#Ú#ˆ ÿÿÿÿÿÿ # # u $ # # # # #
  • ÿÿ # # #
  • ! ÿÿ # # # # # # # # ! # # # # # # ## # # ! ÿÿ # # # # # # # # # ! # # # # ## # # # # ! ÿÿ # # # # # # # # # ! # # ## # # # # # # ! # # #
  • # # #
  • ! ÿÿ # # # # # # # # # ! # # # # # # ## # # ! ÿÿ # # # # # # # # # ! # # # # ## # # # # ! ÿÿ # # # # # # # # !
  • # # # # # # # # # ! # # # # # # # ## # ! # # # # # # # # # # ! # # # # ## # # # # ! # # # # X Y Z ! # # # X Y [ # ###X## " # # # # 4 < u ÿÿa#ÿÿ _#_#ÿÿa#_#a#a# X# ¬ # # # ## # `ê # # # #
  • ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ # # # ## `ê # # # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿWÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ # # ## # `ê # # # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# # # ## # `ê # # # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# # # ## # `ê # # # # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ # ## `ê # # # # # #ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# # # ## # # `ê `# # # # # ## ÿÿû ÿÿÿÿ# #ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# ## # `ê `# # # # # # #ÿÿû ÿÿÿÿ# #ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# ## # `ê `# # # # # # #ÿÿû ÿÿÿÿ# ˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# ## # `ê `# # # # # # #ÿÿû ÿÿÿÿ# ˆ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ## # `ê `# # # # # # #ÿÿû ÿÿÿÿ# q#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# # # ## # `ê # # # # # #ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÑ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ # # ## # `ê # # # #
  • # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# # # # ## `ê # # # # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿWÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ # # # # # `ê# # # # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ## # # # `ê # ## # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ# ## # # # `ê # ## # # # # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
  • # # # # # `ê ## # # # # U V W ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ####X# # # ###Xÿÿÿÿÿÿ ###Xÿÿÿÿÿÿ # # # Ȉ## à # # 2ù## -#² # [### # # # Ȉ## # à ß## # -#ß## # [#ß## # # # È_ # [#¯ # 2 # à ¯ # -#¯ b ( # # # # # # ˆ#ÿÿÂ#ÿÿÿÿÿÿ# # ## # ˆ#ÿÿÅ#ÿÿÿÿ # # # # < ˆ#ÿÿM ÿÿÿÿ# # # # # = ˆ#ÿÿª#ÿÿÿÿ# # # # # > ˆ#ÿÿ´#ÿÿÿÿ# # # #` #? K#ÿÿˆ#ÿÿÿÿ# # # # #` # ? K#ÿÿ}#ÿÿ# # # # # #` # ?K#ÿÿ+#ÿÿÿÿ# # # # #` # ? K#ÿÿ:#ÿÿÿÿ# # # # #` # ?K#ÿÿˆ#ÿÿÿÿ# # # # #` # ? K#ÿÿ8#ÿÿÿÿ # # #` #? K#ÿÿ##ÿÿÿÿ # # #` # @ K#ÿÿˆ#ÿÿÿÿ# # # # #` # @ K#ÿÿk#ÿÿ#
