Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

самостоятелна работа бел главни части_4в

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

самостоятелна работа бел главни части_4в

  1. 1. Самостоятелна работа – БЕЛ – Главни части. Просто и сложно изречение. Правопис Име __________________________________________, Клас _____, № _____, Дата___________ 1. Диктовка. _________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Главни части на изречението са: А) съществително име и глагол Б) прилагателно име и лично местоимение В) подлог и сказуемо 3. С кой въпрос откриваме сказуемото? А) Кой? Б) Какво прави? В) На кого? 4. В кое изречение има два подлога? А) Пловдив е град в Южна България. Б) Кърджали и Смолян са на юг от Пловдив. В) Кърджали, Смолян и Пловдив са в Южна България. 5. В кое изречение подчертаната дума НЕ е сказуемо? А) Песента на славея оглася полето. Б) Росата блести по листата на цветята. В) Животните уплашени се скриха в гората. 6. Постави правилния определителен член в изреченията. А) Орел___ полетя към върх___. Б) Пътник___ се качи в автобус___. В) Кораб___ приближи брег___.
  2. 2. 7. В кой ред думите са членувани правилно? А) хубоста, пазаря, учителът Б) огънът, овчара, строитела В) скромността, пожара, другарят 8. Кое изречение е сложно? А) Изречение, което съдържа едно сказуемо. Б) Изречение, което се състои от много думи. В) Изречение, което се състои от две или повече прости изречения. 9. Кое изречение е просто? А) Страшна зимна виелица покри равното поле с непрогледна мъгла. Б) Снегът вали и засипва малките къщички. В) Ако завали, ще взема чадър. 10. Добави липсващите думи, за да свържеш изреченията. А) Ще карам ски, ________завали сняг. Б) Мисли, __________ да говориш. В) Мама каза, _____ ще закъснее. 11. В кое изречение няма грешка? А) Дърветата се разлюляват, когато, излезе вятър. Б) Дърветата се разлюляват, когато излезе вятър. В) Дърветата се разлюляват когато, излезе вятър. 12. Редактирайте чрез заместване. Ястребът е граблива птица. Ястребът е много разпространен в нашата страна. Ловът на ястреби е разрешен, тъй като нанасят големи вреди. Скала за оценка: 6 оценка 5 4 3 брой ученици 18 – 20 т. (6) 15 – 17 т. (5) 11 – 14 т. (4) 8 – 10 т. (3) 0 – 7 т. (2) Максимален брой точки: 20 Брой точки за верни отговори: Оценка: Проверил: ....................... (Зл. Вълчинова) Уважаеми родители, Таблицата ще Ви информира за мястото на Вашето дете в момента. Родител: ...................... 2
  3. 3. Диктовка Буря Нощта обгърна селото. Дърветата рисуваха върху ясното небе черните си грамади. Светулките чертаеха огнените си знаци в мрака, а щурците запяха със своите сипкави и плахи звуци. Изведнъж вятър разклати дърветата и овошките зашумяха неспокойно. Птичките се свиха в тревожно очакване, а животните потърсиха сигурно убежище. Гората се притаи. Светкавици замятаха кратки блясъци. Оглушително изтрещя гръмотевица и природата потъна в тайнствен и зловещ мрак. Йордан Йовков

×