Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Час на класа_2клас

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Час на класа_2клас

  1. 1. Знания, умения, Седм.№ Дата Тема на урока БД ГЗ възпитателни цели Бележки и задачи І Запознаване с ПДУ. Инструктаж за Запознаване ПДУ , с безопасност. Запознаване със задълженията основните задължения на1. на учениците по Правилника за осигуряване учениците и осигуряване на безопасни условия на обучение, на тяхната безопасност възпитание и труд ІІ Формиране на знания за БД №1– Отивам на училище с обществен основните компоненти на транспорт2. уличното движение и Знам къде и как да чакам автобус – пътните превозни теоретично обучение. средства. ІІІ Понятие за стихийните ГЗ №1 – Стихийни бедствия (земетресение и бедствия, същност и3. наводнение), причини за тяхното възникване правила за безопасно и защита от тях поведение. ІV Формиране на умения за БД № 2 – Знам къде и как да чакам автобус –4. пътуване с обществен наблюдение транспорт. V Защо ходя на училище,5. Моето училище – моят втори дом как да го пазя чисто. VІ Формиране на добри6. Моите права и задължения взаимоотношения между съучениците. VІІ Запознаване с живота и7. Народните будители делото на народните будители.
  2. 2. VІІІ БД №3 – Знам къде и как да чакам автобус – Формиране на умения за8. основни правила за безопасност при чакане пътуване с обществен на обществено превозно средство транспорт. ІХ Внимание при игра, спазване на правилата и9. Игрите и шегите могат да са опасни опазване на живота и здравето. Х ГЗ №2 – Детски противогаз (ДП-1), Запознаване с необходимост и правила за ползване. предназначението и10. Памучно-марлена превръзка- изготвяне и устройството. Правила за поставяне използване. ХІ Как да се предпазим от вирусни и простудни Как да се предпазим –11. заболявания здравна беседа. ХІІ Формиране на знания и умения за безопасно БД №4 – Знам как да се държа като пътник в предвижване, етика на12. обществено превозно средство поведение в общ. транспорт, уважение към по-възрастните. ХІІІ Екологично възпитание,13. Ученето – трудно и лесно спазване на чистота и опазване на здравето ХІV Запознаване с коледните14. Коледа – традиции и обичаи традиции и обичаи. ХV Да научим учениците да15. Моите зимни игри се предпазват при зимни условия. ХVІ Създаване на хигиенни16. Здрави, чисти и приветливи навици и здравна култура.
  3. 3. ХVІІ Етика на поведение в БД №5 – Знам как да се държа като пътник в обществения транспорт,17. обществено превозно средство уважение към по- възрастните. ХVІІІ Разговор за любимите занимания през18. Моето свободно време у дома – хоби и игри свободното време на учениците. ХІХ Създаване на нагласа за19. Разговор за успеха и дисциплината учебен труд и спазване на училищния ред. ХХ Да се изградят ГЗ №3 – Изучаване и практическо усвояване практически умения и20. на училищния план за защита при бедствия и навици за поведение при аварии екстремни ситуации. ХХІ Запознаване с живота и21. Васил Левски – живот и дело делото на Апостола, преклонение към героя. ХХІІ Моята лична библиотека. Книгите – как да ги Беседа за избора и22. избираме и как да ги пазим опазването на книгите. ХХІІІ Защо се чества, какъв23. Да се подготвим за празниците – 3 март и 8 празник е. Запознаване с март историческите личности. ХХІV Пресичане на места със БД №6 – Знам как да слизам от автобус и светофар, поведение24. пресичам правилно преди и по време на пресичане. ХХV От какво възниква пожар ГЗ №4 – Професията на пожарникаря.25. и защо е опасен. Как да Съобщение за пожар действаме.
  4. 4. ХХVІ Подготовка за посрещане26. Пролетно събуждане на пролетните празници ХХVІІ Знания за разделното събиране на отпадъци,27. Разделно събиране на отпадъците рециклиране, повторна употреба; грижи за околната среда ХХVІІІ Формиране на знания и БД №7 – Практическо упражненние- умения за безопасно пре наблюдаване на деца при слизане и28. сичане, етика на пресичане зад и пред спряло превозно поведение на пътното средство платно. ХХІХ Формиране на знания и умения за първа помощ29. ГЗ №5 – Изгаряния и измръзвания при изгаряне и измръзване. ХХХ Формиране на знания и БД №8 – Упражняване на основните правила умения за безопасно30. за безопасност при слизане и качване в ПС пресичане, етика на и при пресичане поведение на пътното платно. ХХХІ 24 май – Ден на българската просвета и Беседа за създаването на31. култура и на славянската писменост славянската писменост. ХХХІІ Равносметка на учебния32. Иде лято труд през годината. Насоки за лятото.

×