Sirajrock computer-basic-

 • 360 views
Uploaded on

SirajRock

SirajRock

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
360
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. J.C.S COMPUTER à à à ¯Ę ÂहȂ Ģ ( ह ह Ç (1) à ɕ ƕ Ǟ « Î Ç Ď िÂ Ç Đह Ď ह Ì ह « - ƕ ह ,Ģ - Ȃ ° ǘ ह LjÌ ɕ Ģ¾ © ȗ ह ह ह ह Ģ ȗ ह Ģ ¯Ę Î Î ȃ ȗ ȃ ȗ Çà Á ह (2) ह ह 1. )ह ȃ Î Ä ǘ - (Direct) ȓ Ę Ȍ ह ह ƐĢ ȓ ह, ह ÂहȂ ह हȅ : (Application) 2. LjÌ (Purpose) 3. (Size) 1. Ģ Çà Ǐ Ģ Çà Ģ ȗ Çà ȗ Çà ( ) Çà Ĥ Çà LjÌ Çà Çà Çà हȅ हȅ : ( ) 2. Ģ Ģ ह ( )ह ȗ ȗ LjÌ ȗ Ģ ह Î LjÌ ƕ ( )  - Lj ǝ- Lj Ģ ह  ǝ, हȅ : Çà ( ) हȅ - Çà 3. Çà ह ȗ Çà Ģ ȗ SIRAJ SIR ƕǛ 1 Ģ हȅ - Ģ हȅ
 • 2. 1. Ď 2. J.C.S COMPUTER «Î 3. Çà Çà 4. ģ Çà 5. Çà « « ÇÃ Ď Ã Ë िƪ ह ह ह ह Î ǎ « 1. Çà ° - Çà ह 2.  ÂĘ ǘ Ģ 3. ÎĢ « Ȃ « « Çà Á Ȃ Ȃ, Ģ Ģ ƕ ĎĢ Çà , Â Ë ǘ ȗ ȂĢ « Ș Ȃ ह ©ĝ ɕ ȗ Ģ Çà ɕ Çà ɕ Çà हȅ « -घ « Çà ) Çà Ģ ह Ç « ( « ह ° ǘ à , हȅ Å -Ģ Ď ¾ हȅ हȅ - ɕ ¯ ÂĘ « 4. ȏ 5. Ä ɕ 6. ȋ 7. ɕ ि° « Çà ĎĢ ° ह ह ĎĢ Ȃ .  ΠȋĢ Ę , , « Ȃ ,Î ,ơ à . Ģ ,Đ Ç ÎĎ ह Î « ह ह  , Ì ह , . , हȅ lj ह Ȃ ȃ ȗ Á ȃ ȗ . ह ह ह, ÎĎ ,Î . . . . Ď ह Ģ Î ȋ « हĢǔ Ȃ ह SIRAJ SIR ह, ह ह 2 ह . Î Ȃ ह ह ȃ ȗ
 • 3. J.C.S COMPUTER ȂĢ - « ह ǘ Ȃ Ģ हȅ Ã ÇÃ Ɛ ȓ ह ÇÃ ȓ ह ( )Ģ ÇÃ ( ) िǎ (1945 ÇÃ ( ) (1956 ÇÃ (घ) « ( 1971) (1971 ÇÃ Ģ 1963) (1964 ÇÃ ( ) 1956) Ã « « « (1945 â 1946 Ȃ ) ) 1956) ǚ Ǐ Ģ Ã Ģ. Ď « ɕ Ȃ Âहȗ ¯ (ENIAC) ह ह 160 िǎ Ã â 1948 Ę Î Ę Ǐ (1956 Î ɕ ©, Ȃ± ¯ Ȃ Ƿ Î ¾ Ɛह Ĩ Ę (Integrated Circuit) Ȃ± ह ÇÃ ÇÃ Ȃ ÇÃ ɕ ह Ç Ƿ ȂĘ Î ÇÃ Ȃ± ǎ Ģ Î ©ǔ Ģ Đ ȋ 1975) Î ह ह ɕ 1 ¯ ǚ ÇÃ हह « , ह (1964 Ƿ , 70 ह ह Ȃ Ã Ǐ Ì ȗ ÇÃ ¯ ह , िǎ 18 ह ÇÃ Ȃ ह¾ Î Ç Ȃ ɕ ÇÃ ÇÃ Âहȗ 1963) हह ह Ƿ ÇÃ Î Âहȗ ª , ȗ ¯ ह SIRAJ SIR 3 ĝ Ȃ ɕ â 1958 ÇÃ ह IC घ , ह ȗ
 • 4. « J.C.S COMPUTER Ã â 1971 ह ĝ Ȍ ह LSI (Large Scale Integrated Circuit) VLSI (Very Large Scale Integratd Circuit) ULSI (Ultra Large Scale Integrated Circuit) 1975 Ģ Ď â 1981 ह ह ĝ ÇÃ IBM ÇÃ ÇÃ Plamtop Ȍ ह ĢÎ घ , Ȃ ɕ ɕ घ Ȃह Ȃ Ĥ ɕ Ã ( « « ) ÇÃ ǎ हȗ â Altair 8000 ĢÎ « « Ȃ ह Â Ȃ Î Ȍ Ȍ Ȃ ɕ ÇÃ HAL 9000 ह ह ह Ɓ Ȃ . . ÇÃ ª . ह Ɓ ƛ « Â Ȃ Ģ ȋ Ģ ह Ȃ Ǐ ह ह ह Ã 1. ह? - «, Ģ 2. Ģ 3. ह Í ǎ ह ȃ ,ĢĐ हȅ ȃ ĢĐ Ģ « Đह ĝ 4. Ģ Đ ,Î Á ȗ Ç Ɛ ह « ह Î ,Ƣ Î ह ह ÎĎ , ȋĢ SIRAJ SIR 4 ȗ ह
 • 5. ÂĘ Ģ ÂĘ ȋ Ģ ह ȋ हÂ ÇÃ ÂĘ ह Ģ 1. J.C.S COMPUTER : Ȃ ह, ȋ ( Âğ ह Ƨ ÇÃ ह Ģǔ ह ह Î ǝ ह, Ƨ . . .) ह ȗ Ȃ ह: ÂĘ 2. . . . 3. Î ÂĘ ÂĘ « ° ( ) ÂĘ िƪ ȗ ǎ ह / ( )Î . . / Î / (घ) . . िƪ ȗ Âĝ Ȃ ह ÂĘ « ह: «Ģ ( ) ÇÃ Ȃ ÂĘ Ģǔ ÂĘ Î Ģ Ȃ ȗ ÂहȂ . . . Ȃ िƪ ȗ Î Ȃ Î Ģ . . (Arithmetic & Logical Unit, ALU) ÇÃ ह ह ह Ģ ह, « ½ Î ह (Memory) ȃ , ह Î . . . Ȃह « Î Đह ह ĢĎ Ď Ȃ «Ģ ÇÃ िÎ Î ¾ ह हȅ Ȃ ह¾ Ì ह ह « ह ǘ ह ¾ ह ÇÃ Ȃ ÇÃ , Å ह ĢĐ हȅ िƪ2 ȃ « िƪ ÇÃ ȂĢ ह हȅ िƪ ह ह िƪ ° ǘ ÇÃ ÎĎ ¯ ȋĢ ह ह ह िƪ िƪ ह SIRAJ SIR 5 ह ǎ
