MyUniversity in SPEKTRUM 2, STU Academic Magazine

1,439 views

Published on

Information about MyUniversity project published in official STU newspaper (hardcopy) “SPEKTRUM 2” (SPEKTRUM 2, STU Academic Magazine, academic year 2011/ 2012 Oktober, ročník XVIII./50./)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MyUniversity in SPEKTRUM 2, STU Academic Magazine

 1. 1. SPEK TRUM 2PERIODIKUM STU V BRATISLAVE – AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 OKTÓBER – ROČNÍK XVIII. / 50./ Otvorili sme nový akademický rok str. 3 Na Noci výskumníkov sme zaujali str. 4 STU – majster Slovenska v basketbale str. 16
 2. 2. EDITORIÁL SP E K T RUM 2 2010/ 2011 SP E K T RUM 2 Vydáva Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, mobil: 0917 669 584, fax: 02/57294 333, e-mail: spektrum@stuba.sk Obsah Ľ U D I A , T É M Y, U DA L O S T I .............................................................................. 3 - 4 Milá akademická obec, je mi cťou prihovoriť sa k vám. Múdrosť Otvorili sme akademický rok 2011/2012 nám radí pozrieť sa za seba. Poznanie Projekt MyUniversity dejov minulých nie je samoúčelné, ale STU na Noci výskumníkov 2011 pomáha nám presnejšie a reálnejšie určiť Z AUJA L O N Á S ..........................................................................................................5 vízie. A bez nich len improvizujeme. UIŠ STU – partner projektov Erasmus Na dvere nám klope výročie svetového O Č A M I Š T U D E N T OV ..............................................................................................6 primátu – 250. výročie založenia Ba- Študijný pobyt na KTH Štokholm níckej akadémie v Banskej Štiavnici. K A L E I D O S KO P ......................................................................................................... 7 S hrdosťou sa k nej hlásime. Škoda, a treba dodať – nie našou vinou, ne- Ja bez výskumnej roboty nedokážem žiť... môžeme byť pre prerušené vyučova- S TAV E BN Á FA K U LTA .............................................................................................8 nie najstaršou technickou univerzitou ISARC 2011 v Soule na svete. Mierová konferencia v Paríži S T RO J N ÍC K A FA K U LTA .........................................................................................9 nám po práve prisúdila následníctvo. Druhá študentská elektroformula STU Po vzniku Československej republiky FA K U LTA E L E K T RO T EC H N I K Y A   I N F O R M AT I K Y ....................................... 10 bola na  Slovensku, žiaľ, len jedna Napriek Fukušime je jadro stále jednotka univerzita. Bolo to menej, ako pred Národné centrum archetypov prevratom. Slovač je odolná a vytrvalá. Naša univerzita má oporu v dejinnej FA K U LTA C H E M I C K E J A   P O T R AV I N Á R S K E J T EC H N O L Ó G I E .................11 priorite. Je to záväzok, ale aj výzva. Ani Konferencia o bioorganickej chémii v technických dejinách nám nechýbali FA K U LTA A RC H I T E K T Ú RY ................................................................................. 12 osobnosti. Spomeniem len niektorých Nové inšpirácie do Petržalky z našej univerzity, ktorých som mal česť M AT E RI Á L OVO T EC H N O L O G IC K Á FA K U LTA S O SÍ D L O M V T RN AV E ...... 13 dobre osobne poznať. A v dobrom ma Stredná odborná škola Jozefa Čabelku ovplyvnili: M. Benka, E. Belluš, J. Gonda, September na MTF plný udalostí J. Gašperík, M. Gregor, A. Piffl a ďalší. FA K U LTA I N F O R M AT I K Y A   I N F O R M AČ N ÝC H T EC H N O L Ó G I Í ............... 14 Nezabúdajme na nich. Aj medzi nami žijú osobnosti. Možno ich ešte čas, Simulated Car Racing to fenomenálne meradlo hodnotenia, F O T O R E P O R TÁ Ž .................................................................................................... 15 dostatočne neoddelil od nás. Ale sú STU na Noci výskumníkov 2011 tu. A to je dobre. Pomáhajme im v ich Š P O R T ........................................................................................................................ 16 nezadržateľnej ceste k vyšším métam. STU – majster Slovenska 2011 Zakopme tú našu nešťastnú slovenskú Športový deň zamestnancov MTF závisť. Ich úspech je aj úspechom našej univerzity. S P E K T R U M STU Nedávno som bol ako hosť na stretnutí Technik – revue slovenských technikov, 9 ročníkov – 1940-1949; absolventov STU po dávnych rokoch Technika – závodný časopis SVŠT, 9 ročníkov – 1958-1967; (jeden dokonca zo Sydney). Koľko múd- Technika – revue SVŠT, 2 ročníky – 1968-1970; Technika – spravodajca SVŠT, 8 ročníkov – 1982-1990; rosti, ale aj pokory a dobroty z nich Informácie STU, 5 ročníkov – 1990-1994 vyžarovalo. Bol to krásny zážitok hodný pokračovania. Zlatú niť technického Redakcia: Štefan Berdis, Zuzana Mokošová vzdelávania a úspešnosti treba neustále Výkonná redaktorka: Iva Šajbidorová Grafická koncepcia: Matúš Lelovský, Juraj Blaško spriadať... Grafická úprava: Ivan Páleník A  na  koniec prosba. V  Spektre platí Redakčná rada: Irena Dorotjaková, Martin Foltin, Branislav Hučko, Miroslav Hutňan, Valéria Kocianová, Zuzana Marušincová, jednoduchá rovnica. Keď ho chcete Ivan Páleník, Marián Peciar, Milan Petráš (predseda), Tatiana Sikorová, Daniela Špirková, Peter Telek, Eva Troščáková. čítať, musíte doň prispievať. Na  to Tlač: Vydavateľstvo STU, Bratislava. Registrácia: EV 3646/09. ISSN 1336-2593. sa úprimne tešíme. Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho autor. Redakcia nemusí súhlasiť so všetkými publikovanými názormi. Nepredajné. MILAN PETRÁŠ PREDSEDA REDAKČNEJ RADY Foto na titulke: Kaktusová záhrada, Lanzarote. Foto: Peter Krajčovič, Trnava.
 3. 3. Ľ U D I A , T É M Y, U D A L O S T IOtvorili sme akademický rok 2011/2012Dňa 19. septembra 2011 sa pre takmer 19 000 štu-dentov začal nový akademický rok na Slovenskejtechnickej univerzite. Z toho necelých 5 000 mla-dých ľudí prekročilo prahy našich fakúlt po prvý raz.Na slávnostnom stretnutí akademickej obce, ktoré sa konalo pri tejtopríležitosti, sa prítomným prihovoril rektor R. Redhammer, aby impriblížil poslanie a víziu našej univerzity do budúcnosti. V krátkostispomenul, že vstupujeme do jubilejného – 75. akademického rokauniverzity a zároveň budúci rok uplynie 250 rokov od založeniaBanskej akadémie v Banskej Štiavnici, ku ktorej sa hrdo hlásime. Oboznámil prítomných s prípravou dlhodobého zámeru uni-verzity v podobe strategického rozvojového plánu tak, ako to bývazvykom na vyspelých svetových univerzitách. Je to najlepší spôsobzmenového manažmentu, najmä u tak rozsiahlych a zložitých pokračoval R.  Redhammer. Chýba nám stredná generácia.organizácií akou je tá naša. Keďže podľa zákona sa dlhodobý Na viacerých fakultách niet docentov, z ktorých by sa mohlizámer schvaľuje na šesť rokov, bude to na obdobie rokov kvalifikovať profesori a napr. zastávať funkcie garantov. Ba2012 – 2017. Strategický rozvojový plán univerzity musí byť na niektorých niet pomaly ani asistentov, z ktorých by saplánom pre celú univerzitu – pre všetky jej zákutia, praco- mohli stať docenti. Učiteľ vytvára ráz školy. Vychovať dobréhoviská, všetky úrovne riadenia, pre všetkých ľudí. Strategický učiteľa trvá spravidla desať i viac rokov. Musíme pretorozvojový plán STU bude dokumentom, ktorý bude jednak hľadať príčiny týchto chorôb a tieto príčiny urýchlene liečiť.definovať naše poslanie, deklarovať hodnoty, ktoré vyzná- Regenerácia a revitalizácia učiteľského zboru a profesionálnyvame a princípy podľa ktorých pracujeme. Ale rovnako bude rast odborného personálu bude patriť k ťažiskovým témamobsahovať aj strategické ciele, ktoré chce Slovenská technická v tomto, práve začínajúcom akademickom roku.univerzita dosiahnuť v jednotlivých konkrétnych oblastiach. V oblasti financií chce vedenie univerzity zaviesť ich viacročnéPráce na tomto dokumente už začali. Vedenie pripravilo vý- plánovanie. Jeho cieľom bude obnoviť centrálne kapitálové zdrojechodiskový dokument s okruhmi otázok a problémov, na ktoré pre veľké projekty, ktoré majú umožniť fakultám realizovať investície,treba odpovedať alebo deklarácií, ktoré treba zrozumiteľne ktoré sú nad možnosti ich bežných rozpočtov.vyjadriť. Po prerokovaní v kolégiu rektora a akademickom Vzdelávanie i výskum by sa mal uskutočňovať v dôstojnýchsenáte sa otvorí široká diskusia v akademickej obci, povedal priestoroch. Preto v duchu myšlienky „prostredie vychováva“ objasnilR. Redhammer. rektor ako chce vedenie zaistiť dôstojné podmienky na vzdelávanie V oblasti vzdelávania si STU dala za cieľ poskytovať široko do- a výskumnú činnosť na úrovni plne porovnateľnej zo zahraničím:stupné kvalitné vzdelávanie založené na spojení výskumu a tvorivej Navrhujeme sústrediť priestory do hlavných areálov-kam-činnosti s výučbou. Prvoradá je orientácia vzdelávania na potreby pusov s výhľadom ich prepojenia na prax formou vedecko-hospodárskej a spoločenskej