Garis panduan pemulihan

318 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Garis panduan pemulihan

 1. 1. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)(LampirankepadaSuratSiaran)GARISPANDUANPELAKSANAANPROGRAMPEMULIHANKHAS2008(EdisiPercubaan)JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysiaJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 2. 2. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)KANDUNGANPerkaraMukaSurat1.PENGENALAN32.DEFINISI43.PUNCADANBIDANGKUASA44.TATACARAPELANTIKANGURUPEMULIHANKHAS55.TATACARAPELAKSANAANPROGRAMPEMULIHANKHAS66.TATACARAPENGURUSAN
 3. 3. KELASPEMULIHANKHAS117.TANGGUNGJAWABPENTADBIR148.TANGGUNGJAWABDANSENARAITUGAS18GURUPEMULIHANKHAS9.KHIDMATNASIHAT1810.PENUTUP19SENARAILAMPIRANLAMPIRANA–Contohformatsuratlantikan21LAMPIRANB-Contohformatpenolakanlantikan22LAMPIRANC-BorangRujukan23LAMPIRAND-BorangPencalonan26LAMPIRAN
 4. 4. E-ProfilMuridPendidikanKhas27LAMPIRANF-BorangPengumpulanMaklumat29LAMPIRANG-RekodPrestasiUjianDiagnostik31LAMPIRANH-ContohRekodPrestasiUjianDiagnostikBahasaMalaysia/Matematik33LAMPIRANI-ContohJadualWaktu34LAMPIRANJ-ContohOrganisasiJ/KuasaPemulihanKhas35LAMPIRANK-ContohPelanKelasPemulihanKhas36JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 5. 5. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)GARISPANDUANPELAKSANAANPROGRAMPEMULIHANKHAS2008(EdisiPercubaan)1.PENGENALANProgramPemulihanKhastelahdilaksanakanolehKementerianPelajaranMalaysia(KPM)semenjaktahun1960anbagimembantumurid-muriddisekolahrendahyangmenghadapimasalahkhususdalampembelajaraniaitumenguasaikemahiranasasmembaca,menulisdanmengira(3M).Padatahun
 6. 6. 1983,sistempendidikanMalaysiatelahmemperkenalkanKurikulumBaruSekolahRendah(KBSR).Kurikulumbaruinimerupakansatuusahauntukkembalisemulakepadaasaspendidikandenganmemberifokuskepada3Mdanmurid-muridyangtidakmenguasainyadibantumelaluiProgramPemulihanKhas.PengajarandanpembelajaranpadaTahap1(Tahun1-3)akanmembolehkanguru-gurumengenalpastimurid-muridyangmempunyaimasalahpenguasaanasas3M.SeterusnyapihaksekolahberusahamenyediakanProgramPemulihan
 7. 7. Khasbagimengatasimasalahpenguasaanasas3M.Fokuskearahmembasmimasalah3Minituruttermaktubdidalamterasketiga:MemperkasakanSekolahKebangsaandanteraskeempat:MerapatkanJurangPendidikandalamPelanIndukPembangunanPendidikan(PIPP)2006–2010.Melaluikedua-duaterasini,beberapapelantindakandirancanguntukmemastikanmurid-muridmenguasaikemahiranasas3Mpadatahap1.KPMakanmemperkasakanProgramPemulihan
 8. 8. KhasdenganmenaiktarafkelaspemulihandanmenyediakangurupemulihankhasterlatihyangmencukupitermasukdiSekolahKurangMurid(SKM).SelarasdenganpelaksanaanPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematikDalamBahasaInggeris(PPSMI),ProgramPemulihanKhasJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 9. 9. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)jugamengalamiperubahandalampengajaranmatematikyangkinidiajardalambahasaInggeris.2.DEFINISI2.1DefinisiProgramPemulihanKhas–Satuprogrampendidikandisediakanuntukmuridyangmengalamimasalahdalampenguasaankemahiran3Myangkompleksdisebabkanolehfaktorpersekitaran.Programinidijalankanolehguruyangkhusus,diruangyangkhusus.–
 10. 10. 2.2DefinisiMuridPemulihanKhas–Muridyangmenghadapikesukarandalampenguasaankemahiranasas3Mdisebabkanolehfaktorpersekitarandanbukankognitif–.2.3MatlamatMemastikansemuamuridTahap1menguasaikemahiranasas3M.2.4ObjektifSetelahmengikutiprograminimuriddapat:a)menguasaikemahiranasas3Mb)meneruskanpembelajarandikelasbiasac)membinakeyakinandiridanpositifterhadappembelajaran.