 • 6. J.C.S COMPUTER िƪ ह ÇÃ Î ह ह ह Î ÇÃ Ě , ÇÃ ह ह ÇÃ 0 ह हȅ Ģ¾ Ȃ Ȃ - « Ģ¾ ASCII Code 8 8 1 ह Î ह ƚ ASCII Code Ȃ Î Ȃ ǘ ह 3 हÎ ह Î © Ģ Ě Î Ģ Ȍ ह ĝ 1 ह © , ह Ģ ह ¯ ° ह ह « ह ह abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ0123456789!@#$%^&*()_-=+|`,./;'[]{}:"<>? ÇÃ Î ¯ 8 Â ¯ ASCII ¹ ह ह Ɛ िǎ Ģ Ģ Ģ Â « ƪ ¤0· ȗ ° ǘ ¤1· ह हȅ ह¯ ȗ Ǚ Ģǔ Â Ȃ ȗ Ģ Ɛ िǎ- © ɕ िǎ- ह lj ° ȗ ह ȗ हȅ Ȃ Ģ¾ ǎ ȗ Ģǔ Å हȅ Ģ¾ Î ª ह ह SIRAJ SIR 6 Ê ह 2 Ģ Ȃ घ ह
 • 7. J.C.S COMPUTER 011001 ह 6 ° 11010010 ह ¯ 8 ह ° (8 ह )Ģ Ģ ¯ Ģ ȗ 8ह ह ह Å ȗ Ȃ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ( ह Ȃ 7ह ह ÇÃ Ģ हघ ¯ ह ȗ ° Ģ ) Ȃ Ģ¾ िÎ ȗ ह Ê ह 8 ह Ģ Ȍ ȗ Ȃ ह िǎ- Ȃ िÎ ह Å ȗ ÇÃ हȒ ° ɕ 8 Ģ हȅ ‘ Ģ ¯ ° ¯ Ɛ Âह 9 ¯ “7“ ह ह 8 8 हȅ Ģ Ȍ Ȃ ह) “0“ ǘ Ȃ Ģ Ģ Ȍ Ȃ Ģ ह( घ Ģ ह हȅ Ǘ Ď ह ह¯ (16 ) ह¯ Ģ Â 16 « ह 16 © ɕ © ह ह 16 Ģ हȅ ह Ȃ ह « हȅ Ê ȗ 10, 11, 12, 13, 14, 15 « Ê 16 Ģ Ȍ ह 4 ÇÃ SIRAJ SIR ह ȗ Ģ ह « 7 ह हȅ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ह Ģ Ģ Ģ Ɛ Ģ ǎ Ģ हȅ , 6 16 हȅ Ɛ ह © ȗ Ȃ 10 A, B, C, D, E, F Ģ Ȍ Ģ Ģ © ȗ ह¯ िǎ-
 • 8. J.C.S COMPUTER ǘ ह Çà हȅ Ģ Ȃ ° ǘ Çà  Çà ह ह हȅ हȅ , Î ½ ƪ Çà Ģ , Çà « िƪ ह, ĝ , Ǐ ह ह « ÂहȂ ¯Ę हȅ , िƪ , - Çà - «, Ƣ Ì Ě ,ह « ह, ह Çà ह Ç ĢĐ ȗ 0 ± Ȃ Ȍ ĢÎ ĢÎ Îơ Ģ Ä « ǘ « « िÎ ¯ « ( ह ± हȅ ȂĢ Ȃह « ÎĎ ȃ ȗ ) िƪ « Ģ ह िÎ ¯ ह Îơ ÎĎ ह ह « - Âहȗ ह (Input Devices) Çà हȅ ȂĢ ǝ ह ह ± ǘ ह ह, ह Çà िƪ ǝ « ह िƪ ȗ  ह « Âह ह ह ĢĐ 4 ह ह « ÎĎ Ģ िƪ Ȃ ह हȅ ह ह िƪ िƪ ȗ ǎ « Ç ¯ ह Ȍ Çà © ǎ Ç Îơ ǘ Ȃ Ȃ ĝ ह , ह « हȅ Çà ह ह « हȅ ȋĢ ) Ç « ȗ « ) Å ह Ģ ÎĎ ( ह Î ½ ± ǘ Ģ ( « 1 हȅ Çà ह Çà हȅ Çà िƪ ȗ ह Çà Ȃ Î िƪ ह « हȅ ह िƪ Çà िƪ ȗ ह « Ģ Çà िƪ , ह Çà ह िƪ ɕ 0 Ģ ƪ Ȃ Ȍ © ȗ, ȗ 1 Ȃ 8 Ģ Ȍ िƪ ह- SIRAJ SIR ȂĢ ǝ . . . - «
