Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Движение и енергия-тест2-4 клас

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Движение и енергия-тест2-4 клас

  1. 1. Движение и енергия – тест Име_________________________________________ Клас___, №____, Дата__________ 1. Въртене наричаме движението, при което тялото: а) се движи в една постоянна посока б) се люлее, преминавайки през равновесното си положение в) описва окръжност около оста си 2. Слънчевите лъчи се разпространяват: а) неправолинейно б) праволинейно в) кръгово 3. Звукът се разпространява, извършвайки: а) криволинейно движение б) трептене в) въртене 4. Причина за падането на ябълката от дървото е въздействието на: а) мускулната сила б) силата на привличане в) силата на триене 5. Как влияе силата на триене върху движещите се тела? а) ускорява движението б) телата забавят движението си в) не влияе по никакъв начин 6. Източниците на звук са: а) свободно падащите тела б) въртящите се тела в) трептящите тела 7. Звукът НЕ се разпространява в: а) течности и газове б) твърди тела в) празно (безвъздушно) пространство 8. Шумът е: а) неприятен звук б) приятен звук в) понякога приятен звук 9. Енергията е: а/ причина, която променя състоянието на едно тяло под въздействието на друго тяло б/ изменение на положението на едно тяло спрямо друго, прието за неподвижно в/ способността на едно тяло да извършва работа 10. Запасена енергия има в: а) огъня б) природните горива и храните в) бягащо животно 11. Кой продукт на горенето трябва да се постави на празното място в схемата? гориво + кислород → вода + + енергия а) светлина б) въглероден диоксид в)кислород 12. Кой от изброените източници на енергия не замърсява въздуха? а) въглища б) слънцето в) природен газ 6 5 4 3 2 13. През звукоизолаторите звукът: а) преминава трудно б) преминава лесно в) друг отговор Скала за оценяване 12 - 13 т. 10 - 11 т. 8 - 9 т. 6 -7 т. 5 и по-малко точки
  2. 2. Движение и енергия – тест Име_________________________________________ Клас___, №____, Дата__________ Оценка: ........................... Проверил: ................... Родител:...................... Уважаеми родители, оценка брой ученици Таблицата ще Ви информирa за мястото на Вашето дете в момента 6 5 4 3 2

×