 11. 11. 3.PuncadanBidangKuasaSuratSiaranKementerianPelajaran(yangmasihdigunapakai)3.1SuratsiaranBahagianSekolah-sekolahKPM.Bil.KP(BS)8594/Jld.11/(32)bertarikh22Jan.1985.(GuruKhasPendidikanPemulihan)3.2SuratsiaranBahagianSekolah-sekolahKPM.Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26)bertarikh28Jan.1986.JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 12. 12. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)(KelasKhasPemulihanDiSekolahRendah)3.3SuratsiaranBahagianSekolah-sekolahKPM.Bil.KP(BS)8502/PK/Jld.V(29)bertarikh17Mac.1986(PengawasandanPenyeliaanProgramPemulihan)4.TATACARAPELANTIKANGURUPEMULIHANKHASBerikutadalahtatacarayangmestidiikutidalammelantikgurupemulihankhas.4.1KelulusanIkhtisasGuruPemulihanKhasBagimempastikankeberkesanansertamenjamin
 13. 13. tahapkualitipengajarandanpembelajarandiKelasPemulihanKhasadalahdicadangkankriteriakelulusanberikutdiambilkira:a)DiplomaKhasPendidikanPemulihanKhas(KDPSijilPerguruanKhasPendidikanPemulihanKhas(KSPK)-Setahunb)SijilKursusDalamCuti(KDC)PemulihanKhas6Bulanc)SijilKursusDalamPerkhidmatan(KDP)PemulihanKhas14Minggud)IjazahSarjanaMudaPendidikanKhas
 14. 14. (PemulihanKhas)4.2PertimbangansemasapelantikanPertimbanganberikuthendaklahdiambilsemasaperlantikangurupemulihankhasdibuat:a)Keutamaanhendaklahdiberikankepadaguruyangberkelayakanyangsediaadadisesebuahsekolah.b)Hanyaseoranggurusahajayangbolehdilantiksebagaigurupemulihankhasbagisesebuahsekolah.Sekiranyaterdapatlebihdaripadaseorangguruyangterlatihdalambidangpemulihankhas,langkah-langkahperlu
 15. 15. diambilolehpihakJabatanPelajaranNegeri/PejabatPelajaranDaerahuntukmenempatkansemulakesekolahyanglainsupayakelaspemulihankhasdapatdijalankandisekolahtersebut.c)Dicadangkansupayaguru-guruyangberkualititinggidilantikmenjadigurupemulihankhaskeranamerekaberupayaJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 16. 16. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)meningkatkankejayaanmurid-muridpemulihankhas.Olehituantaraciri-cirigurupemulihankhasberkesandanberkualitiyangdisarankandalamRingkasanLaporanKajianPelaksanaanProgramPemulihanKhasdiSekolahRendahtahun2002ialahmerekayang:i)Mempunyaiperasaanempatidankomitedyangditunjukkankepadakebajikanmurid-murid.ii)Mempunyaipengetahuanluasmengenai
 17. 17. kurikulumdankandungannya.iii)Mempunyaikemahiranpedagogi,iaitumempunyaikebolehanmenggunakansaturepertoireteknikdanstrategimengajar.iv)Mempunyaikeupayaanmengurus.v)Cekap,berkemahirantinggi,efektif,komiteddandedikasiterhadaptugas-tugasmereka.vi)KelayakanminimumbagiperlantikangurupemulihankhasialahkursusasasdanpendedahanpemulihankhasyangdianjurkanolehJabatanPelajaranNegeri/PejabatPelajaranDaerah.
 18. 18. vii)Gurudalamkategoripara(vi)akandimintamengikutiKursusSijilPerguruanKhasPendidikanPemulihanKhasanjuranBahagianPendidikanguru.4.4FormatPelantikanPelantikangurupemulihankhasdilakukanolehPengarahPelajaranNegeridandibuatsecarabertulis.Suratpelantikanhendaklahformalsertamengikutformatsuratpelantikanperjawatanyangbiasadigunakan.Cadanganformatsurat-suratpelantikanadalahsepertipadaLampiran5.
 19. 19. TATACARAPELAKSANAANPROGRAMPEMULIHANKHASProsesperlaksanaanProgramPemulihanKhasadalahsepertidalamcartaaliranberikut:JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 20. 20. Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas(Edisi Percubaan)Jabatan Pendidikan KhasKementerian Pelajaran Malaysia7Carta Aliran Proses PelaksanaanProgram Pemulihan KhasKelas biasa(Kerja Susulan)Pencalonan&PengumpulanMaklumatUjianSaringanUjian Diagnostik&Ujian PengamatanAnalisa Ujian Diagnostikdan PengamatanPengajaran danPembelajaranPenilaianBelum MenguasaiKemahiran 3MMeneruskanPengajaranPemulihanPenyediaan RancanganPengajaranSudah MenguasaiKemahiran 3MBelum MenguasaiKemahiran 3MSudah MenguasaiKemahiran 3M
 21. 21. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)5.1PencalonanMurida)Pencalonanmuridbolehdibuatoleh:–gurumatapelajaran/gurukelas–gurubesar–ibubapa/penjagab)PencalonanadalahberdasarkankepadapencapaianmerekadalampelajaranBahasaMalaysiaatauMatematik.c)Murid-muridbolehdicalonkan:UntukTahun1:setelahtidak
 22. 22. melepasiUjianPelepasanKIA2M3UntukTahun2dan3:selepasmeninjauprestasimuriddalammatapelajaranasaspadatahunsebelumnya.Masayangpalingbaiksekaliialahdiawaltahunpersekolahan.5.2PengumpulanMaklumata)Butir-butirindividudanprestasimuridakanmenolonggurupemulihanmemahamimuridyangdicalonkan.Iniakanmembolehkanseoranggurupemulihanmembuatkeputusan
