Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10.2.2 PENDEKATAN PSIKOLOGI1 . T E O R I I N I M E N G K A J I U S A HAWA NA N DA R I S U D U TP E R S O N A L I T I .2 . ...
cirI–CIRI PERSONALITI USAHAWANAN1. Keperluan kepada pencapaian- Mempunyai kehendak yang kuat untukmenyelesaikan masalah de...
2. Lokus Kawalan Lokus kawalan luaran- Percaya kepadabahawa apa-apa yang berlaku terhadapmereka secara kebetulan, nasib @...
3. Kecenderungan Mengambil RisikoUsaha penerokaan baharumerupakan aktiviti yangberisiko tinggiModal pembiayaannyadikenal...
10.2.3 Pendekatan Sosiologi Max Weber mengemukakan model keusahawanan dgnmemasukkan unsur keagamaan sebagai asas kejayaan...
10.3 ciri-ciri usahawan berjaya10.3.1 Sifat Peribadi uSahawanan Berjaya1. Komitmen dan nekad2. Berinisiatif3. Berkainginan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kumpulan 2

5,065 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kumpulan 2

  1. 1. 10.2.2 PENDEKATAN PSIKOLOGI1 . T E O R I I N I M E N G K A J I U S A HAWA NA N DA R I S U D U TP E R S O N A L I T I .2 . C I R I - C I R I U S A H AWA NA N A DA LA H B E R B E ZA DE N G A NO R A N G YA N G B U K A N U S A H AWA N A N S E P E RT I :- K E P E R L U A N K E PA D A P E N C A PA I A N- L O K U S K AWA L A N- K E C E N D E R U N G A N M E N G A M B I L R I S I K O10.2 TEORIKEUSAHAWANAN
  2. 2. cirI–CIRI PERSONALITI USAHAWANAN1. Keperluan kepada pencapaian- Mempunyai kehendak yang kuat untukmenyelesaikan masalah dengan sendiri.- Meletakkan matlamat dan mencapainya- Suka menerima maklum balas- Penanggung risiko yang sederhana
  3. 3. 2. Lokus Kawalan Lokus kawalan luaran- Percaya kepadabahawa apa-apa yang berlaku terhadapmereka secara kebetulan, nasib @disebabkan olh sesuatu di luar kawalanmereka. Lokus kawalan dalaman- Percaya bahawamereka yang mengawal sebahagian besarmasa depan mereka melalui usaha sendiri.
  4. 4. 3. Kecenderungan Mengambil RisikoUsaha penerokaan baharumerupakan aktiviti yangberisiko tinggiModal pembiayaannyadikenali sebagai modalberisiko.
  5. 5. 10.2.3 Pendekatan Sosiologi Max Weber mengemukakan model keusahawanan dgnmemasukkan unsur keagamaan sebagai asas kejayaanseseorang usahawan. Kajian beliau berasaskan penganut agama Prostestantyang telah mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi. Everett Hagen menyatakan bahawa usahawan lahirdaripada kumpulan bawahan yg tidak berpuas hati dgnkepincangan dlm msyarakat. Model Pembangunan Sosial myatakan bhwa usahawanlahir daripada proses sosiologi masyarakat.
  6. 6. 10.3 ciri-ciri usahawan berjaya10.3.1 Sifat Peribadi uSahawanan Berjaya1. Komitmen dan nekad2. Berinisiatif3. Berkainginan terhadap tanggungjawab4. Sentiasa melihat dan merebut peluang5. Bertolak-ansur terhadap risiko, kekaburan, danketidakpastian6. Beryakinan diri7. Berfikiran kreatif dan inovatif

×