Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proposal prof latif

2,348 views

Published on

proposal

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proposal prof latif

 1. 1. proposal<br />KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN<br />ZULKIFLI BIN ABU BAKAR<br />M20102000721<br />M10<br />
 2. 2. Tajuk Penyelidikan : Menilai Keberkesanan RisalahAnti Merokok Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Dan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang.<br />
 3. 3. BAB 1<br />PENGENALAN<br />
 4. 4. LATAR BELAKANG KAJIAN<br />Kajianinidijalankanuntukmeninjaupengetahuanpelajar yang berumurdari 17 hingga 18 tahundisebuahsekolahdi Daerah Kajang, Selangor<br />Seramai 60 orangpelajarakandipilihsecararawakuntukmenjawabsoalan yang disediakanmelaluiborangsoalselidik yang diedarkan.<br />
 5. 5. Kenyataan masalah<br />Berlaku pada kebanyakkan remaja masa kini. <br />Merokok menyumbang kepada lebih 25 jenis barah antaranya barah mulut, paru-paru, tekak, perut, pundi kencing, pankreas dan ginjal. <br />Menurut infosihat.gov.my, 30% remaja lelaki berumur 12 hingga 18 tahun terlibat dengan gejala merokok manakala bilangan remaja perempuan yang merokok juga semakin bertambah. <br />
 6. 6. Kenyataan masalah<br />Kajian Kementerian Kesihatan Malaysia ke atas remaja yang dilakukan dalam tahun 2004 dan 2008 menunjukkan peratus remaja yang terjebak dengan gejala merokok telah meningkat dari 4% hingga 8%. <br />
 7. 7. Tujuankajian<br /> Kajian ini dijalankan bertujuan, menilai keberkesanan risalahanti merokok seperti poster,iklan di televisyen dan radio di kalangan remaja khususnya pelajar sekolah tentang kempen seperti kempen kesihatan Tak Nak Merokok serta Kempen Nafas Baru Bermula Ramadan seterusnya memberi cadangan bagi penambahbaikkan yang lebih sesuai.<br />
 8. 8. Objektifkajian<br />Objektif Umum <br />Kajian ini tertumpu untuk menilai keberkesanan risalah anti merokok di kalangan remaja khususnya pada pelajar Tingkatan 5 dan 6 di Sekolah Menengah Tinggi Kajang, Selangor Darul Ehsan. <br />
 9. 9. Objektif Spesifik <br />Menilai keberkesanan risalah anti merokok dikalangan para pelajar tingkatan lima dan enam SMK Tinggi Kajang.<br />Mengenalpasti masalah atau komplikasi yang mungkin berlaku dikalangan pelajar akibat kurang keberkesanan risalah anti merokok.<br />Mencadangkan langkah-langkah sesuai untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepentingan risalah anti merokok.<br />
 10. 10. Hipotesis<br />Terdapatperbezaanpengetahuanpelajarterhadaprisalah anti merokokdikalanganpelajartingkatanempatdan lima SekolahMenengahKebangsaanTinggiKajang.<br />
 11. 11. Hipotesis null<br />Tidakterdapatperbezaanpengetahuanpelajarterhadaprisalah anti merokokdikalanganpelajartingkatanempatdan lima SekolahMenengahKebangsaanTinggiKajang.<br />
 12. 12. BAB 2 <br />KAJIAN LITERATUR<br />
 13. 13. Literatur<br />MenurutDatuk Dr Aizai Azan Abdul Rahim yang merupakanPakarPerundingKardiologiInstitutJantung Negara ( IJN ) dalampenyelidikanterbarunyatentangpenyakitsekatanpulmonarikronik ( COPD ), beliauadamengatakanbahawaseramai 70% remaja ( pelajarsekolah ) dinegarainiadakeinginanuntukberhentimerokokmalahanpernahmendapatkankhidmatnasihatuntukberhentiberbandinggolongandewasa yang merokok<br />
 14. 14. Literatur<br />MenurutsatukajiandisiarkandidalamUtusan Malaysia Online, jumlahpelajarmerokokketikaberpakaianseragamsekolahmeningkatsekurang – kurangnya 30 peratusberbandingsedekad yang lalu. ( Utusan Malaysia Online/Arkibberita/22042004/Aziz Ishak )<br />
