Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014

12,195 views

Published on

Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała jako efekt ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju
Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała w oparciu o pracę społeczną mieszkańców całego Krakowa, dla których rozwój tego miasta i Dębnik nie jest obojętny
W pracach projektowych udział brali architekci, urbaniści, socjologowie miasta i przyrodnicy
W pracach opierano się o istniejące badania naukowe np.: mapę roślinności rzeczywistej Krakowa

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014

 1. 1. Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka 2014 www.zielony.org.pl
 2. 2. Miejsce Zakrzówka w Krakowie Zakrzówek
 3. 3. Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka • Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka powstała jako efekt ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju • Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała w oparciu o pracę społeczną mieszkańców całego Krakowa, dla których rozwój tego miasta i Dębnik nie jest obojętny • W pracach projektowych udział brali architekci, urbaniści, socjologowie miasta i przyrodnicy • W pracach opierano się o istniejące badania naukowe np.: mapę roślinności rzeczywistej Krakowa
 4. 4. Społeczny plan miejscowy dla Zakrzówka ZP – zieleń publiczna US – urządzenia sportowe Teren sporny między ulicami św. Jacka i Wyłom MN – zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności
 5. 5. Granice proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
 6. 6. Najczęstsze miejsca występowania chronionych gatunków (kolorowe plamki)
 7. 7. Strefy funkcjonalne projektowanego parku Strefa wypoczynku rodzinnego i sportu Strefa wypoczynku i relaksu w ciszy Strefa sportów ekstremalnych Strefa nauki
 8. 8. Pierwszy etap realizacji parku
 9. 9. Wyposażenie sportowo rekreacyjne parku A – Ścieżka edukacji ekologicznej B – Boiska sportowe i place zabaw C – Pływające kąpieliska D – Plaża E – Punkt gastronomiczny F – Pola do gry w paintball B C D E F A A
 10. 10. Wyposażenie sportowo rekreacyjne parku G – Stadnina koni z ujeżdżalnią i torami przeszkód H – Ściany wspinaczkowe J – Punkt gastronomiczny i administracja parku K – Trial park L – Skejt park M – Baza nurków J L M H K A G
 11. 11. Drugi etap realizacji parku
 12. 12. Drugi etap realizacji parku N – Centrum edukacji ekologicznej O – Centrum nurkowe P – Kryta pływalnia, fitness, sauna itp. R – Planetarium S – Przystań jachtowa na Wiśle T – Projektowany kanał ulgi dla Wisły R P N O T S
 13. 13. Strefy funkcjonalne parku - Etap 2 Strefa wypoczynku rodzinnego i sportu Strefa wypoczynku i relaksu w ciszy Strefa sportów ekstremalnych Strefa nauki
 14. 14. Ekologiczna ścieżka edukacyjna Geologiczno-historyczna ścieżka edukacyjna Ścieżka do jazdy konnej Ścieżka rowerowa Proponowany system ścieżek
 15. 15. Pływające baseny – niewątpliwie staną się kolejną atrakcją turystyczną miasta
 16. 16. Plaże (w oddali) i barierki zabezpieczające klify skalne
 17. 17. Ścieżki, ławki i kosze na śmieci tego najbardziej brakuje na Zakrzówku. Miejsca powinny sprzyjać tworzeniu lokalnych wspólnot
 18. 18. Zakrzówek to miejsce bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich Krakowian
 19. 19. Ścieżka edukacji ekologicznej na podestach, tak żeby nie niszczyć siedlisk motyli
 20. 20. Wypas łąk przez np.: konie ze stadniny sprzyja rozwojowi motyli Modraszków
 21. 21. Przykłady ze świata - Holyrood Park w Edynburgu – w samym śródmieściu Zamek w Edynburgu wraz z zabytkową starówką
