Successfully reported this slideshow.

150717 szolnok 20 eves

1

Share

1 of 14
1 of 14

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

150717 szolnok 20 eves

 1. 1. Könyvtárak szervezési- vezetési mintái; 20 éves a legutolsó felmérés – mi történhetett azóta? Mikulás GáborMikulás Gábor információs tanácsadóinformációs tanácsadó GM Info Consulting Kft.GM Info Consulting Kft. Kávéház-szekcióKávéház-szekció Szolnok, 2015. júl. 17.Szolnok, 2015. júl. 17.
 2. 2. Ami 20 éves…Ami 20 éves… 1995-ben készült kutatás • Megjelent: Szervezetfejlesztési lehet ségek aő megyei könyvtárakban / Barlai Róbert, Csapó Edit. In: Könyvtári Figyel 42 (1996) 4ő •http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1996/4/barlai.h tml 20 év óta nincsenek meg a legfontosabb kurrens adatok a könyvtári fejlesztések megalapozására (pénzek, koncepciók, jelentések vannak…)
 3. 3. Melyik hozzáállás lehetMelyik hozzáállás lehet jó?jó? ProblémamintákProblémaminták azonosítása a kés bbiőazonosítása a kés bbiő elkerülés érdekébenelkerülés érdekében • Illyés Gyula: „…ki szépenIllyés Gyula: „…ki szépen kimondja a rettenetet, azzal fölkimondja a rettenetet, azzal föl is oldja.” (Bartók)is oldja.” (Bartók) • Marshall RosenbergMarshall Rosenberg MegoldásközpontúMegoldásközpontú megközelítésmegközelítés • Dominik Godat (nem-Dominik Godat (nem- diagnosztikus modell)diagnosztikus modell) • Sofie Geisler (okok és felel sökőSofie Geisler (okok és felel sökő keresése helyett megfelel enőkeresése helyett megfelel enő adagolt elismerés)adagolt elismerés)
 4. 4. Megyei könyvtáriMegyei könyvtári felmérésfelmérés 1995.; néhány megyei könyvtárban • interjú az igazgatókkal, kérd ív a meghatározóő személyekkel • Témák: motiváció, légkör, társadalmi elismertség, saját személyes helyzet, teljesítmény, társas viszonyok, befolyásolási szándékok; szervezeti felépítés, konfliktusforrások, m ködési zavarok.ű
 5. 5. Háttér, 1995Háttér, 1995 • Olvasószolgálat, szerzeményezés— feldolgozás, hálózatgondozás—módszertan (szovjet, ~1950). • Kisgömböc-szindróma: aprózódás, részlegesedés: pl. gyerekkönyvtárrá, tájékoztatási v. av-részleg stb. • A számítógépesítéskor sem volt szervezeti átvilágítás. „A könyvtárakban az évek óta azonos, megkövesedett struktúrákban tevékenyked k kilátástalannak érzikő helyzetüket, rossz a közérzetük, rossz az
 6. 6. Eredmények: 1.Eredmények: 1. InnovációInnováció • Igazgatói félelem a megszorítástól,Igazgatói félelem a megszorítástól, hatékonysági törekvések nincsenekhatékonysági törekvések nincsenek • Szavakban minden fels vezető ő problematikusnak látja az adott szervezeti állapotokat, de különösebben egyiküket sem foglalkoztatja a változtatás gondolata. • A beosztott munkatársak a dolgok változhatat- lanságát érzik, maguk nem kezdeményeznek, nehogy szembekerüljenek közvetlen felettesükkel, vagy a szomszéd asztalnál ülő kollégával.