 23. 23. samaadamuridituakanmengikutiprogrampemulihanatautidak.b)Daripadarekodindividugurupemulihandapattahutentangbeberapaaspekpentingsepertikesihatan,tarafekonomikeluargadankebudayaandirumahyangmungkinadahubungandengankegagalanmurid.c)Kemajuanakademikdapatmenunjukkanprestasimuriddalammatapelajaran-matapelajaranasas.d)Lain-lainsumbermaklumatialah:-i)
 24. 24. GuruBesarbolehcampurtanganberdasarkanpeninjauanrekodmurid,pemerhatiandanperhubungan.ii)Gurukelasbolehmenambahkanmaklumatdenganmengambiltahuberkenaandengankehadiran,ketepatanmasakesekolah,kadardantarafkerja,kebiasaan-kebiasaansertaperhubungandenganmurid-muridlain.JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 25. 25. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)iii)Ibubapabolehmemberitahutentangtingkahlakuumum,kegemarandanperkara-perkarayangiatidakgemarsertasikapnyaterhadappelajaran.iv)Borangrujukanyangbolehmenunjukkansecaraumumkelemahan-kelemahanmurid.d)BorangRujukanmengandungi:i)kemahiranasasmembacaii)kemahiranasasmengiraiii)tingkahlakudibilikdarjah
 26. 26. 5.3UjianSaringana)Fungsi:UjianSaringanbertujuanuntukmenentukancalonyanglayakuntukdimasukkankeprogrampemulihankhas.b)Instrumen:i)InstrumenPenentuPenguasaan2M(IPP2M)-matapelajaranBahasaMalaysiaii)(ArithmaticsScreeningTest)-Mathematics5.4UjianDiagnostika)Fungsi:UjianDiagnostikwajibdijalankandengantujuanuntukmembantuGPKmengesankawasan-kawasankelemahandankekuatan
 27. 27. yangdihadapiolehseseorangmuridsecarakhususdanseterusnyamembentukobjektifpengajaran(baseline).b)Instrumen:SebagaipanduanuntukmembinadanmentadbirUjianDiagnostik,GuruPemulihanKhasbolehmerujukBukuPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(MasalahPenguasaan3M)terbitanJabatanPendidikanKhas,KementerianPelajaranMalaysia(2000).c)AnalisisUjianDiagnostikdanPengamatanPenganalisaankeputusanhendaklahdikumpuldan
 28. 28. direkodkandandiberiintepretasidengancermatuntukmempastikanmasalah-masalahmurid.(SilarujukLampiranE)JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 29. 29. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)5.5PenyediaanRancanganPengajaranBerdasarkananalisisujiandiagnostic,gurupemulihankhasdapatmerancangpengajaranmurid.5.6PengajarandanPembelajaranAdaduaperkarapentingyangperludiketahuiolehseoranggurupemulihankhassebelumiamerancangpengajarandanpembelajaraniaitu:-a)apayangdiketahuiolehmuridsebelumpengajarandimulakan;b)apayangperlu
 30. 30. diketahuiolehmuridselepasgurumengajar.5.7PenilaianAdalahpentingbagigurumembentukinstrumenpenilaianyangdidasarkankepadamutukerjadantahapperkembangankemahiranmurid.Prosespenilaiandijalankansetelahgurumenganalisiskeputusanujianpra(ujiansebelumpengajaran)danpos.Ujiandiagnostikmerupakancontohterbaikujianpramalahianyajugabolehdijadikanujianposuntukmelihatkemajuanmuridselepaspengajaran.Disinifungsi
 31. 31. ujianinibertukardarimencaripunca-puncamasalahkepadamengesankemajuan.Bagitujuansaringandanpelepasaninstrumen-instrumenberikutbolehdicadangkan:a)InstrumenPenentuPenguasaanMembaca&Menulis(IPP2M).i)IPP2MmerupakanInstrumenpiawaiyangbersesuaianuntukmengujitahappenguasaankemahiranasas2M.ii)Iadigunakanuntukmenentukantahappenguasaankemahiranasasmembacadanmenulis(2M)muridyang
 32. 32. mengikutiprogrampemulihankhas.iii)Berdasarkanrumusanyangdibuat,gurubolehmembuatkeputusansamaadamuridiniperlumeneruskanprogrampemulihankhasataumengikutipemulihandalambilikdarjahataumengikutipembelajarandikelasbiasa.b)IndicatorforMasteryinArithmatici)Instrumenpiawaiyangbersesuaianuntukmengujitahappenguasaankemahiranasasmengiraii)Digunakanuntukmenentukan
 33. 33. tahappenguasaankemahiranasasmengiramuridyangmengikutiprogrampemulihankhas.JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 34. 34. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)c)PenyimpananRekodBagimemastikanprosespemulihandilaksanakandenganberkesannya,penyimpananrekodkemajuantiap-tiapmuridadalahsangatpenting.Merekodhendaklahsejajardenganpengajarandanpembelajaransertapenilaian.(SilarujukLampiranF)5.8TindakanSusulanMurid-muridyangtelahmelepasiUjianPelepasanmestidikembalikansemulakekelasbiasa.Walaupundemikian
 35. 35. gurupemulihankhasdangurumatapelajaranakansentiasamengikutiperkembanganmuridtersebutdenganmemberibantuanagartidakterusterbiardanbolehmengikutipembelajarandikelasbiasa.Keberkesanantindakansusulandapatdicapaimelaluibeberapapendekatan,antaranyaialah:a)MaklumatpencapaianmuriddiserahkankepadaguruKelas.b)Pemerhatiankhususdilakukanolehgurudarjah,gurumatapelajarandangurupemulihankhas.