 22. 22. Przykłady ze świata - Holyrood Park w Edynburgu – w samym śródmieściu Parlament Szkocji w odległości 200m od dzikiego parku
 23. 23. W Edynburgu nikt nie zamierza zabudować dzikiej przyrody, potrafią za to z niej korzystać - Holyrood Park w Edynburgu w samym śródmieściu
 24. 24. Dzika przyroda w środku Edynburga jest dodatkową atrakcją turystyczną. Czy Kraków pójdzie w ślady miasta partnerskiego jakim jest Edynburg? Zamek w Edynburgu
 25. 25. Ścieżki na podestach nad siedliskami - Park Dzintari w Jurmala na Łotwie – koegzystencja rekreacji i przyrody
 26. 26. Źródła finansowania parku • Fundusze Europejskie • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej • Jednostki rządowe i samorządowe • Organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne • Podmioty prawne i fizyczne Źródła finansowania
 27. 27. • Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Działanie 6.1 Rozwój miast Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
 28. 28. • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Działanie 5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Działanie 5.3. Opracowanie planów ochrony Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
 29. 29. • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie • Program Europa Środkowa INTERREG IV C Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
 30. 30. Dlaczego Zakrzówek powinien zostać niezabudowany ? www.zielony.org.pl
 31. 31. Miasto zrównoważone, takie które zaspokaja nasze obecne potrzeby bez ograniczania możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom
 32. 32. Struktura miasta zrównoważonego – „palce” zieleni z zewnątrz przenikają się ze zurbanizowaną strukturą miasta
 33. 33. Plan regulacyjny Kopenhagi Realizacja idei miasta zrównoważonego w praktyce
 34. 34. Kopenhaga miasto zrównoważone - realizacja planu
 35. 35. Zakrzówek awangardą naturalnej zieleni sięgającej do śródmieścia ostatnią ostoją dzikiej przyrody na Dębnikach
 36. 36. Niekorzystne oddziaływanie osiedla na możliwość wypoczynku na Zakrzówku
 37. 37. • Brak jakiejkolwiek wizji rozwoju miasta • Brak konsekwentnej polityki przestrzennej a zwłaszcza polityki dot. obszarów zielonych • Postępująca dzika zabudowa terenów zielonych na bazie wuzetek Problemy przestrzenne Krakowa •Każdy właściciel uważa że może budować na swojej ziemi •Uchylanie planów za przyczyną właścicieli i developerów •Brak planów miejscowych • Chaos przestrzenny • Brak zdefiniowanych parków miejskich i przestrzeni publicznych • Ucieczka mieszkańców z miasta do sąsiednich gmin (kultura miasta nie rekompensuje kontaktu z przyrodą i własnym domem) • Mniejsza atrakcyjność Krakowa jako terenów inwestycji Skutki Efekt
 38. 38. Recepta na problemy przestrzenne Krakowa w skali kraju zmiana ustawodawstwa dotyczącego wuzetek w skali Krakowa konsekwencja w realizacji przyjętych strategii w skali Zakrzówka wprowadzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jako elementu realizacji dotychczasowej polityki ochrony Zakrzówka oraz stworzenie tam parku miejskiego
 39. 39. Konsekwentna polityka ochrony Zakrzówka Realizowana przez Urząd Miasta Krakowa (UMK) do chwili pojawienia się Gerium 1. Poprzedni plan miejscowy - zieleń publiczna na spornym terenie 2. Nie wydawanie wuzetek i pozwoleń na budowę w rejonie Zakrzówka 3. Planowany wykup terenów zapisany w Strategii Rozwoju Krakowa 4. Zapisy w aktualnym Studium sugerujące utworzenie parku 5. Uzgodniony z mieszkańcami projekt planu miejscowego Polityka Miasta wobec Zakrzówka do chwili pojawienia się Gerium