 7. 7. 2. Szervezet, irányítás2. Szervezet, irányítás • Ritka a személyes felel sségőRitka a személyes felel sségő • Igazgató: f ként „exkluziv klub” és „magányos”őIgazgató: f ként „exkluziv klub” és „magányos”ő típus Igazgatóhelyettes = titkártípus Igazgatóhelyettes = titkár • Túlképzettség, viszonylag magas létszámTúlképzettség, viszonylag magas létszám • AV-részleg kivételezett, legalacsonyabbAV-részleg kivételezett, legalacsonyabb presztízs a feln tt olvasószolgálatőpresztízs a feln tt olvasószolgálatő • Felaprózódás: nagyobb autonómiával bíróFelaprózódás: nagyobb autonómiával bíró részlegek (szívélyesség, kevesebbrészlegek (szívélyesség, kevesebb érdeksérelem, konfliktus – és együttm ködés)űérdeksérelem, konfliktus – és együttm ködés)ű
 8. 8. 3. Vezetés3. Vezetés • „„A korszer vezetéselméleti ismeretek szinteűA korszer vezetéselméleti ismeretek szinteű teljesen hiányoznak”, „kontraszelekció hatása”;teljesen hiányoznak”, „kontraszelekció hatása”; • Er tlenség az érdemi változtatásra,őEr tlenség az érdemi változtatásra,ő • „„mindenki politikusi szerepet alakít amindenki politikusi szerepet alakít a menedzseri helyett”menedzseri helyett” • Er s konfliktuskerülés, kevés számonkérésőEr s konfliktuskerülés, kevés számonkéréső
 9. 9. 4. Önimázs, arculat,4. Önimázs, arculat, identitásidentitás • A „munkatársak pozitív képet kívánnak mutatni magukról és a könyvtárukról is, ezzel akaratlanul is némileg megszépítve a valóságot.” • „A szervezet küls és bels megítélése, aő ő szervezet céljainak, jöv jének ismerete, aő vezetés következetessége mind gyanúsan magas értéket mutat az ítéletekben. A kontroll- kérdések alapján meger södött az a feltevés,ő hogy a válaszolók némileg szépítették a valóságot. Nem a félrevezetés szándékával, de mindenesetre a szervezettel való identitásuk kifejezése érdekében.”
 10. 10. GLOBE-felmérés, 2013-GLOBE-felmérés, 2013- 44 • Szervezeti kultúraSzervezeti kultúra • Versenyképességi kulturális orientációk (hatalmiVersenyképességi kulturális orientációk (hatalmi távolság, bizonytalanságkerülés, intézményitávolság, bizonytalanságkerülés, intézményi kollektivizmus, csoportkollektivizmus,kollektivizmus, csoportkollektivizmus, jöv orientáció, teljesítményorientáció), vezetésiőjöv orientáció, teljesítményorientáció), vezetésiő attit dűattit dű • Mit tartanak a munkatársak a jelenlegi helyzetr lőMit tartanak a munkatársak a jelenlegi helyzetr lő és mit tartanak kívánatosnakés mit tartanak kívánatosnak • 3 közkönyvtárban (Gy r, Nagykanizsa,ő3 közkönyvtárban (Gy r, Nagykanizsa,ő Orosháza)Orosháza)
 11. 11. Jelen helyzet / kívántJelen helyzet / kívánt jövőjövő
 12. 12. Lehet ségek – tervezésőLehet ségek – tervezéső • a társadalmi igények, szempontok alapos ismerete • tudatos együttm ködés más szervezetekkel,ű beszállítókkal, ügyfelekkel / használókkal és hasonló érdek felekkelű • a munkatársak er sebb bevonása a tervezésbeő • jól megírt (egyértelm , áttekinthet , könnyenű ő kommunikálható) stratégiai terv – és lebontása • egyértelm bb feladat- és a felel sségi kör,ű ő egyéni éves munkaterv • egyéni inspiráció – könyvtári feladatok
 13. 13. Lehet ségek – irányításőLehet ségek – irányításő • a stratégiai terv visszacsatolása • motiválás / jutalmazás – stratégia szerint • önértékelés és 360 fokos értékelés • tudatos együttm ködés könyvtári (és nemű könyvtári) szervezetekkel, beszállítókkal, ügyfelekkel / használókkal és hasonló érdekű felekkel
 14. 14. Szerinted?Szerinted? Mikulás Gábor információs tanácsadó mikulasg@gmconsulting.h u 30 239-2293 www.gmconsulting.hu www.kithirlevel.hu

×