 36. 36. c)Kerjasamaantaragurukelasdangurupemulihankhas.6.0TATACARAPENGURUSANKELASPEMULIHANKHASa)JadualWaktui)AgihanWaktuMengajarTahunMatapelajaranJumlahBahasaMelayuMatematik128kalix30minit=2407kalix30minit=210450minit38kalix30minit=2407kalix30minit=210450minit
 37. 37. Jumlah480minit420minit900minit*900minit+120minit(waktupersediaan)=1020minit(rujuklampiran)JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 38. 38. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)ii)WaktuPersediaan:WaktuPanduanDanPersediaan(4x30minit=120minit)hendaklahdimasukkandalamjadualwaktudandinyatakanaktivitinyadalamBukuRekodMengajar.Aktiviti-aktivitiyangbolehdilaksanakandalamWaktuPanduandanPersediaanadalahsepertiberikut:a.Membuatrundingandenganibubapaataupenjagamurid.b.
 39. 39. Membuatpersediaanbahan-bahanpengajarandanpembelajaran.c.Mengemaskinirekod-rekodd.Rundingcaradengangurukelasataugurumatapelajarantentangperkembanganmuriddikelasbiasa.f.Perbincangandengangurubesaruntukmeningkatkanpencapaianmurid.g.Mengemaskinisudut-sudutpameranpembelajaran.iii)Faktorpentingdalampengurusanjadualwaktu:a)Tentukanmasayangdiperlukanmengikutkeperluankelasberpandukanjadualwaktuinduksekolah.
 40. 40. b)SelaraskandenganmatapelajaranBahasaMalaysiadanMatematik.c)Catatkanwaktupanduandanpersediaand)JadualwaktumestilahdipamerkandiRuangPengurusandalambilikdarjah.e)Jikaperlu,dapatkankerjasamadaripadaJawatankuasaPembentukanJadualWaktuSekolah.6.2PenempatanmuridkeKelasPemulihanKhasDisyorkan3alternatifsepertiberikut:
 41. 41. a)Sekolahyangmempunyai2kelasataulebihbagisesuatudarjah,murid-muriduntukkelaspemulihanbolehlahdiambildarikelas-kelastersebutsekiranyabilanganmuridpemulihandalamsesuatukelasituhanya3atau4orangsahaja.Walaubagaimanapunjumlahmuriddalamsatusesipemulihanhendaklahtidakmelebihi15orang.b)Sekolahyangmempunyaisatukelasbagisatudarjah,murid-muriduntukkelaspemulihan
 42. 42. bolehlahdiambildaridarjah-darjahlaintetapijumlahnyahendaklahtidakmelebihi15orang.c)Sekiranyamurid-muridyangdiambiluntukmengikutikelaspemulihandatangnyadarisatukelassahaja,JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 43. 43. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)makabilangannyahendaklahdalamkadar20%daripadabilanganmuriddalamkelastersebut.Pemilihanmana-manasatualternatifhendaklahtertaklukkepadaperundingandiantaraGuruKelasKhasPemulihandengangurubesardanguru-guruasas.6.3PengurusanFaila)FailIndividuMuridyangmengandungidokumensepertiberikut:i.BorangPencalonan.ii.Profil
 44. 44. MuridPemulihan.iii.UjianSaringandanDiagnostikiv.RekodPrestasiUjianDiagnostikv.HasilPenilaianyangtelahdijalankan.vi.Catatan-catatanlainyangberkaitandenganmurid.b)FailLembaranKerjaBahasaMelayu/Matematik(disediakansecaraindividu)i.RekodPrestasiUjianDiagnostikii.LembaranKerjac)FailJawatankuasaPemulihanKhasPeringkatSekolahd)FailDataMuride)FailPerancanganProgram
 45. 45. PemulihanKhasi.PelanTindakanProgramii.Takwimprogramiii.CartaGanttaktivitisepanjangtahuniv.JadualWaktuv.BorangTindakanSusulan6.4RekodKedatanganMurida)RekodKedatanganMuriddikelaspemulihankhashendaklahdisediakanbagimerekodkehadiranmuridsetiaphari.b)Rekodinibolehdijadikanrujukankekerapankehadiranmuridkekelaspemulihankhas.6.5PeruntukanKewangan
 46. 46. a)DasarSediaAda:JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 47. 47. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)Dibawah–BantuanPerkhidmatanBimbingandanKaunseling–(PekelilingKewanganBil:2/91–KP1573/17/jld.8(78)bth.11Feb.1991).Bertujuanuntukbimbinganpendidikanbagimembolehkankanak-kanakmenerimapendidikanyangsesuaidenganbakat,tahapkecerdasandankebolehannya.b)PihaksekolahbolehjugamenggunakanperuntukanPCGmatapelajaranyangdifikirkansesuai.PeruntukandibawahmatapelajaranMatematikdanBahasaMalaysiaboleh
 48. 48. digunakan.(JPKsedangberusahauntukmendapatkanperuntukansecarapukalkhususuntukprogrampemulihankhas).7.0TANGGUNGJAWABPENTADBIRa)PerananJabatanPelajaranNegeri(JPN)i)MemastikansemuasekolahrendahdiperuntukkansatujawatanGuruPemulihanKhas(GPKhas)danmerekatidaktermasukdalamperkiraanperuntukanguruasassepertidalamkelayakanperuntukanguru.ii)MemastikanJawatankuasaProgramPemulihanKhasNegeriditubuhkandan
 49. 49. berfungsisepenuhnya.iii)Memastikanguru-gurupemulihankhasdinegerimelaksanakanProgramPemulihanKhasdenganberkesan.iv)MenjadikanProgramPemulihanKhassebagaiagendautamadalamsasarankerjatahunan(SKT)JPN.v)Memastikansemuagurubesar/pentadbirmemahamiprosedurpelaksanaanProgramPemulihanKhas.vi)Membuatunjuranuntukmengurangkanmuridyangbelummenguasaikemahiran3Mdiperingkatnegeri.