praxe. Vedenie univerzity chce klásť dôraz -technologických parkov. Koncentrácia je najlepšou cestouna kvalitu a preto musí zadefinovať kritériá kvality vo vzdelávaní. k zvýšeniu efektívnosti. Navrhujeme vybudovať areál v centreAk to neurobíme, budeme musieť sústavne odrážať všeteč- Bratislavy, kde sídlia 4 fakulty, ako Science City STU Bra-né otázky, ako napríklad prečo nie sme v prvej päťstovke tislava s orientáciou na pokrokové materiály a modernésvetových univerzít. Ak to urobíme dobre, stanovíme nový technológie, areál v Mlynskej doline s dvomi našimi fakultamištandard, zdôraznil rektor. ako vedecko-technologický park zameraný na informačné Ďalej pokračoval: Chceme posilniť pozíciu STU v európ- a komunikačné technológie, vrátane energií. Ďalej kam-skom výskumnom priestore. To znamená, že strategickým pus Trnava na Bottovej ulici so zameraním na materiálovécieľom bude posilňovať účasť STU v projektoch medzinárodnej a priemyselné technológie. A napokon areál na Trnávke akospolupráce vo vede a technike, najmä v rámcových progra- technologické centrum zamerané najmä na experimentálnemoch EÚ, zvyšovať kvalitu našich publikácií orientovaním sa laboratóriá stavebníctva a elektroenergetiky.na renomované impaktované časopisy. Ďalej posilniť úroveň Vo svojom prejave sa R. Redhammer krátko dotkol budovaniaprístrojovej a laboratórnej infraštruktúry vrátane kvalifiko- silnej značky STU, potreby nového vizuálu a inovácie loga, čo byvanej obsluhy najmä využívaním financií zo štrukturálnych malo pomôcť k zviditeľneniu univerzity a lepšej komunikácii s verej-fondov. Posilníme tiež spoluprácu univerzity s praxou a pria- nosťou. Na záver vyjadril svoje osobné presvedčenie, že kvalita práceme využívanie nových poznatkov získaných z výskumu a inej generácií učiteľov a ich kolegov, rovnako ako aj výsledky a úspechytvorivej činnosti, získaných skúseností a zručností priamo našich študentov budú dobre reprezentovať STU nielen doma, alev praxi. Pre technickú univerzitu je to nielen poslaním, ale aj v zahraničí. Slovenskú technickú univerzitu považuje jej rektoraj zodpovednosťou voči spoločnosti. za najlepšiu univerzitu na Slovensku a preto bude vedenie STU robiť Pre univerzitu sú však podľa rektora najdôležitejší ľudia a dobrý všetko preto, aby sa jej dostalo uznania a ocenenia ako významnejučiteľ je vždy kľúčom k úspechu školy. Ukazuje sa, že problémy európskej vzdelávacej inštitúcii.personálneho zabezpečenia výučby na viacerých pracoviskách-fakultách školy sú podstatne hlbšie, než mnohí pripúšťali, IVA ŠAJBIDOROVÁ 3
 4. 4. Ľ U D I A , T É M Y, U D A L O S T I SP E K T RUM 2 2010/ 2011Projekt MyUniversityMyUniversity patrí medzi ďalšie iniciatívy 7. rám- Projekt MyUniversity vytvorí progresívnu platformu zvanú e-Parti-cového programu Európskej únie - CIP - Program cipation, ktorá bude ponúkať viaceré interaktívne nástroje na základena zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácie. web 2.0 technológii, čo umožní členom univerzitnej akademickej obce jednoduchým spôsobom sa spolupodieľať na rozhodovacíchNa základe podnetu bývalého rektora prof. Ing. Vladimíra Báleša, procesoch v oblasti vysokého školstva. Táto platforma tiež podporíDrSc., zo septembra 2009 sa Ústav manažmentu STU začal uchá- úspešnosť sociálnych sietí, ku ktorým patrí napr. Facebook a todzať o účasť v projekte „MyUniversity“ – rozhodovacie procesy pre tým, že bude propagovať ich obsah, čím sa podarí získať novýchzjednotené vysokoškolské vzdelávanie. Naša účasť bola schválená používateľov týchto sietí.a riešenie projektu začalo 1. októbra 2010. Zúčastnení partneri na projekte sú: Gov2u (Grécko), Scytl Secure V súčasnosti projekt prechádza do ďalšej fázy implementácie Electronic Voting S. A. (Španielsko), Centre de Supercomputacióa spustenia MyUniversity web platformy v experimentálnom režime. de Catalunya (Španielsko), Slovenská poľnohospodárska univer-V tejto súvislosti Ústav manažmentu uvíta spoluprácu akademic- zita v Nitre (Slovensko), Rey Juan Carlos University (Španielsko),kých, samosprávnych a decíznych orgánov univerzity a študentských Stockholm University (Švédsko), Prešovská univerzita v Prešoveorganizácií. Do implementácie systému sú zapojený Ing. Juraj To- (Slovensko), International Business School Bulgaria, Universitymlain a prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., (juraj.tomlain@stuba. of National and World Economy (Bulharsko), University of Leónsk, koloman.ivanicka@stuba.sk), ktorých možno v prípade záujmu (Španielsko), University of Vilnius (Litva), Slovenská technická uni-kontaktovať. verzita v Bratislave (Slovensko). MyUniversity je pilotný projekt, ktorého cieľom je navrhnúť, ďalej V  súčasnosti sa testuje funkcionalita slovenskej plat-rozvíjať a overiť integrovaný spôsob zapojenia členov akademickej formy MyUniversity. Pilotná webová stránka má adresuobce do rozhodovacích procesov, čím sa podporuje tvorba vhodných http://www.e-myuniversity.eu/stuba.odporúčaní a akčných plánov zameraných na oblasť vysokého škol- KOLOMAN IVANIČKA, JURAJ TOMPLAIN za ÚM STUstva. Projekt MyUniversity poskytne univerzitám z Bulharska, Litvy,Španielska, Švédska a Slovenska špičkovú platformu elektronickejparticipácie (e-Participation). Cieľovými užívateľmi (účastníkmi) platformy e-Participation budúštudenti, učitelia, zamestnanci univerzity a iní predstavitelia aka-demickej obce, ktorí sú nositeľmi dôležitých názorov týkajúcich salegislatívnych oblastí vzdelávania na miestnej alebo na Európskejúrovni. Projekt MyUniversity umožní zvýšiť priamu spoluúčasť členovakademickej obce v rozhodovacích procesoch tým, že im poskytnecentralizovaný priestor, kde budú otázky vzdelávacej politiky a stra-tegických zámerov sústredené a jasne vysvetlené. Tieto informácieumožnia členom akademickej obce lepšie porozumieť dôsledkom vzde-lávacích opatrení a politiky a taktiež vyjadriť svoje názory k danýmtémam prostredníctvom interaktívnych nástrojov e-Participation. Ukážka testovacej stránky.STU na Noci výskumníkov 2011V piatok, 23. septembra 2011, sa uskutočnil v poradí ktorá sa ešte len stavia! (FIIT), The Green Game – kombinácia zábavyuž siedmy ročník Noci výskumníkov v rámci Euró- a vzdelávania (FIIT), Počítače ako ich nepoznáte (FIIT), Spoznaniepy. Na Slovensku sa tento „sviatok vedy“ konal už duše umelej bytosti (FIIT), Počítačový auto-pilot (FIIT), Sila novéhopo piaty raz. A my sme boli opäť pri tom, priamo webu (FIIT), Antioxidanty vs. voľné radikály (FCHPT), Krehnutiev centre diania. kníh a dokumentov (FCHPT), Forézna veda (FCHPT), Ručný papier (FCHPT), Svetielkujúca chémia (FCHPT), Hry s fyzikou (FCHPT), Fa-Najväčšie podujatie sa konalo v bratislavskom nákupnom centre rebný elektrický prúd (FCHPT), Zábavná chémia (FCHPT), Uhlík nášAvion, kde mali návštevníci počas celého dňa až do polnoci príležitosť každodenný a zelená energia (FEI), Slovenská formula na svetovýchosobne sa stretnúť s našimi špičkovými vedcami a výskumníkmi. okruhoch (SjF), Aká matematika je za virtuálnou kolonoskopiou? (SvF).Pripravené boli podujatia, počas ktorých mali ľudia príležitosť zistiť, Ohlasy návštevníkov boli úžasné. Dokonca aj vedci boli častoakí sú vedci ľudia, čo je predmetom ich skúmania a zároveň zažiť deň prekvapení, koľko a ako fundovane sa ľudia pýtali.a noc plnú zábavy a objavov. Podujatie prinieslo verejnosti nezvyčajné zážitky, možnosť nazrieť STU sa prezentovala na 22 rôznych stanovištiach – move2play, do sveta vedy a stretnúť sa a diskutovať so špičkovými slovenskýmiUrob krok pre svoje zdravie (FIIT), Ovládať počítač gestami rúk, to by vedcami a výskumníkmi, a to nielen o ich zaujímavej práci a jejbolo cool (FIIT), Hry nielen pre zábavu (FIIT), Inteligentní robotickí výsledkoch, ale aj o ich „bežných“ životoch. (Fotoreportáž na str. 15.)futbalisti (FIIT), Hovoriaca mapa (FIIT), Poprechádzajte sa v budove, MÁRIA BÚCIOVÁ4
