Termoluminiscence

529 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Termoluminiscence

 1. 1. Chlorofylová termoluminiscence listových terčíků Martin Janoška Ostravská Univerzita v Ostravě 2008/2009 Experimentální metody studia fotosyntézy
 2. 2. <ul><li>Chlorophyll thermoluminescence of leaf discs: simple instruments and progress in signal interpretation open the way to new ecophysiological indicators </li></ul><ul><li>Autor: Jean-Marc Ducruet </li></ul><ul><li>z: Journal of Experimental Botany 2003 </li></ul>Výchozí článek:
 3. 3. Termoluminiscence: <ul><li>dále jen TL </li></ul><ul><li>TL = tepelné vysvěcování </li></ul><ul><li>Luminiscence, která je vyvolána vzrůstem teploty po předchozím dodání energie (= excitaci) </li></ul><ul><li>Excitace však musí proběhnout za tak nízké teploty, aby excitované elektrony zůstaly „polapeny“ v záchytných centrech. </li></ul><ul><ul><li>Jakmile budou tato centra zcela zaplněna, zastavíme excitaci a počkáme až dozní fluorescence - jakákoliv emise světla </li></ul></ul><ul><ul><li>Pak postupně zvyšujeme teplotu až dojdeme k teplotě, při které se elektrony uvolní ze záchytných center nacházejících se ve fotosystému II, a tak začne další emise světla – uvolněné elektrony rekombinují s ionizovanými aktivátory – vzniká termoluminiscence . </li></ul></ul><ul><li>Pomocí TL můžeme odhalit emisní pásy, které jsou mnohem více rozpoznatelné než při měřeních využívajících konstantní teplotu. </li></ul><ul><li>Časový interval mezi excitací a tepelnou aktivací může být značně dlouhý. </li></ul>
 4. 4. Termoluminiscence – termoluminiscenční křivka: <ul><li>Graf závislosti intenzity luminiscence na teplotě při lineárním vzrůstu teploty – termoluminiscenční křivka </li></ul><ul><ul><li>Její intenzita nejdříve stoupá, dokud roste pravděpodobnost uvolnění elektronů, ale jakmile se zásoba „polapených“ elektronů vyčerpá klesne opět na nulu </li></ul></ul><ul><ul><li>podle termoluminiscenční křivky a podle polohy maxima T max můžeme zjistit hloubku záchytných center </li></ul></ul><ul><ul><li>Průběh termoluminiscenční křivky závisí na dvou parametrech: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Frekvenčním faktoru s </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hloubce záchytného centra E </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Intenzita TL B te charakterizuje rychlost úbytku elektronů na záchytných centrech dn/dt </li></ul>
 5. 5. Termoluminiscenční křivka Obr.1: Termoluminiscenční křivka při lineárním vzestupu teploty T = b.t
 6. 6. Model Fotosystému II <ul><li>V 60 – tých letech byl pomocí fluorescence chlorofylu u luminiscence úspěšně vytvořen model PS II, který byl poté v 80 - tých letech podpořen výsledky TL. </li></ul><ul><li>Nabité páry jsou uloženy jako: </li></ul><ul><ul><ul><li>Elektrony na primárním chinonickém akceptoru jako Q a - (centra jsou uzavřena), a krom toho na sekundárním akceptoru jako Q b - (centra otevřena) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Čtveřice + díry uspořádané jako S 1 + , S 2 + , S 3 + , S 4 + komplex, z nichž pouze S 2 a S 3 jsou schopné se znovu smísit s Q a a Q b . </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Signální analýzy <ul><li>Teorie „rekombinace náboje“ byla poprvé vypracována pro minerály Randallem a Wilkinsenem (1945) </li></ul><ul><li>Předpokládali, že rekombinace fixních +/- nabitých párů se podrobí kinetice prvního řádu </li></ul><ul><li>Teoretická simulace kinetiky prvního řádu se