 50. 50. vii)MemberipenekananagargurubesarmemastikanJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 51. 51. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)pengajarandanpembelajaranpemulihandidalamkelasbiasadijalankandisekolahmasing-masing.viii)Memastikanguru-guruPemulihanKhasdilantikolehPengarahPelajaranNegeri.ix)MenjalankanpemantauansecaraberkaladiProgramPemulihanKhas.x)MerancangdanmenyediakankursuslatihanuntukguruPemulihanKhas.xi)Merancangdanmelaksanakan
 52. 52. aktivitiyangberkaitandenganPogramPemulihanKhas.xii)Menyediakanlaporanberkalapencapaianprogrampemulihankhas.7.2PerananPegawaiPelajaranDaerah(PPD)/PegawaiPelajaranGabungan(PPG)a)MemastikanSemuasekolahrendahdiperuntukkansatujawatanGuruPemulihanKhas(GPKhas)danmerekatidaktermasukdalamperkiraanperuntukanguruasassepertidalamkelayakanperuntukanguru.b)MemastikanJawatankuasaProgramPemulihanKhasberfungsisepenuhnya.
 53. 53. c)Memastikanguru-gurupemulihankhasmelaksanakanProgramPemulihanKhasdenganberkesan.d)MenjadikanProgramPemulihanKhassebagaiagendautamadalamsasarankerjatahunan(SKT).e)MemastikansemuagurubesarmemahamiprosedurpelaksanaanProgramPemulihanKhas.f)Membuatunjuranuntukmengurangkanmuridyangbelummenguasaikemahiran3Mdiperingkatdaerah.g)Memberipenekananagarguru
 54. 54. besarmemastikanJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 55. 55. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)pengajarandanpembelajaranpemulihandidalamkelasbiasadijalankandisekolahmasing-masing.h)MenjalankanpemantauansecaraberkaladiProgramPemulihanKhas.i)Menyediakanlaporanberkalapencapaianprogrampemulihankhas.7.3PerananGuruBesara)MemastikanJawatankuasaPemulihanKhassekolahditubuhkandanmempengerusikanJawatankuasaProgramPemulihanKhas
 56. 56. (rujuklampiran).b)MengenalpastidanmencalonkangurupemulihankhasyangterdiridaripadaguruterlatihyangmempunyailatihankhususdalambidangPemulihanKhas.c)MemastikanGuruPemulihanKhasdilantikolehJabatanPelajaranNegeri.d)Sekiranyatiadagurusepertiperkara7.3(b)makagurubesarperlumelantikseorangguruyangmenepatikriteriasebagaiGuruPemulihanKhas.e)Sekiranyaberlaku
 57. 57. kekosonganjawatanGuruPemulihanKhas,(sepertimelanjutkanpelajaran,cutibersalindanmenunaikanhaji)GuruBesarperlumelantikseorangguruterlatihdanmengikutprosedurpara7.3(d)f)SebarangurusanpertukaranGuruPemulihanKhas(opsyen/sekolah)mestilahmendapatpersetujuanJabatanPelajaranNegeriterlebihdahulu.g)GuruSandaranTidakTerlatih(GSTT),gurubermasalahkesihatan,gurubermasalahdisiplin,gurukontrak,gurupooltidakboleh
 58. 58. dilantiksebagaiGPKhas.h)GPKhasberkhidmatsepenuhmasamelaksanakanprogrampemulihankhassebagaimanayangditetapkandalamsuratSiaranKPM[KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(34)].OlehituamalanmelantikGPKhassebagaiguruganti/mengajarsebahagianmatapelajarandikelasbiasaadalahtidakdibenarkan.JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 59. 59. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)i)GuruBesarhendaklahmemberipertimbangansewajarnyaagarGuruPemulihanKhastidakdibebanidengantugas-tugasyangbolehmenjejaskanpengendaliankelaspemulihankhas(sepertiPengerusiBukuTeks,PengerusiRMT,SetiausahaSukan)j)KelaspemulihankhastidakbolehditutupolehpihaksekolahtanpamendapatkebenaranbertulisdaripadapihakjabatanPelajaranNegeridanKementerian
 60. 60. PelajaranMalaysia[SuratSiaranKP(BS)8502/5/PK/Jld.V(34)]k)MenjadikanProgramPemulihanKhassebagaisalahsatuagendadalamsasarankerjatahunan(SKT)sekolah.l)MemastikansemuagurumemahamiprosedurpelaksanaanProgramPemulihanKhas.m)Membuatunjuranuntukmengurangkanmuridyangbelummenguasaikemahiranpadapertengahandanakhirtahunsertadimaklumkankepadasemuaguru.n)BertanggungjawabmewujudkanJawatankuasaPermuafakatanIbu
 61. 61. Bapa.o)MemastikandatadikemukakankePPDdanJPNpadawaktuyangditetapkan.p)Memastikansemuaperalatan/bahanyangdibekalkanuntukkelaspemulihanditempatkandidalamkelaspemulihankhas.q)MemantaudanmencerappelaksanaanProgramPemulihanKhassecaraberkala.r)MenyediakankemudahanfizikaluntukProgramPemulihanKhasseperti:i)sebuahbilikdarjahdengankeluasan3
 62. 62. baykhususuntukkelaspemulihankhassebagaimanadalampelanasaldansuratpenyerahanbangunanperludikekalkansebagaikelaspemulihankhas(sekolahbaru)ii)Sebuahbilikyangkondusifberukuran3bay.SusunaturkelasinitertaklukkepadapelanyangtelahJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 63. 63. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)diluluskandalamprojekbrifRMK9sepertidilampiran.iii)Sekolah-sekolahyangtiadakemudahansepertidalamperkara(i)dan(ii)diatashendaklahmengadakanruangsekurang-kurangnyadengankeluasan2bay.s)Menyediakanlaporanberkalapencapaianprogrampemulihankhas.8.0TANGGUNGJAWABDANSENARAITUGASGURUPEMULIHAN
 64. 64. KHASa)Merancangdanmelaksanakanprogrampemulihankhasmengikutprosiduryangtelahditetapkan.b)Membantuguru-gurumatapelajarandalamhal:-Mengenalpastimurid-muridyangmemerlukanpengajaranpemulihan.c)Berjumpadanberbincangdengangurumatapelajaran,gurubimbingan,ibubapa,doktor,pegawaikebajikandanpihak-pihaklainuntukmendapatkanmaklumatlanjuttentangtingkahlaku,tabiat,kesihatandanlain-lainketeranganmengenailatarbelakang