 • 9. 1. - J.C.S COMPUTER « 2. 3. 4. िÎ 5. ह½ -हÊ 6. Ȍ - 7. OMR, OCR MICR 8. Î 9. ȗ ƕǛ ȗ Ȃ ह: 1. ह ह िƪ ह हȅ हȅ ह ह Î - Ȃ , Ģ - «, हȅ , ह Î िÎ 2. ह ह िƪ हȅ Î Ȃ ह Ì Î हȅ ह - Î « िƪ ह ह िƪ Ȃ हȅ ÂहȂ ह «, 3. ह हȅ « हȅ Ì Ȍ Î Ȃ ह ,Î SIRAJ SIR 9 हȅ ह -Ã
 • 10. J.C.S COMPUTER ( ) - - « « ° ह ह ह, « Ȃ Ȃ Ģ « . . Ģ ȗ ȋ ह (CPU) Ȃ ȗ Ȃ ह ह- Ǜ हȅ - Ǜ ǝ Lj « ° ȗ Ȃ ह ȋ ȗ - 1 Ď हȅ - Ê ȋ Ȃ  -  0 Ȃ « ȗ - « , , Ď « ¯ - ȋ ( ) ह ह ह Ȃ ह ह Ȃ ह ह घ Ȃ Ȃ Ȃ ह Ȃ हË ƪ ह ह ÎĎ ह ह ह Ȃ ह िÂह िƛ ह « DŽ Ǖ Ǚ Î ह हȅ ÎĎ ह ȗ ¯ ȗ « ( ) ƃ िÎ Ģ Ĩ Âह ह ि ह ¯ ȗ ¾ ह OMR ह ƃ Ȃ ह ¯ « Î « ह ¯ ह OCR Ď िÎ Ȍ Ģ िÎ ¯ ह ह Ȍ « Âह Ģ ह ȋ ह ि , Î (घ) ȗ « ह िÎ - ह Ȃ Ď Ǖ हȅ ह हȅ ( ) Ȃ ¯ OCR «, Î ¯ « ¯ ह ¯ ©ĝ Ȃ Ȃ ह, Ç Î ह ǎ SIRAJ SIR ¯ 10 ह ° ह हȅ MICR Ȃ हȅ MICR
 • 11. J.C.S COMPUTER ¯ Ç हȒ ƫ ह ȂĢ Ģ ¯ ह ( )Î Î ह ह ( ) Çà ° Ȃ Ǟ ( हह हȒ ह िÎ ह Ȃ ह िÎ हȅ Á ÎĎ िÎ « ह ( ) Çà ÎĎ Ȃ ह Ģ  ( ) Ȓ ह Çà Ģ ÎĎ Ê ह ÎĎ Ȍ ह ह ÎĎ Ȍ  ÎĎ ह Ģ ह ह  Ģ ǝ ह Î ह ¾ हȅ Á ÎĎ Â )  ȗ ȗ ह ह Á ह हȅ ÎĎ Ģ¾ ǝ  ह (Output Devices) « ǓÌ Ģ हȅ , Ç «ह à ( ह, « Ȃ ȗ « ह Ģ « ह ह ȗ ǎ हȅ , Ģ Đह हȅ ǎ «  ğ ǎ ह « Ģǔ हȅ Çà Çà Ģ Ģ Ɛ Ȃ ȗ ह « ȗ Ȃ Ç हȅ : SIRAJ SIR ȗह ȗह Ģ 11 lj ȗ हȅ « « िƪ हȅ
