Bincangkan teknik pengajaran penulisan dengan mengaitkan peranan anda sebagai guru di sekolah.
Sediakan satu contoh yang s...
5. Tampal contoh karangan dalam bilik darjah
Apa yang saya bincangkan, teknik di atas diamalkan oleh guru sekolah rendah. ...
akan mengedar satu karangan yang sama yang tidak lengkap.Di sini murid-murid akan
mengisi tempat kosong dengan perkataan y...
Salam 1 Malaysia....
Dalam merancang dan membentuk model pengajaran, terdapat kaedah dan teknik-teknik yang
boleh digunaka...
• Pelajar disuruh mencatat idea atau isi penting yang hendak diperkatakan berdasarkan
gambar yang dilihat;
• Aktiviti sumb...
Dalam penulisan karangan, terdapat pendekatan yang boleh diaplikasikan bagi
memudahkan penghasilan sesuatu penulisan karan...
Salam 1 Malaysia....sudah
Pendekatan LEA juga merupakan salah satu pendekatan pengajaran kemahiran
menulis.Pendekatan LEA ...
Selepas Penulisan
 Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai
perkara, iaitu:
For...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bincangkan teknik pengajaran penulisan dengan mengaitkan peranan anda sebagai guru di sekolah

6,641 views

Published on

  • Be the first to comment

Bincangkan teknik pengajaran penulisan dengan mengaitkan peranan anda sebagai guru di sekolah

  1. 1. Bincangkan teknik pengajaran penulisan dengan mengaitkan peranan anda sebagai guru di sekolah. Sediakan satu contoh yang sesuai. Teknik 1 1. Edar contoh karangan lengkap kepada murid 2. Guru baca bersama murid 3. Menyalin perenggan demi perenggan 4. Semak ejaan/tanda bacaan 5. Edar karangan yang sama - dalam bentuk isi tempat kosong sebagai latihan Teknik 2 1. Beri gambar tunggal/bersiri 2. Bina ayat berdasarkan gambar 3. Berikan kosa kata yang dominan dengan gambar 4. Mula mengarang 5. Semak karangan/kesan tanda baca dan ejaan Teknik 3 1. Edar karangan lengkap 2. Cari perkataan sukar, catat di papan kapur 3. Guru/murid - sebut/baca/ulang/terangkan makna perkataan tersebut 4. Guru menyebut - murid mengeja 5. Perbetulkan ejaan 6. Ambil isi karangan dalam perenggan 1 sahaja 7. Tuliskan di papan kapur 8. Bina ayat daripada isi karangan 9. Beri penekanan kepada pemerengganan dan tanda baca Teknik 4 1. Salin contoh karangan 2. Mengambil imlak 3. Latihan mengarang/banyak salah buat semula 4. Baca contoh-contoh karangan
  2. 2. 5. Tampal contoh karangan dalam bilik darjah Apa yang saya bincangkan, teknik di atas diamalkan oleh guru sekolah rendah. Namun, dengan sedikit ubahsuai, rasanya boleh diaplikasikan di semua peringkat. Jikalau sudi, bolehlah kongsi teknik-teknik yang mungkin anda telah cuba. Harap memberi manfaat... :) Assalamualaikum... Dalam pembelajaran di sekolah pada peringkat awal ,pelajaran menulis dan membaca biasanya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari.Ia diberi penekanan mengikut peringkat dan tahap penguasaan murid. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peranan tulisan sangat penting kerana tulisan bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran.Pelajar dan guru akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan antara satu sama lain melalui butiran tulisan dan penulisan mereka. Apabila sudah dapat menulis dengan baik para pelajar seterusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis penulisan seperti cerita, laporan atau fakta. Assalamualaikum... Dalam pembelajaran di sekolah di peringkat awal sememangnya aktiviti menulis harus diberi penekanan mengikut tahap penguasaan murid. Murid akan diajar cara menulis dengan teknik yang betul. Setelah murid pandai menulis, mereka akan diajar pula menghasilkan berbagai jenis penulisan seperti karangan bentuk cerita, berita daln lain-lain. Menurut Ahmad Khair Mohd. Nor (2005), dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca. Dalam pengajaran bahasa, pada umumnya terdapat empat kemahiran yang penting, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. (Mackey 1974:261). Dalam keempat-empat kemahiran tersebut, kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling kompleks. Ini kerana kemahiran ini melibatkan pergerakan mata, pergerakan tangan dan juga kepintaran otak. Antara aktiviti yang disarankan oleh cikgu ialah pelaksanaan penulisan mekanis . Tulisan mekanis hanyalah tulisan yang berbentuk peniruan sahaja dan aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di peringkat awal proses pembelajaran di sekolah rendah. Bagi proses melahirkan perasaan atau buah fikiran penulis, adalah penting untuk murid untuk mempelajari kemahiran penulisan kreatif. Pelbagai teknik yang boleh digunakan oleh guru dalam mengajar penulisan.Bergantunglah kepada kreatifnya seseorang guru itu asalkan ianya bersesuaian dengan tahap murid itu sendiri.Bagi saya yang mengajar di salah satu kelas yang terdiri daripada murid lemah ,saya akan menggunakan teknik di mana pada awal sesi pengajaran,saya akan mengedarkan satu petikan karangan yang lengkap (berdasarkan tajuk karangan pada hari itu) kepada murid saya.Kemudian saya akan membimbing murid membaca bersama-sama saya.Saya juga akan meminta murid-murid membaca petikan secara individu dengan bimbingan saya.Selepas murid-murid membaca,murid diminta menyalin semula karangan perenggan demi perenggan yang lengkap itu ke dalam buku tulis.Di sinilah saya akan meminta murid-murid menyemak semula tanda baca dan ejaan yang ditulis itu betul sebelum saya menyemaknya.Apabila semua kerja telah dikumpul,saya
  3. 3. akan mengedar satu karangan yang sama yang tidak lengkap.Di sini murid-murid akan mengisi tempat kosong dengan perkataan yang telah mereka salin supaya menjadi karangan yang lengkap.Murid yang berjaya melengkapkan karangan akan diberi pujian. Kesimpulannya, jelaslah bahawa tulisan dan penulisan adalah perkara yang saling berkait rapat dan amat penting dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Dalam pengajaran bahasa, pada umumnya terdapat empat kemahiran yang penting, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. (Mackey 1974:261). Dalam keempat-empat kemahiran tersebut, kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling kompleks. Ini kerana kemahiran ini melibatkan pergerakan mata, pergerakan tangan dan juga kepintaran otak. Antara aktiviti yang disarankan oleh cikgu ialah pelaksanaan penulisan mekanis . Tulisan mekanis hanyalah tulisan yang berbentuk peniruan sahaja dan aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di peringkat awal proses pembelajaran di sekolah rendah. Bagi proses melahirkan perasaan atau buah fikiran penulis, adalah penting untuk murid untuk mempelajari kemahiran penulisan kreatif. Menurut Za'ba (1969), tujuan utama bagi belajar mengarang ialah menyebutkan fikiran- fikiran atau pendapat sendiri dengan terang dan teratur untuk dibca oleh orang lain serta memberi kesan kepada pembacanya. Penulisan karangan adalah teknik pegujian yang penting untuk menguji kemahiran penulisan murid. Melalui penulisan karangan, murid akan diuji kebolehan mereka dalam menyampaikan maklumat, buah fikiran, serta pengetahuan hasil daripada pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Salam 1 Malaysia Saya bersetuju dengan pandangan cikgu itu.Peta Minda ialah teknik yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan kemahiran menulis.Teknik ini boleh dipasangkan dengan pendekataan proses iaitu suatu pendekatan yang berasaskan proses penulisan itu sendiri.Teknik Peta Minda digunakan untuk memandu pelajar ke arah penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan.Dalam teknik ini,guru akan menyenaraikan isi-isi serta huraian yang dihasilkan melalui perbincangan dengan pelajar,dalam bentuk Peta Minda di papan tulis.Penggunaan Peta Minda ini akan memudahkan pelajar melihat kesinambungan isi- isi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu tajuk.Sememangnya penggunaan Peta Minda ini telah pun saya aplikasikannya kepada pelajar Tahun 6 saya di kelas sederhana.Melalui teknik pengajaran ini juga secara tidak langsung menjadikan pelajar berani memberi pandangan mereka.