  • # # # #` # @ K#ÿÿ9
  • ÿÿ# # # # # A K#ÿÿS#ÿÿ # # # # # A K#ÿÿo ÿÿÿÿ# # # # # A K#ÿÿ, ÿÿÿÿ# # # # # A K#ÿÿP#ÿÿÿÿ# # # # # AK#ÿÿ` ÿÿ # # # # # B K#ÿÿ¢#ÿÿ# # # # # # CK#ÿÿˆ#ÿÿ# # # # # # C K#ÿÿ´#ÿÿ# # # # # # CK#ÿÿ*#ÿÿ # # # # # C K#ÿÿ##ÿÿ# # # # # # DK#ÿÿ¿#ÿÿ# # # # # # D K#ÿÿÎ#ÿÿ# # # # #` # EK#ÿÿSÿÿ# # # # # #` # E ˆ#6 ôÿÿÿÿ# # # # #` # E K#ÿÿç#ÿÿÿÿ# # # #` # FK#ÿÿo#ÿÿ# # # # # #` # F K#ÿÿÆ
  • ÿÿ# # # # # #` # F K#ÿÿˆ
  • ÿÿ# # # # # #` # F K#ÿÿˆ
  • ÿÿ# # # # #` # F K#ÿÿ>#ÿÿ# ! # # #` # G K#ÿÿ ÿÿÿÿ" # # # #` # G K#ÿÿˆ#ÿÿ# # # # # #` # GK#ÿÿ¯#ÿÿ $ # # # #` # G K#ÿÿ^
  • ÿÿ# % # # #` # H K#ÿÿè#ÿÿ# & # # # #` # H K#ÿÿ¹ÿÿ# # # # #` # H K#ÿÿô#ÿÿ# ( # # # #` # H K#ÿÿÔ
  • ÿÿ# ) # # # #` # H K#ÿÿ´#ÿÿ * # # # #` # H K#ÿÿ¤ÿÿ# + # # #` # I K#ÿÿ#
  • ÿÿ# , # # # #` # I K#ÿÿ
  • ÿÿ, - # # # # J K#ÿÿˆ
  • ÿÿ- . # # # # J K#ÿÿºÿÿ. / # # # # J K#ÿÿ¯
  • ÿÿ& 0 # # # # J K#ÿÿh#ÿÿ# 1 # # # # J K#ÿÿ##ÿÿ
  • 2 # # #` # K K#ÿÿ#
  • ÿÿ# 3 # # # #` # K K#ÿÿÖ#ÿÿ* 4 # # # #` # KK#ÿÿÈ#ÿÿ+ 5 # # # #` # K K#ÿÿÒ#ÿÿ! 6 # # # #` # KK#ÿÿˆ#ÿÿ" 7 # # # #` # K K#ÿÿý#ÿÿ2 8 # # #` # LK#ÿÿK#ÿÿ) 9 # # # #` # L K#ÿÿd#ÿÿ3 : # # # # MK#ÿÿ# ÿÿ0 ; # # #` # N K#ÿÿK
  • ÿÿ ÿÿ# # # #` # N K#ÿÿê
  • ÿÿ( = # # # #` # N K#ÿÿ®#ÿÿ: > # # # #` # NK#ÿÿã#ÿÿ5 ? # # # #` # N K#ÿÿm
  • ÿÿ6 @ # # #` # P K#ÿÿ´#ÿÿ< A # # #` # Q û ÿÿ# ÿÿ= B # # #` # # K#ÿÿaÿÿ4 ÿÿ# # # #` # # K#ÿÿˆ#ÿÿ@ D # # # #` # # K#ÿÿjÿÿA E # # #` # O K#ÿÿ #ÿÿD F # # # #` # OK#ÿÿˆ#ÿÿE G # # # #` # O K#ÿÿˆ#ÿÿF H # # # #` # OK#ÿÿc#ÿÿ7 I # # # #` # O K#ÿÿ# ÿÿ8 J # # # # #K#ÿÿû
  • ÿÿK ÿÿ# # # # # K#ÿÿˆ#ÿÿ9 L # # # #K#ÿÿI#ÿÿ; M # # # # # K#ÿÿâ#ÿÿ1 ÿÿ# # # # #K#ÿÿ#
  • ÿÿL O # # #` # K K#ÿÿ¹#ÿÿN < # # #` # K K#ÿÿ##ÿÿ# Q # # # #` # # K#ÿÿñ#ÿÿJ K ## # #` # F K#ÿÿ