 5. 5. Z AUJALO NÁ SÚIŠ STU − partner projektov Erasmus Absolventi FIIT STU zarábajú najviac! Ministerstvo školstva spustilo 23. sep- tembra 2011 testovaciu verziu portálu – absolventi.iedu.sk, ktorý zverejňuje priemerné platy absolventov vysokých škôl a ich fakúlt. Absolventi STU v Bratislave zarábajú podľa portálu po skončení školy v prie- mere 984 eur, na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bra- tislave sa absolventi môžu pochváliť zárobkami na úrovni 1 347 eur. Portál obsahuje zatiaľ len údaje o pla- toch absolventov denného magisterskéhoÚstav inžinierskych štúdií STU je hľadaní zamestnania a väčšiu priestupnosť štúdia z roku 2009, pričom štatistikyv rámci Programu celoživotného na medzinárodnej úrovni. Nakoľko jednotli- mapujú ich mzdy za rok 2010 a za prvývzdelávania Erasmus zapojený vé krajiny vychádzajú z rozdielnych tradícií štvrťrok 2011. Po skončení testovacej pre-do projektov, ktoré majú za cieľ svojich vzdelávacích systémov, možností jed- vádzky by k nich v budúcom roku malirozširovať mobility v európskom notlivých inštitúcií, rozdielnosti študijných pribudnúť aj údaje o mzdách absolventovvysokoškolskom priestore. programov a odborov, ktoré tieto inštitúcie bakalárskeho či doktorandského štúdia. ponúkajú, partneri projektu sú zodpovední Ministerstvo vychádzalo z informáciíÚIŠ koordinuje projekt „Development and za implementáciu výsledkov do národných od Sociálnej poisťovne, do úvahy braloImplementation of Common Bachelor›s De- vzdelávacích systémov a ich akreditáciu (viac len bežných zamestnancov. V štatistikegree Programe in the European Context“, o projekte: www.ies.stuba.sk/erasmus). Ústav chýbajú živnostníci, absolventi pracujúcicentrálne schválený agentúrou EACEA v  Bru- bol spolu so 42 univerzitami z EÚ prizvaný v zahraničí, fakulty s menej ako 20 ab-seli, ako jediný projekt pre Slovensko v roku za partnera projektu Erasmus Siete „Univer- solventmi a štátne vysoké školy.2010 v  rámci výzvy Erasmus Multilaterálne sity Network for Innovation in Guidance”, Z. MARUŠINCOVÁprojekty. Partnerom je sedem univerzít z Cyp- koordinátorom je Ruprecht-Karls Universitätru, Estónska, Nemecka, Chorvátska, Poľska, Heidelberg, Nemecko. Cieľom je prispieť pri-Veľkej Británie a Španielska. Projekt v súla- oritami k rozvoju celoživotného vzdelávania Pohybom prispejtede s Bolonským procesom a odporúčaniami a celoživotného poradenstva v súlade s EÚ. k svojmu zdraviu!Berlínskej deklarácie podporuje zbližovanie Prínos projektov Erasmus okrem vzájomnejeurópskeho vysokoškolského priestoru. Cie- výmeny odborných skúseností, poznatkov Pozývame všetkých, ktorým chýba pohybľom je zabezpečiť väčšiu kompatibilitu vyso- a vedomostí v prostredí medzinárodnej sku- – ženy i mužov každého veku a výkon-koškolského vzdelávania a prispieť k skvalit- piny a ich transformácii má i ďalší rozmer, nosti. Zacvičte si s nami pri hudbe každýneniu jeho obsahu. Spoločné ECTS, dodatok a tým je spolupráca rovnocenných partnerov, utorok od 16.00 do 17.00 hod. v období 6. 9. – 13. 12. 2011 v telocvični ŠD J. Hron- ca, Bernolákova ul. č. 1. Prineste si karimatku, športové obleče- nie, športové obutie, uterák a hygienické potreby. Športujte pravidelne, športujte u nás! P. SVOBODA Študenti, máte záujem zapojiť sa do súťaže? Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj študenti pracujúci na di- zertačnej práci sa môžu so svojim projek-k diplomu a priblíženie národných kvalifikač- vzájomné uznávanie základných východísk, tom zúčastniť medzinárodnej študentskejných rámcov napomôže k rozširovaniu mobi- zmysluplný odborný dialóg, rešpektovanie súťaže Blue award zameranej na udr-lity v európskom vysokoškolskom priestore. rozdielnych kultúr, názorov a  odborných žateľnosť v oblasti architektúry, regio-Umožní lepšie uplatnenie na národnom a eu- prístupov. nálneho plánovania a urbanizmu. Uzá-rópskom trhu práce, medzinárodnú konkuren- vierka podávania prihlášok je 1. 2. 2012.cieschopnosť európskych systémov vysoko- LAURA GRESSNEROVÁ (www.blueaward.at) (RED.) školského vzdelávania, zrovnoprávnenie pri za ÚSTAV INŽINIERSKYCH ŠTÚDIÍ STU 5
 6. 6. OČ AMI ŠTUDENTOV SP E K T RUM 2 2010/ 2011Študijný pobyt na KTH ŠtokholmŠtudenti Ústavu manažmentu STU v Bratislave majúmožnosť uchádzať sa o výmenný študijný pobytv rámci programu Erasmus na 12 partnerských uni-verzitách v Európe. Na základe výsledkov výberovéhokonania bol študent 2. stupňa študijného programupriestorové plánovanie Bc. Michal Maco v akademic-kom roku 2010/11 vyslaný na partnerskú univerzituKungliga Tekniska Hogskolan v Štokholme.Rozhodnutie odísť na Erasmus výmenný študijný pobyt do švédskehoStockholmu sa určite nerodilo ľahko. Čelil som celkom jasným fak-tom: na polročný pobyt by som vycestoval celkom sám, ako jedinýSlovák do úplne cudzieho prostredia, navyše život v tejto krajine je Z exkurzie v Kodani.považovaný za jeden z najdrahších v celej Európe. Na druhej stranevšak stálo oveľa viac pozitívnych faktov, ktoré ma nakopli k môjmukonečnému rozhodnutiu. A som veľmi rád, že sa tak stalo. Chcel by som preto priblížiť niektoré z týchto pozitívnych as-pektov štúdia na zahraničnej vysokej škole a života vo Švédsku.Samozrejme, je ťažké porovnávať život u nás so životom v jednejz najvyspelejších krajín sveta. Stojí za tým rokmi budovaný systém,s dôrazom na dlhodobý efekt rozhodnutí. To je cítiť tak v meste, akoaj v celej krajine: ľudia myslia v dlhodobej perspektíve, nie krátko-dobej. Stockholm ako mesto ťaží predovšetkým z krásnej polohy,ktorú ľudia dokázali zužitkovať v maximálnej možnej miere, no beztoho aby nevhodnými spôsobmi zasiahli do životného prostredia.Presvedčili ma o tom najmä tieto detaily: hybridné elektromobilyna každom kroku, veľmi efektívne navrhnutá sieť hromadnej dopravy, Keďže celé štúdium bolo v anglickom jazyku, pedagógovia ani lennavyše využívaná drvivou väčšinou obyvateľstva, separovaný zber bol nemali možnosť rozlišovať medzi študentmi. To ma na jednej stranebraný ako samozrejmosť a do očí mi bila aj extrémna čistota mesta. veľmi príjemne prekvapilo a potešilo, no keďže nároky boli na mňaSilno sa to odráža aj na živote študenta, predovšetkým cudzinca, počas celého semestra kladené veľmi vysoko, nemali sme spolupre ktorého je veľmi jednoduché do takéhoto prostredia zapadnúť. s ďalšími Erasmus spolužiakmi čas využiť krásne okolie na cestovanie.Veľkú rolu však zohrávala aj ústretovosť a čestnosť miestnych ľudí.Tento fakt by som ilustroval tvrdením miestneho spolužiaka: keby si V konečnom dôsledku mi však aj vďaka tomuto zvýšenému úsiliučlovek nechal tašku na lavičke v meste a o týždeň sa vráti, s veľkou polročný pobyt vo Švédsku veľa priniesol, pociťujem že som sa počaspravdepodobnosťou tam ešte stále bude. Aj keď sa to ešte netýka neho mnoho naučil a najmä posunul ma niekam ďalej. Preto v kaž-samotnej školy, na ktorej som študoval, predstavovali všetky tieto dom prípade odporúčam každému, kto nad podobnou možnosťoupre mňa nové vlastnosti mesta veľký impulz pri integrácii do nového váha, aj napriek počiatočným skeptickým myšlienkam či problémomprostredia. sa premôcť a vycestovať. Človek sám po návrate pocíti, že to bolo správne rozhodnutie. Škola, na ktorej som dostal možnosť stráviť semester štúdia,predstavovala najlepšiu technickú univerzitu v celej Škandinávii.Aspoň podľa tvrdení samotnej školy. Bolo to však aj naozaj cítiťna každom kroku, ktorý človek spravil v univerzitnom kampuse. Tenbol pre mňa prvým veľkým prekvapením, keďže na takéto podmienkyna akademickej pôde som ešte zvyknutý nebol. Krásne prostredie his-torických tehlových budov kombinovaných so súčasnou architektúrou,komplexná moderná knižnica v srdci kampusu, nespočetné študentskéreštaurácie a bary, atraktívne verejné priestranstvá, vďaka ktorýmv kampuse pulzoval študentský život, nadštandardne zariadenéučebne. Ďalším veľkým prekvapením pre mňa boli však aj nároky,ktoré škola na študentov kládla. Z predchádzajúcich rozhovorovs bývalými Erasmus študentmi som získal dojem, že tento pobyt jejednou veľkou dovolenkou. To sa však týkalo zrejme iba škôl v južneja strednej časti Európy. V prípade Kungliga Tekniska Hogskolan,ako sa moja škola volala, profesori v žiadnom prípade nerozlišovalivýmenných študentov od bežných. Hodiny boli zmiešané, pretožerozvrh som si mohol navrhnúť sám z bohatej ponuky predmetov. MICHAL MACO za ÚM STU6
 7. 7. K A L E I D O S KO PJa bez výskumnej roboty nedokážem žiť... Opustil násvravieval prof. Ing. Vendelín Macho, prof. Daniel BellušDrSc., jedna z najvýraznejších osobnos-tí z najvýraznejších osobností druhej Dňa 18. septembra 2011 vo veku 73 rokovpolovice uplynulého storočia v sloven- zomrel vo Švajčiarsku uznávaný vedec,skom vedeckom a pedagogickom dianí absolvent Fakulty chemickej a potravi-v oblasti chémie. nárskej technológie STU v Bratislave pro- fesor Daniel Belluš. Narodil sa 8. marcaProf. Macho nás opustil 11. júla 2011 vo veku 1938 v Trnave. V rokoch 1961 až 1967nedožitých 80 rokov. Odišiel tak popredný pôsobil v Ústave polymérov Slovenskejslovenský vedec a pedagóg, človek skromný, akadémie vied v Bratislave, kde od rokuláskavý, múdry, invenčný a obetavý. Vyše 1965 viedol výskumný tím zaoberajúci sa500 patentov, ktoré mu boli udelené doma fotoreaktívnymi polymérmi. Po odchodei v zahraničí, patrí medzi najcennejšie po- do Švajčiarska pracoval vo firme Ciba-klady slovenskej vedy v oblasti chemickej -Geigy v Bazileji ako vedúci výskumu.technológie. D. Belluš bol zakladateľom a majiteľom firmy BSI (Belluš Science and Innovation, Prof. V. Macho sa narodil 20. 10. 1931 International Consulting).v  Kamenci pod Vtáčnikom. Gymnázium Prezident SR udelil v roku 2010 profeso-absolvoval v Prievidzi. Na Chemickej fa- rovi Bellušovi štátne vyznamenanie Radkulte SVŠT študoval v rokoch 1951 – 1956. Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadneExternú vedeckú ašpirantúru v študijnom v Slovnafte Bratislava, proces výroby azodi- zásluhy o rozvoj vedy a za šírenie dobréhoodbore organická chémia ukončil v  roku karbónamidu v Žiline a iné. Profesor Macho mena SR v zahraničí.1961. V roku 1968 obhájil doktorskú dizer- je autorom a spoluautorom 240 pôvodných Rozhovor s profesorom Bellušom smetačnú prácu zameranú na hydroformyláciu vedeckých prác, 2  monografií, vyše 500 priniesli v Spektre č.4, 2010/2011.olefinických nenasýtených zlúčenín na ČSAV uznaných vynálezov doma aj v zahraničí, I. ŠAJBIDOROVÁv Prahe. Od roku 1956 do 1984 pracoval vo 54 odborných publikácií, 156 výskumnýchVýskumnom ústave pre petrochémiu (VÚP správ, 315 prednášok a posterov na sym-Nováky) ako vedecký pracovník a od roku póziách a  600 pozitívnych citácií doma Ocenenie Literárneho1984 aj ako jeho riaditeľ. V roku 1982 bol a v zahraničí. fondu získal vedec z STUvymenovaný za profesora v odbore organic-ká technológia a petrochémia na Fakulte Už za života sa profesorovi Machovi dostalo Literárny fond každoročne udeľuje cenychemickej a  potravinárskej technológie vysokého uznania za  pracovné výsledky: a prémie za vedeckú a odbornú literatúruSTU. Ďalšia zastávka prof. V. Macha bola Zaslúžilý vynálezca s právom nosiť Zlatý a vedecký ohlas.na  Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, odznak (1978), Štátna cena za  vynálezy Vo štvrtok 29. septembra 2011 v Zichyhona  Fakulte priemyselných technológií a  vedecké práce v  petrochémii (1974), paláci v slávnostnej atmosfére oceňovaliv Púchove, odkiaľ odišiel do dôchodku. člen korešpondent SAV (1984), Národná držiteľov cien za rok 2010. Medzi úspeš- cena SR za nový typ PVC pre tlakové rúry ných laureátov sa zaradil aj doc. Peter Vrcholom úspešného výskumu pre (1986), Laureát združenia vynálezcov SR Markoš, DrSc. z oddelenia fyziky Ústavuprof. Macha neboli len získané výsledky, (1996), Vedec roka SR 2000, Malá medaila jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEIale aj ich priemyslová realizácia v  na- sv. Gorazda (2002), Diplom z Cambridge STU. Získal Prémiu Literárneho fonduvrhovaných chemických technológiách (2002), 2 000 vynikajúcich vedcov 21. sto- za 1. miesto v kategórii Prírodné a le-na  Slovensku. Nechápal tých vedeckých ročia, za osobitný svetový prínos na poli kárske vedy za trojročný vedecký ohlas.pracovníkov, ktorí svoju „realizáciu“ videli chemických technológií (2004), Medaila Laureátovi blahoželáme!len v počte publikovaných prác v odbor- FCHPT STU za celoživotnú prácu v prospech J. CIRÁKných časopisoch. Z  tohto pohľadu patrí fakulty (2006), člen akadémie vied Newprof. Macho k špičkovým slovenským vedcom York (2006).a vynálezcom v oblasti chemickej techno- Virtuálna univerzitalógie. Realizoval 78 originálnych riešení Profesor Macho žil usporiadaným rodin-v chemickom priemysle a príbuzných od- ným životom s manželkou Evou v Parti- Pod týmto názvom sa 21. – 23. 9. 2011vetviach, ako proces výroby pentaerytritolu zánskom. Vychovali dvoch synov. Prof. Ma- uskutočnila 11. medzinárodná konfe-a mravčanu vápenatého v Strážskom, nové cho dokázal, že svoju rodinu, ako aj svoju rencia v  Piešťanoch. Dominancia za-typy suspenzných homopolymérov a kopo- chémiu a  spolupracovníkov miloval ako hraničných účastníkov naznačila, že idelymérov vinylchloridu v  Novákoch, nové málo iných. Práve im venoval podstatnú o doteraz najväčšiu medzinárodnú ak-typy kopolymérnych disperzií v Novákoch, časť svojho života. Ďakujeme mu za jeho ciu z oblasti elektronického vzdelávanianenasýtené polyesterové živice v PCHZ Ži- plodný a vzácny život. (označovaného aj ako e-learning) na Slo-lina a  v  zahraničí, zdokonalenie procesu vensku. Konferencie sa zúčastnilo vyšeoxidácie etylénu na  etylénoxid, ako aj MARTIN BAJUS 180 odborníkov zo 40 krajín. (RED.)racionalizáciu výroby dimetyltereftalátu za FCHPT STU 7
 8. 8. S TAV E B N Á FA K U LTA SP E K T RUM 2 2010/ 2011 ISARC 2011 v SouleNavrhovaniepodľa eurokódovV dňoch 12. a 13. septembra 2011 sa kona-la významná medzinárodná konferenciaz oblasti navrhovania betónových kon-štrukcií a mostov s názvom „Design ofConcrete Structures and Bridges UsingEurocodes“. Bol to v poradí druhý roč-ník, ktorý po úspešnom minuloročnomotvorení tejto série konferencií v Prahetentokrát organizovali členovia Katedry Futbalový štadión s krásnou architektúrou betónových a oceľových konštrukcií, kde sa uskutočnilibetónových konštrukcií a mostov Staveb- Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2002.nej fakulty STU v Bratislave pod vedenímprof. Filla. Séria konferencií dotýkajú- V juhokórejskom Soule sa 29. júna až v Soule (kde má pamätnú tabuľu M. Mečíř akoca sa v súčasnej dobe veľmi dôležitých 2. júla 2011 uskutočnilo 28. medzi- olympijský víťaz v tenise) a futbalového šta-otázok a skúseností s implementáciou národné sympózium o automatizácii dióna s nádhernou architektúrou betónovýcha používaním spoločných európskych a robotizácii v stavebníctve (Interna- a oceľových konštrukcií, kde sa uskutočnilinoriem bude pokračovať v nasledujúcich tional Symposium on Automation and Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2002.rokoch vo Viedni a Budapešti. Robotics in Construction – ISARC 2011). Japonsko a Južná Kórea predstavujú v ob-Tohtoročnej konferencie, ktorá prebie- lasti automatizácie a robotizácie svetovúhala v priestoroch hotela Austria Trend Na sympóziu sa aktívne zúčastnil vedúci Ka- špičku. Ak by sme sa im chceli na SlovenskejHotel v Bratislave, sa zúčastnili poprední tedry technológie stavieb a Centra manažér- technickej univerzite aspoň trochu priblížiť,odborníci participujúci na tvorbe a za- stva kvality v stavebníctve prof. Ing. J. Gašpa- je nevyhnutná úzka súčinnosť a spolupôso-vádzaní eurokódov v oblasti navrhova- rík, PhD., ktorý spoločne s Ing. M. Gašparíkom, benie SvF, SjF, FEI a FIIT v oblasti vedeckéhonia betónových konštrukcií a mostov. doktorandom Strojníckej fakulty STU, pre- výskumu, ako aj  spolupráca s univerzitamiNajvýznamnejším hosťom konferencie zentoval príspevok na tému „Automatizovaný v Japonsku a Južnej Kórei. Na medzinárod-bol bezpochyby Jean-Armand Calgaro, systém výberu strojových zostáv pre stavebné nom sympóziu ISARC 2011 v Soule nadviazalpredseda Európskej normalizačnej komi- procesy z hľadiska minimalizácie energetickej prof. Gašparík prvé pracovné kontakty. Záu-sie – Technickej komisie 250: Eurokódy náročnosti“. jemcom z STU poskytne elektronickú verziuv stavebníctve. Z ostatných významných Sympózia sa zúčastnilo viac ako 300 účast- 2 dielov zborníkov z tohto sympózia.hostí treba spomenúť prezidenta Fib-u níkov prakticky zo všetkých svetadielov. Or- Na  zasadnutí výkonnej rady IAARC saGyörgya L. Balázsa a člena prezídia Huga ganizátori pripravili pre členov výkonného rozhodlo aj o ďalších sympóziách, ktoré saCorresa Peirettiho, ako aj členov tímu výboru IAARC odbornú exkurziu v laborató- budú konať v holandskom Eindhovene, ka-projektu Eurokód 2: Konrada Zilcha a Boa riách Kórejskej univerzity, zameranú na au- nadskom Montreale a austrálskom Sydney.Westerberga. Podrobné informácie o kon- tomatizáciu a robotizáciu v stavebníctve. Je to príležitosť pre pedagógov, výskumníkovferencii a fotografie z podujatia nájdete Účastníci konferencie si prezreli historické a doktorandov STU – publikovať výsledkyna www.enconcrete.sk. paláce Soulu a moderné prevažne výškové vedeckých prác a prezentovať sa na týchto K. GAJDOŠOVÁ budovy tohto viac ako 11 miliónového mesta. svetom uznávaných sympóziách, ktoré sa už Len na jednej ulici v Soule bolo viac výškových od roku 1984 každoročne konajú na inom sve- budov (porovnateľných s našou národnou tadiele. Nás teší, že v minulom roku KatedraNávšteva zo Slovinska bankou) ako na celom Slovensku. Aj toho technológie stavieb a CEMAKS pri Stavebnej dôvodu je Južná Kórea právom považovaná fakulte STU zorganizovali v Bratislave jednoSú tradície, ktoré pretrvávajú, a časom nielen v oblasti ekonomiky a priemyselného z najvydarenejších svetových sympózií ISARCsa z nich stávajú ustálené zvyky. Vede- rozvoja, ale najmä v oblasti informačných 2010 – o čom svedčia referencie účastníkov.nie Odboru geodézie a geoinformatiky technológií, za ázijského tigra. Veľkým zá-University of Ljubljana každoročne orga- žitkom bola aj návšteva Olympijskej dediny MÁRIA BÚCIOVÁnizuje pre študentov exkurziu inštitúciísúvisiacich s geodéziou. V tomto akade-mickom roku sa rozhodli pre STU v Bra-tislave a TU vo Viedni. Skupina 26 štu-dentov, ktorá zavítala na našu fakultu,sa oboznámila s  vedeckovýskumnoučinnosťou fakulty a aktivitami Katedrygeodézie, Katedry mapovania a pozem-kových úprav a príbuzných pracovísk. V. KOCIANOVÁ8