dobře hodí k nejdůležitější části B pásu indukované jednotlivými záblesky, které jen vytvářejí dvojici S 2 Q b - , mimo okrajů při nízké a vysoké teplotě způsobené minoritními pásy. </li></ul><ul><li>Simulace je nezbytná pro rozklad signálu termoluminiscence na elementární pásy. </li></ul><ul><ul><ul><li>To se provádí upravením tří parametrů každého pásu; jde o E a = aktivační energie, N = počet nabitých párů, N 0 = počáteční koncentrace nabitých párů zjištěná měřícím systémem </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Tabulka č.1: Pásy pozorované při luminiscenci listu, hodnoty T m korespondují se zahřívacím poměrem 0,5 0 C/s. Zahřívání   více než 160 HTL3 lipid. Peroxidy   120-140 HTL2 aldehydy a H 2 O 2   65-85 HTL1               (nezávislé na iluminaci)       Oxidativní pásy         D + Q a -     C S 2 /S 3 Q b + e - 35 55 AG S 3 Q b - 22 45   S 2 Q b - 28 35 B S 2 Q a -   5 Q Z + Q b -   -15 A               (před iluminací)       Pásy fotosystému II Původ Posun v T m ( 0 C ) T m standart ( 0 C) Název
 9. 9. Měření termoluminiscence <ul><li>Termoluminiscence je jednoznačně destruktivní technikou, i když do jisté míry neinvazivní </li></ul><ul><li>Měření probíhá na čerstvých listových terčících, které nabízejí ještě lepší úroveň integrity než intaktní chloroplasty a protoplasty </li></ul><ul><li>TL je speciální metodou, která poskytuje lepší rozlišení signálu z vyzařujících záchytných center na úkor tepelného zpracování vzorku </li></ul><ul><li>Pokrok v termoelektrických Peltierových prvcích (jedna strana chladí, druhá hřeje) a lehkých kompaktních detektorech umožnily rozvoj jednoduchých, cenově dostupných a přenosných přístrojů. </li></ul><ul><li>Jak se TL stává nástrojem rostlinné ekofyziologii, může se stát nutností důkladnější úprava listů mimo termoluminiscenční komory </li></ul>
 10. 10. Obr.2: Termoluminiscence (čáry) a fluorescence (tečky) listového terčíku z inbredního druhu kukuřice po 30 s excitaci červeným světlem. Zahřívací poměry: tlusté čáry nebo tečky – 0,5 0 C/s; tenké čáry nebo tečky – 0,25 0 C/s
 11. 11. Měření termoluminiscence Obr.3: Přístroj pro měření termoluminiscence listu – verze s detektorem PMT (fotonásobič) blízko u vzorku a vodou chlazeném Peltierovým prvkem LG - světlovod FP – řídící jednotka FB – Walzova žárovka C – spojovací box DAQ – A/D převodník PMT - detektor S - vzorek EM - elektromagnet PU – řídící jednotka WI – přístup vody TR – tepl. regulovatelný blok WO – výstup vody
 12. 12. Měření termoluminiscence Obr.4: Přístroj pro měření termoluminiscence listu – verze, kdy držák vzorku je držen bokem na jednom rameni světlovodu a se vzduchem chlazeným Peltierovým prvkem P – Peltierova destička R + F – ohřívač + fen HRP – tepelně odolný plast LG - světlovod R – mosazný kruh N 2 – přívod dusíku
 13. 13. Klasické TL pásy in vivo <ul><li>B pás (při 35 0 C) je důležitý ve zdravém na tmu adaptovaném listu podrobenému jednomu nebo několika jednoduchým zábleskům, ačkoliv minoritní pásy mohou být také detekovány: například Q pás na spodním okraji, AG nebo C pásy na horním okraji. </li></ul><ul><li>Vzrůst Q pásu (T m = 5 0 C) obecně spojován s C pásem (T m = 55 0 C), což odráží poškození sekundárního chinonického akceptoru v PS II Q b , indukovaném například při fotoinhibici. </li></ul><ul><li>Pás A se objeví v případě poškození kyslík vyvíjejícího komplexu. </li></ul><ul><li>Kromě objevení nových stresem indukovaných pásů, může být charakterizace B pásu sama o sobě velmi informativní. </li></ul><ul><ul><ul><li>Během působení fotoinhibitorů, se intenzita B pásu snižuje souběžně s hodnotou fluorescenčního parametru F V /F M , odrážející destrukci PS II center. </li></ul></ul></ul><ul><li>Z experimentu bylo zjištěno, že u zmrazených listů je nejvyšší pík B pásu při 35 0 C aniž by záleželo na počtu záblesků, kdežto u nezmrazených listů po jednom záblesku nejvyšší pík při 32 0 C a po třech záblescích v blízkosti 28 0 C. </li></ul>