  • #ÿÿM R # # # #` # P K#ÿÿÀ#ÿÿG C # # # #` # PK#ÿÿ##ÿÿ# U # # # # # K#ÿÿ#ÿÿB V # # # # # K#ÿÿü#ÿÿS W # # # #K#ÿÿî#ÿÿP X # # #` # F K#ÿÿˆ#ÿÿQ T # # # #J K#ÿÿU#ÿÿC Z # # #` # F K#ÿÿ-#ÿÿR [ # # # #` # F K#ÿÿZ#ÿÿ# ## # # M K#ÿÿz#ÿÿU ] # # # # M K#ÿÿêÿÿV ^ # ## # R K#ÿÿ>#ÿÿ% _ # # # J K#ÿÿ²#ÿÿX ` ###XIZ _ ? O a $ H T ^ > W [ / ÿÿY ] ` ###Xa Y ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿN ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿS P^ # # # # # # ˆ#ÿÿÿÿ # # # # ˆ#ÿÿ # # # < ˆ#ÿÿ# ## # = ˆ#ÿÿ# # # # > ˆ#ÿÿ# #`# # ? K#ÿÿ# # #`# # ?K#ÿÿ# # #`# # ? K## # # #`# # ? K## # # #`# # ? K# # ##`# # ? K#ÿÿ # #`# # ? K#ÿÿ #`# # @ K#ÿÿ# # #`# # @ K#ÿÿ
  • # #`# # @ K#ÿÿ # # # A K# # # # # A K## # # ## A K#ÿÿ# # # # A K# # # # # A K#
  • # # # # B K#ÿÿ# # # # C K## # # # # C K## # # ## C K## # # # # C K## # # # # D K## # # # # D K### #`# # E K## # # #`# # E ˆ# # # #`# # E K## # #`# # F K#ÿÿ# # #`# # F K## # # #`## F K#ÿÿ# # #`# # F K## #`# # G K## ! # #`# # G K##" # #`# # G K## # # #`# # G K#" $ #`# # H K#ÿÿ% # #`## H K# & # #`# # H K#ÿÿ # #`# # H K#& ( # #`# # HK## ) # #`# # H K## * #`# # I K## + # #`# # I K## , ## # J K# - # # # J K## . # # # J K## / # # # JK## 0 # # # J K#+ 1 #`# # K K#! 2 # #`# # K K#0 3 ##`# # K K#. 4 # #`# # K K#3 5 # #`# # K K#1 6 # #`# #K K#( 7 #`# # L K#- 8 # #`# # L K## 9 # # # M K#* :#`# # N K#) ÿÿ # #`# # N K#5 < # #`# # N K#8 = # #`# #N K#< > # #`# # N K#; ? #`# # P K## @ #`# # Q û ? A#`# # # K#6 ÿÿ # #`# # # K#4 C # #`# # # K#= D #`# #O K#C E # #`# # O K#D F # #`# # O K#E G # #`# # O K#F H ##`# # O K#7 I # # # # K## ÿÿ # # # # K#9 K # # ## K#, L # # # # K#> ÿÿ # # # # K#I N # #`# # K K#2 ; ##`# # K K#J P # #`# # # K#O J # #`# # F K#Q Q # #`# #P K#$ B # #`# # P K## T # # # # K#B U # # # # K#G V ## # # K#R W # #`# # F K#N S # # # J K#V Y # #`# # FK#P Z # # # R K## [ # # # J K#Y ###XU ] / [ % X : A Z MÿÿS K W @ T H L ###X] X ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿM ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR O # $ # # ## # Ô#3#) ÿÿÿÿÿÿ# # < ; 3#) ÿÿÿÿ # # =##3## ÿÿ# # # # > *#3#$ ÿÿÿÿ# # # ? t#û#.ÿÿÿÿ# # # @ ˆ#û#& ÿÿ # # # A Aû#/ ÿÿÿÿ# ## B Lû#" ÿÿ# # # # C #û#- ÿÿ# # # # D `û#( ÿÿ# # # # E B#û#* ÿÿ# # # F ¥#û#+ ÿÿ# # # G Ò û#0 ÿÿ # # # H W#û#1 ÿÿ
  • # # I ,ÿ#5 ÿÿ # # J ˆ#û#3 ÿÿ
  • # # # K e#û# ÿÿ# # # # L #û#2 ÿÿ# # ## M Ï#û#- ÿÿ# # # # N ˆÿ#: ÿÿ# ÿÿ# # # p#ÿ#9 ÿÿ# ÿÿ# # O ˆ#ÿ#8 ÿÿ# ## # # Ê ÿ#7 ÿÿ# # # # # û#4 ÿÿ# ÿÿ## P ˆ#ÿ#: ÿÿ# # # # Q Òû ÿÿÿÿ# # # # ###ÿ#: ÿÿ# # # # R Û#û#/ ÿÿ# # ###X# # # # # ###Xÿÿ# # # # ## # " È# ÿÿ# È# ÿÿ$ È# ÿÿ% È# ÿÿ& È# ÿÿ È# ÿÿ( È# ÿÿ) È# * È# # + È# # , È# # - È# # . È# # / È# # 0 È# # 1 È# # 2 È# 3 È# 4 È# # # à # $ à # # % à # # 5 à # # ) à #