  4. 4. Salam 1 Malaysia.... Dalam merancang dan membentuk model pengajaran, terdapat kaedah dan teknik-teknik yang boleh digunakan untuk memastikan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang. Kaedah pengajaran penulisan adalah cara atau langkah tentang kaedah bagi seseorang guru menyampaikan isi pengajarannya berasaskan kemampuan dan pencapaian murid-muridnya, dengan ini objektif pengajaran dapat dicapai. Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang dapat digunakan untuk mengajar penulisan.Teknik ialah cara yang khusus yang dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran dan menjayakan kaedah pengajaran. Antara teknik yang biasa digunakan dalam pengajaran ialah penggabungjalinan teknik-teknik. Contohnya ialahteknik bercerita, perbincangan,soal jawab, sumbang saran dan teknik menggunakan gambar. Penggunaan kaedah ini bermaksud penulisan yang dihasilkan adalah berasaskan gambar iaitu gambar bersiri atau gambar tunggal yang dilihat dan ditunjukkan. Kebiasaannya, gambar bersiri akan digunakan sebagai bahan bantu mengajar dan peristiwa yang terdapat dalam gambar-gambar itu akan dijadikan bahan penulisan. Murid dapat menggunakan gambar- gambar tersebut untuk mendapatkan isi-isi tentang sesuatu tajuk karangan. Namun begitu, kaedah ini juga dapat dilaksanakan menerusi teknik penyampaian dengan menggunakan slaid. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dapat dijalankan dimana teknik slaid lebih menarik dan dapat menimbulkan minat pelajar. Ini kerana penggunaan slaid dapat merangsang minat murid. Kelainan yang ditunjukkan oleh guru akan menceriakan dan menyeronokkan murid ,apatah lagi jika ditambah lagi dengan iringan irama muzik yang bersesuaian, umpamanya pertunjukan slaid tentang kemeriahan sambutan majlis Hari Raya yang dihadiri oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia.. Namun, teknik slaid memerlukan peralatan yang tertentu. Jika menggunakan teknik ini, pelajar mesti mempunyai daya ingatan yang kuat untuk mengingati gambar-gambar slaid yang telah ditonton. Dalam menggunakan kaedah bergambar, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam menyampaikan pengajaran, iaitu: • Gambar yang digunakan mestilah sesuai sebagai bahan bantu mengajar dan tahap peringkat pelajar, disamping tidak mengenepikan aspek kualiti gambar; • Guru mengarahkan pelajar meneliti gambar yang disediakan dan memikirkan perkara- perkara yang dapat diperkatakan mengenainya;
  5. 5. • Pelajar disuruh mencatat idea atau isi penting yang hendak diperkatakan berdasarkan gambar yang dilihat; • Aktiviti sumbang saran dapat dijalankan, iaitu pelajar diberikan peluang menyuarakan pendapat dan idea mereka secara lisan dan kemudian guru menulisnya pada papan tulis, sambil menyemak kegramatisan ayat-ayat yang diutarakan. • Guru mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar tentang isi-isi yang diberikan dan membuat rumusan tentang penyusunan isi-isi penting; dan • Pelajar menulis dengan berlandaskan perbincangan yang telah dilakukan. Salam 1 Malaysia sudah. Saya bersetuju dengan pandangan cikgu itu mengenai penggunaan kaedah bergambar.Memang penggunaan gambar dalam pengajaran penulisan telah lama digunapakai di sekolah-sekolah.Walaupun corak pengajaran penulisan sekarang telah pun bertukar ,namun kaedah penggunaan gambar masih lagi digunakan terutama dalam penulisan Bahagian A UPSR.Salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran penulisan ialah penggunaan kartun yang mampu mewujudkan suasana yang seronok dan boleh mempengaruhi emosi murid untuk belajar dengan lebih tekun. Kartun adalah suatu penghasilan unik yang diminati oleh pelbagai peringkat manusia (Abdul Ghani et al. 2007). Penggunaan bahan kartun atau karikatur daripada akhbar ataupun majalah boleh dieksploitasi dalam bentuk refleksi peristiwa, menghurai ataupun mengkritik watak dan menulis dialog dengan menggunakan imaginasi sendiri. Bahan kartun yang dapat dipelbagaikan kegunaan itu menjadi medan untuk murid mengasah minda dan minat bagi menghujah dan berinteraksi sesuai dengan tajuk yang dipelajari. Bahan kartun dan karikatur ini juga dapat digunakan bagi mempertajam lagi daya kreativiti dan imaginasi murid dengan aktiviti meramal sebelum atau selepas sesuatu cerita. Kartun merupakan lukisan yang membawa mesej jenaka atau lucu yang mampu membolehkan murid mengingati setiap peristiwa yang dipamerkan melalui gambar kartun. Kartun merupakan bahan bacaan yang ringan dan sesuai untuk kanak-kanak khususnya dan murid sekolah rendah amnya (Frey & Fisher 2008). Penggunaan bahan kartun sebagai bahan pembelajaran penulisan karangan, memudahkan murid dalam mengingati peristiwa yang telah mereka pelajari dan sekaligus membolehkan mereka menghasilkan karangan yang lebih bermutu