 • 12. J.C.S COMPUTER (1) ह « िƪ : Ģ (2) ह ह िƪ िƪ Ģǔ हȅ Ģǔ हȅ Âĝȗ : ह ह िƪ हȅ ह Î Ȃ Î Çà ǘ Ȃ , L.C.D Âĝ ğ ह ,ơ Ä ğ हȅ ¾ « Ģ Î ह ǘ ɕ ğ ह हȅ ğ Âĝ ȗ ǘ Ǐ Ģǔह ȗ Ȍ ǘ हȅ ğ ğ © Ȃ © ğ ह  ğ Ȃ घ ह ÂहȂ ĢĎ ğ Âĝ Ģ ह Ģ Á Î ह ह ƪ ह ğ Âĝȗ Ę¯ Âĝ ह ह ğ Ɛ Ɛ © हȅ Âĝ ह Ȃ ¾ - ह Çà हȒ हȅ Ȃ हȒ ह Ȓ िÊ Ģǔ Ȃ ȗ ȗ Çà « © ह SIRAJ SIR 12 ह ǎ Î Î ह हȅ ơ ơ Ģǔ Âĝ - Đ ह, ğ ƪ Đ ह © Ģह Ȃ ह ह ह घ ǎ ǎ ȂĢǔ © Î 2. lj Âĝ Âĝ Ȃ ȗ हȅ Ç Ɛह घ Ģǔ ह Ȃ ( ) ǎ ĢÎ Î Çà © ȗ Ȃ ह Đ ȗ ȗ
 • 13. J.C.S COMPUTER Î Ģ Ȃ Ģǔ हȅ Ģ ǘ « Î ह Çà « ह  Ģ ƪ ȂĢǔह ह Đ , हȒ Ì ह Ģǔ ɕ ह Ȃ Âĝ ह ȗ « ǘ  ह ȗ ȂÎ ǝ ह ह  ȗ Ƴ Ȃ lj  ह Îơ िƪ ह ह हȅ ह Çà ह ह Ȃ ह ȗ Ȃ 40 Ģ ह ह © © ह हȅ Ȃ Ȃ 80 ह  Πǝह © Î ǝĢ Ȍ हȅ , ह  ÂĘ Çà Ȃ ȗ ह ĎÎ « ह ĝ ơ Ȃ Çà Πह Î ह, ơ¹ Ƣ - Ģ -Ģ ह, Îơ िƪ ȗ ह हȅ Î Ȃ िƫ ह Á ह हȅ Îơ िƪ Îơ िƪ ȗ ह Ȃ Îơ िƪ Ģ Çà ह SIRAJ SIR 13 ȗ हÊ « Ȃ Ǐ ह
 • 14. J.C.S COMPUTER िƪ (Memory Devices) Ģ ह ह िƪ (1) ह हȅ - ĢĐÇ , ɕ RAM ¾ Ģǔ ĢĐ Đह हȅ (RAM) ȂĢ ह Ȃ Đह ह हȅ ह Î हȅ ÇÃ ह ह Ȃ ह ƕ Ģ ह: (DRAM) «ह RAM 10 Ȃ , Î हȅ ƪÎ ƪÎ Î Ȃ ह (SRAM) Î ह Ȃ िÎ ह हȅ Î Ģ RAM Ȃ हȒ हȒ Î ǘ “ (2) हÎ “ ǘ (Read Only Memory) ROM ह हȅ , ĢĐ Ȃ ह ĢĐ हȒ ÇÃ ROM Ȃ ȂÎ ÇÃ ÇÃ ĝ Î ɕ « ह हȅ ह, ¯ हȅ , ȃ ह ह, ह हȅ ह Î Ȃ ह ĢĐ ह, ह ह SIRAJ SIR 14 ĢĐ ĢĐ िƪ ȗ (PROM) Ȃ Ì (BIOS) ह ĢĐ ǎ Â ROM
 • 15. Ģ J.C.S COMPUTER (EPROM) I.C. Ȃ ĢĐ ȅ Î Ǘ ह I.C. Ģ ि¯Ę - -Ģ ȗ Á ह ह (EEPROM) ि¯Ę ह Ģ Â Î Ì Ê ह ĢĐ हȒ ह ½» ĢĐ Çà ΠिÎ Å ि¯Ę हȅ िǎ ह Ȃ Đह िƪ ह Đह Đह ĢĐÇ Çà ह Ȃ ह ह Î Ȃ“ Đह  « Ģ ơ िÎ « ƺ  ह  ह ƺ ह Ɛ Ȃ ह ¶ ÂहȂ ह Ę¯ ƃ Ç Å ह ǘ ¶ (Tracks) ह ह ह हȅ Ç ¶ Ȃ ह ह 2400 ¶ Ģ Ç ह 400, 