 65. 65. murid.d)BertindaksebagaisetiausahaJawatankuasaProgramPemulihanKhassertamenjadiahliJawatankuasaKurikulumSekolah.e)Mengadakanlatihanperkembanganstafdiperingkatsekolahataudaerah.f)Tugas-tugasyangberkaitandengankebajikanmurid-murid9.0KHIDMATNASIHATSebarangkemusykilanberkaitandenganSiaraninidanGarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas2008(EdisiPercubaan)bolehlahdirujukkepada:
 66. 66. JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 67. 67. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)BahagianPerancangandanPenyelidikanJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysiaAras2,BlokE2,KompleksKerajaanPersekutuan62604PUTRAJAYA(u.p:PnSurayabtAhmadZathu)atausilahubungi:Tel:03-88849141,Faks:03-88886670E-mel:suraya.zathu@jpk.moe.gov.my10.PENUTUPGarisPanduaninimencadangkantatacaradanamalanyang
 68. 68. patutdiikutiolehsemuagurupemulihankhasdanjugasemuapihakyangterlibatdenganpelaksanaanprogrampemulihankhasdanakandikemaskinikandarisemasakesemasa.Diharapkanianyadapatmemberimanfaatkepadasemuapihakdemimembantumurid-muridyangmenghadapimasalahpenguasaanasas3M.JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 69. 69. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LampiranJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 70. 70. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANAJABATANPELAJARANNEGERI––––––––––––––..––––––––––––––..Ruj.Tuan:Ruj.Kami:Tarikh:––––––––––––––––––(K/P:–––––––––––––––.MelaluidanSalinanGuruBesar––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tuan,PemberitahuanPerlantikan:GuruPemulihanKhasAdalahdimaklumkanbahawa:Encik/
 71. 71. Cik/Puan–––––––––––––.PegawaiPerkhidmatanPelajaran––––––––––..Gred––––––––––.,Gurudi––––––––––––..dilantiksebagaiGuruPemulihanKhasdisekolah–––––––––––––––––..2.Tarikhberkuatkuasaperlantikaniniialahpada–––––––––––BERKHIDMATUNTUKNEGARA–Sayayangmenurutperintah,()PengarahJabatanPelajaranNegeris.k1.TimbalanKetuaPengarahPelajaranJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia2.UnitPendidikanKhasJabatanPendidikanKhas
 72. 72. KementerianPelajaranMalaysia
 73. 73. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANBJABATANPELAJARANNEGERI––––––––––––––..––––––––––––––..Ruj.Tuan:Ruj.Kami:Tarikh:––––––––––––––––––(K/P:–––––––––––––––.MelaluidanSalinanGuruBesar––––––––––––––––––––––––––––––––––––Y.Bhg.Dato–/Datin/Tuan,MenolakPerlantikanSebagaiGuruPemulihanKhasDenganhormatnya
 74. 74. perkaradiatasadalahdirujuk.2.MerujukkepadasurattuanBil.–––––––––––––––––––bertarikh–––––––––.dukacitadimaklumkan,sayamenolakperlantikanitukerana–––––––––––––––––––––..................................................................................................................................................................................................Sekian,terimakasih.–BERKHIDMATUNTUKNEGARA–Sayayangmenurutperintah,()s.k1.TimbalanKetuaPengarahPelajaranJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia2.GuruBesarSekolah
 75. 75. –––––––––––––.JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 76. 76. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANCKELASPEMULIHANKHASBORANGRUJUKANOBJEKTIFProgramPemulihanKhasadalahprogramuntukmembantumurid-muridyangmengalamimasalahpembelajarandalammatapelajaranBahasaMalaysiaatauMatematik.PencalonanAndaSilacalonkanmurid-muridyangandafikir:a.perlukepadapemulihanb.bolehmendapatmanfaatdaripadakelas
 77. 77. pemulihankhasjikasetiapharidiberilatihankerjadalamkemahiran-kemahiranasasbahasadanmatematik.Silaisikanborangdibawahinimengenaitiap-tiapmuridyangandacalonkanuntukprogrampemulihan.Namamurid:––––––––––––––––––––––––.Alamatrumah––––––––––––––––––––––––Jantina:––––––––––––Kelas–––––––––––..Umur...............................................Gurukelas................................JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 78. 78. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)SilabulatkanYaatauTidak.A.KEMAHIRAN-KEMAHIRANMEMBACAa.Muridbolehkenaldannamakanhurufabjadb.Muridbolehsebutperkataan-perkataansehari-harisepertibaju,emak,adik,ayam,kedaidanlain-lain.c.Muridbolehbacaayat-ayatmudahsertamenunjukkanfahamandenganmembuatapayangterkandungdalamayatseperti:-1.Sayabaca
 79. 79. buku2.Diabukapintud.Bolehbacadanfahamcerita-ceritasesuaidengantahun1,2dan3.YaYaaYaYaTidakTidakTidakTidakCatatanB.KEMAHIRANMENGIRAa.Abilitytocount1–10YesNob.Abilitytocount11–99YesNoc.Abilitytoidentify1–10YesNod.Abilitytoidentify11
 80. 80. –99YesNoe.AbilitytomatchobjectwithinYesNo1–10f.AbilitytomatchobjectwithinYesNo11–99JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 81. 81. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)g.Abilitytocarryoutaddition1digitandYesNo1digith.AbilitytocarryoutsubtractionanytwoYesNonumberswithregroupingi.Abilitytocarryoutsimplemultiplication.YesNoj.Abilitytocarryoutsimpledivision.YesNoC.TINGKAHLAKUDALAMKELASCatatana.