 15. 15. Literatur<br />MenurutProf. Madya Dr. Khalib Abdul LatiffiaituPakarPerubatanPromotifdanPerundingKesihatanPerilaku Hospital UniversitiKebangsaan Malaysiamenyatakan, ramaiparapelajarpelajarsekolah yang ‘memilih’ untukterlibatdengangejalamerokokkeranafaktorpersekitaransekeliling. Prof. Madya Dr. Khalib Abdul Latiffmenyifatkangejalamerokokiniadalahamalanikut – ikutanterutamajikaditunjukkanolehibubapa, pengaruhrakansebayadanmasyarakatsekeliling.<br />
 16. 16. BAB 3<br />METODOLOGI KAJIAN<br />
 17. 17. Design dan metodologi kajian yang akan digunakan<br />Kajian yang dijalankanakanmenggunakankaedahborangkajiselidik yang akandiedarkansecararawakkepada60 respondenuntukmenjawabsoalan yang akandiedarkan. Respondeniniterdiridaripadapelajar –pelajartingkatan lima danenam SMK TinggiKajang.<br />Data yang diperolehiakandianalisamenggunakan SPSS v13 untukmin,mod,mideandan lain-lain<br />
 18. 18. Rujukan<br />AkhbarHarian Metro, Metro Ahad, MukaSurat E6 & E7 Sihat, TerapiHentiMerokokPerlukanBantuanPakarBertauliah, 31 Mei 2009. ( Data Mentah )<br />AkhbarMingguan Malaysia, Kesihatan, MukaSurat 2 & 3, SemakinRamaiRemajaMerokok, Ahad, 30 Mei 2010. ( Data Mentah )<br />Utusan Malaysia Online, Timurhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0213&pub=utusan_malaysia&sec=Timur&pg=wt_06.htm&arc=hiveArkib 13 Febuari 2009,TegasKuatKuasaLaranganJualRokokKepadaPelajar. ( 7 Julai 2010 )<br />Utusan Malaysia Online, LaporanKhas, Arkib 10 febuari 2009, GejalaPelajarMerokokSerius, http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0210&pub=utusan_malaysia&sec=Laporan_Khas&pg=lk_01.htm&arc=hive ( 13 Julai 2010 )<br />
 19. 19. Rujukan<br />WHO international website, Tobacco Free Initiative - Research Policy and Development Youth and Tobacco, Health Effects Of Smoking Among Young People, http://www.who.int/tobacco/research/youth/health_effects/en/( 2 Ogos 2010 )<br />ModulBerhentiMerokok, ModulProjekNafasBaruBermula Ramadan 1424 H, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:F7qolwiPJRYJ:www.dph.gov.my/kpas/tc/images/pdf/Ramadhan.pdf+modul+berhenti+merokok.pdf&hl=en&gl=my&pid=bl&srcid=ADGEEShnm8SSvOt1SQ2xIxTCO-bQHlAJSR_M2a5B3NIZjz4Vq9p53zWmEiW3vDcJzoE6yZ1isTcmSnlzfJGEXf9kT6AZSVWlnJEfPyx1-gXuZIYbm2tVoEG8gnZcHtSLNP6ELccxZOyL&sig=AHIEtbQ1idJgsHBK1dr1-ayb89Y-tg1-GA( 2 Ogos 2010 )<br />Laman web rasmi Hospital Bentong, FaktaTentangRokok, http://hspben.moh.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=140( 6 Ogos 2010 )<br />
 20. 20. Rujukan<br />Laman web rasmi Info Sihat, Kempen TAK NAK!, http://www.infosihat.gov.my/taknak/KempenTakNak.php( 14 Ogos 2010 )<br />World Health Organisation PDF, Tobacco Free Action, http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_NMH_TFI_03.01.pdf( 22 Ogos 2010 )<br />Utusan Malaysia Online, Rencana, Arkib 27 Mei 2009, BendungGejalaMerokok Di KalanganPelajar, http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=1999&dt=0527&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=ot_02.htm&arc=hive( 20 Julai 2010 )<br />Utusan Malaysia Online, Rencana Aziz Ishak, Arkib 22 April 2004, TegasTerhadapPerokokRemaja,http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2004&dt=0422&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=re_04.htm&arc=hive( 21 Julai 2010 )<br />

×