  6. 6. Dalam penulisan karangan, terdapat pendekatan yang boleh diaplikasikan bagi memudahkan penghasilan sesuatu penulisan karangan. Antara pendekatan tersebut ialah pendekatan pengajaran penulisan Raimes (dalam Zamzuri 2010). Raimes telah mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan, iaitu pendekatan terkawal, pendekatan bebas, pendekatan pola perenggan, dan pendekatan komunikatif. Melalui pendekatan terkawal, guru dapat memandu dan mengawal murid daripada melakukan kesalahan. Pendekatan bebas pula memberi kebebasan kepada murid untuk menyuarakan pendapat mereka tentang sesuatu tajuk atau tema penulisan. Walaubagaimanapun, pendekatan ini hanya sesuai digunakan bagi murid yang sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. Manakala pendekatan pola perenggan pula lebih mengutamakan ciri-ciri pembentukan perenggan yang baik dan pendekatan ini dapat melatih murid supaya berkeupayaan untuk memberikan pendapat dalam perenggan dengan kemas dan teratur. Melalui pendekatan ini juga dapat membantu murid mengetahui cara-cara meringkaskan penulisan dengan baik. Akhir sekali pendekatan komunikatif menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang gramatis. Hasil penulisan ini adalah untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat. Salam 1 Malaysia.... Saya bersetuju dengan pandangan cikgu.Memang betul sebelum menulis, seseorang pelajar perlu mempunyai maklumat lengkap dan terkini tentang perkara yang hendak dituliskan.Namun dalam proses menghasilkan sesebuah penulisan karangan, seseorang murid juga perlu berpengetahuan tinggi serta idea yang mencukupi. Murid perlu banyak membaca bagi membolehkan proses menghasilkan penulisan karangan berjalan dengan lancar dan sempurna. Terdapat beberapa kajian yang membuktikan bahawa tahap minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia masih berada pada tahap yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dilakukan oleh Frank Small & Associates bagi pihak Perpustakaan Negara Malaysia pada 1996 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia hanya membaca dua buah buku dalam masa setahun (Portal Rasmi Pejabat Pelajaran Daerah Kerian, 2011). Hal ini membuktikan bahawa sikap tidak minat membaca mendominasi diri setiap individu. Jadi, guru perlu memikirkan strategi pengajaran penulisan karangan yang lebih afektif bagi menjadikan pengajaran yang berkesan.
  7. 7. Salam 1 Malaysia....sudah Pendekatan LEA juga merupakan salah satu pendekatan pengajaran kemahiran menulis.Pendekatan LEA akan lebih berkesan jika guru mengambil tindakan seperti memberikan sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca.Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid- murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka.Guru juga perlu sediakan bahan- bahan sokongan lain seperti gambar,grafik,bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep.Akhir sekali guru perlu mempelbagaikan bentuk dan laras bahan bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran membaca bagi menghasilkan satu penulisan yang kreatif. Salam 1 Malaysia....sudah Dalam proses menghasilkan sesebuah penulisan karangan, seseorang murid perlu berpengetahuan tinggi serta idea yang mencukupi. Apa yang penting murid perlu banyak membaca bagi membolehkan proses menghasilkan penulisan karangan berjalan dengan lancar dan sempurna.Walaupun pelbagai tenik atau pun menarik sekali pun cara pengajaran penulisan guru,kalau murid itu kurang membaca dan tidak dapat memberikan idea yang bernas,maka pengajaran hari itu tetap juga tidak tercapai. Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik, iaitu sebelum, semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. Husin, 1988), iaitu seperti berikut: Sebelum Penulisan  Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat).  Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi.  Catat isi atau kerangka penulisan. Mesti ada pendahuluan, isi dan penutup. Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penyoalan Semasa Penulisan `  Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan. Patuhi format (jika berkaitan).  Tulis pendahuluan secara ringkas. Memadai dengan satu atau dua ayat.  Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya.  Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana.
  8. 8. Selepas Penulisan  Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara, iaitu: Format Isi / Huraian Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata  Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan.

×