Part III<br />
tbip-hnsâadp-]-Sn….<br />o Ft¶mSv IÂ]nച്ചX-ÃmsX A-Yhm Fsâbpw nMvMfpsSbpw mYmb AÃm-lp-hns nMvMÄ Bcm-[n-¡pI F¶-ÃmsX bmsXm¶pw...
The End<br />Any Suggestion about this PPT ? pls Contact….<br />zuhairalik@gmail.com<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trinity Malayalam Presentation 3

1,032 views

Published on

ക്രൈസ്തവ ദൈവസങ്കല്പം ഒരു വിശകലനം. ഏകദൈവത്വത്തില് നിന്നും ത്രിയേകത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണ ചരിത്രം...

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,032
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trinity Malayalam Presentation 3

 1. 1. Part III<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. tbip-hnsâadp-]-Sn….<br />o Ft¶mSv IÂ]nച്ചX-ÃmsX A-Yhm Fsâbpw nMvMfpsSbpw mYmb AÃm-lp-hns nMvMÄ Bcm-[n-¡pI F¶-ÃmsX bmsXm¶pw Rm³ Ah-tcmSv ]d-ªn-«n-Ã.<br />Rm³ Ah-tcm-sSm¸w D­m-bn-cp-¶-t¸m-sgms¡ Ah-cpsS ta km£n-bm-bn-cp-¶p.-A-Xpt]mse o Fs¶ DbÀ¯n-b-t¸mÄ Ah-cpsS ta tm«-¡m-c³ o Xs¶ Bbn-¯oÀ¶p.o FÃm-¯npw km£n-bm-W-sÃm...(5:117)<br />amÀt¡mkv 12:29,30<br />
 26. 26.
 27. 27. The End<br />Any Suggestion about this PPT ? pls Contact….<br />zuhairalik@gmail.com<br />

×