800, 1200 Ģ ȗ Ȃ ȗ Ȃ Å ह ह हȅ © 7  9 Ȃ Ç ह हȅ Î Î «ơ Î L.P. « हȅ  Πहȅ ơȋ Ȃ 11 हȒ हȅ ह 20 ह Ƣ Î Â Î हȂ ह Ě Ę¯ Ȃ ह Î ȗ ǘ Ȃ Á Î ह Ģ Ȃ ह ह ह (Tracks) « ह हȅ Î हȅ Î ह Î ह ह ह Î ह ह ह ह Đह ह ơ ह हȒ ह ơ िÎ / ह ह ह Ä © SIRAJ SIR 15 ¯ ह Ƣ ह Î « ȋ
 • 16. J.C.S COMPUTER Ä ĢĐ ȗ ह हȅ Ä Ä ह ह « Ģ ( ) Î Î ǎ ÇÃ ह ह ह हȅ Ä Ä “ ĢĐ ȗ ह ह, ह ȋ Î , ( ) ơ Ç Î Î Ä हȅ Î Ä ɕ ह ह « Ä ° ÇÃ Ȃ ह हȅ Ä ơ ĢĐ ȗ Ì ह Ɛ- Ɛ ह ह हȅ Ģ Ä “ ह, ȗ Î , , Î ơ Ä ह, ह ȗ Ɛ- Ɛ Ď Ä ह ह हȅ , ȗ ĢĐ हȅ Ç Ç ĢĐ ह, Ȃ ƳÎ ह ĢĐ Ç ƳÎ ƕ --> ĝ Ȃ Ç ÇÃ ĢĐ ह ह ȂË ह, ह, Ç , ह Ç Ç ह ĢĐȋ हȒ ह ह ह ह ह ÇÃ हह ह ĢĐ ह ह ह Ë Ç हȒ ǘह ह Ȃ¯ हȒ ǘ ÇÃ ह Ä ह ह ĢĐȋ ĢĐ « --> Î ह Ȃ ह ह ĢĐ ĢĐ ह Ȃ ह ĢĐ हȅ Â Ģ Â Ģ Ȃ Ç ह ĢĐ « ह Â ह ह ह Ģ Â Â हह ĢĐ Ģ Ç Î SIRAJ SIR 16 ( ĢĐ Ȃ ) Ȃ Ȍ ह
 • 17. Ç Â Â Ģ Ģ Ȃ ƳÎ Â Ȃ Ȃ Ȃ J.C.S COMPUTER ĢĐ Ȍ Ģ¾ ह, Ȍ ÇÃ Ç ĢĐ ȋ ȋ Î ह Î ह ÇÃ « ÇÃ ह Î Î ȗ Ɛ ȗ Ȃ ȗ Ȃ Ȃ ह ȗ ह Ģ ह ¯ Ģ ȋ Ê ȏÎ ȋ Ȃ « Ê Ģ ȋ ह Ď Â ह ह Ê Î Ģ ह ȋ Ș ȋ Á Â ह Ę Ê ɕ Ê Ģ ह Á - ह Î ह हȅ Î Å ह ह Ģ . . Î Ģ Î Ê Ģ Ê ɕ ह Ê Ģ ह Ģ घ ȗ - Ɛ ȋ हȅ , ह ÇÃ ह ȗ ȂĢ हȅ Ģ Ȃ Ȃ ,ȋ ह ह, Ģ Ǚ Ê Ȃ ° Ë िƪ Ê Ģ ǝह ह ह ȋ ȋ ȂĢ ǝह . . ह ह ȏÎ ĢĎ ĝ ह ह ĢĐ « Î « Î Ȃ ह ĝ Ê © ह Ê ȏÎ ह ह ȏÎ ĝ ह Ȃ Ģ ĢĐ ĢĐ ह ह ह « ह हȅ ÇÃ ÇÃ ¯ « ȃ ȗ ह? Ȃ ĢĐ ȗ ĢĐ ȗ ÇÃ ȃ ĢĐ Ģ Ď ĝह ह LjÌ Ģ ह ¾ Â ह SIRAJ SIR ÇÃ ĢĐ 17 © Â Ȃ Î Ȃ िƪ ȗ ÇÃ ह Â ĝ ÇÃ ह ह ĢĐ ÇÃ