 82. 82. MenumpukanperhatianYaTidakb.IkutarahanYaTidakc.GagapYaTidakd.SelalumengacauketenteramankelasYaTidake.SelalutidakhadirYaTidakf.BerkawanYaTidakg.MudahtersinggungYaTidakTarikh:.....................................................................JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 83. 83. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANDBORANGPENCALONANKEMASUKANKEPROGRAMPEMULIHANKHAS1.NamaSekolah:2.NamaMurid:3.Kelas:4.Umur:5.Jantina:6.JumlahKedatangan:SESI(200....)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.Sebab-sebabdicalonkankeProgramPemulihanKhas.
 84. 84. (Tandakan–padakotakyangsesuai)7.1GagalKIA2M7.2GagalIPP2M7.2GagalMatematik7.3MasalahkesihatanMarkahpelepasanII(Nyatakanskornya)SkorDENyatakan:........................................................................................................................................................................................................................................................7.4Cadangangurumatapelajaran7.5Permintaanibubapa7.6CadanganGuruBesar7.7Lain-lain...........................................TandaTanganGuruKelas:Nyatakan:.............................
 85. 85. Tarikh:..............................JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 86. 86. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANEPROFILMURIDPEMULIHANKHASA.LatarbelakangUmum1.Nama:..............................................................................2.Umur:..........tahun...........bulan.TarikhLahir:...............3.Tempatdilahirkan:–........................................................4.Jantina:–.........................................................................5.Agama:–.........................................................................6.TarikhMasukSekolah:–................................................7.AlamatRumah:–.............................................................8.Bandar/LuarBandar:................Jauhdarisekolah:..........9.Carakesekolah:–...........................................................10.PekerjaanBapa/Penjaga:–.............................................11.Latarbelakang
 87. 87. Pendidikan:–..........................................(SekolahRendah,Menengah,Maktab,Universiti)12.TinggalDenganSiapa:–..................................................13.BahasaIbunda:–............................................................14.Bahasayangdigunakandirumah:–...............................15.Bilangankanak-kanakdirumah:–..................................16.Laki-laki:–....................Perempuan:–.............................17.Bilanganpenghunidalamrumah:–.................................18.Kedudukandalamkeluarga:–.........................................(Sulung,Tunggal,Bungsudansebagainya)19.Bilangananakkesekolahdalamkeluarga:.....................20.Bantuanbelajardirumah:–............................................21.PengalamanPrasekolah:–.............................................22.SejarahKelahiran:–.......................................................–................................................................................
 88. 88. ......(Pramatang,overdue,demampanas,songsang,kecederaan,lemas,penyakitkronik,dll)JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 89. 89. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)B.MakananDiRumah1.Sarapan:Ada/Tiada2.MakanTengahari:Ada/Tiada3.MakanMalam:Ada/TiadaC.PenggunaanMasaLapangSertaPendidikanUmumDiRumahPermainan:1)LuarRumah:................................................................................................................................................................................................................................................................DalamRumah:...............................–.....................................................–.....................................................–.....................................................–.....................................................
 90. 90. 1.TV:Ada/TiadaVideo:Ada/Tiada2.Radio:Ada/TiadaPerakam:Ada/Tiada3.Komputer:Ada/TiadaAstro:Ada/Tiada4.SuratKhabar:Ada/TiadaBahasa:..........................5.Majalah:Ada/TiadaBahasa:..........................6.Buku-Buku:Ada/TiadaBahasa:..........................D.Rumah/Perabot1.Kuasaelektrik:Ada/Tiada2.BekalanAir:
 91. 91. Paip/Telaga/Taliair/Sungai/Lombong3.Kerusi:Ada/Tiada4.Meja:Ada/Tiada5.JumlahBilik:–............................................................6.JenisRumah:–............................................................TandatanganGuruPemulihanKhas:............................(Potongmanayangtidakberkenaan)JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 92. 92. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANFKELASPEMULIHANKHASBORANGPENGUMPULANMAKLUMATNamaMurid:........................................................................................................Kelas:..........................................................Tahun:.........................................................Maklumatdari:1.REKOD-REKODSEKOLAHa.Peribadib.Prestasi(termasukrumusandariBorangRujukan)c.Kesihatan2.PERBINCANGANDENGANGURUBESAR3.PERBINCANGANDENGANGURUKELAS4.