 40. 40. Poprzedni plan miejscowy dla obszaru Zakrzówka ZP – TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ Sporny teren (ten na którym planuje się zbudowanie osiedla) był przeznaczony na zieleń publiczną
 41. 41. Zakrzówek w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa Planowane inwestycje miejskie w zakresie zieleni W obowiązującej strategii rozwoju miasta teren między ul. Jacka i Wyłom (teren sporny) przeznaczony jest do wykupu i stworzenie parku
 42. 42. Zakrzówek w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Krakowa Strefa kształtowania systemu przyrodniczego Skośne kreskowanie oznacza strefę kształtowania systemu przyrodniczego Krakowa – sporny teren znajduje się w tej strefie
 43. 43. Zakrzówek w obowiązującym Studium U5 - Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego Teren sporny wytypowany jest do realizacji parku miejskiego
 44. 44. Zakrzówek w obowiązującym Studium K2 – Środowisko przyrodnicze i kulturowe Kierunki i zasady rozwoju STREFA KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU PRZYRODNICZEGO OBSZAR JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY I ZAINWESTOWANIA. FORMA ZAINWESTOWANIA OPISANA JEST NA PLANSZY K1 (następny slajd)
 45. 45. Zakrzówek w obowiązującym Studium K1 –Struktura przestrzenna Kierunki i zasady rozwoju Strona 142 tekstu studium punkt 4. Kierunki zagospodarowania wyodrębnionych kategorii terenów: UP – TERENY O PRZEWAŻAJĄCEJ FUNKCJI USŁUG PUBLICZNYCH 1) Główne funkcje: zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni publicznej.
 46. 46. Zakrzówek w obowiązującym Studium Interpretacja zapisów obowiązującego Studium przez Towarzystwo Urbanistów Polskich • Z zapisów ustaleń Studium wynika, że na tym terenie preferowane są funkcje usług publicznych, w tym terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku przed innymi funkcjami” • „Z ustaleń Studium nie wynika, że teren pomiędzy ul. Wyłom i ul. św. Jacaka ma być przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, a zwłaszcza pod zabudowę wielorodzinną. Osoba nabywająca ten teren i planująca tam zabudowę mieszkaniową powinna się liczyć z sytuacją, że taka zabudowa nie będzie w planie miejscowym przewidywana
 47. 47. Konsekwentna ochrona Zakrzówka do pojawienia się Gerium • Przez dziesiątki lat nie wydawano żadnych pozwoleń na budowę i wuzetek na terenie Zakrzówka. • Do chwili obecnej wydano na Zakrzówku tylko jedną taką decyzję Konsekwentna polityka ochrony Zakrzówka Realizowana przez UMK do chwili pojawienia się Gerium
 48. 48. Aktualnie procedowany plan miejscowy dla Zakrzówka przed pojawieniem się Gerium OBSZAR SPORNY Niska zabudowa jednorodzinna oddalona od ulicy Wyłom o 40 metrów
 49. 49. Miasto celowo nie sprząta swoich terenów aby przekonać mieszkańców do konieczności budowy osiedla – stan istniejący
 50. 50. Poparcie społeczne 12 000 podpisów zebranych pod apelem do władz o utworzenie parku na terenie całego Zakrzówka Tekst apelu: My niżej podpisani apelujemy o skuteczną długofalową ochronę terenów zielonych na Zakrzówku, znajdujących się w granicach parku krajobrazowego. Oczekujemy konsekwentnej ochrony wartości przyrodniczych i wyłączenia spod zabudowy mieszkaniowej tego obszaru.
 51. 51. Poparcie społeczne 32 Organizacje Społeczne skrytykowały politykę przestrzenną miasta oraz opowiedziały się za wprowadzeniem zespołu przyrodniczo- krajobrazowego na Zakrzówku w liście otwartym do radnych i prezydenta Krakowa
 52. 52. Letnia środa na Zakrzówku
 53. 53. Letnia środa na Zakrzówku
 54. 54. Letnia środa na Zakrzówku
 55. 55. Letnia środa na Zakrzówku
 56. 56. Letnia środa na Zakrzówku
 57. 57. Zakrzówek nadal może pozostać zielony Dziękujemy za uwagę www.zielony.org.pl

×