 • 18. J.C.S COMPUTER हȅ Á ÇÃ Ì Ģ हȅ « हȅ Ȃ Ģ ĢĐ , Ç « ĢĐ Ȃ ÇÃ ÇÃ हह ह Ç ĢĐ Â ȃ ȗ Î ह Ȃ Ģ िÎ ¾ Ȍ ǝह ƳÎ ǝ ĢĐ ȗ Ȃ, Ď ° ɕ Ģ ह ǘ ह Ģ¾ ĢĐ LjÌ Ď © - © ǝ Â ȗ ȂĢ “ Î ह “ “ ÇÃ “ Ȃ ह हȅ Ģ ( ) ¯ ( ) ( ) Â : Ģ © ĢĐ ĢĐ ह हȅ ह ȗ Ɛ Î ĝ ȗ Ģ Ģ ह ह हȅ , ÂहȂ ह « ह Á ह हȅ Ģ ljह Ȃह ȋ ȋ Î Ë िÎ ĝ ǘ ȋ Î ȋ ह ह Î Ģ Ģ Ä ह ɕ Ë ह « ÇÃ «, ह , Ç . . ¾ ह ह ȋ ǘ ȗ ह ह हह हȒ ह Î ह ह Î ह ȗ ह ȋ Î Â ह ह Ç Â Î Ɛ « िÎ ȃ « Î ह « ɕ हह Ì ह « िÎ ¾ Ä ह Î ȋ ह Î ह Ģȋ « ȋ Î ह हȅ « ह « ह हÎ SIRAJ SIR 18 Âğ Âğ « Ģ Ģ ǎ Ì ह ƪ
 • 19. J.C.S COMPUTER , Î ¯ ǎ , ह ( ) Â « ƕ « ¯ « ȋ ह: lj , Î Î ȃ Ë िÎ ( )ĢĎ ĢĐ ȗ Ģ ( ) Ģ , ȃ Ģ ¾ Â ȃ , Ģ ɕ Á Î ĝ, Î / ȋĢ Î ȋ Á Î Î ( ) Ģ ĢĐ ȗ Ď िÂ Ȃ ह ह ĢĐ िǙ ह ƪह ह Ģ ह ह ĢĐ ĢĎ Ģ ह ȋ Ģ Î ह ह ĢĐȋ ह . . . ह ( ) Ê ह Ģ Ȃ ǎ ह « . . . Ê ĢĐȋ ह ĢĐ ĢĐ ह Ȃ ह ĢĐ ह ȋ Ȃ « Ê Ģ Î ǔह Î ह ( ) Ê Ģ Ȃ ह ȋ Ȓ ȗ (घ) Ê Ģ ȋ Ș Ď Â Î ह हȅ Á Ģ ĝ ह ĢĎ ह ह ĢĐ « Î ÊÅ ह ह Ȃ ह हȅ ȏÎ Ȃ Â . . « Î Ȃ ह ह ĝ © Ê Ê ȏÎ ह ह ȏÎ ĝ Ģ ह हȅ SIRAJ SIR 19 ह ĢĐ ĢĐ ह ह « ह
 • 20. ( ) Ê J.C.S COMPUTER Ğȋ ह Ê ȏÎ Î ह ǘ ÎĢ ह ĢĐ Ğ Ç ह Ȃ ह ह ह ( ) ȋ Î ĢĎ ह ह Ģ Ç Ĩ Ì Ç Î ĝ ह ह Ģ ĝĝ ĢĎ « ÂहȂ ह Ģ ɕ ȋ (1) Î ȗ ह ɕ ɕ ȋ Î ɕ ȋ Î ह Ȃ Ȃ ह (2) ह ह ह ɕ ȋ Î Ȃ ɕ ह हȅ ह ( ) ¯ ɕ Î ¯ ¯ ह ह ǎ ह ह - , ȋ Î ¯ ( )Đ ɕ Ç ĝȗ ह ह ǎ Ģ ह Ì ह ĢĎ Î Ģ -Ģ lj Î ह Ģ Ȍ ÇÃ Đ « Î ´ ह  Çà ɕ Ģ¾ « Î ह ह Ď ¯Ę ȗ Ì ¯Ę ह Î ह Î ह ह ȗ Ģǔ SIRAJ SIR 20 Ȃ ह Đह ȃ Î ȋ ह िÎ ȋ ह « Ģǔह ǎ ह ǎ Ģ ह Ë ह ह Çà ह ह
 • 21. « J.C.S COMPUTER ǘ Â « Ȃ Á « Ģ Ģǔ ɕ ह ह: (1) Ȍ Ȍ ° ǘ Ȍ «Î « ȗ Ģǔ ह « हȅ ह ह - Ď ÇÃ , ¯ (2) Ģ Ģ Ȍ ह ĝ ÇÃ Ȃ Ê ơ¯ , ģÂ ह Ģǔ Ģ « ह Ȃह Ď ह (3) Á Á Ģ « (4) ह ह Ģǔ Ɛ ह ह ह Á ह ÇÃ « Ģ (5) ÇÃ ह ĢĎ Ä Ä ĢĐ ȗ Î ĝ ह हÎ ह ÇÃ « lj Ď ह Ë िÎ ह ÇÃ lj ह : ÇÃ Î ǘ « ©ĝ Î ह SIRAJ SIR 21 ह ह ह ƕ ĝ