 93. 93. PERBINCANGANDENGANIBUBAPA5.BORANGRUJUKANJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 94. 94. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)6.PEMERHATIANGURUPEMULIHANCATATANTERIMATIDAKTERIMA(Padakotakyangsesuaitandakandenganv).TandatanganGuruPemulihanKhas:.............................................................Nama:..............................................................Tarikh:................JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 95. 95. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANKELASPEMULIHANKHASREKODPRESTASIUJIANDIAGNOSTIKMatapelajaran:BahasaMalaysia/MathematicsTahun:_________________________Bil.KemahiranyangdiujiNamaMuridJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 96. 96. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)Kumpulan1Kumpulan2Kumpulan3Bil.NamaMuridBil.NamaMuridBil.NamaMuridKumpulan1Kumpulan2Kumpulan3Bil.KemahiranBil.KemahiranBil.KemahiranNamaGuruPemulihanKhas:____________________________
 97. 97. ___Disahkanoleh:_______________________________(GuruBesar)Tandatangan:_______________________________JabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 98. 98. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)LAMPIRANHKELASPEMULIHANKHASREKODPRESTASIINDIVIDUNama:____________________________________Tahun:_____________________________Matapelajaran:BahasaMalaysia/MathematicsBil.KemahiranYangDiujiTarikhMarkahCatatanNamaGuruPemulihanKhas:_________________________________Tandatangan:_______________________Disahkanoleh:________________________(GuruBesar)JabatanPendidikan
 99. 99. KhasKementerianPelajaranMalaysia
 100. 100. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)CONTOHJADUALWAKTUKELASPEMULIHANKHASHARI123456789ISNINPM3M3THN3BMRBMBMWPTHN2THN3THN2THN2SELASAM3M3M3THN3M3THN3EBMBMBMBMWPTHN2THN2
 101. 101. THN3THN3THN2THN2RABUBMBMM3THN3M3HBMBMWPTHN3THN3THN2THN2THN2KHAMISM3THN3M3THN3M3ABMBMBMWPTHN2THN3THN3THN2JUMAATM3M3M3THN3TBMBMTHN2THN2THN2THN3
 102. 102. ANALISAJADUALWAKTUMATAPELAJARANTAHUNKALIMASAMATAPELAJARANTAHUNKALIMASABAHASAMALAYSIA(BM)28X30MINIT240MINMATEMATIK27X30MINIT210MINBAHASAMALAYSIA(BM)38X30MINIT240MINMATEMATIK37X30MINIT210MINWAKTUPERSEDIAAN44X30MINIT120MINITJUMLAH34X
 103. 103. 30MINIT1020MINJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 104. 104. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)JAWATANKUASAPROGRAMPEMULIHANKHASPERINGKATSEKOLAHPENGERUSI:GURUBESARNAIBPENGERUSI:GURUPENOLONGKANAN1,ATAUGPKHEM,ATAUGPKKOKURIKULUMSETIAUSAHA:GURUPEMULIHANKHASAJK:1.GURUBMTAHAP12.GURUMATEMATIKTAHAP13.KETUAPANITIABAHASAMELAYU4.
 105. 105. KETUAPANITIAMATEMATIK5.GURUBIMBINGANDANKAUNSELINGJAWATANKUASAPROGRAMPEMULIHANKHASPERINGKATDAERAHPENGERUSI:PEGAWAIPELAJARANDAERAHNAIBPENGERUSI:PENOLONGPPDRENDAHSETIAUSAHA:PENYELIAPENDIDIKANKHASDAERAHAJK:PENGERUSIPROGRAMPEMULIHANKHASMENGIKUTZONJURULATIHUTAMAPROGRAMPEMULIHANKHASPEGAWAIKAUNSELORDAERAH(BolehDisesuaikanMengikutKeperluanDaerah)JabatanPendidikanKhas
 106. 106. KementerianPelajaranMalaysia
 107. 107. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)PLANLAKARKELASPEMULIHANKHASRUANGP&PRUANGBAHASARUANGMATEMATIKRUANGMULTIMEDIARUANGPENGAMATANRUANGPENGURUSANSinki&CerminKipasWhiteBoardRuangHawaDinginLampuSoftBoardJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia
 108. 108. GarisPanduanPelaksanaanProgramPemulihanKhas(EdisiPercubaan)CADANGANPLANSUSUNATURPERABOTDANPERALATANDALAMKELASPEMULIHANKHAS51017111214151618918191&23&46&789171713202021211.MejaGuru2.KerusiGuru3.KerusiKomputer4.MejaKomputer5.MejaBulat/MejaJepun6.MejaMurid7.KerusiMurid8.MejaKerel9.RakCubbyMultipurpose10.
 109. 109. RakBuku11.RakFail12.WhiteBoard13.WhiteBoardEselAdjustable14.RakTV&VCD15.CerminMuka/Sinki16.CerminTegak17.Softboard18.RakCarta19.RakManipulatif20.Carpet21.DisplayBoardJabatanPendidikanKhasKementerianPelajaranMalaysia

×