  • 6 à # # 7 à # # 8 à # # 9 -## # : [## # ; È# # ###X# # # # # # # # # # # # # # # S T # # ô#ÿÿa#_# # ##############L## # |# @ ## 8# Ð# $# ¬ d ¸ À# h
  • ` ´ ## # #(:# T ÿÿ¸ Ä## ##H ˆ # ÿÿÿC# # ˆ ˆ # #ÿC$ # # # #ÿC* ##ˆ ˆ # #ÿC5 # # # # # ÿCA ##ˆ ˆ # #ÿCM ##ˆ ˆ # ÿ ÿCY # # # # #ÿCg #ˆ ˆ # #ÿCq#ˆ ˆ # ÿÿÿCˆ ##ˆ ˆ # #ÿCˆ
  • ˆ ˆ # # ÿCˆ #
  • # # ÿC¦ # # # # # ÿC´ # ˆ ˆ # # ÿC¿ ##ˆ ˆ # P ÿCÉ ##ˆ ˆ # # ÿCÔ # ˆ ˆ# # ÿCß # ˆ ˆ # # ÿCê ##ˆ # ÿ ÿCô ##ˆ ¢ # ÿÿÿCþ # # # # # ÿC## # # ## # ÿC2# ##ˆ ¤ # ÿÿÿCE# # # # # # ÿCX# # # # # ÿCq# # # $ # # ÿC|# # #( # # ÿCˆ# # # , # # ÿCˆ# # ˆ ¦ # # ÿC©# # # 0 # # ÿC·# # 4 # # ÿCÄ# ! #8 # # ÿCÎ# " # < # # ÿCÙ# ##ˆ ¨ # #ÿCä# $ # @ # # ÿCð# % # D # # ÿC # & #H # # ÿC## # L # # ÿC## (#ˆ ª # #ÿC%# ) # P # # ÿC/# * H ¬ # ÿÿÿC?# + #T # # ÿCN# , # X # # ÿCc# - # # # ÿCt# . # ` # # ÿCˆ# / # d # # ÿCˆ# 0 #h # # ÿC·# 1 # l # # ÿCÌ# 2 # p # # ÿCß# 3#ˆ ® # #ÿCð# 4 # t # # ÿCû# 5 #x # # ÿC## 6 # | # # ÿC## 7#ˆ ° # #ÿC # 8#ˆ ² # #ÿC+# 9#ˆ ´ # #ÿC7# : #ˆ # # ÿCB# n#####è ##&X[# # #(# T ÿÿ# 4 o# ##ˆ # #ÿCt# n###### ## Xˆ## # # T ÿÿ# ˆ ¥# #ˆH
  • # ÿÿÿC¯# #ˆH # # ÿÿÿC¿# #ˆH # # ÿÿÿCÏ# #ˆ# # # ÿCÕ# #ˆ# # # # ÿCÛ# #ˆ# ## # ÿCã# # H # # ÿÿÿCò# ####### ####### # # #(## T ÿÿ4 T#o# ##ˆ # # #ÿCˆ##ˆ # # #ÿC"# # # # # ÿC5# ##ˆ # # #ÿCH# # ˆ # # # ÿC_# ##ˆ # #ÿCp###ˆ " # #ÿCˆ# # # # # # ÿCˆ# # # # # ÿC§##ˆ $ # # ÿCÁ# ##ˆ & # # ÿCÊ#
  • #ˆ ( # # ÿCÕ# #
  • # # ÿCð# # # # # # ÿC# ##ˆ * # # ÿC!# # # # # # ÿC1# ##ˆ , # # ÿC=# ##ˆ . # # ÿCY# ##ˆ 0 # #ÿCr# n#####L ##%Xˆ# # # 4# T ÿÿ¬ ˆ#¤# #ˆH | # ÿÿÿCª# #ˆH ~ # ÿÿÿC¶# #ˆH ˆ# ÿÿÿCÛ# #ˆ# # # ÿC# ##H ˆ # ÿÿÿCÂ# ##H ˆ # ÿÿÿCÌ# # # # # # ÿCÙ# # # ## # ÿCæ# #
  • # # ÿCó# # # # # ÿC## # # # # # ÿC#
  • # # # # ÿC## # # # # ÿC## # # # # ÿC.# # # $ # # ÿC;# # # ( # # ÿCI# ## , # # ÿCY# # # 0 # # ÿC## # # 4 # # ÿC2# ##ˆ ˆ # ÿÿÿCg# ##H ˆ # ÿÿÿCq# ## 8 # # ÿC}# # # < # # ÿCˆ# # # @ # # ÿCˆ# ##ˆ ˆ # #ÿC©# # # D # # ÿC´###H ˆ # ÿÿÿCÅ# # # H # # ÿCÝ# ##ˆ ˆ # #ÿCé# ##H ˆ # ÿÿÿCø# ##ˆ ˆ # ô#ÿC### L # # ÿC## !#ˆ ˆ # #ÿC.# " # P # # ÿCC# ##ˆ ˆ # #ÿCQ# $#ˆ ˆ # #ÿCd#%#ˆ ˆ # #ÿCt# & # T # # ÿCˆ# # X # # ÿCˆ# (#ˆ ˆ # #ÿCˆ# )#H ˆ # ÿÿÿC¬#* # # # ÿCÃ# + # ` # # ÿCÑ# , # d # # ÿCä# -#ˆ # #ÿC"# . # h # #ÿCù# / # l # # ÿC%# 0 # p # # ÿC## 1 # t # # ÿC # 2 # x # # ÿC3# 3#ˆ ¢ ##ÿCD# 4#ˆ ¤ # #ÿCQ# ######¦ ##### l# ######¨ ## X}# ######ª #% Xˆ# # ### T ÿÿ# T ¶# #ˆH # ÿÿÿCˆ# #ˆˆ # # #ÿCˆ ##ˆ # # #ÿC¦# .#####