 14. 14. Pásy vysoké teploty (HTL) <ul><li>Detekujeme je, když vzorek vystavíme velkému stresovému působení – rozmezí teplot zcela destruktivním pro PS II </li></ul><ul><li>Mohou být pozorovány okolo 50 – 60 0 C, a sice bez předchozího osvětlení </li></ul><ul><li>Okolo roku 1990 byly objeveny v Moskvě u řas nebo listů vystavených oxidativnímu stresu TL pásy okolo teploty 60 0 C, s hlavním pásem dokonce až při teplotě 130 0 C </li></ul><ul><li>Dále byly také objeveny pásy vyvolané oxidativním působením vrcholící při 75 0 C </li></ul><ul><li>Podobné pásy byly nalezeny i u tabáku ošetřeného houbovým elicitorem </li></ul><ul><li>Konečně pás při 130 0 C se objevil, když byl vzorek stlačen v suché „klasické“ termoluminiscenční atmosféře, kde kapalný dusík působil jako vysoušeč, a intenzita tohoto pásu byla korelována obsahem lipidových peroxidů – které se vytvořily během zahřívání </li></ul><ul><li>Naproti tomu, když byly vzorky uchovávány ve vodním médiu o 100 0 C, aby se zabránilo vysychání, jak se obvykle pří TL fotosyntetických studiích dělá, byl pozorován pouze pás při 75 0 C </li></ul><ul><li>Ostatní pásy poté byly pozorovány při 60 – 90 0 C </li></ul><ul><li>Pás při 130 0 C může sloužit jako indikátor oxidativního stresu </li></ul>
 15. 15. Obr.5: HTL emise u listových terčíků špenátu nalepených na měděném plechu, zmrazených na 20 hodin při -20 0 C, a pak hodinu rozmrzávajíc při pokojové teplotě. Sucho – terčík vysušen ve vakuu před TL bez skleněné destičky; Vlhko – nevysušený disk, TL probíhající bez skleněné desky nad vzorkem; Kontrolní vzorek – nemrznoucí, suché podmínky
 16. 16. Perspektivy termoluminiscence <ul><li>Mezi alternativní metody patří tzv. DLE (delayed light emission) – zpožděná světelná emise – jejíž lepším názvem by byls možná světlem modulovaná luminiscence </li></ul><ul><ul><li>DLE produkuje zajímavé výsledky, jako je například teplota zlomu shodná s tepelnou adaptací různých druhů rostlin nebo rozdíly v charakteristických teplotách mrazu , které rozdělují thylakoidy v různých druzích pšenice různících se mrazovou odolností </li></ul></ul><ul><ul><li>DLE si zaslouží být označena jako metoda doplňující TL </li></ul></ul><ul><li>Experimenty na nezmrzlých listových terčících pomocí jednotlivých záblesků, nebo dalekým červeným světlem při přítomnosti specifických inhibitorů vedly k lepšímu porozumění in vivo TL signálů </li></ul><ul><li>TL stejně jako fluorescence chlorofylu informuje nejen o stavu fotosystému II v listových pletivech, ale dává také náhled na energetický stav uvnitř chloroplastů </li></ul><ul><li>Fotosyntetická TL a HTL může být využita v rámci ekofyziologického výzkumu </li></ul>
 17. 17. Využití termoluminiscence: <ul><li>Termoluminiscenční dozimetrie </li></ul>Obrázek 6: Automatický měřící TLD systém Dosacus
 18. 18. Využití termoluminiscence: <ul><li>Historické datování stáří předmětů v archeologii </li></ul><ul><li>Radioterapeutické metody ozařování </li></ul><ul><li>Studium fotosyntézy </li></ul>
 19. 19. Děkuji za pozornost!

×