Posledni ukol kp il

717 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Posledni ukol kp il

  1. 1. 1. ArgumentacePopis českého literárního undergroundu jako kulturního fenoménu jsem si zvolila, protože měosobnosti i tvorba tohoto prostředí vždy fascinovaly. Studuji český jazyk a literaturu a zrovnatomuto velmi zajímavému období se na seminářích téměř nevěnuje pozornost, což je dlemého názoru nesmírná škoda. Text je součástí mé bakalářské práce, která nese název Projevytřetí vlny českého literárního undergroundu v tvorbě J. H. Krchovského. Kapitola s názvemDefinice českého literárního undergroundu je představuje úvod mé bakalářské práce, kdepopisuji tento český fenomén v celé jeho šíři. 2. AnotaceTato práce se zabývá definicí a popisem českého literárního undergroundu. Jedná se pouze okapitolu, která bude obsahem bakalářské práce s tématem Projevy třetí vlny českéholiterárního undergroundu v tvorbě J. H. Krchovského. Práce vychází z poznatků teoretikaMartina Pilaře, který ve své publikaci Underground aneb Kapitoly o českém literárnímundergroundu tomuto fenoménu velmi podrobně věnuje.V první části je definice českého literárního undergroundu, následuje vymezení hlavníchznaků, vysvětlení rozdílu mezi pojmy disident a underground, periodizace a popis EdicePůlnoc. 3. Klíčová slovačeský literární underground, disident, vlna, podzemí 4. Odůvodnění výběru použitých zdrojů  Martin Pilař- Underground 1. velmi podrobný popis tohoto kulturního fenoménu 2. popis českého prostředí (tomuto tématu se nevěnuje mnoho autorů) 3. vhodná literatura, autor je literárním teoretikem a undergroundem se zabývá několik let 4. v publikaci jsou zmíněny i všechny důležité osobnosti tohoto prostředí 5. kniha je napsaná dobře čtivou a zajímavou formou
  2. 2.  Milan Exner- Bezdůvodně tedy právě proto (časopis Tvar) 1. článek je v elektronické podobě přístupný i na internetu 2. článek se věnuje tvorbě Krchovského, což je stěžejní pro mou diplomovou práci a sekundární literatury o tomto autorovi je velmi málo 3. časopis Tvar se soustřeďuje na současnou českou literaturu 4. v tomto časopise publikují významní literární teoretikové 5. článek představuje shrnutí básníkovy osobnosti, charakterizuje jeho poetiku a vybrala jsem si jej hlavně pro konfrontaci názorů různých literárních teoretiků na osobnost Krchovského  MACHOVEC, Martin. Edice Půlnoc. Slovník české literatury [internetový portál, online]. Přístupné na:<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1806&hl=Bond y+> 1. portál slovnikceskeliteratury.cz používám velmi často, protože pod jednotlivými hesly představuje všechny důležité osobnosti české literatury, podává základní informace o edicích, nakladatelstvích a literárních časopisech 2. jedná se o elektronickou verzi Slovníku české literatury (který je v několika svazcích) 3. autory jednotlivých hesel jsou literární teoretikové (a ne běžní uživatelé internetu) 4. pokud využívám tento portál, šetřím si čas (nemusím ztrácet čas cestou do knihoven) 5. o Edici Půlnoc není napsáno mnoho, ale je podstatné tuto Edici v kontextu mé práce zmínit, proto je heslo Martina Machovce ve slovníku důležitým zdrojem pro mou práci Definice českého literárního undergrounduAnglické slovo „underground“ do češtiny překládáme jako „podzemí“, z čehož i bez velkýchznalostí české literatury můžeme odvodit, že se jedná o literaturu, která se před něčím ukrývá.Undergroundová literatura, která bývá někdy označovaná i jako „literatura podzemí“ se totižvelmi liší od politických nebo kulturních konvencí, které jsou ve své době považovány zaurčující.1 Vymezením pojmu český literární underground se ve své práci Underground anebKapitoly o českém literárním undergroundu zabývá Martin Pilař. Vychází i z definiceundergroundu Martina C. Putny, esejisty a literárního kritika, který se ve své eseji My všichni1 PILAŘ, Martin. Underground: Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno: Host, 1999, s.23-24.
  3. 3. buřiči a měšťáci (1994) soustředí na „onen typ podzemí, kam se vstupuje dobrovolně, kdyprimárním motivem není vyděděnost z normálního světa a neschopnost se v něm uchytit aprosadit (aniž by tu byla zcela bez role), nýbrž jeho vědomé odmítnutí, negace, zhnusenísystémem jeho hodnot, nebo lépe: výkladem, jaký obecným hodnotám normativně dává.“21.1 Znaky českého literárního undergrounduDle Putny člověka do podzemí většinou dovedou následující kroky: 1. odpor k oficiálnímu světu a jeho kultuře 2. odchod z něho 3. sdružení s lidmi podobně uvažujícími 4. vytváření jiného, paralelního světa s jinou kulturou a jinými hodnotami. Putna jako příklad uvádí například beatníky, hippies, punkery, dekadenty aj. Jedná seo skupiny autorů, které tyto čtyři rysy spojují a kteří nechtěli tvořit tak, jak jim oficiálníkultura „přikazovala“. 3 Zajímavá je i definice Milana Exnera, básníka, prozaika i literárního teoretika, kterýrozděluje underground na určité skupiny:  underground sociální a underground literární  underground svobodný a underground v podmínkách totalitního politického režimu Dle Exnera byl v Česku sociální underground často vynucený. Konkrétně Krchovskéhozařazuje do této skupiny, tvrdí však, že literárně patří jinam.4 Pilař se dále inspiruje diplomovou prací Johanny Possetové, které se zde zabývalačeskými samizdatovými tiskovinami a shrnula zde rysy českého literárního undergroundu doněkolika bodů.Znaky českého literárního undergroundu dle Possetové jsou: 1. Vytváření nezávislé kultury zavrhující jakýkoliv kontakt s establishmentem 2. Radikální odmítání jakéhokoliv nátlaku 3. Zřeknutí se závazného uměleckého programu2 Tamtéž, s.14.3 Tamtéž, s.14.4 EXNER, Milan. Bezdůvodně tedy právě proto. Tvar, 1997, roč.8, č.15, s.22.