  • ###X¹# # # ## T ÿÿ# d ¶# #ˆH # ÿÿÿCˆ# #ˆˆ # # #ÿCË# #ˆˆ # # #ÿC×# ##ˆ# # + ÿCß# .###### ####õ# # # ## T ÿÿ# T ¶# #ˆH # ÿÿÿCˆ# #ˆˆ # # #ÿC2###ˆ # # ÿÿÿC# .#####
  • ###X# # # # T ÿÿ( ##5 #ˆH # # ÿÿÿCª# #ˆH # # ÿÿÿC¶# #ˆH # #ÿÿÿCA #ˆH # # ÿÿÿCK #ˆ# # # ÿCÛ# #ˆ# # # # ÿC2# ##ˆ # # ÿÿÿCg# ##H ## ÿÿÿCW ˆ # #ÿCb # # # # ÿC$ # #
  • # # ÿCi
  • # # # # ÿCˆ #ˆ " # #ÿCv ######$ ####### ˆ ######& #### ### T ÿÿ# ¨ 5 #ˆH # # ÿÿÿCª# #ˆH # ÿÿÿC¶# #ˆH
  • # ÿÿÿCA #ˆH # # ÿÿÿCb #ˆ# # # ÿCÛ# #ˆ# # # # ÿC2# ##ˆ # # ÿÿÿC¼####### ####### ˆ ####### ####Ü #
  • # T ÿÿ$ ø 5 #ˆH # # ÿÿÿCª# #ˆH # # ÿÿÿC¶# #ˆH # # ÿÿÿCA #ˆH # #ÿÿÿCÛ# #ˆ# # # ÿCò # ˆ # # #ÿC2# ##ˆ # # ÿÿÿC ##H # # ÿÿÿC # # # # ÿC## # # # ÿC% # #
  • # # ÿCˆ
  • #ˆ # # #ÿC9 ###### ###### ˆ ######" ####S # # # T ÿÿ# T g# #ˆH # ÿÿÿCˆ# #ˆˆ # # #ÿC¶# # H # # ÿÿÿCb ####### ###Xu
  • # # T ÿÿ# T ˆ #ˆH # ÿÿÿCˆ #ˆH # # ÿÿÿC§ .###### ###Xˆ (#####
  • ## Xˆ# # #(## T ÿÿ t /# ##H # ÿÿÿC³# # ˆ # # #ÿCÅ# ##ˆ # # #ÿC×# # ˆ # # # ÿCï# # ˆ # # #ÿC#
  • n###### ## X COM+ Utilities (32 bit) Members of this role are allowed toexamine the configuration of COM+ applications and view information related toactive objects and their performance. This role should include the identitiesunder which COM+ server applications run on your system. This role shouldinclude the identities under which any COM+ application (library or server) mayrun on your system. Members of this role are allowed to modify the configurationof COM+ applications and components on this system. Members of this role aretrusted to faithfully transmit messages for queued components on behalf of otherusers. Manages the configuration and tracking of Component Object Model (COM)+-based components. If the service is stopped, most COM+-based components will notfunction properly. If this service is disabled, any services that explicitlydepend on it will fail to start. Pdump.ProcessDump.1 Mts.MtsGrp.1 QC.Recorder.1EventPublisher.EventPublisher.1 QC.DLQListener.1 COMEXPS.CTrkEvntListener.1QC.ListenerHelper.1 Catsrv.CatalogServer.1 