Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kumpulan 2

5,557 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kumpulan 2

  1. 1. 10.2.2 PENDEKATAN PSIKOLOGI1 . T E O R I I N I M E N G K A J I U S A HAWA NA N DA R I S U D U TP E R S O N A L I T I .2 . C I R I - C I R I U S A H AWA NA N A DA LA H B E R B E ZA DE N G A NO R A N G YA N G B U K A N U S A H AWA N A N S E P E RT I :- K E P E R L U A N K E PA D A P E N C A PA I A N- L O K U S K AWA L A N- K E C E N D E R U N G A N M E N G A M B I L R I S I K O10.2 TEORIKEUSAHAWANAN
  2. 2. cirI–CIRI PERSONALITI USAHAWANAN1. Keperluan kepada pencapaian- Mempunyai kehendak yang kuat untukmenyelesaikan masalah dengan sendiri.- Meletakkan matlamat dan mencapainya- Suka menerima maklum balas- Penanggung risiko yang sederhana
  3. 3. 2. Lokus Kawalan Lokus kawalan luaran- Percaya kepadabahawa apa-apa yang berlaku terhadapmereka secara kebetulan, nasib @disebabkan olh sesuatu di luar kawalanmereka. Lokus kawalan dalaman- Percaya bahawamereka yang mengawal sebahagian besarmasa depan mereka melalui usaha sendiri.
  4. 4. 3. Kecenderungan Mengambil RisikoUsaha penerokaan baharumerupakan aktiviti yangberisiko tinggiModal pembiayaannyadikenali sebagai modalberisiko.
  5. 5. 10.2.3 Pendekatan Sosiologi Max Weber mengemukakan model keusahawanan dgnmemasukkan unsur keagamaan sebagai asas kejayaanseseorang usahawan. Kajian beliau berasaskan penganut agama Prostestantyang telah mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi. Everett Hagen menyatakan bahawa usahawan lahirdaripada kumpulan bawahan yg tidak berpuas hati dgnkepincangan dlm msyarakat. Model Pembangunan Sosial myatakan bhwa usahawanlahir daripada proses sosiologi masyarakat.
  6. 6. 10.3 ciri-ciri usahawan berjaya10.3.1 Sifat Peribadi uSahawanan Berjaya1. Komitmen dan nekad2. Berinisiatif3. Berkainginan terhadap tanggungjawab4. Sentiasa melihat dan merebut peluang5. Bertolak-ansur terhadap risiko, kekaburan, danketidakpastian6. Beryakinan diri7. Berfikiran kreatif dan inovatif

×