Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stars model

451 views

Published on

STARS Model By Siti Nor Fazliana Binti Haron Siti Norbaizura Binti Rahim

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stars model

 1. 1. MTM 6013 TEORI DAN REKABENTUK INSTRUKSIONAL Group Members : Siti Nor Fazliana Binti Haron ( M20091000494 ) Siti Norbaizura Binti Rahim ( M20092001237 ) “ PROPOSAL” Lecturer : Dr. Ahmad Zamzuri Mohammad Ali
 2. 2. Pengenalan Aplikasi web merupakan aplikasi yang boleh diakses oleh pengguna menggunakan jalur lebar internet yang disediakan kebiasannya secara percuma, antara aplikasi web yang boleh diakses oleh pengguna seperti Facebook, Twitter, Friendster dan sebagainya. Aplikasi web yang telah dipilih untuk diaplikasikan di dalam kelas ialah Twitter. Twitter merupakan jaringan sosial dan micro-blogging atau blog mikro atau dapat dikatakan sebuah jaringan sosial di mana pengguna boleh berhubung dengan pengguna lain.
 3. 3. Model ID yang digunakan untuk mengaplikasikan Twitter di dalam kelas ialah STARS model. STARS model terdiri daripada 5 fasa yang terlibat iaitu : Fasa pertama S : Start to get information, Fasa kedua T : Try to decorate, Fasa ketiga A : Apply to project, Fasa keempat R : Rehearse dan Fasa kelima S : Send to test.
 4. 4. <ul><li>ID MODEL ( STARS model ) </li></ul><ul><li>Fasa pertama Start to get information </li></ul><ul><li>Pada bahagian ini maklumat asas berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan haruslah diketahui dengan jelas dan segala maklumat yang diperolehi dianalisi, antara mak lumat yang perlu diambil kira dari segi: </li></ul><ul><li>Ciri-ciri umum pelajar </li></ul><ul><li>Mengenalpasti pelajar yang terlibat, dalam aktiviti ini pelajar yang terlibat iaitu dalam kelas Sains bagi Fakulti Sains dan Kognitif. Aktiviti ini akan dijalankan di makmal komputer yang boleh memuatkan seramai 40 orang pelajar dengan keperluan komputer yang lengkap. </li></ul><ul><li>Jumlah pelajar yang akan terlibat dalam lingkungan 38 orang di mana mojoriti terdiri dari kaum melayu, 10 orang palajar kaum cina dan 5 orang orang pelajar kaum india. </li></ul><ul><li>Pelajar terdiri dari pelbagai taraf ekonomi dan mojoriti daripada mereka tinggal di kawasan Bandar. Topik yang akan dipersembahkan dalam aplikasi web haruslah bersesuain dengan bidang yang diajar iaitu untuk kesihatan ( pelajar Sains). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Ciri-ciri Media </li></ul><ul><li>Media yang dipilih berdasarkan kesesuain web aplikasi yang akan digunakan iaitu berdasarkan web aplikasi Twitter. Penggunaan media yang penting dalam aplikasi web ini iaitu peralatan komputer mestilah mempunyai sambungan kepada internet. </li></ul><ul><li>Dalam kelas ini bahasa pengantar yang akan digunakan iaitu Bahasa Melayu agar semua pelajar boleh memahami dengan baik sesi pengajaran. </li></ul><ul><li>Peralatan media teknologi yang dikenalpasti diperlukan seperti projekter LCD untuk membantu dalam pengajaran dan tutorial yang akan dilakukan oleh para pengajar sebelum diaplikasikan oleh para pelajar menggunakan komputer masing-masing. </li></ul><ul><li>Media yang diperlukan juga termasuk pembesar suara, microphone untuk menyampaikan apa yang disampaikan dalam tutorial berkaitan dengan aplikasi Twitter. Selain daripada itu media seperti gambarajah, video yang berkaitan dengan topik yang akan diajar diperlukan untuk dimasukkan dalam aplikasi Twitter. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Fasa kedua : Try to decorate </li></ul><ul><li>Menggunakan maklumat yang diperolehi dari fasa pertama dan cuba untuk menentukan cara pembelajaran yang akan diajar kepada pelajar. </li></ul><ul><li>Cara pengajaran yang dipilih iaitu : </li></ul><ul><li>Demonstrasi kepada pelajar </li></ul><ul><li>Pada peringkat permulaanya tenaga pengajar akan memberi penerangan sedikit sebanyak mengenai aplikasi Twitter yang akan digunakan dalam sesi pengajaran, setelah memberi penerangan sedikit sebanyak mereka akan didedahkan gambaran secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Teknik demonstrasi yang dilakukan dapat memberi tindak balas dua hala antara tenaga pengajar dan pelajar. Pada fasa ini, kaedah cara pengajaran boleh diubah mengikut kesesuain dengan persekitaran suasana pembelajaran. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Pembahagian dua kumpulan </li></ul><ul><li>Dalam proses demonstrasi untuk membolehkan pengajaran berjalan dengan baik, dua kumpulan akan dibahagikan mengikut kumpulan berlainan jantina untuk mereka mengadakan perbincangan secara berkumpulan dan mengadakan pengujian pada fasa berikutnya. </li></ul><ul><li>pembelajaran. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Fasa Ketiga : Apply to project </li></ul><ul><li>Fasa ini merupakan fasa perlaksanaan teknik pengajaran yang dipilih dalam fasa kedua. </li></ul><ul><li>Teknik demonstrasi di mana tenaga pengajar akan menunjukkan demonstrasi secara tutorial dengan menggunakan Twitter, pendaftaran Twitter dan topik yang akan dipilih melalui Twitter. </li></ul><ul><li>Dalam proses perlaksanaan segala fungsi yang berkaitan dengan Twitter akan didemostrasikan. </li></ul><ul><li>Twitter. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Setelah proses demonstrasi siap sepenuhnya tenaga pengajar akan meminta pelajar untuk membuka Twitter menggunakan komputer masing-masing.. </li></ul><ul><li>Teknik pengajaran ini mempunyai interaksi secara dua hala, kerana tenaga pengajar dengan pelajar dapat berforum menggunakan aplikasi Twitter. </li></ul><ul><li>Fasa keempat : Rehearse </li></ul><ul><li>Pada fasa ini pengujian akan dilakukan, ujian dilakukan terhadap dua kumpulan tersebut untuk menguji tahap penggunaan mereka terhadap aplikasi Twitter ini. Dalam fasa ini terdapat proses : </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Pengukuhan </li></ul><ul><li>Pengukuhan </li></ul><ul><li>Merupakan struktur pengukuhan untuk memastikan apa yang diajar disampaikan dengan berkesan, pengukuhan boleh dilakukan dengan pelbagai cara, bagi aktiviti ini pengukuhan akan dilakukan dengan aktiviti perbincangan samaada mengadakan forum dalam Twitter. </li></ul><ul><li>Penglibatan mereka boleh dilihat dengan penglibatan menggunakan perkidmatan akaun Twitter untuk berforum. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Fasa kelima :Send to test </li></ul><ul><li>Penilaian </li></ul><ul><li>Proses untuk menilai keberkesanan daripada proses pembelajaran menggunakan aplikasi Twitter. </li></ul><ul><li>Proses penilaian boleh dilakukan dengan melihat penglibatan dari kedua-dua kumpulan ini dalam menggunakan aplikasi Twitter. </li></ul><ul><li>Selain dari itu juga fasa penilaian juga boleh dilakukan dengan mengadakan ujian untuk menilai tahap kefahaman mereka samaada megedar borang kaji selidik dan sebagainya. </li></ul>
 12. 12. Pengulangan Penglibatan mereka dalam menggunakan akaun Twitter akan dilihat melalui hasil berbandingan melalui dua kumpulan dengan melihat tahap penglibatan mereka menggunakan Twitter. Jika terdapat pelajar yang tidak mengambil bahagian dalam aplikasi ini, tenaga pengajar boleh mengulang kepada tutorial kepada para pelajar.
 13. 13. SEKIAN TERIMA KASIH….. Q&A

×