 9. 9. S T R O J N Í C K A FA K U LTADruhá študentská elektroformula STU Strojári na vedeckej show Dňa 23. septembra 2011 sa v nákupnom centre Avion konala najväčšia vedecká show na Slovensku Noc výskumníkov 2011. Bol to v poradí už siedmy ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slo- vensko sa do tejto iniciatívy zapojilo po piatykrát, už druhýkrát pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. SjF bola na tejto akcii zastúpená oboma tímami študent- ských formúl. STUBA GREEN TEAM a AM TEAM vystavili nové monoposty, ktoré už stihli tento rok absolvovať súťaže študentských formúl SAE v anglickomProjekt študentskej elektroformuly na SjF disciplíny, ktoré sú Design, Cost a Business Silversone a v nemeckom Hockenheime.STU úspešne pokračuje aj tento rok. presentation. Napokon sa umiestnil na 10. Benzínová formula sa zúčastnila aj súťaže mieste, pretože ani formula SGT-FE 11 nebola na okruhu v maďarskom Gyori. UrčiteŠtudentský tím Stuba Green Team zo Stroj- pojazdná a nemohla nastúpiť na dynamické patrili medzi najpútavejšie exponátyníckej fakulty STU dokázal opäť niečo nevída- disciplíny. Z dôvodu omeškania dodávky nie- vystavené v priestoroch Avionu. Mnohíné. Jeho členovia v rámci svojho voľného času ktorých objednaných komponentov nebolo návštevníci podujatia si mohli aj vyskú-tvrdo pracovali a podarilo sa im navrhnúť družstvo schopné pripraviť formulu na pre- šať, aké je to sedieť v monoposte, ktorýa vlastnoručne zostrojiť už druhý malý pre- teky v dostatočnom predstihu pred súťažou. sa preháňa po najznámejších európskychtekársky monopost – formulu s elektrickým Následne, v dňoch 2. až 8. augusta sa tím autodrómoch.pohonom (o prvej formule sa písalo v Spektre zúčastnil medzinárodnej súťaže Formula Stu- D. GERHARDTv  číslach 2 a 3/2010). Formula s označením dent Electric, ktorá sa konala v nemeckomSGT-FE11 vychádza konštrukčne z minuloroč- Hockenheime. Študenti z STU tam boli sú-ného modelu, no má úplne nový pohonný perom 30 univerzitných družstiev s elektric- Športový deň dekana 2011systém tvorený lítium-polymérovými akumu- kými formulami z 8 európskych krajín. S užlátormi a jedným výkonným elektromotorom. dokončenou formulou sa zúčastnili troch Tradične v septembri dekan Strojníckej Dňa 11. 7. 2011 sa uskutočnil Roll out novej statických disciplín a prešli časťou technickej fakulty v spolupráci s Centrom jazykovformuly za účasti rektora STU a STV. Bolo to inšpekcie, no pre poruchu systému balanco- a športu SjF organizuje pre zamestnan-vôbec prvé predstavenie na verejnosti tes- vania akumulátorov (BMS) nemohli nastúpiť cov Športový deň. Tentokrát sa konalne pred účasťou na pretekoch v anglickom na dynamické disciplíny. Body za statické v športovo-rekrečnom areáli Kuchajda,Silverstone. Štrnásťčlenná skupina študen- disciplíny napokon určili konečné poradie. ktorý ponúka dostatok športovísk na re-tov reprezentujúca Stuba Green Team sa Stuba Green Team skončil na konečnom 26. alizovanie takéhoto podujatia. Športovýzúčastnila súťaže Formula Student, ktorá mieste, čo je neuspokojivé, lebo sme tam deň otvoril dekan SjF prof. Ing. Ľubomírsa konala 13. – 17. 7. 2011 na pretekárskom cestovali s podstatne  vyššími ambíciami. Je Šooš, PhD. Tohtoročný program sa začalokruhu v anglickom Silverstone. V tvrdej to však poučenie do budúcna. Ak si človek futbalovým exhibičným zápasom: vede-konkurencii na súťaži síce nezažiarili, no už niekedy neokúsi neúspech, nevie sa potom nie SjF – výber zamestnancov. Duel salen to že sa mohli zúčastniť tohto podujatia radovať z úspechov. skončil víťazstvom zamestnancov 1:0.je úspechom, ktorý sa nerodil ľahko a môže Súťažami sa práca študentov v tíme ne- Futbalové zápolenie pokračovalo medzisa ním pochváliť len máloktorá univerzita končí. Nastáva obdobie prezentácie pro- ústavmi IV. ročníkom Putovného pohá-v okolí. Súťaže sa zúčastnilo 2 305 študentov jektu verejnosti. Formula sa s úspechom ra dekana. Víťazi – tím ÚTM – dostalitechnických univerzít z 34 krajín z celého predstavila na podujatí Noc výskumníkov sladkú odmenu v podobe veľkej torty.sveta. Stuba Green Team sa predstavil so a v októbri ju uvidia návštevníci veľtrhu ELO Športový program – bedminton, péta-svojou elektrickou formulou SGT-FE11 v ka- SYS v Trenčíne. Členovia tímu už začínajú nque, šípky, streľba, hod na kôš, jazdategórií Class 1A, čo predstavuje formuly so premýšľať aj nad technickou realizáciou no- zručnosti, streetbal a stolný tenis – bolzníženým množstvom produkovaného CO2. vej formuly na rok 2012 a dokázať tak, že spestrený živým hudobným vystúpenímV tejto kategórií bola jedna hybridná formu- vedia konštruovať pretekárske elektromobily. v country štýle, ukážkou a nácvikom prvejla, jedna formula poháňaná vodíkovým pali- Viac sa môžete dozvedieť na stránke tímu: pomoci so zástupcami Červeného kríža,vovým článkom a zvyšné boli s elektrickým www.sgteam.eu ukážkou historických strelných zbranípohonom. V kategórií 1A bolo prihlásených Touto cestou by som chcel poďakovať a tombolou. Pekné počasie, krásne pros-16 tímov, napokon jazdilo len 7 formúl. To všetkým ľuďom, ktorí umožnili realizáciu tredie, rôznorodosť športov, občerstvenie,svedčí o náročnosti realizácie tak komplex- projektu študentskej elektrickej formuly hudba vytvorili dobrú náladu a chuť prísťného projektu, akým je stavba pretekár- na SjF STU. aj na budúci rok.skeho monopostu s elektrickým pohonom. D. GERHARDTStuba Green Team nastúpil len na statické VLADIMÍR STAŇÁK 9
 10. 10. FA K U LTA E L E K T R O T E C H N I K Y A  I N F O R M AT I K Y SP E K T RUM 2 2010/ 2011 Napriek Fukušime je jadro stále jednotkaBSDDay 2011 Vzápätí však prichádza vytriezvenie a uve-Chcete sa dozvedieť viac o  tom, ako domenie si faktu, čím by vlastne ľudstvofungujú veľké open-source projekty? pokrývalo svoje energetické potreby. V súčas-Prinášame vám medzinárodnú jednod- nosti je elektrina z jadra, ako informoval V.ňovú konferenciu o stave vývoja open- Slugeň, stále najlacnejšou energiou, napriek-source operačných systémov z vetvy vysokým investičným nákladom, ktoré súBSD – BSDDay 2011. však výrazne nižšie ako náklady na výstavbuKonferencia sa bude konať 5. novembra veterných elektrární, od ktorých nemožnona Fakulte elektrotechniky a informatiky, očakávať zázraky.kde sa vám predstavia prednášajúci Európska stratégia, zatiaľ, stále smerujezo Slovenska, Maďarska, Rakúska či k jadrovej energetike, ako zdroju číslo jedna.Ukrajiny. U nás dokončíme do roku 2014 MochovceHovorí vám niečo meno Daniel Geržo? a uvažuje sa o ďalšom bloku v JaslovskýchŽe nie? Nevadí! Spoznať ho totiž budete Bohuniciach. Česi dokonca urýchľujú výstav-môcť už od 8:00, keď vám porozpráva Po nedávnej fukušimskej havárii ožili bu nových blokov v Temelíne a Dukovanoch,o  tom, ako môžete práve vy pomôcť hlasy spochybňujúce energiu z jadra. aby mohli byť vývozcami elektriny, najmä preprojektu freebsd, ako sa stať členom Dokonca sa začalo hovoriť o jej súmra- Nemecko. Francúzsko má v príprave výstavbukomunity a čomu sa venovať, aby práca ku. Ako Fukušima ovplyvnila ďalší ďalšieho reaktora. Rovnako ako Holandsko,vývojárov niekomu pomohla. rozvoj jadrovej energetiky – o  tom Anglicko, Poľsko, Bulharsko, Fínsko, či Po-Hneď po potom bude nasledovať nie- diskutovali členovia Alumni klubu baltské štáty. Nemecko vystupuje z jadrovéhokoľko prednášajúcich. Z našej, domácej, STU s predsedom Európskej nukleár- programu a do roku 2022 plánuje pozastaviťscény vyberáme napríklad Martina Ma- nej spoločnosti prof. Ing. Vladimírom všetky jadrové elektrárne. Podobne i Švaj-tušku – spoluorganizátora akcie, ktorý Slugeňom, DrSc., z FEI STU. čiarsko.bude rozoberať súborový systém ZFS. A čo plazma? Podľa prof. Slugeňa je tátoTaktiež uvidíte aj Romana Divackeho, Vo svete funguje 443 blokov jadrových reakcia experimentálne aj technicky zvlád-ktorý sa venuje Clang/LLVM či Adama elektrární a 38 sa stavia. Ďalších 50 nových nutá. Problémy sú technologického rázu,Hamšíka z NetBSD. blokov by malo byť postavených v Európe preto sa komerčné využitie termojadrovejSamozrejme, ako sme spomínali, príde do roku 2030. A to i napriek tomu, že Fuku- fúzie očakáva po roku 2050.aj viacero zahraničných prednášajúcich, šima predsa len zasiahla mysle odborníkovktorých témy budú z rôznych oblastí i laikov na tejto planéte. Vyústilo to do úva- RUŽENA WAGNEROVÁvývoja BSD systémov. hy: stavať, či nestavať jadrové elektrárne. foto: PETER GABOVIČPočas obednej prestávky sa uskutoč-ní certifikácia BSDA. Ide o  podobnýcertifikát, ako CCNA pre sieťarov. Národné centrum arechetypovTento prestížny certifikát tak môžuzískať všetci záujemcovia či nadšení Na konferencii Slovmedica 22. 9. 