Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kumpulan 1

5,596 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kumpulan 1

 1. 1. NAMA AHLI KUMPULAN:-SYAFIQ- AKMALL-SYAZA NAIM- NURADILAH- NORASHIKIN
 2. 2. SKOP KEUSAHAWANAN10.1.1 Maksud usahawan& keusahawanan.10.1.2 Perbezaan antarausahawan, peniaga danpengurus.10.1.3PerananUsahawan10.2.1 TeoriKeusahawanan-Pendekatan Ekonomi
 3. 3.  10. 1 Skop Keusahawanan 10.1.1 Maksud Usahawan dan Keusahawanan A. KEUSAHAWANAN ialah:- Proses• menggabungkan sumber-sumber ekonomi untukmemperkenalkan sstu yg baharu.• Keupayaan untuk mengesan peluang-peluangperniagaan.• Menjana idea-idea perniagaan dan• Membuat pembaharuan demi menjayakan sesuatuperniagaan.
 4. 4. USAHAWAN Usahawan diambil dari perkataanentreprendre dalam bahasa perancisbmaksud individu yg berada dlm kdduknantara seorg pmbekl dgn seorg pguna Ssorang yg mmulakn ssuatu usaha teroka/ sntiasa mcuba / mcipta ssuatu yg bhru Mmiliki ciri kreatf dan inovatif bgmhasilkn prodk yg bhru dan produktif Mlakukn pgubhsuaian n pbaharuan Mwujudkn kaedah pmasaran
 5. 5.  Berani mghdpi risiko Sntiasa brusha bg mjyakn prniagaan ketahp lebh baik Mnunaikn tanggungjawab sosial kpdmasyarakt Cth myediakn bantuan biasiswa, mberiderma serta sumbangan dll
 6. 6. O.1.2 PERBEZAAN ANTARA USAHAWAN,PENIAGDAN PENGURUSDimensiUsahawan Peniaga PengurusDefinisi -Mementingkan keuntungan- Memberisumbangankepadamasyarakatdan negara.-Mementingkeuntungansemata-mata.-Menjalankan fungsipengurusandalamsyarikat.
 7. 7. PerananTerlibatdalam jualbeli barangdanperkhidmatan.Terlibatdalamaktivit jual belibarang&perkhidmatan.Kerjapengurusan,penyeliaandanpengagihantugas.PengembanganperniagaanMempunyaikemahuandan semangatyang tinggiuntukkembangkanperniagaan.Berpuas hatidengankeadaan yangsedia ada.Hanyamenjalankan tugasmengikutfungsi danskopjawatansahaja.
 8. 8. SumbanganTanggungjawabsosialTanggungjawabsosialbukanorientasiutama.Menjalankantugas yangdiamanahkan oleh pihakorganisasisahaja.
 9. 9. PERANAN USAHAWAN DALAMMASYARAKATMenawarkan peluangpekerjaanMeningkatkan taraf hidup masyarakatMenjadi sumber inspirasi @ modelperanan untuk masyarakatMenjalankan tanggungjawab sosialkepada masyarakatMempelbagaikan barang danperkhidmatan dalam pasaran
 10. 10. 1) Dalam bidang ekonomi, keusahawananmenekankan aspek keuntungan dankekayaan.2) Menurut Joseph Schumpeter(1990), usahawan merupakan seorangyang memperkenalkan inovasi sebagai intikeusahawanan.3) Menurut Alfred Marshall (1946) pula,keusahawanan ialah satu bidang yangperlu melalui proses evolusi.
 11. 11. 4) Menurut Israel Kirzner pula, usahawandidefinisikan sebagai orang tengah yangbertujuan mengaut keuntungan. Usahawanakan membeli barangan pada harga rendahberbanding harga asal dalam pasaran danmenjual semula barangan tersebut pada hargayang tinggi.5) Menurut Say (1803), usahawan merupakanpihak yang paling penting untuk perkembanganekonomi. Usahawan ialah individu yang bekerjasendiri dan tekun berusaha memajukanperniagaan yang dimilikinya atau orang yangmeminjam sejumlah modal daripada pihak lainuntuk menjalankan dan perniagaannya
 12. 12. 6) Menurut Burton (1987), usahawan ialahindividu yang rasional dan membuat analisisterhadap dirinya sendiri secara objektif.Usahawan akan sentiasamenganalisis, mengkaji, dan memastikanbahawa setiap keputusan yang dibuat dalamperniagaannya adalah logik, tepat,

×