Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.Бэлгийн эс хромосомын ямар бүрдэлтэй вэ?А.Гаплиод б.Диплоид в.триплоид2.Митоз хуваагдлын дүнд нэг эх эсээс хэдэн төл эс...
Эр бэлгийн эс /n/  Өнгөн эс /n/       Зигот /n/     Нэгэн бие махбод       хөгжинө.
Бодгаль биеийн хөгжил   11-р анги     Биологийн багш С.Алтанзул
Àìüä áèåèéí ¿ð õºâðºëèéí õºãæëèéã òàíèí ìýäýõ,¿åøàòààð íü àíãèëæ òýäãýýðò ÿìàð ¿éë ÿâö ÿâàãäàõûã    òàéëáàðëàõ
1.Íýãýí áèåèéí õºãæèë íü ÿìàð ¿å øàòûãäàìæèæ ÿâàãääàã áîëîõûã ìýäýõ 2.¯ð õºâðºëèéí äàâõðààíû òóõàé ,áèåìàõáîäûí ýä,ýðõòí¿...
Ýð áýëãèéí ýñ   /n/    Çèãîò  Õºâðºëèéí ªíäãºí ýñ         /2n/  õºãæèë                 ...
Õºâðºëèéí õºãæèë      Õºâðºëèéí äàðààõ õºãæèë Æèæèãðýí   Ãàñòðóëûí øàò  Øóóä õºãæèë   Øóóä áóñõóâààãäàõ øàò  ...
Õºâðºëèéí õºãæèë      Õºâðºëèéí äàðààõ õºãæèë Æèæèãðýí    Ãàñòðóëûí øàò  Øóóä õºãæèë    Øóóä áóñõóâààãäàõ ...
1    2    3  4  5      6
Îõèä,õºâã¿¿äèéí øèëæèëòèéí íàñàíä  ãàðäàã ººð÷ëºëò¿¿ä,õ¿íèé íàñíû    ¿å÷ëýëèéã ìýäýæ èðýõ
11g ontogenez
11g ontogenez
11g ontogenez
11g ontogenez
11g ontogenez
11g ontogenez
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11g ontogenez

3,387 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

11g ontogenez

 1. 1. 1.Бэлгийн эс хромосомын ямар бүрдэлтэй вэ?А.Гаплиод б.Диплоид в.триплоид2.Митоз хуваагдлын дүнд нэг эх эсээс хэдэн төл эс үүсэх вэ? А.2 б.4 в.83.Бэлгийн эсийн хуваагдала.Амитоз б.Митоз в.Мейоз4.Эр,эм бэлгийн эсүүд нэгдэнүр тогтох маягаар явах үржил а.Бэлгийн б.Бэлгийн бус в.Партеногенез5:Эр бэлгийн эс хаана боловсордог вэ?А.Үрэвчинд б.Өндгөвчинд в.Умайд
 2. 2. Эр бэлгийн эс /n/ Өнгөн эс /n/ Зигот /n/ Нэгэн бие махбод хөгжинө.
 3. 3. Бодгаль биеийн хөгжил 11-р анги Биологийн багш С.Алтанзул
 4. 4. Àìüä áèåèéí ¿ð õºâðºëèéí õºãæëèéã òàíèí ìýäýõ,¿åøàòààð íü àíãèëæ òýäãýýðò ÿìàð ¿éë ÿâö ÿâàãäàõûã òàéëáàðëàõ
 5. 5. 1.Íýãýí áèåèéí õºãæèë íü ÿìàð ¿å øàòûãäàìæèæ ÿâàãääàã áîëîõûã ìýäýõ 2.¯ð õºâðºëèéí äàâõðààíû òóõàé ,áèåìàõáîäûí ýä,ýðõòí¿¿ä þóíààñ áèéáîëäãèéã ìýäýõ 3.Õºâðºëèéí äàðààõ øàò íü ÿìàðîíöëîãòîé ÿâàãääàã áîëîõûã æèøýýí äýýðòàéëáàðëàõ
 6. 6. Ýð áýëãèéí ýñ /n/ Çèãîò Õºâðºëèéí ªíäãºí ýñ /2n/ õºãæèë Òºðºõ /n/ ¯õýõ Õºâðºëèéí äàðààõ õºãæèë
 7. 7. Õºâðºëèéí õºãæèë Õºâðºëèéí äàðààõ õºãæèë Æèæèãðýí Ãàñòðóëûí øàò Øóóä õºãæèë Øóóä áóñõóâààãäàõ øàò õºãæèë
 8. 8. Õºâðºëèéí õºãæèë Õºâðºëèéí äàðààõ õºãæèë Æèæèãðýí Ãàñòðóëûí øàò Øóóä õºãæèë Øóóä áóñõóâààãäàõ øàò õºãæèëÆèæèãðýí 2 äàâõðààò ¿ð Ýõèéí Ýöýã ýõòýéãýýõóâààãäàë- õºâðºë ¿¿ñýõ- õýâëèéãýýñ òºñã¿é óäàìÁëàñòóë Ýðõòýíæèõ ýñâýë ºíäºãíººñ ãàðâàë øóóä/ Íýã äàâõðààò æèæèã áèåòýé áóñ õºãæèëòýéõºâðºë / áîëîâ÷ áèå ãýíý. ã¿éöñýí / Ìåòàìîðôîç / àìüòàíòàé èæèë á¿òýö õýëáýðòýé óäàì òºðíº.
 9. 9. 1 2 3 4 5 6
 10. 10. Îõèä,õºâã¿¿äèéí øèëæèëòèéí íàñàíä ãàðäàã ººð÷ëºëò¿¿ä,õ¿íèé íàñíû ¿å÷ëýëèéã ìýäýæ èðýõ

×