2011 šie profesionálne centrá medicíny sa zapojaadministrátori BSD systémov, ktorí vo- prodekan FEI Ing. Martin Foltin, PhD., do aktivít Národného centra STU pre arche-pred získajú svoje BSDCG ID zo stránky prezentoval založenie a ciele Národného typy a svojim profesionálnym potenciálomhttp://bsdcertification.org centra znalostných dátových štruktúr – umožnia extrémne rýchly rozbeh aktivít NCALektorom počas certifikácie bude Philip archetypov, ktorý vznikol na pôde STU. v oblasti príprav prvých archetypov, lokali-Paeps z BSD Certification Group. zovaných pre potreby Národného zdravot-Ako inak, aj táto akcia má pre študentov Národné centrum znalostných dátových ného informačného systému podľa priorít,veľký prínos, najmä z pohľadu získania štruktúr alebo Národné centrum archetypov požadovaných NCZI v súlade s postupominformácií o  tom, ako fungujú veľké (NCA) si kladie za úlohu priniesť na Sloven- projektov eHealth na Slovensku. Súčasnemedzinárodné open-source projekty sko, udomácniť a ďalej rozvíjať štandardy sa predpokladá intenzívna spolupráca NCAa ako sa pripojiť ku komunite FreeBSD. zdravotníckej informatiky v oblasti štruktú- STU s výrobcami informačných systémovSlováci, Martin Matuška a Daniel Geržo, rovaných záznamov o poskytovaní zdravot- pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,sú vynikajúcim príkladom toho, že aj nej starostlivosti. Jeho cieľom je zabezpečiť zdravotných poisťovní a IT priemyslu, kto-z malej krajiny ako je Slovensko sa to technologickú platformu pre interoperabili- rý rieši úlohy, súvisiace s elektronizácioudá a  študenti tým môžu získať skú- tu klinických dát a informatických aplikácií zdravotníctva a IT podporou zdravotníckychsenosti a vynikajúcu reputáciu medzi v segmente zdravotníctva SR. Táto moderná služieb. Otázky artefaktov a ich poslanie prepotenciálnymi zamestnávateľmi. platforma zdravotníckej informatiky vyžaduje potreby zdravotníckej informatiky nie sú ešte zoskupenie vedúcich aktérov tvorby základov v prostredí zdravotníckych profesionálov A. ŠTEVKO budúceho národného zdravotného informač- na Slovensku veľmi rozšírené, práve z toho ného systému. dôvodu sa zaradili do programu V. Medzi- Vedenie STU, FEI STU a Národného centra národnej konferencie celoživotného vzde- archetypov predpokladá, že Ústav lekárskej lávania. fyziky UK, Slovenská lekárska komora a ďal- PETER LINHARDT10
 11. 11. FA K U LTA C H E M I C K E J A   P O T R AV I N Á R S K E J T E C H N O L Ó G I EKonferencia bioanorganickej chémie Stretnutie vedeniaMedzinárodná konferencia o koordi- nádejní vedeckí pracovníci v rámci Young so študentminačnej a bioanorganickej chémii v roku Scientists Session a túto príležitosť využilo70. výročia vzniku Katedry anorganickej 46 účastníkov. V porovnaní s konferenciou Dňa 13. 10. 2011 sa priestoroch fakultychémie. v roku 2009 to predstavuje takmer dvoj- uskutočnilo stretnutie vedenia FCHPT násobný počet. STU so študentmi. Cieľom tohto každo-Začiatkom leta sa v Smoleniciach konala Vedecké zameranie konferencie bolo rozde- ročného podujatia je výmena názorovXXIII. medzinárodná konferencia o koordi- lené do štyroch oblastí štúdia koordinačných medzi obidvomi stranami, týkajúca sanačnej a bioanorganickej chémii (ICCBIC). zlúčenín: a) Elektrónová, molekulová a kryš- ako študijnej problematiky, tak aj mi-Hlavným organizátorom bola SCHS a spolu- tálová štruktúra, b) Reaktivita v roztokoch moškolskej činnosti poslucháčov. Takýtoorganizátormi boli STU, SAV a Univerzita A. a tuhom stave, c) Aplikovaná anorganická konštruktívny dialóg dáva spätnú väzbu,Dubčeka. Medzinárodné konferencie o koor- a koordinačná chémia, d) Komplexy v hu- umožňujúcu skvalitnenie pedagogickejdinačnej a bioanorganickej chémii sa konajú mánnej medicíne a v životnom prostredí. činnosti a zlepšuje výmenu informáciív dvojročných intervaloch od roku 1964. Jej Hlavní prednášatelia v jednotlivých sekciách medzi zúčastnenými stranami.význam bol v tomto roku zvýraznený skutoč- tvorili zároveň aj International Advisory M. HUTŇANnosťou, že sa konala v roku 70. výročia vzniku Board ICCBIC. Za veľký prínos k spolupráciKatedry anorganickej chémie (v súčasnosti medzi Fakultou chémie Wroclawskej uni-odd. anorganickej chémie FCHPT), ktorá bola verzity a oddelením anorganickej chémie Imatrikulácia prvákovod začiatku hlavným spoluorganizátorom odovzdal dekan FCHPT prof. Mrozinskemua garantom vysokej vedeckej úrovne konfe- počas konferencie Pamätnú medailu Fakulty Slávnostné prijímanie študentov prvéhorencie. Navyše, v tomto roku bola konferencia chemickej a potravinárskej technológie. ročníka do „cechu chemikov“ sa usku-zaradená medzi aktivity Medzinárodného Organizátori konferencie umožňujú okrem toční 26. 10. 2011 o 13.00 v Aule Aurelaroku chémie 2011 (IYC 2011) na Slovensku. abstraktov aj publikovanie recenzovaných Stodolu. Pevne veríme, že slávnostné okamihy tohto aktu budú dobrým im- pulzom k štartu do študijného maratónu našich nováčikov. M. HUTŇAN Vynovujeme prednáškové miestnosti Každý, kto aspoň krátko pobudol v nie- ktorej z prednáškových miestností v no- vej budove FCHPT mi dá za pravdu, že tieto priestory nepatria medzi tie, kde by bolo veľkým potešením prednášať alebo prednášku počúvať. Ale blýska sa na lepšie časy. Svetlým príkladom je rekonštrukcia posluchárne C16, ktorá sa uskutočnila v mesiaci september 2011.Účasť zo zahraničia pôvodných vedeckých prác v monografii. Rekonštrukcia bola komplexná od vý- Tohtoročnej konferencie sa zúčastnil dote- V  tomto roku bol pripravený už 10 diel meny lavíc až po výmenu a vylepšenieraz najväčší počet účastníkov – 101 vedeckých monografie tentokrát pod názvom Nové didaktickej techniky. Vznikol tak priestor,pracovníkov zo zahraničia a 46 pracovníkov trendy v  koordinačnej, bioanorganickej ktorý môže dôstojne niesť meno „Aulazo SR, čím sa potvrdil výrazný trend rastu a aplikovanej anorganickej chémii. prof. Kozmála“. Za iniciatívu pri vynovenízáujmu o túto konferenciu v posledných Súčasťou spoločenského programu bolo tohto priestoru patrí veľká vďaka najmärokoch. Počet zastúpených krajín dosiahol prijatie u primátorky Modry a oboznámenie Ing. Igorovi Šurinovi, PhD. Pri obnovečíslo 29 z piatich svetadielov a na konfe- sa s históriou a súčasnosťou mesta. Veľ- ďalších prednáškových miestností držímerencii sa prvýkrát v jej histórii zúčastnili aj mi zaujímavá bola aj návšteva Slovenskej vedeniu FCHPT palce.vedeckí pracovníci z Uruguaja, Hongkongu ľudovej majoliky, z  ktorej si návštevníci M. HUTŇANa Indonézie. odniesli ručne maľovaný upomienkový po- Na konferencii odznelo celkove 24 ple- hár. Organizačnému výboru sa podarila ajnárnych prednášok, 52 sekčných prednášok neľahká úloha, zorganizovať ochutnávkua 24 prác bolo prezentovaných vo forme vína pre viac ako 100 ľudí v priestorochposterov. Vychádzajúc z pozitívneho ohlasu firmy Vinodious v Horných Orešanoch.na predchádzajúcich konferenciách, aj na XXI-II. ICCBIC dostali príležitosť prezentovaťsvoje výsledky formou prednášky mladí MILAN MELNÍK, PETER SEGĽA 11
 12. 12. FA K U LTA A R C H I T E K T Ú RY SP E K T RUM 2 2010/ 2011 Nové inšpirácie do PetržalkyProfesor Dulla krstil Ničím nezaťažený študentský me-V utorok 27. 9. 2011 sa na Spolku ar- dzinárodný potenciál nápadov patríchitektov Slovenska krstila nová kniha k skvelým inšpiráciám pri riešení kon-dlhoročného pedagóga na Fakulte archi- krétneho problému. Einsteinova ulicatektúry STU a popredného slovenského je pulzujúcim dopravným koridorom,teoretika architektúry prof. Ing. arch. ktorý odčlenil Petržalku od nábrežiaMatúša Dullu, CSc.: Architekt Belluš. Dunaja - treba ho zmeniť v kontexteVýpravná publikácia o nestorovi sloven- s urbanistickou štruktúrou Petržalkyskej architektúry a zakladateľovi archi- a Dunajom. O tom bola Letná školatektonického vzdelávania na Slovensku na Fakulte architektúry 2011.špičkovej úrovne vyšla vo vydavateľstve Prezentácia veľvyslankyne Holandského kráľov-Slovart koncom mája 2011. Na  sláv- Téma medzinárodnej Letnej školy Nové in- stva pani Daphne Bergsma.nostnom podujatí prehovorili riaditeľ špirácie pre riešenie priestorov pravej stranySlovartu Ing. Juraj Heger a Ing. arch. Dunaja v Bratislave-Petržalke, v kontexteĽubomír Mrňa. Prítomná bola aj dcéra s urbanistickou štruktúrou Bratislavy-Petr-Emila Belluša Ing. arch. Jelica Janoto- žalky a nábrežia Dunaja v štruktúre Bratisla-vá. Kniha sa dá považovať za dôstojné vy sa začala formovať na základe oslovenia„entreé“ do roka, na ktorý sa viažu hneď Veľvyslanectva Holandského kráľovstvadve výročia: 65 rokov architektonického v Bratislave v zastúpení veľvyslankyne panivzdelávania na Slovensku a 35. výročie Daphne Bergsma. Veľvyslanectvo informo-vzniku Fakulty architektúry STU. valo o záujme architekta Michela Heesena I. DOROTJAKOVÁ a fotografa Hansa Stakelbeeka prezentovať doterajšie výsledky ich grantu, ktorý sa veno- Architekt Michel Heesen (vpravo) a fotograf Hans val dotknutým územiam v koridore hlavných Stakelbeek (druhý zľava) odpovedajú na otázkuZelené budovy na FA STU severo-južných a východo-západných doprav- prof. R. Špačka (prvý zľava) v rámci diskusie ných diaľnic E75 a E50. V nadväznosti na ich k ich prednáške o európskych cestách E75 a E50.Téma Svetového týždňa zelených budov záujem a v spojení so študijnými programamina rok 2011 je Zelené budovy v novej FA STU: urbanizmus, architektúra, dizajn,zelenej ekonomike. Slovenská rada pre krajinná architektúra, mestské inžinierstvo,zelené budovy a jej členské firmy sa k to- priestorové plánovanie, mestský manažmentmuto celosvetovému sviatku udržateľnej sa v Bratislave od 5. 