ICatalogTableRead1ICatalogTableWrite1 GetEventClassesForIID2 RegisterModule2 IApplicationControl2QueryApplication2 IRegister2 IEventServer2 ICatalogUtils2 AddProcess2RemoveProcess2 IAppImport2 IComExport2 GetEventClassesForIIDGetInstanceIDFromPID GetInstanceIDFromApplID GetFileTypeAndAppIDExportPartitionAsMSI ExportAsMSI N Y GetCLSIDData IReceiveAppData PushAppDataIGetAppData Inproc IsServiceInstalled SetErrorIfClsidAlreadyInstalledIsProcessPaused IsSupported EnumTraceGuid StopTraceGuid StartTraceGuidIEventServerTrace InstallService UninstallService CreateApplicationServiceDeleteApplicationService StopService StartService FlushPartitionCache ReadTableWriteTable RegisterModule UnregisterModule Everyone CreateShare RemoveShareSetPushRate IsSafeToDelete RegisterExe INTServiceConfig IsServiceRunning RefreshLocal IReplicationUtil RegisterDll ICSServiceControl IApplicationControl ItemMarkAppAsSystem MarkAppAsNotSystem InitializeSession ICatalogSession SystemApplication Com+ Explorer Tracking Event Subscription Application ServerApplication COM+ Utilities Application Any Application ShutdownApplicationStartApplication ImportApplication ExportApplication QueryApplicationGetServerInformation %systemroot%Registration Base Application PartitionSetPartition ProcessShutdown GetTypeLibInfo ICatalogTableInfo GetClientTableInfoGetPSClassInfo GetRemoteClassInfo %systemroot%system32comdmp IProcessDumpConfigureSystemApp COMSysApp IMtsGrp ICatalogSetup Reader COM+ QC Dead LetterQueue Listener RemoteHelper.RemoteHelper COM+ Explorer QC Trusted UserInteractive .TrackerServer IEventServer CreateReplicationDir CreateEmptyDirAdministrator COM+ Utilities .NET Utilities WaitForEndWritesRefreshServiceSettings UpdateEventMasks EnumerateSAFERLevels ICatalogUtilsGetPSDlls GetComponentVersions CopyApplications GetRunningApps GetAppsBUILTIN/Administrators AddProcess RecycleProcess ResumeProcess PauseProcessRemoveProcess RecycleCallingProcess ShutdownProcess DumpProcessSupportsWOWComponents RefreshComponents DispatchManyEvents SysprepComplusGetCallFactoryObject MoveComponent AliasComponent ImportComponentPromoteLegacyComponent CopyComponent MakeNewReplicaCurrent DispatchOneEventCount IAppImport Initialize64BitQueryCellSupport ICatalog64BitSupport IComExportIAppExport TcCtx.TransactionContext TcCtx.TransactionContextExSystem.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx ImportComponentAsLegacyIProcessTerminateNotify GetDefaultAppInstallDirectory SetAppIdentity # #### # #