 • 22. J.C.S COMPUTER ÇÃ ÎĎ ह Ȃ Ȃ Ģ¾ Ģ ह ÇÃ Ȃ Ģ ह ह: My Computer ÇÃ « Â ह Ã Ȃ Ȃ « Ģ ह हÎ हȅ « Â ह (Network Neighborhood) « Î हȅ Ê हȅ Ȃ िÎ (Recycle Bin) Ȃ ह Đ ह Ģ ƪ Ã Å Ģǔ ह हह ह ह हȅ Ê « Î ह ɕ Displays information and websites on the Internet. ह « Ǐ Å ह Å हȒ ह ह ह ह हȅ SIRAJ SIR Ĥ 22 हȅ ह ह ǘ ह Ȃ
 • 23. J.C.S COMPUTER ह हȅ Ģǔ हȅ िÌ हȗ Ê lj ǘ ȂĢ ǘ Ģ ह Ģ Ȃ ǝ ह « « ह: : www.google.com ह : www.yahoo.com : www.msn.com ¯ : www.alexa.com Î : www.search.netscape.com Ê Î : www.altavista.com « : www.search.com Ǘ : www.guruji.com Đ , ह ¯ , « Å िƛ ह ) िƛ Ȃ ह Ȃ ( ह ह , « « Î हȋ ǘ Alt + Left Arrow Key - ƛ िƛ « Ģ Â , Ȃ Å हȒ Ä ǘ हȅ « ह हȅ © िƛ ह ° ǘ ½ ȋ हȒ Ȃ Ȃ Ȃ Ģ¾ Å « Å हȅ Å - ह Å , ह Å SIRAJ SIR 23 ह ह Ȃ
 • 24. J.C.S COMPUTER Ȃ Î Ȃ India Development Gateway Ģǔ Ȃ ƕ ĝ ǘ हȅ Î Î ( )Ģ ƪ Ȃ Ģ¾ Protocol) ह Ë िƪ Î ह हȅ ह IP (Internet Protocol) Ȃ in IP (Internet Ģ © ( ह ) Ģ www.indg.in IP ह ह ह Ȃ Ñ ह ĢĎ Ǚ Ģ ƪ Ȃ ह िÌ Î 192.0.34.65 IP ह ह IP ह, Ã ह , ह ǝ - ह ह « ह ह: « com :Ë edu : SIRAJ SIR © 24 Î ह Î IP Â ह Ģ
 • 25. J.C.S COMPUTER gov : Î mil : net :Ģ org : int : Â ह « ह Âğ Â ÍĘ © • © ǣ ह ह uk : ȋ in : fr :ģ ca : ( ) / ह ©ĝ ह « ह ह Ģ Ê ( © ह - Ë िƪ, , , ğ हह Î Ȃ ह )ह ह « : « ह www.indg.in Î ƐĢ ° , हĢ ƪ « Å ह ह SIRAJ SIR 25 Ģ ह Ģ -