9. 2011 do 10. 9. 2011výstavby pripojili sériou zaujímavých uskutočnila Letná škola 2011 s medzinárod-podujatí. V rámci Svetového týždňa pre nou účasťou zo spolupracujúcich univerzít:zelené budovy bola od 20. – 23. sep- z Poľska – Wydział Architektury Politechnikatembra vo vestibule na FA pre verejnosť Krakowska, z Čiech – Fakulta stavební, Vysokásprístupnená výstava „zelených“ príkla- škola banská – TU Ostrava a Provozně ekono-dov stvárnenia budov zo zahraničia, ktorú mická fakulta Mendelova univerzita v Brně, Študenti konzultujú s Ing. arch. J. Mariothomdopĺňali domáce príklady. Slávnostného Volgograd State University of Architecture (v saku) z firmy Dopravoprojekt, a. s., na témuotvorenia výstavy na FA STU sa zúčast- and Civil Engineering z Ruska, v spolupráci so plánovanej železničnej trate v rámci projektunili: dekanka Ľubica Vitková, prodekan štátnymi a odbornými pracoviskami. Letnej TEN-T.Robert Špaček, Hlavná architektka mesta školy sa zúčastnilo 34 študentov, z toho 12 zoBratislava Ingrid Konrad a výkonná riadi- zahraničia, odborným garantom bola dekanka mesta a  exponovaná doprava v  území –teľka Slovenskej rady pre zelené budovy FA STU doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. od vodnej až po pešiu – vytvára veľké výzvy.Vlaďka Bucherová. Témou letnej školy bolo hľadanie Cieľom Letnej školy bolo hľadanie no-Rady pre zelené budovy a udržateľnú inšpirácií pre riešenie kľúčových priestorov vých inšpirácií, urbanistických, krajinárskych,výstavbu z celého sveta sa do Svetové- pravobrežného centra Bratislavy, ktoré architektonických a dizajnérskych návrhovho týždňa zelených budov zapájajú už je preťaté medzinárodnou cestou E75 na zlepšenie kvality tohto prostredia zvy-po tretí raz rôznymi aktivitami, ktoré (D1, Einsteinova ul.). Dôraz riešení bol šovaním kvality mestskej štruktúry a verej-odrážajú diverzitu miestnych komunít na  priestory križovania Einsteinovej ných priestorov, s posilnením ich vzťahua lokálneho stavebného trhu, postupne s Panónskou cestou (Most SNP) a Jantárovou k nábrežiu, historickému jadru, celomestské-sa transformujúceho smerom k udržateľ- cestou (Starý most). Návrh celomestského mu centru Bratislavy, ako i k obytným zónamnej výstavbe. V uplynulom roku narástol centra, podnietil Dunaj ako jeden z hlavných Petržalky, so skúmaním ich úlohy v štruktúrepočet krajín, ktoré oslávili Svetový týždeň prírodných determinantov územia a južný mesta. Na záver študenti za účasti zástupcuzelených budov trojnásobne, čo dokazuje rozvoj mesta v Petržalke. Aditívna forma starostu MČ Petržalka Ing. Romana Masárasilnejúcu podporu týmto myšlienkam realizácie jednotlivých stavieb vytvorila nové a Ing. arch. Jozefa Baseka, verejne prezento-a zmenu myslenia ľudí po celom svete. námety, najmä vo vzťahu ku kvalite foriem vali svoje výsledky. I. DOROTJAKOVÁ a  funkčnosti celého územia. Atraktivita JURAJ FURDÍK územia vzhľadom na jeho polohu v štruktúre foto: KAMILA GEJDOŠOVÁ12
 13. 13. M AT E R I Á L O V O T E C H N O L O G I C K Á FA K U LTA S O S Í D L O M V   T R N AV EStredná odborná škola Jozefa Čabelku Nový člen SKVH z MTFDňa 5. septembra 2011 sa uskutočnilslávnostný akt odhalenia pamätnej ta- Slovenská komisia pre vedecké hodnostibule Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Ing. ESSA (SKVH), ktorá slúži ako nezávislý odbornýJozefa Čabelku, DrSc., na budove SOŠ a poradný orgán pri rozhodovaní ministrav Holíči. v otázkach týkajúcich sa udeľovania ve- deckej hodnosti doktor vied (DrSc.), máNa odhalení sa zúčastnili: zástupcovia MŠ nového člena prof. Ing. Jozefa Janovca,SR a Trnavského samosprávneho kraja ako DrSc., zamestnanca MTF STU. Profesorzriaďovateľa, primátor mesta Holíč a ďalší Janovec bol do členstva SKVH vyme-predstavitelia mesta. ústavu a Vysokej školy zváračskej v Paríži A. novaný s účinnosťou od 22. septembraZa Materiálovotechnologickú fakultu STU Leroy, Ing. EPCI, napísal: „J. Čabelka patril 2011 ministrom školstva, vedy, výskumupozdravil účastníkov slávnostného aktu v rokoch 1936 až 1937 k VII. ročníku absol- a športu Slovenskej republiky. Členoviadekan fakulty prof. Moravčík, ktorý krátko ventov a spomienka na toto obdobie oživuje komisie, menovaní z radov vedeckýchzhodnotil prínos prof. J. Čabelku pre rozvoj mi v pamäti húževnatosť nášho žiaka v den- a vedecko-pedagogických pracovníkovzvárania a technologických disciplín doma, nej práci, jeho vždy živú vedeckú zvedavosť vysokých škôl Slovenskej republikyako aj v celosvetovom meradle, čoho výsled- a jeho presvedčenie o budúcnosti tejto ešte a vedeckých ústavov pracovníkov Slo-kom sú najmä medzinárodné ocenenia, ako mladej techniky v čase, keď zváranie, nie venskej akadémie vied a iných vedec-napr. Dr. h. c. (TH Magdeburg) a Lincolno- z hľadiska technologického, ale vedeckého, ko-výskumných pracovísk, patria medziva cena (USA) za vyriešenie zvariteľnosti viac problémov nanášalo ako riešilo. Poci- významné vedecké osobnosti uznávanéThomasových ocelí, z ktorých boli stavané ťujem hrdosť pri myšlienke, že úsilie, ktorým doma i v zahraničí.lode Liberty. Pripomenul tiež, že po prof. J. bolo predchnuté štúdium v Paríži a ktoré sa D. ZIFČÁKOVÁČabelkovi bola na MTF STU pomenovaná vo Francúzsku tak osvedčilo, našlo dôstoj-aula na Paulínskej ulici v Trnave. né pokračovanie na dráhe zvolenej jednýmProf.  Milan Turňa (posledný doktorand z našich žiakov, ktorý položil základ vzniku Právne poradenstvoprof. J. Čabelku) odovzdal riaditeľovi SPŠ a rozvoja takého pozoruhodného ústavu, akov Holíči poster, ktorý vyhotovil so svojim je Výskumný ústav zváračský v Bratislave Pripomíname všetkým budúcim absol-doktorandom k 100. výročiu narodenia ju- (1960).“ ventom MTF, že vďaka realizácii projektubilanta. Na prof. Čabelku môžu byť právom hrdí nie- EÚ v Operačnom programe Vzdelávanie,Pamätná tabuľa bude tak mladej generácii len všetci občania Holíča, ale aj zváračskí je od 1. júna 2011 denne zdarma k dis-pripomínať zakladateľa Výskumného ústavu odborníci na Slovensku. pozícii právne poradenstvo. Účelomzváračského v Bratislave a významného ro- MILAN TURŇA právneho poradenstva je zabezpečeniedáka z Holíča, o ktorom riaditeľ Zváračského foto: IVAN KRAJČOVIČ kvalitných služieb v oblasti pracovno- právnych a ďalších právnych vzťahov a v ostatných právnych odvetviach preSeptember na MTF plný udalostí absolventov MTF STU Trnava.Začiatok akademického roka patrí na rodnej letnej školy. Pre vybraných študentov D. ZIFČÁKOVÁkaždej vysokej škole k rušným obdo- Politechnika Wroclawska, sa stala táto akciabiam, inak to nebolo ani na MTF STU. tradíciou, ktorej nosnou témou bola širo- ko koncipovaná problematika bezpečnosti Dátový kontajnerNa pôde fakulty sme privítali účastníkov Let- prevádzkovania jadrových elektrární. MTFnej univerzity pre stredoškolákov, ktorým prvýkrát reprezentovalo 10 študentov Ústa- V rámci zásadnej rekonštrukcie a mo-boli prezentované témy z oblasti vlastností vu bezpečnostného a environmentálneho dernizácie IT infraštruktúry v kampusemateriálov, reverzného inžinierstva, umelec- inžinierstva. Dňa 14. 9. sa v priestoroch fa- Bottova MTF STU sa na pavilóne Ťažkýchkého zlievarenstva, nebezpečných chemic- kulty konala IV. konferencia pedagógov MTF. laboratórií začína inštalovať nové mobil-kých reakcií a dôkazových reakcií v chémii. V tento deň nás poctil vzácnou návštevou né dátové centrum, ktoré bude slúžiť akoV českých Trojanoviciach sa konala 18. medzi- Dr. Dominique Neerinck, vedúci technológ ďalšia serverovňa pre fakultu. Kontajnernárodná vedecká konferencia Forming 2011, a výkonný viceprezident firmy Bekaert. Hosťa zabezpečuje ochranu uložených údajovna ktorej MTF aktívne prezentovali traja pra- prijal dekan fakulty, v rozhovore sa dotkli otá- vďaka zabudovaným bezpečnostnýmcovníci Katedry tvárnenia UVTE so svojimi zok pripravovanej novej zmluvy o spolupráci systémom a v priebehu nasledujúcichvýsledkami v troch príspevkoch. Na organi- medzi MTF a firmou Bekaert a smerovania mesiacov bude doplnený výkonnými ser-zácii konferencie sa okrem hlavného usporia- parciálnych projektov v oblasti korózie a pev- vermi a rýchlymi dátovými úložiskami.dateľa Katedry tváření materiálů FMMI VŠB nosti materiálov. Po skončení oficiálnej časti Toto riešenie je unikátne v akademickomOstrava spolupodieľala aj Katedra tvárnenia navštívil hosť priestory centier excelentnosti prostredí Slovenska a bolo realizované zoMTF, Politechnika Śląska Katowice a Katedra na diagnostiku materiálov a 5 osového ob- štrukturálnych fondov EÚ.Technologii Materiałów. V dňoch 1. – 12. 9. rábania.hosť priestory centier excelentnosti J. OTČENÁŠMTF v rámci „European LLP Sectorial progra- na diagnostiku materiálov a 5 osového obrá-me Erasmus“ hostila účastníkov Medziná- bania. DAŠA ZIFČÁKOVÁ 13