  • ## # # 4# #ˆ# , ## ## ## ## # # # L# #ˆ4@ # # # ## # ## # # ## ## ## ## # H# #ˆ0< # # # # ## # ## # ## ## ## ## # 4# #ˆ# (# # # ## ## ## ## # `# #ˆH T # # 4 # ## # ### # ## # ## # ## ## ## ## # `# #ˆH T # # 4# ## # ## # # ## # ## # ## ## ## ## # L##ˆ4 @ # # # ## # ## # # ## ## ## ## # L##ˆ4 @ # # # ## # ## # # ## ## ## ## # `##ˆH T # # 4 # ## # ## # ## # ## # # ## #### ## # H# #ˆ0 < # # # # ## # ## # ## ## #### # H# #ˆ0 < # # # # ## # ## # ## ## ## ### t# #ˆ# , ## ## ## ## # H # # # ## ## ### ## # # ## # ## # >#éAÁV3FˆÃnˆ¬ˆÝp,¶³ˆ¢yÒ#ˆˆÀOy¯Q<#N{#§Ò#£6 ÀOyxàEYˆ#,aSJ¤yéu#E9&ˆ#ˆk <ÑHˆ_ˆ®c(-îñ³Ô#ˆýÑ#ˆ ˆ_Lj5ñ³Ô#ˆýÑ#ˆˆ_Lj5ó*7QçÊÏ#¾ˆ ª ¢ú%¾°«ì#ˆÒ#ˆˆ øu~*,¶³ˆ¢yÒ#ˆˆ ÀOy¯Q<#N{#§Ò#£6 ÀOyxà|¯#ä-üÒ#±&ˆ_Ç2#>#éAÁV3FˆÃnˆ¬ˆÝp%üˆyÆÓÏ#¬« $¥Zïpf¶ÔÓÏ#¬« $¥Zﯫì#ˆÒ#ˆˆ øu~*į«ì#ˆÒ#ˆˆøu~*ʯ«ì#ˆÒ#ˆˆ øu~*ð@,#ä2Ð#ˆˆ É##)ú@,#ä2Ð#ˆˆ É##)¼¯«ì#ˆÒ#ˆˆøu~*¸#ˆˆ¯ˆ«G¥y5êWrSp¹¯«ì#ˆÒ#ˆˆ øu~*°¯=Aô¼Ñ#ˆ# ˆÇ)&Mˆˆ.Kˆ#Ñ#±« ª º2Xˆˆ.Kˆ#Ñ#±« ªº2XÄ°«ì#ˆÒ#ˆˆ øu~*&ÝÉ#U#âOˆÞ÷y¢8½##>,zÑB²ªÓCPˆÏEYˆ#,aSJ¤yéu#E9&ˆ#ˆk <ÑHˆ_ˆ®c(-«ì#ˆÒ#ˆˆ øu~*°¯«ì#ˆÒ#ˆˆ øu~*ˆùôû4%Ô#ˆuÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆuÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆuÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵈ùôû4%Ô#ˆuÀOyäµ ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵡ùôû4%Ô#ˆu ÀOyäµ¢ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵦ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵨ùôû4%Ô#ˆuÀOy䵩ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵪ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵫ùôû4%Ô#ˆu ÀOy䵬ùôû4%Ô#ˆu ÀOyäµ£ùôû4%Ô#ˆuÀOyäµAzˆ¨ÎÓÑ#ˆr `#°åÊ0f=#k´Ñ#ˆ- `#°åÊ1f=#k´Ñ#ˆ- `#°åÊ¡éÍGö#Ò#ˆ# ÀO¹ˆˆˆ#;?¾ÛÑ#ˆ¦ˆ_ˆÏ㈬Ï,áÑ#³L ÀOˆT¯ë=¾ÞÑ#ˆˆ ÀOש$pi¾ÂˆßÑ#ˆˆ ÀOש$##²ˆ)½Ñ#ˆ~ ÀOש$â)aEx#Ò#°ùˆ_Ç2#Nt&Ç5W#OˆˆÅ#îcˆ¶÷dˆ³,Ò#°þ ˆ_Ç2##Y1ˆå{Ò#Á $cÖç#ˆ##³ˆdJˆ¦íC&f§¹Üh#ˆþáNˆC
  • r0ôˆ¡IVˆl¦0#BˆˆÄÈ>_áÇ ´Cˆ##WM»Ék
  • e÷¨ˆˆ#{#²ì»Lˆ#uÄô¦ð##Ëñ#ìÑ#ˆ® ª º2Xà@ ¶ó¼Ñ#ˆ# ˆÇ)&M§<ˆ7$½#HˆÃ^^Î#Ê×Ï´ˆ12ïÑ#ˆ® ªº2X>ê1ñ¾·#H¦Qˈwˆug$#ˆ"OHˆÔ#L#¸n·ó*7QçÊÏ#¾ˆ ª ¢ú%#B1ˆ#/5OfûˆLÔ(>#éAÁV3FˆÃnˆ¬ˆÝpug$#ˆ"OHˆÔ#L#¸n·#B1ˆ#/5O fûˆLÔ(>#éAÁV3FˆÃnˆ¬ˆÝp®¯«ì#ˆÒ#ˆˆøu~*°¯«ì#ˆÒ#ˆˆ øu~*