  4. 4. 4. Zdůrazňování autentičnosti v životě 5. Zdůrazňování autentičnosti v umělecké tvorbě 6. Vymezení vůči totalitním strukturám 7. Odklon od společenských norem Definicí undergroundu existuje několik. Jedná se o poměrně složitý fenomén, jehoždeskripce a analýza ještě není u konce. Vesměs se ale literární teoretikové shodují na podobněformulovaných rysech.1.2 Disident versus underground Dle Pilaře se český literární underground v posledním dvacetiletí postupně ustalujev označení literárních aktivit, které jsou spjaty s jistými časovými obdobími (zejména 50. a70. léta) a s jistými místy (hlavně Praha, Mostecko, Brno, Přelouč aj.). Underground je takéspjat s určitými samizdatovými edicemi nejdůležitější jsou však konkrétní vůdčí osobnostiurčitého období.5 V českém prostředí se často mísí a nesprávně užívají pojmy „underground“ a„disident“. „Underground“ je obvykle chápán jako prostředí, zatímco „disident“ jako lidskýfaktor. Slovo „disident“ pochází z latiny (dissidere =být vzdálen) a od 60. let se takto označujíobčané komunistických zemí, kteří otevřeně nesouhlasí s totalitní politikou. Český disident byl známý svou organizovanou politickou aktivitou, ale prvotnípředstavitelé českého literárního undergroundu se politicky vůbec neangažovali. Pojem„underground“ pak chápeme nejen jako prostředí, ale i jako kulturní fenomén. Představiteléundergroundu pak spolu s disidenty tvořili paralelní kulturu.6 I. M. Jirous, jeden z hlavníchteoretiků českého undergroundu uvádí, že „cílem undegroundu u nás je vytvoření druhékultury. Kultury, která bude naprosto nezávislá na oficiálních a komunikačních kanálech aspolečenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment. Kultury, kteránemůže mít za cíl destrukci establishmentu, protože by se mu tím sama vehnala do náruče.“71.3 Periodizace Po seznámení s pojmem underground a český literární underground je třeba zmínit iperiodizaci, která je pro české prostředí velmi důležitá. Opět existuje několik rozdělení,5 PILAŘ, Martin. Underground: Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno: Host, 1999, s.14.6 PILAŘ, Martin. Underground: Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno: Host, 1999, s.23-24.7 Tamtéž, s.24.
  5. 5. teoretikové určitá období nazývají různě. Dle Martina Pilaře je periodizace undergroundunásledující:  První vlna českého undergroundu v 50. letech  Americký underground konce 60. let a jeho vliv na český kulturní kontext  Pražský underground v 70. letech  V letech nedávných a dnes Pro srovnání uvádím i periodizaci Martina Machovce, který underground ve své studiiŠestnáct autorů literárního podzemí (1948-1989) rozdělil takto:  Průkopníci (E.Bondy, I.Vodseďálek, B.Hrabal)  60. a 70. léta-vlivy undergroundu amerického (M.Knížák, M.Koch, V.Brabenec, P.Zajíček, F.Pánek, I.M.Jirous, Q.Machulka, J.Vondruška, M.Jirec)  80.léta-nejmladší podzemní generace (J.Topol, J.H.Krchovský, P.Placák, L.Marks aj.) Pilař uvádí, že termín underground je v českém prostředí známý až od 70. let, kdy hozačal používat I. M. Jirous. Díky němu se tento výraz začal používat tak často, že ho nyníchápeme jako odborný termín. Dále vysvětluje pojem „vlna undergroundu“, označuje takobdobí, kdy došlo k výrazným aktivitám ze strany spisovatelů a vznikla tak základní stěžejnídíla.81.4 Edice Půlnoc Pro první vlnu, ale i pro celý underground měla velký význam Edice Půlnoc (název jepravděpodobně inspirován ilegální francouzskou edicí Les Editions de Minuit). Jedná se ojednu z prvních samizdatovcýh edic po roce 1948, kterou na přelomu let 1950 a 1951 založiliEgon Bondy a Ivo Vodseďálek. Chtěli vytvořit edici, která by sloužila zejména neoficiálnímuvydávání jejich vlastních textů, zároveň ale chtěli rozšiřovat texty svých přátel, kteří vytvořilivolný okruh edice. Sem patří právě představitelé první vlny undergroundu. V Edici Půlnocvyšla například díla Bondyho Totální realismus (1950), text Bohumila Hrabala Co je poesie?(1952) aj.98 PILAŘ, Martin. Underground: Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno: Host, 1999, s.30.9 MACHOVEC, Martin. Edice Půlnoc. Slovník české literatury [internetový portál, online]. 2010[cit. 6.11 2012].Dostupné z: < http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1806&hl=Bondy+>
  6. 6. Použitá literatura:EXNER, Milan. Bezdůvodně tedy právě proto. Tvar, 1997, roč.8, č.15, 24 s.MACHOVEC, Martin. Edice Půlnoc. Slovník české literatury [internetový portál, online].2010[cit. 6.11 2012]. Přístupné na:<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1806&hl=Bondy+>PILAŘ, Martin. Underground, Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno:Host, 1999.177 s.

×