 14. 14. FA K U LTA I N F O R M AT I K Y A  I N F O R M AČ N ÝC H T E C H N O L Ó G I Í SP E K T RUM 2 2010/ 2011 Simulated Car RacingSTU má troch finalistovv ACM SPY 2011 Tím študentov Ready2Win – Maroš Bednár, Adam Brček , Marek Briš,Student Project of the Year (ACM SPY) Marián Florek, Vojtech Juhász, Juraj2011 je súťaž určená pre študentov Kosmeľ a Ivan Valenčík pod vedenímčeských a slovenských univerzít, ktorí Petra Vilhana sa umiestnili na 2. mies-dokončia diplomovú prácu na magister- te v medzinárodnej súťaži autopilotovskom/inžinierskom stupni štúdia alebo simulovaných automobilových pretekovbakalársku prácu na bakalárskom stup- The 2011 Simulated Car Racing Cham-ni štúdia v akademickom roku 2010/11 pionship @ CIG 2011, ktorá sa uskutoč-a téma ich práce je z oblasti informatiky nila na prelome augusta a septembra Dizajn nášho autopilota.a informačných technológií. Do finále po- v Soule (Kórea).stúpili i záverečné práce študentov z FIIT. zujúci trajektóriu pred vjazdom do zákrut,K piatim finalistom bakalárskych prác Osem tímov, ktoré postúpili do finále súťaži- modul zabezpečujúci návrat pilota do výcho-patrí Pavol Bielik: Personalizované od- lo v 9 pretekoch počas 3 konferencií: EVO*- diskovej pozície jazdy po kolíznych situáciách,porúčanie a meranie fyzickej aktivity 2011 v Turíne (Taliansko), ACM GECCO-2011 modul predbiehania a stabilizačný modulv rámci systému pre zvýšenie kvality v Dubline (Írsko) a IEEE CIG-2011 v Soule (obdoba ABS a ASR systémov). Posledným,života (vedúci práce: Michal Barla). (Kórea), kde boli vyhlásení víťazi celých skôr doplnkovým modulom, je modul tele-K piatim finalistom diplomových prác majstrovstiev – tím s najvyšším celkovým metria, ktorý slúži na offline analýzu dátpatria Martin Labaj: Odporúčanie a ko- skóre. Študenti FIIT sa umiestnili na 2. mieste získaných zo senzorov a efektorov pilotalaborácia na základe implicitnej spätnej za študentmi z TU Dortmund (Nemecko) pred pomocou grafov.väzby (vedúca práce: Mária Bieliková) študentmi z Malaga University (Španielsko).a Karol Rástočný: Navigácia na webe so V rámci predmetu Tímový projekt sa náš tím Platforma TORCS je v neustálom vývoji,sémantikou s využitím adaptívnych po- Ready2Win zameral na vývoj autopilota si- pričom v každom ročníku pribudnú v mož-hľadov (vedúci práce: Michal Tvarožek). mulovaných automobilových pretekov. Jed- nostiach ovládania pilota, resp. vo fyzikál-Kto z nich si odnesie najvyššie ocenenie? ným z hlavných cieľov bola aj účasť na me- nom modeli prostredia nové prvky. Najvý-Finále sa uskutoční 21. októbra 2011 dzinárodnej súťaži autopilotov navrhnutých raznejšou zmenou oproti predchádzajúcimna  ČVUT v  Prahe. Viac informácií pomocou TORCS frameworku, organizovanej ročníkom bolo vnesenie šumu do senzorov,nájdete vo webovom sídle fakulty: univerzitami Politecnico di Milano a Julius- čo malo za dôsledok skreslenie získavanýchwww.fiit.stuba.sk. Z. MARUŠINCOVÁ -Maximillians Uninversity Warzburg. dát. S touto nepresnosťou sme museli pri výpočtoch rátať a šum v čo najväčšej miere TORCS eliminovať. Ďalšou novinkou bola možnosťDiplomová práca roka 2011 The Open Racing Car Simulator (TORCS) použitia spojky pri radení rýchlostí. Totopozná víťazov! je framework, ktorý sa vyvíja od roku 2004 sme využili pri rozbiehaní a zaznamenali sme a poskytuje prepracovaný fyzikálny model, výrazné zvýšenie efektivity rozbiehania.Dňa 15. septembra 2011 sa v  Plz- prostredie pre interakciu autopilota s okolím,ni uskutočnilo finálové kolo súťaže, sieť senzorov a takmer neobmedzené mož- Dosiahnuté výsledkyna  ktorom sa stretlo 15  finalistov zo nosti návrhu autopilota, od jednoduchého, S naším autopilotom sme sa zúčastnili všet-77 prihlásených absolventov 19 univer- staticky naprogramovaného s  uzavretou kých troch medzinárodných konferencií, ktorézít Čiech a Slovenska, ktorí pricestovali množinou schopností, cez autopilota so sa konali v Turíne, Dubline a v Soule. Každáz rôznych európskych destinácií. Jeden schopnosťou natrénovať sa, až po dynamicky súťaž sa skladala z troch častí, a to tréningu,z  finalistov obhajoval svoju prácu až sa zdokonaľujúceho v reálnom čase. Jedná sa kvalifikácie a závodu. Po absolvovaní týchtoz Texasu prostredníctvom Skype. Každý o architektúru klient-server. Autopilot dispo- konferencií sme sa umiestnili v celkovom reb-zo súťažiacich prezentoval svoju prácu nuje senzormi a efektormi, pomocou ktorých ríčku na 2. mieste. Projekt sme prezentovalipred odbornou porotou, zloženou z vy- prijíma informácie z okolitého prostredia aj na študentskej vedeckej konferencii IIT.SRCsokoškolských lektorov a zástupcov IT a následne vykonáva adekvátne akcie. Vý- organizovanej našou fakultou a na festivalefiriem. Súťažilo sa v troch kategóriách. mena informácii medzi serverom a klientom vedy Noc výskumníkov, ktorý sa už po nie-Mladí inžinieri z FIIT opäť nesklamali. sa uskutočňuje každých 10 ms. Framework koľkýkrát konal v nákupnom centre AvionMarián Hönsch: Identifikácia virtuálnych umožňuje aj vytvorenie vlastného dizajnu v Bratislave, na ktorom boli prezentovanékomunít v otvorenom priestore na webe automobilu, čo náš tím v plnej miere využil. projekty z rôznych oblastí vedy a výskumu.(vedúci práce M. Barla) sa umiestnil na 2. Náš projekt sa tešil veľkému záujmu, čohomieste v kategórii Informačná bezpeč- Autopilot dôkazom bolo aj niekoľko ponúk na spoluprá-nosť, štandardy riadenia vývoja systé- Autopilot, postavený na modulárnej archi- cu a prezentovanie nášho projektu na ďalšíchmov a medziodborové prístupy a Andrej tektúre, je implementovaný v jazyku Java. akciách.Fogelton: Sledovanie ruky (vedúci práce Centrálny riadiaci modul rozhoduje o použitíM. Makula) na 2. mieste v kategórii Pod- ostatných modulov a komunikuje so serve-nikové informačné systémy, ostatné IT rom. Ďalšie moduly sú: modul zodpovednýpráce. Z. MARUŠINCOVÁ za jazdu, modul určený na získavanie a spra- MAREK BRIŠ, JURAJ KOSMEĽ, covanie informácii o trati, modul optimali- ZUZANA MARUŠINCOVÁ14
 15. 15. F O T O R E P O R TÁ ŽSTU na Noci výskumníkov 2011Fotografie k textu na strane 4.autor: MIROSLAV MIHÁLIK a archív FIIT STU. 15
 16. 16. ŠPORTSTU – majster Slovenska 2011Basketbalisti STU sa na celoslovenskom finále uni- právo reprezentovať STU na celoslovenskom finále univerzít SR, ktoréverzít v Banskej Bystrici stali víťazmi turnaja. sa uskutočnilo 26. – 27. mája 2011 v Banskej Bystrici. Družstvo STU zostavoval tréner Ľubomír Ďuračka. Družstvo FEI posilnil o hráčaDružstvo basketbalistov FEI STU zohralo v máji 2011 rozhodujúci SvF STU Rastislava Mrázika.finálový zápas s veľmi dobrým družstvom SvF STU o víťazstvo vy- V Banskej Bystrici sa tak STU stala bez prehry víťazom turnaja.sokoškolskej ligy mužov. V prvom zápase na pôde súpera chlapci FEI Hráči STU zdolali TU Košice 73 : 62 a vo finále vyhrali nad SPU Nitravyhrali o 10 bodov, čo sa nakoniec ukázalo ako rozhodujúce. Finále sa 85 : 41. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Juraj Mičuch,hralo na 2 zápasy a rozhodoval rozdiel v skóre. Na domácom ihrisku najlepšieho trénera Ľubomír Ďuračka, obaja z STU Bratislava.proti zdatnému súperovi odohrali dramatický a napínavý zápas až Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciudo poslednej sekundy, keď po predĺžení prehrali o 7 bodov, a tým sa našej univerzity.stali víťazmi celej súťaže vysokoškolskej ligy na rok 2010/2011. Získali JANA LAMOŠOVÁ za FEI STUDružstvo STU: Zľava v stoji: tréner Ďuračka Ľubomír, Turčan Boris, Mrázik Rastislav, Kubus Ľuboš, Laluha Matej, Mičuch Juraj, trénerka Lamošová Jana,v podrepe: Suchý Ján, Karabáš Martin, Brodziansky Tomáš, Suchý Milan, Cerva Ivan.Športový deň zamestnancov MTF Toto obľúbené športové podujatie sa na akademickej pôde v Trnave už stalo tradíciou. Dňa 12. 9. 2011 sa v telovýchovných priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnil Športový deň zamestnancov. Podujatie otvoril prodekan prof. Jozef Peterka. Do súťaží v 16 športových disciplínach sa aktívne zapojilo 106 zamestnancov fakulty. V každej disciplíne boli prví traja pretekári ocenení pekným diplomom a potleskom spoluhráčov. Pre účastníkov pripravilo vedenie fakulty malé občerstvenie. Okrem súťažnej aktivity sa väčšina zamestnancov zapojila do merania funkčných a telesných ukazovateľov – krvný tlak, srdcová frekvencia, meranie hmotnosti a množstva podkožného tuku. Mnohí športovci si vyskúšali aj masážno-vibračné stanovisko. Účastníci športového podujatia odchádzali spokojní, plní zážitkov a s presvedčením, že o rok sa tu znova zídu. Mnohí z tých, ktorým sa nepodarilo získať diplom, si dali predsavzatie, že budú viac športovať, aby o rok aj oni získali športové ocenenie, ale najmä aby si zlepšili svoje telesné zdravie. MARIÁN MERICA za MTF STU

×