Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тэнхлэгийн тэгш хэмүүдээр дараалан хувиргах

2,264 views

Published on

Сайн шалгаарай :)

Published in: Education
  • Be the first to comment

тэнхлэгийн тэгш хэмүүдээр дараалан хувиргах

  1. 1. Тэнхлэгийн тэнш хэмүүдээр дараалан хувиргах Дадлага ажил: Цэнхэр дүрсийг параллель а ба b тэнхлэгүүдтэй хоёр тэгш хэмээр дараалан хувиргаарай. a. Цэнхэр дүрсийг а шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргаж, дүрийг улаан өнгөөр зурна. b. Улаан дүрсийг b шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргаж, дүрийг ногоон өнгөөр зурна. Пара Параллель тэнхлэгүүдтэй хоёр тэгш хэмээр дараалан хувиргахад: - Өнцөг болон хэрчмийн урт хадгалагдана. - Харгалзах талүүд параллель байна.
  2. 2. Дадлага ажил: a. T дүрсийг Ох тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаж, дүрийг Р гэж тэмдэглээрэй. b. Р дүрсийг Оу тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаж, дүрийг W гэж тэмдэглээрэй. Т РW
  3. 3. Төвийн тэгш хэмүүдээр дараалан хувиргах Дадлага ажил: ABCD дөрвөн өнцөгтийг эхлээд О, дараа нь Р цэг дээр төвтэй хоёр тэгш хэмээр дараалан хувиргаарай. a. ABCD дөрвөн өнцөгтийг О цэгийн хувьд тэгш хэмээр хувиргаж дүрийг 𝐴1 𝐵1 𝐶1 𝐷1 гэж нэрлэнэ. b. 𝐴1 𝐵1 𝐶1 𝐷1 дөрвөн өнцөгтийг P цэгийн хувьд тэгш хэмээр хувиргаж дүрийг 𝐴2 𝐵2 𝐶2 𝐷2 гэж нэрлэнэ. О A B C D 𝐴1 𝐵1𝐶1 𝐷1 𝐴2 𝐵2 𝐶2 𝐷2 P Хоёр төвийн тэгш хэмээр дараалан хувиргахад: - Өнцөг болон хэрчмийн урт хадгалагдана. - Харгалзах талууд параллель байна.
  4. 4. Параллель зөөлтүүдээр дараалан хувиргах Дадлага ажил: BADC дөрвөн өнцөгтийг (1,-2) ба (-2,-6) чиглэлтэй хоёр параллель зөөлтөөр дараалан хувиргаарай. a. BADC дөрвөн өнцөгтийг (1,-2) чиглэлээр параллель зөөж дүрийг 𝐵1 𝐴1 𝐷1 𝐶1 гэж тэмдэглээрэй. b. 𝐵1 𝐴1 𝐷1 𝐶1 дөрвөн өнцөгтийг (-2,-6) чиглэлээр параллель зөөж дүрийг 𝐵2 𝐴2 𝐷2 𝐶2 гэж тэмдэглээрэй. Дүрс параллель зөөлтөөр тодорхой чиглэлд тодорхой зайд шилждэг. B A D C 𝐵1 𝐴1 𝐷1 𝐶1 𝐵2 𝐴2 𝐷2 𝐶2
  5. 5. Дадлага ажил: Зураг ашиглан : a. W дүрсийн дүр нь Т b. Q дүрсийн дүр нь W байх параллель зөөлтийн чиглэлийг тус тус тодорхойлоорой. W T Q a.(1;-7) b.(4;4)
  6. 6. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛА   

×